1. Hayatta iki tür insan vardır:Birinci gruptakiler, hayata eldivenle dokunanlar; ikinci gruptakiler, hayataeldivensiz dokunanlar. Hayata eldivenle dokunanlarınhiç yıpranmamak gibi bir ayrıcalıklarıvardır. Eldivensiz dokunmaya görünacır, yanar canınız.Ama her şeyi daha derinliğine duyumsar, daha yoğunyaşarsınız.Sanatçının bunlardan birini seçmelüksü yoktur. O, hayataeldivensiz dokunanlardandır.

Bu parçada geçen “sanatçının hayata eldivensiz do­kunması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Ümitlendiriciortamlar yaratma
B) Yaşamdakigüçlükleri doğrudananlatma
C) Yaşanılanlarıbir değerlendirmeden geçirme
D) Olaylarıdüş gücüyleyeniden yaratma
E) Yaşamayeni anlamlar yükleme

2. Özellikleri yönündenhiçbir akım içindeyer almayan şairler var. Bunlar, kendi kuşağından olanların yaz­dıklarınada benzemeyen bir şiir yazıyorlar.Bir kuşak ya da gruba katılmadıklarıiçin şiirlerinin bulutsu birgörünüşü var. Bunları yazanlar, kendilerine özgübu şiirlerle şiirin bir mozaik olduğunuönümüzdekibirkaç yıl içindegösterecekler.

Bu parçadaki altıçizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özellikleri ve sınırlarıbelirgin olmayan - çeşitlilikiçeren
B) Düş gücüneağırlık veren –teknik açıdan kusur­suz
C) Duyguları devindiren - sanat değeritaşıyan
D) Belirli konular üzerindeyoğunlaşan - birçoköge­si olan
E) Kendinden öncekileriyadsıyan - okur duyarlığı­na seslenen

3. Aşağıdaki dizelerin hangisindeeylem, nedeniyle birlikte verilmiştir?
A) İnsan balıklamadalmalı içine hayatın
Birkayadan zümrüt bir denize atlarcasına
B) Uzandın mıbir kez sımsıcak kumlara Dinleneceksinbir kum tanesi, bir yaprak gibi
C) Kederi de yaşamalısınbütün benliğinleAcılar da sevinçler de olgunlaştırırinsanı
D) Yaşadınmı yoğunluğunayaşayacaksın bir şeyiKoklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği
E) İnsan bütüngüzel müzikleri dinlemelialabildiğine Tüm benliğiseslerle, ezgilerle dolarcasına

4. (I) Rus edebiyatınınhiçbir kahramanı, ne Raskolnikov ne Mişkinne de Prens Andrey eski Rus insanınıhat­ta tüm Doğuluları“Oblomov” kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil edebilir. (II) Doğu,belki de ilk kez Gonçarov’unbu büyük yapıtındakendi kendini tanımaya, Batı’dan farkınıanlamaya başlamıştır.(III) Oblomov, çiftliği,köleleri olan bir derebeyidir, bu düzendeğişin­ce ekmeğinikendi kazanan insanlar arasında yaşa­mayabaşlar. (IV) Böyleyaşamaya hazır olmayan ira­desiniyitirir ve Oblomov, ölümebenzeyen bir uyuşuk­luğagömülür.(V) Ancak Gonçarov, büyükromancı­larda görülen“yaşamdaki dram karşısında gülümse­mesinihiç eksik etmez, okurunu da gülümsetmeyibaşarır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinderomanıözetlemeyi amaçlayan bir nitelik var­dır?
A)I. ve III. B) II.ve IV. C) II. veV D) III. veIV E) IV. veV

5. Karikatürinsanların, varlıkların,olayların hatta duygu
vedüşüncelerin gülünçyanını yakalayıpbunu abartılı
I II III
çizimlerlegülmecesel bir anlatıma dönüştürme sana-
IV V
tıdır.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangi­si yalnızca çekim eki almıştır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Kıyıköy’ün eski adı Midye. Kazandere ilePabuçde-
re’nindenize döküldüğü yerde, yüksekbir kayalığın
I
üzerinde kurulu. Bu ilginç konumunun yanısıra dara-
cıksokakları, eski ahşap evleri ve balıkçı yaşantısı,
burayıbüyüleyici hâlegetiriyor. Bir zamanların zor
ulaşılır balıkçı köyü,artık keşfedilmiş bir yer. Kıyıyı
II III
izleyen orman yolları, Kıyıköyve İğneada arasında IV
daaynışekilde uzayıp gidiyor.
V
Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden hangisi sıfat olarak kullanılmamıştır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V

7. (I) Yaşlılığın erdemleri üzerine bugünedeğin neler söylenmemişneler yazılmamış…(II)Cicero, Yaşlılıkadlı yapıtındanasıl da över, yüceltiryaşlılığı; insanın bilgeleştiği,yaratma gücünündoruğa ulaştığı bir dö­nem diye adlandırır.(III) Yaşamıngerçek anlamına ancak bu dönemdeulaşırmış kişi.(IV) Çünküyaş­lılık,deneyime dayalı, kavrama ve algılama gücünü keskinleştirip geliştirenbir okulmuş. (V) Bundan da öte, insanıdeğişik yönlerdendurultup dinginleştiren, tutkularınher türünden arındıransessiz bir güçmüş yaşlılık.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola­rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle,biçimce olumsuz fiil cümlesidir.
B) II. cümle,bağımlı sıralıcümledir.
C) III. cümle,bileşik cümledir.
D) IV cümle,olumlu, kurallı cümledir.
E) V. cümle,devrik isim cümlesidir.

8. Okuma alışkanlığının gelişmemişolması, bireylerin, yaşamıyeterince kucaklayamaması, olup bitenlerianlayamaması ve takvim yaşlarınıdünyada birkaç yüzyılyaşamışçasınaengin bir zenginlikle donatama-ması sonucunu doğurur.

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yok­tur?
A) Yer yönbelirteci
B) Kalma durumu eki almış sözcük
C) Adlaşmış sıfat
D) Yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş söz­cükler
E) Belgisiz sıfat

9. Giderek sevgisizleşen çevremize,duyguların “fast food”mutfağından çıkışına bakıyorum ( ) Her konudaacelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya za­man kalmıyor.Gülüşlerimiz debeklentilerimiz de bir örnek ( ) İnsanolmaya ( ) “Her şey bir insanısev­mekle başlar ( )” sözünüanımsamaya ayıracak bir saniyemiz bileyok. Ya da Gülten Akın’ın dediği gibi “Ahkimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlama­ya ( )”

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağı-dakilerin hangisindeverilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (…) (.) (; (,) (.)
B) (.) (…)(,) (,) (!)
C) (.) (…) (: (,) (…)
D) (.) (.) (,) (.) (!)
E) (…) (.) (; (.) (.)

10. 1920’li yıllardı.Bizim evde dedem utunu yanından hiçIIeksik etmezdi. Gramofondan klasik Türk müziği din IIIlerdik o yıllarda. İstanbul Şehir Tiyatrolarında IVMuhsin Ertuğrul’unsahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık.Ayrıca öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yön-Vlendirirdi.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. (I) Romancı, romanını yazarken kendi yaşamın­danda başkalarınınyaşamından da yararlanabilir. (II) Amaromanını salt kendi yaşamınadayandırmaya kalkışırsa gündelikyaşamın ayrıntılarıylakurmaca dünyanın, bir başkadeyişle romanın kurallarıçatışır.(III) Bu çatışma yüzündenkurguda başarı sağlana­maz.(IV) Yazarına ne kadar ilginçne kadar vazgeçil­mez gelirse gelsin, roman, okuru ilgilendirmeyen bir yığın ayrıntıyladolar. (V) Günlükyaşamın ayrıntılarıy­lakurmaca dünyanın ayrıntılarıbirbirine benzemez. (VI) Kurmaca dünya ile ilgili ayrıntılarıno dünya için­de belirli işlevlerivardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­densonra düşüncenin akışına göre “Oysagündelik yaşam, işlevselolmayan ayrıntılarla doludur.”cümle­si getirilebilir?
A) I. B)III. C) IV. D) V E) VI.

12. “İnsanların işine yaramayan bir mesleği yapmaktan utanç duyardım.” Bana bu sözü, Aşağı Fırat Bölgesi’ nde MÖ 4000 yıllarını araştıran Çinli bir arkeolog söy­ledi. Kazıdan çıkardıklarını bilgisayara göndermek üzere kodlamaktaydı o sırada. İlk bakışta binlerce yıl öncesinin bir çömlek parçasını ya da bozkır toprağını araştırmayı amaçlayan bir çalışmanın, bilim çevreleri dışındaki insanların ne işine yarayacağı sorulabilir. Tıpkı sözcükleri yan yana, alt alta sıralayarak şiir yaz­manın ne işe yaradığının sorulabileceği gibi. Ama gü­nümüzden 6000 yıl önceSümerlerin kumlu toprakta bitki yetiştirmeningizini bulduğunu ortaya çıkarmak, arkeolojinininsanlığa bir armağanıdır.Bunun gibi ben de sıkıntılıgünlerimde Neruda ve Nazım’lakonuşarak yaşamımıyönlendirirken şiirin bu yararınınasıl göz ardıedebilirim.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tanımlama B) C) Nesnel veriler D) Karşılaştırma E) Terimler

13. SanırımAyvalık’ın havasından,sabahlarıçok erken uyanıyorumbu rüzgârlıbayırda. Uyanınca soluğubahçede alıyorum. Belki de yaşlılıkromantikliği be­nimkisi. Doğa sessiz ama büyükbir öğretmendir. İlgi­lendikçehepsinin adlarını birer birer öğreniyor, ateş çiçeğineyıldız çiçeği,sardunyaya ortanca demiyo­rum. Gülleriyse renkleriyle,boylarıyla adlandırıyorum:çalı gülü,bodur gül… Görünüşleriyle, huylarıyla bile: narin gül,şımarık gül,mahzun taze… Güllerden birini tırmanıcıgül sanıp bahçekapısınınarkasına dikmiş­ler. Oysa değil.Tırmanmak bir yana, boynunu bük­müş hep öyle duruyor. “Mahzuntaze” dediğim o. “Şı­marık gül”ün sabah kahkaha atarak uyandığınısöyle­sem inanmazsınız.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kişileştirme B) ÖrneklerC) Sözde soru cümlesi D) ÇoğullaştırmalarE) Eksiltili cümle

14. Yaşadığımız günleri duyurur bizeedebiyat dergileri. Yaşamıkalıcı yanlarıylaverir. Hele en taze şiirler, di­zeler! Ataç,“Ölürken bana en gençşairin en son şii­rinden dizelerokusunlar.” demiş. Ben de her sabah uyanıruyanmaz, her gece yatmadan önce, en yeni dizeleriokurum. Taze dizelerle yaşamak kadar kişiyigençleştiren, yaşamabağlayan bir şey olamaz. NedemişBaudelaire: “Sağlıklıbir kişi yirmi dört saat ek­meksiz yaşarama şiirsiz asla.”Şiirokumanın tadını alırsanızsiz de hak verirsiniz bu söze.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
A) Tanıklıklardanyararlanılmıştır.
B) Olasılıkdile getirilmiştir.
C) Koşulbelirtilmiştir.
D) Öznellikağır basmaktadır.
E) Nitelendirmelerdenyararlanılmıştır.

15. Uzakta bir sürügördük. Bizim yaklaştığımızı anlayın­caotlamak için yere eğilmişolan başlar, hep birden dikildi. Ceylanlar hiçbirtayda görmediğim ince, çevik,zemberekli bir hareketle koşmaya başladı.Arka ayak­ları pervane gibi işledi, kumu birden köpürttü.Biraz ötede askerce bir düzenle yine durdu. İçlerindeki teke aralarından ayrıldı,geriye döndü, dikildi ve bekledi. Bu,sürüsünekaçma fırsatıvermek için kendisini feda etmek istediği anlamınageliyordu. Biz de onun kaçıp rahatçasürüsünekatılması içinotomobili durdurduk.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi­ne baş vurulmamıştı r?
A) Betimlemeye B) Öykülemeye C) AçıklamayaD) Benzetmeye E) Kanıtlamaya

16. Yazarın kendisi değil,seçtiği anlatıcılarkurmaca dün­yada yaşar. Anlatıcılarınher biri de diğer kahraman­lar gibi, yazarın yarattığı kurmaca dünyanındışına çı­kamazlar. Ne var ki ----.Bu yüzden kurguladığı bir ro­manda kahramanlarıile özdeşleştirilenveya kurgu olan bir olayın gerçekmişgibi kabul edilmesinden ya­kınan birçokyazar vardır. Umberto Eco’nun bir okuru­nun, yazarınanlattığı sokakta çıkan yangınıgöremeyişine kızması,Genç Werther’in Acıları’nda anlatılan­larınyaşanmış gibi algılanmasınınintihar oranını ar­tırması,okurların edebiyattan nasıl etkilendiklerinin bir göstergesidir.Bu tür olaylar, “Edebiyat nedir ve yaşamınasıl etkilemektedir?” sorusuna verilecek bir­çokyanıt olduğunun kanıtıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) çoğuokurun dünyasında, gerçekve kurmaca kavramları, ayrılmayacakkadar birbirine girmiştir
B) edebiyatın,insandan çıkıp yine insana dönenbir yaratıcı yazıetkinliği olduğu unutulmamalıdır
C) anlatıcı,kişisel olmayan, evrensel değerleri gös­termeyeçalışmalıdır
D) yazarlarınyapıtları, yaşamlarındanbağımsız dü­şünülmelidir
E) ünlüyazarların, hep dikkate değer konularıele alacağı yönündeyaygın bir kanı vardır

17. Dilin kültürle,düşünce dünyasıylaiç içe olduğuhiçbir zaman göz ardıedilmemeli. Bu yüzden daha dil öğ­renme aşamasındaçocuklarımızaTürkçe’nin tadını duyurmak zorundayız. Bu da ancak değerliyapıtlar okunarak olacaktır. Bugünyazık ki çocuklar Türkçe’yi,televizyonda seyrettikleri, anlatımıbozuk ve yabancı kültürlereait çizgi filmlerden öğreniyorlar. Masalları­mızın, bilmecelerimizin,tekerlemelerimizin, türküleri­mizindili ve o dili besleyen kaynak, giderek yok ol­makta. Biz dilimizi korumayısadece, “Şu sözcüğü kullandın, bunu kullanmadın.”biçiminde algılarsak bir güngeri dönüp baktığımızda ağzımızdançıkan söz­cüklerin,Türkçe göründüğü hâlde Türkçe’ninsıcaklı­ğınıtaşımadığını büyük bir sarsıntıylaanlayacağız. Bunun sonucunda sanki bir yabancınınTürkçe ko­nuşmasıgibi garip bir Türkçeortaya çıkacaktır.

Bu parçada dilimizle ilgiliolarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Etkileşimiçinde olduğu öğelere
B) Korumanınönemine
C) Özdeğerlerini yitirmesine yol açacak etkenlere
D) Sözvarlığının zenginliğine
E) Duyarlığımızın nasıloluşturulabileceğine

18. Masallar, dokusundaki kendine özgüşifrelerle, hâlâ sırrına erişilmemişbilgelikleri, insanlığın ve hayatıngizemlerini barındırır.Atalarımızdan kalan birçokde­ğerin erken yaşlarda, bilinçaltımızayerleşmesini sağ­lar. Böylesineönemli olan masalların yaşatılması, üzerinde önemle durulmasıgereken bir konudur. Biz de bununla ilgili olarak kayıpmasallar konusunda bir çalışma başlatmaya karar verdik.Konuyla ilgili ön araştırmayapmak için gittiğimiz yörükköyündeki bir eve misafirolduk. Evin on yaşındaki oğluna,“Biz ya­kında tekrar geleceğiz.O zamana kadar ninelerinden masal öğrenir misin?”dedim. Çocuğun cevabışöy­leydi: “Tamam, ben İnternetten indiririm hemen.”Ço­cuk,ninesi yerine İnterneti tercih etmişti.Karşılaş-tığım ı z bu üzücüdurum, tıpkı masallardaki gibi pek çokşeyi anlatıyordu.

Bu parçada söylenenlerden aşağıdakilerin hangi­si çıkarılamaz?

A) Yaşamımızabilgisayarların giderek egemen ol­duğu
B) Halkınortak yaratılarınınancak belirli yerlerde korunabildiği
C) Büyüklerdenmasal dinleme geleneğinin zayıfla­dığı
D) Çocuklarınduygu ve düşünce dünyasınıbiçim­lendirmede büyüklerinetkisinin azaldığı
E) Masallarla birliktekimi kültürel değerlerinyok ol­maya başladığı

19. Yazarlar herkesten daha iyi gözlemcidir. Birisinin cad­dedekarşıdan karşıya geçişi,birbirini tanımayan in­sanların gözgöze gelişi sırasındayaşanan anlık geri­lim, bir dudak bükme,köpeğin kediyi kovalayışı… Bunların tümügerçek hâllerinin imgeye dönüştürül­müş biçimiyle yazarlarınkurmaca metinler için kullan­dıklarıgörüntülerdir.Ayrıca aralarına yazınsalbir tut­kal gibi düşsellik de girer hattaolmazsa olmazlardan­dır. Çünkü düşleri boğulmuş,belirli söylem kalıpları­nın içine sıkışmış, sözcükdağarcığı gibi düş dünyası da sürekli zenginleşmeyenbir yazarın yaratıcılığı is­ter istemez donup kalacaktır. Böylebir yazar herkesin bildiği, sıradandeğerlerle yetinecektir.

Bu parçada, bir yazarda bulunması gereken nite­likler arasında aşağıdakilerden hangisine yerve­rilmemiştir?
A) Zengin bir çağrışım dünyasına
B) Yorumlama gücününgelişmişliğine
C) Yaşanılangerçeklere sıkısıkı bağlıkalmaya
D) Alışılmış anlatımbiçimlerinin dışına çıkmaya
E) Sürekliyenilik arayışı içinde olmaya

20. Hepimiz dünyaya geldiğimizdebir toplumun, ailenin, kimliğin içindebuluruz kendimizi. Edebiyat işte bu ka­lıplarıkırma arayışından doğar.Hayal ve gerçek, ya­şam ve ölüm,ben ve öteki arasındaki bütünduvarları bir bir yıkar. Böylecekendine özgü bir biçimde,haya­tın ve insanın özüneeğilebilmeyi, ona sevgiyle baka­bilmeyi olanaklıkılar. Çünküroman, öykü, şiirgibi edebiyat ürünleri bir başkasınınacısınıiliklerinde his­sedebilme, kendini bir başka insanınyerine koyabil­me yeteneği kazandırır.Çok farklı kesimlerden insan­laraseslenir, onların kapılarınıçalar; buyur edilir. İn­sanlar ve toplumlararasında köprülerkurar.

Bu parçada edebiyatın işlevleri arasında aşağıda-kilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Toplumsal sorunlara çözümler getirme
B) Yerleşikdeğerleri sorgulama gücüyledonatma
C) İnsanlarınbirbirini anlamasınıkolaylaştırma
D) Kültürleribirbirine yakınlaştırma
E) Yaşamı, özgünbir yaklaşımla algılamayısağ­lama

21. Aşağıdaki dizelerin hangisindeayraç içinde veri­len sanat yoktur?
A) Bizden evvel burayainen üç dört arkadaş -Kurmuştular tutuşanocağa karşı bağdaş(Mürselmecaz)
B) Karlar etrafıbeyaz bir karanlığa gömdüKardeğil, gökyüzündenyağan beyaz ölümdü (Tezat)
C) Sardıkatil gece dünyayı siyah bir kefene Biremel yıldızıgöz kırpıyorancak aradan (Teşhis)|
D) Öylebir boşandın ki çöle benzer ömrümeBir Nuh tufanı oldu, sel değil, sağanakdeğil (Telmih)
E) Çiziyorumhavaya dünyamı bir çiçekleVe hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle(İstifham)

22. (I) Onun şiirlerinde, masal, şiir,deyiş gibi halk edebi­yatıürünlerininetkisi görülür.(II) Halk diline yaklaş­maya da özengösteren bu sanatçınındizeleri toprak kokan yağmur damlalarıgibidir. (III) Satırlarınarasın­dan dökülürokuyucunun duygu dünyasına.(IV) Da­vetkârdır,sizi kendi dünyasına yavaşça çekip alır.(V) O sesi ne zaman duydunuz, eşiğine zaman geç­tiniz, anlayamazsınızbile. (VI) Bu anlamda, resimleri de şiirleriylebüyük benzerlik gösterirsanatçının.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi­lerindesanatlıca bir söyleyiş yoktur?
A) I. ve IV B) I. ve VI. C) II.ve VD) III. ve IV E) V ve VI.

23. Paylaşırsa dost paylaşırmış İnsanın derdini, sevincini Dost ümidiyleortalığa düşmeye gör Hangi kapıyıçalsam kimseler yok Hangi omza dokunsamyabancıçıkar

Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır?
A) Ne yanar kimse bana âteş-idilden özge Ne açarkimse kapım bâd-ısabâdan gayrı
B) Hep seninçündür benim dünyâcefâsın çektiğim Yoksa ömrümvarı sensiz neyleyim dünyâyıben
C) Gülmekol gonceye münâsibdir Ağlamak bu dil-i hazînegerek
D) Bülbülleröter güller açarşâd gönülyok Hiçböyleliğin görmemişizfasl-ı bahârın
E) Bâğ-ı dehrin hem hazânınhem bahârıngörmüşüz. Biz neşâtın da gamın da rûzgârıngörmüşüz

24. Olmuyor neyleyim Olmuyor velinimetimefendim Olmuyor yirminci asırda Tarz-ıkadîm üzre gazeller söylemek

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski edebîanlayışa karşıçıkan bir anlayış dile getirilmiştir.
B) Yabancıkökenli sözcüklerkullanılmıştır.
C) Yinelemeye başvurulmuştur.
D) Farklıduygular uyandırma amacı güdülmüştür.
E) Devrik cümlelerin etkileyiciliğinden yararlanıl-mıştır.

25.Ne halk türkülerine de halk oyunları, ilk biçimlerinikoruyabilir. Bunlar yayılma sürecindebirçok kez de­ğişmiş,kimi zaman bu değişmelerlezenginleşmiş, ki­mi zaman da bayağılaşmıştır. Bu değişiklikleriyapan­ların da kim olduğu bilinmez.

Bu sözler aşağıdaki kavramlardanhangisini akla getirmektedir?
A) Yöresellik B) İçtenlik C) Anonimlik D) Abartılılık E) Yalınlık

26.I. Yüceltilmişsözlerle yazılan, kahramanıniyi bir durumdan kötübir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacakacıma ve korku duyguları­na yönelenoyun türü. II. İnsanlarınve olayların ilginç yanlarını,güldür­mek ve düşündürmek amacıylasahneye yansı­tan tiyatro türü.III.Ortaoyununda olduğugibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede akla gelen sözler­leoynanan halk tiyatrosu türü. IV.Romalılar tarafındanortaya atılan, Türk edebi­yatınaTanzimat Döneminde giren, yalnız işaret­lerleoynanan sözsüztiyatro oyunu.

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Monolog B)Pandomim C) Tuluat D) Komedi E) Tragedya

27.I. Makale açıklayıcınitelikII. Otobiyografi 3. kişilianlatımIII. Köşe yazısı güncel sorunlarIV. Hitabet seslenme sözleri V. Masa tekerlemeler

Yukarıdaki numaralanmış terimlerden hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez?
A) I. B) II.C)III. D) IV. E) V

28. Bende Mecnûn’danfüzun âşıklıkisti’dadı var Âşık-ı sâdıkbenim Mecnûn’un ancak adıvarKıl tefâhur kim senin hem varbenim tek âşıkın Leyli’ninMecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangi­siyle yazılmış olabilir?
A) Muhammes B) Şarkı C) Rubai D) Gazel E)Mesnevî

29. Siyah ebrûlarınduruben çatma Gamzen oklarınıâşıka atma Sana gönülverdim beni ağlatma Benim gözümnuru gönlüm sürûruI. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.II. Divan mazmunlarındanyararlanılmıştır.III. Konusu aşktır.IV. Nazımtürü ağıttır.V. Zengin uyak kullanılmıştır.

Yukarıdaki dizelerle ilgiliolarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

30. Güneşçekildi demin Gidene bak gidene Doğdubir cenk akşamı Güller sarmış dikene Bu bütüngünlerimin Mevlâ sabırlarversin İçime denk akşamı Gizli sevdâçekeneI. 7’lihece ölçüsüyleoluşturulmuştur.II. Uyak(kafiye) şemaları aynıdır.III. Nazım birimleri aynıdır.IV. Doğaya özgüöğelerden yararlanılmıştır.V. Birdilek belirtilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri ve­rilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III.ve IV. E) IV veV

31. Aşağıdakilerin hangisi Karagöz oyununun özel­liklerinden biri değildir?
A) Ciddi ve ağırbaşlıbir hava taşımaB) MüziktenyararlanmaC) Usta-çırak geleneği içindesürdürülmeD) Tiplerin aynıkişi tarafından seslendirilmesiE) Değişikağız ve ses taklitlerine dayanma

32. Türk edebiyatınıngelişimi içinde divan edebiyatıvar­lığını 13-19. yüzyıllararasında sürdürdü.Bu edebiya­tın başlıcaözellikleri şöyle sıralanabilir:Sanatta kurallara bağlı olmak, öncelikle konuşma dilinden yarar- I IIlanmak, yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, Arapça ve Farsçanın dil III IV Vkurallarını benimsemek.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.33. Ahlakla ilgili öğütler veren, türlühayat görüşlerini yansıtan,özdeyiş niteliğindekisözlerin ağır bastığı gazel­lere hikemî gazel denir. Bu tarzdakigazelleriyle ----ün salmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A) BâkîB) FuzûlîC) NedîmD) Nef’îE) Nâbî

34.Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur?
A) Memleket bitti yinebitmedi hâlâ sen üben Bize bu hâl ile bizden büyükolmaz düşmen
B) Olmuşinsâna taasub bir onulmaz illet Hüsn-i tedbîrinile kurtulur andan millet
C) Felek her türlüesbâb-ı cefâsıntoplasın gelsin Dönersem kahpeyim milletyolunda bir azîmetten
D) Kanıol gül gülerek geldiğidemler şimdi Ağlarımhâtıra geldikçegülüştüklerimiz
E) Ne efsûnkârimişsin âh ey dîdâr-ıhürriyet Esîr-i aşkınolduk, gerçi kurtulduk esâretten

35. (I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitlikonular işle­nir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlunitelikler taşır. (III)ÖrneğinNamık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlıyapıtlarında vatan konusu iş­lenmiştir. (IV)Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mit­hat,Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlarortaya koymuşlardır. (V) Bualanda ürün verenler klasisizm veromantizm akım­larınınetkisinde kalmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin­debilgi yanlışı vardır?
A) I.B) II.C) III. D) IV.E) V.

36. Servet-i FünûnEdebiyatını oluşturanşairler arasında ----, ----; öykücüve romancılar arasında ----, ---- adla­rınısayabiliriz.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ziya Paşa’nın- Namık Kemal’in - Recaizade MahmutEkrem’in - Ahmet Mithat Efendi’nin
B) Tevfik Fikret’in- Cenap Şahabettin’in - Halit Zi­ya Uşaklıgil’in- Mehmet Rauf’un
C) AbdülhakHamit Tarhan’ın - Muallim Naci’nin -ŞemsettinSâmi’nin - Nabizade Nâzım’ın
D) Mehmet Emin Yurdakul’un- Mehmet Âkif Ersoy’ un - HüseyinRahmi Gürpınar’ın - Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in - Yahya Kemal Beyatlı’nın -Halide Edip Adıvar’ın - Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

37. Servet-i Fünûnşiiri ile Fecr-i Âtîşiirinin başlıcaözel-likleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedekibirlik dikkati çeker. Fecr-i Âtîşiirinin başlıca temaları, IServet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır.Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyleözneldir. IIDilde Servet-i Fünûncuların tuttuğu yol benimsenerek IIIşiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alın-mış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. Vezin, yineIVaruzdur. Ancak Fecr-i Âtîciler de Servet-i Fünûnculargibi sembolik şiirden uzak durmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi­sindebilgi yanlışı vardır?
A) I.B) II. C) III. D) IV. E) V.

38. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aruzun kalıplarınımüzikaliteleri bakımındanilk kez değerlendiren odur.
B) Kimilerinde konuşmadilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) ÖzellikleTürkçe sözcüklereyer vermiştir.
D) Divan nazmınınmüstezat şeklini değiştirerekye­ni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzeninebüyük bir serbestlik getirmiştir.

39. ----, Tasvir-i Efkâr’dayayımlanan “Lisan-ıOsmanînin Edebiyatı HakkındaBazı MülahazâtıŞâmildir” adlı makalesinin ---- Dönemindeki dil anlayışını belirleye­cek düzeyde bir içeriğivardır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) NamıkKemal’in - Millî Edebiyat
B) Şinasi’nin- Tanzimat i
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in- Servet-i Fünûn
D) Tevfik Fikret’in- Fecr-i Âtî
E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet

40. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından öte­kilerden farklıdır?
A) Mahur Beste B)Sürgün C) Ölmez Otu D) Makber E) Aylak Adam

41. ŞairlerTopluluklar Akımlar……………… Servet-i Fünûn BatıcılıkZiya Gökalp ……………… TürkçülükNamık Kemal Encümen-i Şuarâ ……………

Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar vesavundukları düşünce akımları verilmiştir. Tab­lodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar- Beş Hececiler - Türk­çülük
B) Mehmet ÂkifErsoy - Genç Kalemler - Batıcılık
C) Tevfik Fikret - GençKalemler - Osmanlıcılık
D) Yahya Kemal Beyatlı- Yedi Meşaleciler - Os­manlıcılık
E) Tevfik Fikret - BeşHececiler – Batıcılık

42. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan MillîEdebiyat Dönemi roman ve öyküsü­nün anlatımı,büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğeda­yanır. Bu dönemin ünlüyazarlarından biri olan ----gerçekçilikakımına bağlıkalmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenler­den hangisi getirilemez?
A) ReşatNuri GüntekinB) Refik Halit KarayC) Yakup Kadri KaraosmanoğluD) Memduh ŞevketEsendalE) AbdülhakŞinasi Hisar

43. ----, bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüylebaktığı“aruz”la“uyak”ı, yazdığı her şiirde özenlekullanmıştır. Ayrıcaaruz kusuru yapmamak için çabaharcamıştır. Onun içinileri sürü­len, “----gibi aruzu Türkçe sözcüklereuygulamak için şiiri düzyazıya indirgemeyen bir şairdir.”görüşü tümeleştirmenlerce onaylanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı– Mehmet Âkif Ersoy
B) Halit Fahri Ozansoy –Orhan Seyfi Orhon
C) Ziya Gökalp– Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Hamdi Tanpınar– Cahit SıtkıTarancı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel– Arif Nihat Asya

44.Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çokkadınlar arasından seçtiğikişileri bütünpsikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız----.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir?A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’durB) Halide Edip Adıvar’dırC) Refik Halit Karay’dırD) ÖmerSeyfettin’dirE) ReşatNuri Güntekin’dir

45.Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirleryazmış olan ----, 1911’den sonra, şiirlerini“Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı.Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “YeniLisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süreiçinde heceyle yazmaya başladı.Şiirlerinin bir kısmınıGeçtiğim Yol adlıkitapta topla­dıktan sonra, şiiride bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz ÇamlıbelB) Yusuf Ziya OrtaçC) Ali Canip Yöntem D)Orhan Seyfi OrhonE) Hamdullah Suphi Tanrıöver

46. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türkromanının değişmezana konularından biri olan yanlış Batı­lılaşmanıntoplumsal yapıda yol açtığı yıkımlarıhe­men hemen bütün yapıtlarındaişler. Bunlardan biri olan ---- adlıyapıtında, farklıkültürleri, dünyagörüş­lerini ve yaşamabiçimlerini anlatır. ÖzellikleDoğu ve Batıçatışmasınıyansıtmayı amaçlayanromanın ileti­si, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bu­nalımlar ve iççatışmalar yoluyla biçimlendirilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir?
A) Bir TereddüdünRomanıB) Dokuzuncu Hariciye KoğuşuC) MahşerD) Fatih-HarbiyeE) Yalnızız

47. Servet-i FünûnDöneminde yaşadığı hâlde bu toplulu­ğundışında kalan, yönelim ve yaratılarıylabu toplu­luktan ayrıözelliklertaşıyan sanatçılarımızdanbiri de ----. Onun ayna tuttuğu yaşamkesiti, Servet-i Fünûn-culardanayrıdır. Servet-i Fünûncularvarsıl, aydın ke­simin köşk ve konak yaşamınıngörüntüleriyleoluştur­muşlardır yapıtlarını.Onun anlattığı yaşamsa İstan­bul’unyoksullarının ya da orta sınıfınınyaşamıdır.Ki­mi romanlarında eski İstanbul yaşamınınbetimle­melerine de rastlarız. ÖrneğinCehennemlik ve Met-res’te, boğaziçiyal ılarındaki; İffet,Şıpsevdi ve Tesa­düfte, Aksaray’dakiyaşamı anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir?
A) HüseyinRahmi Gürpınar’dırB) Ahmet Râsim’dirC) ReşatNuri Güntekin’dirD) HüseyinCahit Yalçın’dırE) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

48.I. SergüzeştII. Araba SevdasıIII. FelâtunBeyle Râkım EfendiIV. Mâî ve SiyahV. Mürebbiye

Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşma­nın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

49. Türk edebiyatınınen iyi romanlarından olan ----, 1949’dakitap olarak basılır.---- İstanbul’a olan derin sevgisiniyansıttığı bu romanında,Mümtaz ile Nu-ran’ın aşkıçerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batıve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındakiçatışmayıve bu çatışmalarındoğurduğu bireysel bunalımlarıirdeler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Baba Evi - Orhan Kemal
B) Huzur - Ahmet HamdiTanpınar
C) Küçük Ağa - TarıkBuğra..[......I ■
D) Bir Düğün Gecesi - Adalet Ağaoğlu
E) Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

50. ÇağdaşTürk şiirinin bütündönemlerini, bütünakımla­rınıkapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay birdil değil, konuşulan Türkçedir.Arada, konuşulan Türkçedenzorlama bir öz Türkçeyeya da divan edebiyatınıninceliklerine kapılarak Osmanlıcayayönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılıör­nekledi. Genellikle, her gün yeni bir inceliğikeşfedi­len konuşma dilimiz işlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz?
A) Faruk Nafiz ÇamlıbelB) FazılHüsnü DağlarcaC) Cahit SıtkıTarancıD) Mehmet Emin YurdakulE) Ahmet Hâşim

51. Aşağıdakilerin hangisinde birbilgi yanlışı vardır?
A) Epik şiirinustası olan Fazıl HüsnüDağlarca, Kur­tuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyleta­nınır.
B) Metafizik konularlailgilenen Necip Fazıl Kısakürek,uzun yıllar BüyükDoğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşmave politika konula­rında yazılaryazmıştır.
C) Ahmet Muhip Dıranas,öykülerinde şiirselbir söy­leyişe, insanlar arasındakisıcak ilişkilere yer vermiştir.
D) Arif Nihat Asya, yurt,millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millîduyguları hare­kete geçirmiştir.
E) Orhan Veli Kanık,şairane söyleyişlerden,bas­makalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gün­delikyaşamı, günlükkonuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.

52. Aşağıdakilerin hangisinde birbilgi yanlışı vardır?
A) Bilge Karasu, YeniYalan Zamanlar’da büyüköl­çüde kadınsorunlarını somutlayıcıbir tutumla yansıtmaya çalışmıştır.
B) Romanlarındabilinç akışı, içmonolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgübir yol bulan Adalet Ağaoğlu’nunilk romanı, Ölmeye Yat­maktır.
C) OğuzAtay’ın Tutunamayanlar romanı,ele aldığı konu, konuyu işleyiştarzı ve kullanılan yeni anla­tımteknikleri bakımından dikkate değernitelikler taşır.
D) Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı,aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlıkahramanın ruhsal dünyasınınaçığa çıkarılmasıüzerinde şe­killenir.
E) Toplumcu gerçekçitutumla bireyin iç dünyasınakapanışını birlikte anlatan HaldunTaner, Şişha­neye YağmurYağıyordu, On İkiye Bir Var adlıki­tapları ile ödülalmıştır.

53. Göğsü bağrıaçıktı. Elinde orak vardı.Ekin biçiyordu. Yüzünütoprağa, sırtınıgüneşe vermişti.Tarladaki ekini kurtarmaya çalışıyordu. Sırtındakaput bezinden bir iç gömleğivardı. Dışlığı yoktu. İç gömleğikirden meşine dönmüştü. Elindeki orak küçüktü,koç boynu­zu kadar bir şeydi. Bu yılınbuğdayı geçenyılın buğ­dayından uzun gibi geliyordugözüne. Dizine çık­mıyordu ama kıraçtane buğdaylar olmuştu bundan boysuz. “Bizbu cenabet topraklarda çok buğdaylargördük bacaksız,çok arpalar biçtik cüce.”dedi için­den. Adam usta orakçıydı.Ama ustalık para etmi­yordu kıracınortasında. Bunalıyor, ikide bir dikiliyor,elini kalçasına koyup küçük, kaplumbağa gözlerinikı­sarak aşağılara, yola bakıyordu. Gelip geçen“otopos”larıizliyordu. Ama çok dikelemiyordu, karısı mız mız ediyor, oğlukararıyordu. Gözününkuyruğuyla baksa anlardı. Yüzdeyüz kızıyorlardı.

Bu parçadan edebiyatımızdaki toplumcu gerçekçi hikâye ve roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki özel­liklerden hangisi çıkarılamaz?
A) Köyeve köylüye yönelmeanlayışı benimsen­miştir.
B) Kişileriç ve dış dünyasıylabirlikte ele alınmıştır.
C) Sorunlarınyansıtılmasıamaçlanmıştır.
D) Gözlemedayalı bir anlatım sözkonusudur.
E) Halkıaydınlatma amacı güdülmüştür.

54. Dünya edebiyatında, Rus yazarıÇehov’un öncüsüol­duğu, anlatımıolaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözümüolmayan bir öykü tü­rüdür durum öyküsü.

Aşağıdaki yazarlardan hangisi özellikle bu öykü türünde ürün vermemiştir? .
A) Memduh ŞevketEsendal
B) Sait Faik Abasıyanık
C) VüsatO. Bener
D) ÖmerSeyfettin
E) Oktay Akbal

55. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır.
B) Yaşamınçok boyutlu ve kavranması zor ger­çeklerdenoluştuğu savunulur.
C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öneçıkarır.
D) Topluma ait değerleriyansıtma amacı yoktur.
E) Anlatılanlarkişilerin iç dünyasınınsüzgecinden geçirilerek verilir.

56. Bazen düşünüyorumda eğer benim yazdıklarımha­yatla ilgili değilse insanlarınyaşadığı nasılbir dünya? Bana göre, tümkitaplarım gerçeğiyansıtıyor. Ama hangi gerçeği?Benim gördüğüm gerçeği.

Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşa­ğıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söyle­nebilir?
A) Natüralizm B) İzlenimcilik C) Klasisizm D) Gerçeküstücülük E) Sembolizm

1. B2. A3. C4. D5. B6. E7. C8. A9. D10. B11. E12. A13. C14. B15. E16. A17. D18. B19. C20. A21. E22. B23. A24. D25. C26. A27. B28. D29. E30. C31A.32B.33E.34. D.35. C.36. B.37. E.38. C.39. A40. D.41. C.42. E.43. A.44. B.45. C.46. D.47. A.48. C.49. B.50. E.51. C.52. A.53. E.54. D.55. A.56. B