Adalet Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği ve Yükselme YönetmeliğiAdalet Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği ve Yükselme YönetmeliğiAdalet Bakanlığından

Resmi Gazete
Tarihi: 25/03/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25413

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/2.mad)

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Adalet Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/3.mad)

Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Ancak; Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli ile icra müdür ve yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Merkez teşkilâtı personeli: Bakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

c) Taşra teşkilâtı personeli: Taşra teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirlenen üst görevlere, aynı veya farklı hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı ya da farklı hizmet sınıfları içerisinde aynı düzeyde kabul edilen görevleri,

f) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

g) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

h) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, görevlerin özelliklerine göre Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında verilecek eğitimi,

ı) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimine Alınma ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

Madde 5 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/4.mad)

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, Okul Müdürü, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü,

2) Okul Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı, Araştırmacı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı.

d) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İnfaz ve Koruma Memuru, Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen.

Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği

Madde 6 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/5.mad)

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

b) Ana gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Atamaları, adalet komisyonunca teklif edilenlerin atama işlemleri Bakanlık onayı ile tamamlanır.

Naklen atama

Madde 7 - Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak belirlenir.

Görevde yükselme eğitimine alınma ve atanma şartları

Madde 8 - Görevde yükselme eğitimine alınmada ve atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel şartlar:

1) Taksirli suçlar, paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş 3 aya kadar hafif hapis ve hapis cezaları ile 1 aya kadar hafif hapis cezaları dışında mahkûmiyeti bulunmamak,

2) Bulunduğu unvanda veya aynı alt hizmet grubunda en az bir defa hizmet içi eğitim kursuna katılarak yapılan sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak,

3) Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

4) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

5) Son üç yıllık sicil notlarının her biri olumlu olmak şartıyla ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

6) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

B) Özel şartlar:

l) Bilgi işlem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

2) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak,

b) (Değişik alt bend: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/6.mad) Son üç yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, mühendis, mimar, istatistikçi kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak,

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

4) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu mezunu olmak,

b) (Değişik alt bend: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/6.mad) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde bulunan kadrolarda toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

5) Okul müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

b) En az üç yılı okul müdür yardımcısı veya beş yılı öğretmen kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

6) Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bakanlık merkezinde; programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

7) Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

8) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yıl programcı, çözümleyici yardımcısı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

9) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) En az üç yıl programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak çalışmak,10) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimi

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi ve ilânı

Madde 9 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

Atama yapılacak boş kadrolara ilişkin bilgiler ile bu kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce, ilgisine göre Bakanlık merkezinde veya Adalet komisyonları merkez ve mülhâkatında personelin görebileceği şekilde asılmak suretiyle ilân edilir; eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir.

Bu ilânda;

1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

2) Başvuruda aranacak şartlar,

3) Başvuru yeri ve şekli,

4) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

gösterilir.

Görevde yükselme eğitimi ve eğitime çağrılacak personelin seçimi

Madde 10 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/7.mad)

Yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü için, görevde yükselme eğitimine alınacaklar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde sınav kurullarınca müracaat sayısına bakılmaksızın, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) ve (h) bentlerinde yer alan konulardan, yazılı olarak yapacakları ön eleme sınavına tâbi tutularak belirlenebilir. Ön eleme sınavı yapılmasına Bakanlık karar verir.

Yukarıda belirtilen unvanların dışında kalanlar ile ön eleme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde Yönetmelik ekindeki Değerlendirme Formunda yer alan kriterler esas alınarak toplam puanı en fazla olan personelden başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katını geçmeyecek şekilde seçilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırayla, hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

Adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatından yapılan başvurulardan, aranan şartları taşıyan münhal kadronun üç katı kadar aday bulunmaması halinde eksiklik için diğer adalet komisyonlarından başvuranlar değerlendirmeye alınır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi ile değerlendirme formları başvurunun bitiş tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Görevde yükselme eğitim programlarının hazırlanması

Madde 11 - Görevde yükselme eğitim programları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

Eğitim Dairesi Başkanlığı, görevde yükselme eğitimine çağrılacak personelin eğitime alınma ve programların hazırlanmasında Personel Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

Eğitim Dairesi Başkanlığınca, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası (Genel esaslar, temel hak ve ödevler, Devletin temel organları),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü,

h) Atanılacak kadronun niteliği ile ilgili diğer konular.

Eğitim programları, bu maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen ders konularından en az otuz; (g), (h) bentlerinde belirtilen ders konularında en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saatten az olamaz.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi, ilgisine göre Eğitim Dairesi Başkanlığınca veya adalet komisyonlarınca yaptırılır. Adalet komisyonlarınca yaptırılacak olan eğitim, Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerektiğinde merkezde veya belirlenen adalet komisyonlarında yaptırılabilir. Kadrosunun bulunduğu yer dışında eğitime tabi tutulacaklar eğitim süresince Bakanlıkça geçici görevlendirilir.

Görevde yükselme sınavına katılma

Madde 14 - Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar.

(Ek fıkra: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/8.mad) Ancak, ilgililere zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav

Madde 15 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların 5 inci maddede sayılan görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.


Sınav kurullarının oluşumu

Madde 16 - (Değişik fıkra: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/9.mad) Bakanlık merkezinde, Bakanlık makamının görevlendireceği Personel Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik hâkiminin katılımıyla beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyelerde belirlenir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve en az salt çoğunlukla karar alır. Kurulun çalışmaları Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenlere ilişkin sınav kurulu ilgili adalet komisyonudur.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna merkezde Bakanlık makamı tarafından belirlenecek üye, adalet komisyonlarında ise yedek üye katılır.

Sınav kurullarının görevleri

Madde 17 - Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine katılacak personelin seçilmesi, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilânı, itirazların sonuçlandırılması ve bu konulara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav şekli

Madde 18 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/10.mad)

Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimi veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılır.

Sınavda başarı puanı

Madde 19 - Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav sonucunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

Madde 20 - Sınav sonuçları sınav kurulları tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde personelin görebileceği şekilde asılmak suretiyle ilân edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçları için tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak sınav kurullarına itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulları tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı olarak bildirilir.


Sınav belgeleri

Madde 21 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Atama sırası

Madde 22 - Görevde yükselme sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre en geç üç ay içerisinde yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlardan görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı sayılanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Ataması yapılanlardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ilân edilen kadrolardan atama yapılamayan boş kadrolar Bakanlık Sınav Kurulunca bir liste halinde tespit edilir.

Sınavda başarılı olup ataması yapılamayanlar Bakanlık Sınav Kurulunca tespit edilerek aldıkları puanlara göre genel bir başarı listesi düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen başarı listesinde yer alanlara yukarıdaki fıkradaki boş kadroları belirten liste tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde tercihleri alınır. İlgililerin puanları ve tercihlerine göre atamaları yapılır. Başarı notunun eşit olması halinde ataması yapılacak personel, Ek-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Bu şekilde atananlar atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.Özürlülerin eğitim ve sınavı

Madde 23 - Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmeliğin uygulanmayacağı durumlar

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri; ilk defa açıktan atama ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak ilk atamalarda uygulanmaz.

Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

Madde 25 - (Ek madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/11.mad)

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

4) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

c) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren,Yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

d) Teknik Ressam, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren Yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak.

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

gerekir.


BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

Madde 27 - 11/2/2000 tarihli ve 23961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde görevde bulunup iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanların diğer koşullara sahip olmaları halinde 8 inci maddenin uygulanması açısından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranmaz.

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/12.mad)

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Teftiş programı

Madde 7 - (1) Yıllık teftiş programı, kuruluş ve birimlerin, iki yılda bir denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl Ocak ayında Bakanın onayına sunulur.

(2) Gerekli hâllerde bu süre değiştirilebilir.

(3) Bakanlık merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz.

İKİNCİ KISIM : Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM :Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurulun görev ve yetkileri

Madde 8 - (1) Kurul, mevzuatın yetkili kıldığı hususlarda aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır:

a) Denetim yapmak,

b) Araştırma, inceleme ve soruşturma icra etmek,

c) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut tekliflerde bulunmak,

ç) Görev alanına giren konularda Devletin yurt dışı birimlerinde, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) Bakanlık birimlerinin, diğer Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının Kurulun görev alanına giren soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantı ve diğer faaliyetlere katılmak,

e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
alıntı