Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Anadolu'da Kurulan Uygarlıklar

  Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur Karşılıklı kültür alış - verişleri Anadolu'da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır Anadolu'da kurulan medeniyetler şunlardır:

  Hititler

  Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu'ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir Hititler, MÖ 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir

  Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşması'dır MÖ 1280'de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır

  Hitit Devleti, MÖ 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere MÖ 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir Asurlulardan sonra Türkiye'de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir

  Frigyalılar

  Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu'ya gelerek MÖ 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler son vermişlerdir

  Lidyalılar

  Lidyalılar, MÖ 1200'lerde Anadolu'ya gelerek, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, MÖ 546 yıllarında yıkılmıştır

  İyonyalılar

  Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir'dir

  Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir

  Urartular

  Urartu Devleti, Doğu Anadolu'da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur Urartuların merkezi Tuşpa (Van)'dır Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, MÖ 600'lerde Medler tarafından yıkılmıştır

  Türkler

  Kısaca Türk 10 yüzyıldan beri Anadolu'ya yerleşmiş ve Osmanlı tebaası altında birleşmiş Türkmen halkın devamı niteliğine haiz ulus 0 yüzyılda Orta Asya'dan ve İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen boyları, zamanla Türk adını kendilerine mal etmişlerdir Zira Türk adı, Orta Asya'da Türkçe konuşan toplulukların 6 yüzyıldaki ortak adıdır Anadolu'da gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türkler'e bırakmaya başlamış ve 10yüzyılda kurulan Türkmen prenslikleri sayesinde tüm Anadolu'da Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur

  Anadolu'ya ilk olarak Hun, Sabir, Hazar gibi Türk kavimlerince akın yapılsa da bu akınlar askeri amaçlı yapılmıştır Ancak 9 ve 10 yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar'a gelen Kıpçak, Peçenek, Uz adlı Türki kavimler Anadolu'ya Bizans eliyle geçirilmiş ve yerleştirilmiştir Asıl Anadolu'nun Türkmen yurdu haline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur 1071 Malazgirt Savaşı ve 1099 Bizansın Türk bölgelerine baskınlarında Bizans emrinde olan binlerce Türk unsuru saf değiştirerek Anadolu Selçuklu saflarına geçmiştir

  Beylikler döneminde doğudan gelen çok sayıda Türkmen aşireti, Anadolu'da Türk nüfuzunun devam etmesine neden olmuştur Germiyanoğulları, Osmanoğulları Karesioğulları ve Hamitoğulları gibi batıdaki Türkmen beylikleri, Türkmen göçlerinden beslenmişlerdir

  1243 yılında Anadolu'nun Moğol egemenliğine geçmesiyle ve İran'da kurulan İlhanlılar devleti aracılığıyla pekçok Türk ve Moğol unsuru Anadolu'ya yerleşmiştir Osmanlı devletinin kurulmasıyla Orta Asya'dan gelen göçler kesilmemiştir Akkoyunlu, Karakoyunlu Türkmenleri devletlerinin yıkılmasıyla Türkmen boyları Anadolu'ya yayılmışlardır 1402 Ankara Savaşı sonucu pekçok Timurlu soylu Türk Anadolu'ya yerleşmiştir Orta Asya ve diğer bölgelerden göç Safevi devletinin kurulmasına kadar sürmüştür 1517 Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra binlerce çadırlık Suriye, Irak, Dulkadirli Türkmenleri'nin bir kısmı Batı Anadolu'ya gönderilmiştir

  İskender İmparatorluğu

  MÖ 337de tahta geçen İskender, önce Yunanistandaki bütün şehir devletlerini, sonra da Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Mısırda Perslere ait tüm toprakları kendine bağlamayı başardı Büyük İskenderin Asya seferinin sonucunda Hellenizm uygarlığı doğmuştur Büyük İskender, 33 yaşında öldü (MÖ 323) İskenderin ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur

  Roma İmparatorluğu

  Romalılar; disiplinli, planlı ve teşkilatlı hareket ederek kısa sürede bütün İtalyayı Romaya bağlamışlardır Bu gelişmelerden sonra Romalılar, Doğu Akdenize yönelmişlerdir İskender İmparatorluğu parçalandıktan sonra Selevkoslar Krallığını yenerek Türkiye topraklarının tamamına hakim olmuşlardır Roma İmparatorluğunun siyasal tarihinde; Krallık Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri yaşanmıştır

  Merkezi yönetimin zayıflaması, eyaletlerin güçlenmesi, Hristiyanlığın yayılması, Kavimler Göçünün meydana getirdiği kargaşa, iç savaşlara katılan orduların sınırları ihmal etmesi gibi nedenlerden dolayı Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır (395) Bunlardan Batı Roma 476da, Doğu Roma ise 1453te yıkılmıştır 2. #2
  Tîmûrlenk

  Anadoludaki Başlıca Uygarlıklar ve Kültürleri

  HİTİTLER:
  Anadoludaki Başlıca Uygarlıklar ve Kültürleri
  Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. MÖ 2000 yıllarında Hint-Avrupa kavimlerinin doğuda Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri Çanakkale Boğazı'ndan bir başkası ise Karadeniz'den geldikleri varsayımıdır. Yeni gelenler yerli Anadolu Hatti Beylikleri'ni egemenlikleri altına almışlar kısmen politik ve askeri bir dereceye kadar da ekonomik gücü ellerinde tutmuşlardır.

  MÖ II.bin başlarında Yukarı Mezopotamya'daki Assur şehrinin zengin tüccarlarının Anadolu ile yoğun bir ticari ilişkiye girmiş olduklarını görüyoruz Orta Anadolu'nun geniş toprakları üzerinde kurulan küçük krallık veya beylikler "Karum" adı verilen pazar yerleri ile son derece canlı birer ticaret merkezleriydiler. Assurlu tüccarlarla birlikte gelişen bir başka ve çok önemli olgu ise MÖ II. bin de Anadolu'da bilinmeyen fakat Mezopotamya'da MÖ 3000 yılından beri kullanılan çivi yazısının Anadolu'ya gelişidir. Böylece Anadolu tarihi çağlara girmektedir. Kilden yapılmış tabletler üzerine yazılan mektuplardan Assurlu tüccarların Anadolu'ya kumaş koku ve kalay madeni getirerek yerli krallara ve halka sattıklarınıkarşılığında altın gümüş ve bazı tunç malzeme aldıklarını öğreniyoruz.

  Koloni Çağı'nı izleyen Eski Hitit ( M.Ö. 18.yy.) ve Büyük Hitit Krallığı dönemleri sonunda takriben 1200 yıllarında batıdan gelen ve Deniz Kavimleri diye adlandırılan toplulukların istilası ile Hitit İmparatorluğu son bulmuş ve Hititler yaşamlarına şehir beylikleri halinde devam etmişlerdir.

  Başkentleri:Hattuşa

  Anadolu'da ilk kez organize devlet kuran Hititleri'in başkenti olan Boğazköy (Hattuşa) dağlık-engebeli bir arazi kurulmuş olup Çoruma uzaklığı 82 km'dir.

  Boğazköy'ün gerçek tarihi M.Ö. 1900'den az sonra başlar. Geç Hitit ve Asur belgelerinden öğrendiğimize göre Boğazköy; Hattuştu ve Pijusti adlı krallarla son bulan bir hanedanlığın merkezi idi. M.Ö. 19. ve 18. yy.'da Hitit öncesi'deki dönemde Boğazköy'de Hattiler ve Asurlu tüccarlar da konaklamaktaydılar. Şehirde Asurlu tüccarların ticaret yaptıkları "karum" denilen bir pazar yeri bulunmaktaydı.

  Boğazköy M.Ö. 1200 yıllarına kadar Hititler'in başkenti olma özelliğini korumuştur. İlk Hitit kralı olarak Hattuşa'lı anlamına gelen Hattuşili'yi görüyoruz.

  Kentin asıl merkezini büyük kale teşkil eder. Büyük kalenin kuzeybatı yamacında Hitit İmparatorluk dönemine ait özel evler ile Büyük Mabed'in yer aldığı "aşağı şehir" bulunmaktadır. Şehrin güney kısmını teşkil eden "yukarı şehir"; M.Ö. 13. yy kralları tarafından yapılmış sandık şeklindeki surlarla çevrilmiştir. Bu surda Kral Kapısı Potern Sfenskli Kapı Aslanlı Kapı yer almaktadır. Yukarı şehir içinde Yenice kale ve Sarıkale tahkim edilmiş olarak yapılmıştır.

  Hitit Krallığı; M.Ö. 1200'deki Deniz Kavmi Göçleri sonunda Trak asıllı kavimlerin baskıları sonucu yıkılmış olup dolayısıyla Boğazköy de başkent olma özelliğini kaybetmiştir. M.Ö. 750 yılında Friklerin yerleşimine sahne olmuştur. Hellenistik çağda ise Boğazköy; büyükçe bir yerleşim alanı olamaktan öte gidememiştir. Bizans çağında da iskan edildikten sonra Boğazköy'e 18. yy.'da bugünkü sakinleri yerleşmiştir.

  Antik Hattuşa harabeleri ile Yazılıkaya Açık Hava Mabedi birer açık hava müzesi olarak önem taşımakta olup ayrıca; Milli Park projesi kapsamına alınmış ve Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir.

  -FRİGYALILAR(FRİGLER):
  * Orta Anadolu'da(Sakarya nehri çevresinde) MÖ. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri GORDİON'du.
  * Kimmerler tarafından yıkıldı.
  * Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.
  * Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

  LİDYALILAR:
  * Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu.
  * Başkentleri SARDES(Sard)'dır.
  * Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.
  * Lidyalılar Efes'ten başlayıp Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında
  etkili oldular.
  * Lidyalılara Persler son vermiştir.
  * Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli
  askerlerden oluşmasıdır.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)

  -İYONYALILAR(İYONLAR):
  * İzmir Körfezinden Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.
  * Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak şehir devletleri halinde yaşadılar.
  Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes Milet İzmir Foça Bodrum.
  * Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
  * İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
  * İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.
  * İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor Tarihte Heredot Tıpta Hipokrat Felsefede Diojen)

  - URARTULAR:
  * Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır. Başşehirleri TUŞBA(Van)'dır.
  * Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.
  * Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
  * Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale Çavuştepe Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

  KÜLTÜR VE MEDENİYET

  DEVLET YÖNETİMİ:
  1)- Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan hem baş yargıç hem de baş rahipti.

  NOT: Bu durum kralın siyasi askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir. Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.

  2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
  3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
  4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

  DİN VE İNANIŞ:

  1)- Anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu.
  2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı.

  NOT: Bu durum Anadolu'da dini etkileşimi yansıtmaktadır.

  3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine
  çeşitli eşyalar koyuyorlardı.
  4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.
  5) Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
  6) Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.

  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
  1)- Halk genellikle Asiller Rahipler Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.
  2)- Anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.
  3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
  4)- Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.
  5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
  6)- Lidyalılar Efes'ten başlayıp Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında
  etkili oldular.

  YAZI DİL VE EDEBİYAT:

  1)- Anadolu'ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları
  ÇİVİ yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar.
  2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur.
  3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak tarafsız
  TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.
  4)- Hititler Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar.(MÖ.1280)
  5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

  HUKUK:

  Anadolu'da kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi.

  BİLİM VE SANAT:
  1)- Hititler kayaları düzleştirerek tanrı kabartmaları yapmışlardır.
  (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)
  2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür.
  (Toprakkale Çavuştepe Patnos ve Kayalıdere kaleleri)
  3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor Tarihte Heredot Tıpta
  Hipokrat Felsefede Diojen)
  4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişler-
  dir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve
  kilimleri ile ünlüdürler.

 3. #3
  İyonyalıların Yunanlılarla nedense hiç bir alakalarının olmadığını düşünürüm..
  İyonyalıların heykellerinden bile bunu çıkarabiliyoruz..Bu konu hakkında bir tarihçi çıkıp anlattı ama hala bir çok kaynakta böyle tezatlıklardan bahsetmiyorlar..

Benzer Konular

 1. Anadolu'ya Niçin Uygarlıkların Beşiği Denilmektedir?..
  Konuyu Açan: Renan, Forum: Genel Kültür.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09-Eki-2011, 16:31
 2. İnsanlığın Anayurdu Mu Uygarlığı ve Anadolu
  Konuyu Açan: Îکє†, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14-Eyl-2011, 13:12
 3. Anadolu Uygarlıklarında Neolitik Dönem Sanatı
  Konuyu Açan: İDİL, Forum: Güzel Sanatlar.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28-Kas-2009, 02:09
 4. Anadolu Uygarlıklarında Taş Çağı Sanatı
  Konuyu Açan: İDİL, Forum: Güzel Sanatlar.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28-Kas-2009, 02:07
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com