6 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 53 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  Ahmet_Eroglu

  Thumbs down Aranan Dualar

  Îmân duâsı
  Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb. (Sabah ve akşam okumalıdır.)
  “Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh”
  (Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği
  bildirildi.)
  İmanla ölmek için, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.”duâsı okunmalıdır.
  Bunu her zaman duâ ederken okumalıdır.

  İstigfar duâsı
  Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “İstigfâre devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır” Derdlerin, belâların gitmesi için, istigfâr okumak çok faydalıdır. İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî” istigfarıdır. Bu istigfar yirmibeş kere okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, belâ olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsıye etmişlerdir. Çok faydasını görmüşlerdir.
  Günde en az yüzdefa, Estagfirullâhel’azîm... söylemek çok faydalıdır. Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, ma’nâlarını düşünerek, çok “Estagfirullah min külli mâ kerihallah” veyâ kısaca “Estagfirullah” demelidir.

  Af ve magfiret için
  Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr”dır. Şu dayı da Cuma günleri ve hergün çok okumalıdır. “Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve liebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn! “
  Allahü teâlânın magfiretine sığınarak,”Allahümme magfiretüke evsa'u min
  zünûbî ve rahmetüke ercâ indî min amelî” duâsını da okumalıdır. (Yâ Rabbî!
  Magfiretin, benim günâhlarımdan daha geniştir. Rahmetin, bence, amelimden
  daha ümmîd vericidir) demektir.
  Her erkek, her zaman şu magfiret duâsını okumalıdır: “Allahümmagfir lî ve
  li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-ecdâdî ve
  ceddâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ
  ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!”.
  Kadın okursa, zevcetî yerine zevcî ve ebeveyhâ yerine, ebeveyhî demelidir.
  Af magfiret için şu duâ da okunmalıdır:
  “Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ,
  vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!”

  Doğruyu yanlışlı öğrenme duâ
  “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ'ahu ve erinel bâtıla
  bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer “. Manası: (Yâ Rabbî!
  Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk
  olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et!
  İnsanların en üstünü hurmetine bu duâmızı kabûl buyur!).

  Korkulu zamanlarda okunacak duâ
  Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ
  billâhil'aliyyil'azîm” çok okumalıdır.
  Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda
  kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve
  âhırında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”.
  Mu'avvizeteyn,yâni iki Kul-e'ûzü’yü çok okumak da faydalıdır.
  Ayrıca, Li îlâfi sûresi, hergün ve her gece hiç olmazsa onbirer def’a
  okumalıdır.
  Sübhânellahi vel-hamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ
  havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm, duâsını da gece gündüz çok
  okumalıdır.
  Peygamberimiz, Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke, ya’nî
  (Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için, senden istiyorum!)
  derdi ve böyle duâ ediniz buyururdu. Sebeplere yapışıp, emredilen şeyler
  okunduktan sonra böyle duâ etmelidir.
  İmam-ı Rabbanî hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere giderken gece, bir
  handa kaldılar. “Bu gece bir belâ zuhur edecektir. ‘Bismillahillezi la-yedurru
  maasmihi şeyün fil-erd-ı vela fissemai ve hüvess-semiulalim’ duâsını besmele
  ile okuyun!” buyurdu.
  Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duâyı okuyanlara birşey
  olmadı. Dert, belâ, fitne ve hastalıklardan korunmak için, sabah-akşam, İmam-ı
  Rabbanî hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Hadis-i şerifte
  buyuruldu ki:
  “Bir yere gelen kimse "Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka"
  okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiç birşey zarar veremez.”
  Korkulu şeyden kurtulmak veya bir dileğe kavuşmak için, Taha suresinin 37.
  ayetinden (Velekaddan), 39. ayetin sonuna (ala ayniye) kadar kağıda yazıp, su
  geçirmez bir kılıfla mesela PVC ile kaplatıp yanında taşımalıdır. Faydası çok
  görülmüştür.

  Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak duâ
  Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-
  raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ
  kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!
  Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ
  ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.
  “İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden
  rızıklanır”
  “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
  “La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en
  hafifi sıkıntıdır”
  “Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil
  aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”
  “Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
  İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500
  defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan
  sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

  Dert ve belâdan kurtulmak için okunacak duâ
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs
  Peygamberin duâsını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur:
  ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn”.
  Yine hadis-i şerifte, “Sabah, kalkınca, üç kere Bismillâhillezî lâ-yedurru
  ma'asmihî şey'ün fil'ardı velâ fissemâ ve hüvessemî'ul'alim, okuyana akşama
  kadar, hiç derd, belâ gelmez” buyuruldu.
  “Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’
  aliyyil’azîm.” Duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur.
  Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur.
  Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.
  “Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine
  Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.”

  Cinnin musallat olmaması için okunacaklar
  Cinden kurtulmak için en iyi on şeyi yapmalıdır:
  1- E'ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalıdır.
  2- E'ûzü Besmele ile iki Kul-e'ûzüyü okumalıdır.
  3- E'ûzü Besmele ile Bekara sûresini okumalıdır.
  4- E'ûzü Besmele ile Âyetelkürsî okumalıdır.
  5- E'ûzü Besmele ile Bekara sûresinin son âyetini okumalıdır.
  6- E'ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü'mîn sûresinin başından (masîr)e kadar ve
  Âyetelkürsî okumalıdır.
  7- “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve
  alâ külli şey'in kadîr” okumalıdır.
  8- Çok (Allah) demelidir.
  9- Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir.
  10- Günah işlemekten, kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok
  yimekten ve galabalıktan sakınmalıdır.
  (Berekât) kitabında, imam-ı Rabbânî hazretlerinin Cinden korunmak için, “Lâ
  havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil'azîm” okuduğu yazılıdır.
  İmam-ı Şaranî hazretleri, “Kuşluk namazına devam edene, cin musallat
  olmaz” buyurdu.
  Eshâb-ı kiramdan Ebû Dücâne hazretleri anlatır:
  Bir gece yatarken, değirmen sesi gibi ve ağac yapraklarının sesi gibi, ses
  duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyah
  birşey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım
  gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resûlullaha gidip, anlattım. “Yâ Ebâ Dücâne!
  Allahü teâlâ, evine hayır ve bereket versin!” buyurduktan sonra kalem ve kâğıd
  istedi. Hz. Aliye bir mektûb yazdırdı. Mektûbu alıp, eve götürdüm. Başımın altına
  koyup, uyudum. Feryâd eden bir ses, beni uyandırdı. Diyordu ki, “Yâ Ebâ Dücâne!
  Bu mektûbla, beni yaktın. Senin sahibin, bizden elbette çok yüksektir. Bu mektûbu,
  bizim karşımızdan kaldırmaktan başka, bizim için, kurtuluş yoktur. Artık, senin ve
  komşularının evine gelemiyeceğiz. Bu mektûbun bulunduğu yerlere gelemeyiz”.
  Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkca bu mektûbu kaldırmam. Cin
  ağlamasından, feryâdından, o gece, bana çok uzun geldi. Sabah namazını,
  mescidde kıldıktan sonra, cinnin sözlerini anlattım. Resûlullah buyurdu ki, “O
  mektûbu kaldır. Yoksa, mektûbun acısını, kıyâmete kadar çekerler!”.
  Bir kimse, bu mektûbu, yanında taşısa veya evinde bulundursa, bu kimseye,
  eve ve etrâfına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider. Bu mektûb,
  Hakîkat Kitabevi’nin (0212 523 45 56) neşrettiği (Teshîl-ül-menâfi') kitabının
  sonunda yazılıdır.
  Bu âyet-i kerimeleri okumakla ve bu mektûbu taşımakla ve şifâ âyetlerini
  okumakla ve yazıp suyunu içmekle faydalanmak istiyenlerin Ehl-i sünnet îtikatına
  uygun olarak doğru îman sahibi olması lâzımdır. Bunları yazanın ve kullananın
  îtikadı doğru olmazsa ve küfür alâmetlerini kullanır, haram işlerse, faydaları
  görülmez.

  Günahların affı için
  Her günahın affı için, kalb ile tevbe etmek ve dil ile istigfâr etmek ve beden ile
  kaza etmek lâzımdır. Yüz kere tesbîh etmek, yâni “Sübhânallah-il-azîm ve bi-
  hamdihi” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.
  “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm.” Bunu, her gün ve her
  gece yüz kerre okumalıdır.
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden
  kurtulur”
  “Sabah-akşam 7 defa, "Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve
  hüve Rabbül-arşil-azim" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.”
  “Sabah akşam yüz defa "Sübhanallahi ve bihamdihi, diyenin, günahları
  deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”

  Hamd ve şükür duâsı
  Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetim ev bi-ehadin
  min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr”
  demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen
  okumalıdır.
  Peygamberimiz buyurdu ki,”Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü
  yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur”. Abdestli okumak
  iyi olur ise de şart değildir. Hergün ve her gece okumalıdır.
  Hamd ve şükür için de şu duâ okunmalıdır:
  “El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i
  ehlinnâr”.
  Şu duâ da okunmalırdır:
  “Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil
  rahmân.”

  Sağlık ve âfiyet duâsı
  Resûlullah şu duâyı çok okurdu: “Allahümme innî es'elüke-ssıhhate vel-
  âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ
  Erhamerrâhimîn”. Bunun mânası, (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve
  emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey
  merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!)
  demektir. Biz de, ulu ve şanlı Peygamberimiz gibi duâ etmeliyiz

  Hastanın iyileşmesi için
  Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için
  duâ istiyen bir âmâya, abdest alıp, iki rekât namaz kılmasını, sonra “Allahümme
  innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme,
  yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li taktıye-li,
  Allahümme şeffi'hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir.
  Eshâb-ı kirâm, bu duâyı hep okurdu. Bu duâda, dileğin kabûl edilmesi için,
  Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir.
  Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’
  aliyyil’azîm. Duâsı da bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve
  murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a
  salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.
  Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî
  küntü minezzâlimîn kırk def'a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, bütün
  günâhları afv olur.”
  Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip, “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi
  ve sellem” Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın,” dedi. Peygamberimiz,
  “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin
  Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim
  Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek,Rabbime
  yalvarıyorum.Senin hâtırın için kabûl etmesini istiyorum.Yâ Rabbî! Bu yüce
  Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını
  okumasını söyledi. Adam, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı. Bu duâyı
  Müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır.

  Kalbde imanın sabit kalması için
  Bunun için, Resûlullah her zaman, “Allahümme, yâ mukallibelkulûb,
  sebbit kalbî, alâ dînik” duâsını okurdu ki, Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden
  kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni
  dîninden döndürme, ayırma! demektir.
  Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
  Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!
  Ey! herkesin hâllerini değişdiren Allahım!
  bize iyi hâller ihsân eyle!

  Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için
  Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-
  raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ
  kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!
  E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve
  min şerri külli aynin lâmmetin.
  Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ
  yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların
  zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke) denir. İki kişiye
  okurken (Ü’îzü-kümâ) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm) demelidir.
  Her türlü kötülük için şu duâ da okunmalıdır:
  E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmatin. Ve
  min şerri külli effâkin kâzibetin. Ve min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min
  şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin.
  Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min
  şerri mâ haleka.” duâsını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar
  zarar ve kötülüklerden kurtulur.
  Bir hadîs-i şerîfde, “Birşeyden zarâr gören, abdest alıp iki rek’at nemâz kılsın!
  Sonra; Yâ Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin
  Muhammed aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed!
  Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana
  şefâ’atcı et desin” buyuruldu

  Fitneden korunmak için
  Fitneden korunmak için, “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve
  min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil
  Mesîhiddeccâl.” duâsı okunmalıdır.
  Resûlullahın, “Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât
  ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn
  ve es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni
  ileyke" duâsını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.
  Bu duâ, (Yâ Rabbî! Bana hayrlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve
  fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı istediğin zaman,
  fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin
  sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et! ) demektir.

  Çarşıya giderken ve başka zamanlarda devâmlı okunacak duâ
  Lâ ilâhe illallahü vahde hü lâ şerîke leh, le hül mülkü ve le hül hamdü,
  yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, bi yedi-hil-hayr, ve hüve alâ külli
  şey’in kadîr.

  Bereket Duâsı
  “Ruh-ul-beyan” da diyor ki, “Eshâb-ı Kehfin Kur’an-ı kerim harfleri ile isimleri
  yazılı kâğıdı evinde, iş yerinde, üstünde bulundurmak insanı hastalıklardan korur,
  bereket verir”
  Tarlaya bereket gelmesi için, mahsûlün uşrunu vermeli, sonra Eshâb-ı Kehfin
  isimleri dört kâğıda yazılıp, ayrı ayrı sarılıp, tarlanın ayak basmıyan dört köşesine
  gömülmelidir.
  Eshâb-ı Kehfin isimleri; Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş,
  Şâzenûş, Kefeştatayyûş ve köpekleri Kıtmîrdir. ( 56/1)

  Felç hastası için duâ
  İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî hazretleri evliyanın büyüklerindendir.
  Kendisine felc hastalığı geldi. Bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Resûlullaha
  tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhûr kasîdesini hâzırladı. Rüyâda
  Resûlullahı görüp huzurunda okudu. Resulullahın çok hoşuna gidip arkasından
  mubârek hırkasını çıkarıp, imâma giydirdi. Bedeninin felcli olan yerlerini mubârek
  eli ile sığadı. Uyanınca, bedeni sağlam gördü. Hırka-i se’âdet de arkasında idi.
  Bunun için, bu kasîdeye “Kasîde-i bürde” denildi.
  İmâm-ı Busayrî sevinerek, sabâh namazına giderken, takva sahibi meşhûr bir
  zâta rastladı. Kendisine, kasîdeni dinlemek isterim dedi. Benim kasîdelerim çoktur.
  Hepsini herkes bilir dedi. Kimsenin bilmediği bu gece Resûlullaha okuduğunu
  istiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim. Nerden anladın dedi. O zat da,
  imâmın rüyâsını, olduğu gibi haber verdi.
  Bu kaside, hastalara okununca, iyi oldukları, okunan yerlerin dertlerden,
  belâlardan emîn oldukları görüldü. İstenen faydasının hasıl olması için, inanmak
  ve hâlis niyyet ile orijinalinden, aslından okumak lâzımdır. Kasidenin aslı
  kitapçılardan temin edilebilir.

  Şehid olarak ölebilmek için
  Hergün yirmibeş kere “Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba'd-el-mevt
  okuyanlar, Duhâ yâni kuşluk namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar,
  yolculukta da vitr namazını terk etmiyenler, ölüm hastalığında, kırk kere “Lâ ilâhe
  illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn” okuyanlar, her gece Yasîn
  okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak mudârâ edenler yâni dîni
  korumak için dünyalık verenler,her sabah veya akşam devamlı olarak üç kere
  “E'ûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şeytanirracîm” ile (Haşr) sûresinin sonunu
  okuyanlar “Âhıret şehîdi” olurlar.
  Peygamberimiz buyurdu ki, “Bu duâyı okuyan kimse, duâyı sabahleyin
  okursa ve akşama kadar ölürse, şehit derecesine vâsıl olarak ölür. Akşamleyin
  okursa, yine sabaha kadar ölürse, aynı şekilde aynı dereceye ulaşır. Duâ şudur:
  Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ
  ahdike ve vaadike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi-
  ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe
  illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

  Abid zümresinden olmak için
  Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu ki, “Yâ Ebâ Hüreyre! Her kim, günde
  yirmibeş defa bu duâyı okursa, Hak teâlâ, o şahsı âbidler zümresinden yazar.”
  Duâ şudur: “Allahümmagfir lî ve li- vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü'minîne
  vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-
  rahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

  Kabir ziyaretinde okunacak duâlar
  ruhuna gönderilir. Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp,
  meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir.
  Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz. Kabirde,
  Bekara suresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif suresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı
  şenif ve Fâtiha veya bilinen sûreler okunup meyyide hediye edilir.
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme
  innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe
  hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)”
  Kabristâna gelen bir kimse, ayakda, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il
  kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der. Sonra,
  Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbel-
  ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike
  mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını
  okumalıdır.
  Sünnete uygun ziyâret yapmak için abdest alınır. İki rekât namaz kılıp, sevabı
  meyyitin

  Kalbi öldürmemek için duâ
  Kalbini öldürmemek için şu duâyı okumalıdır Çünkü, bu duâ, Resûlullahın
  tavsiye eylediği bir duâdır. “Yâ hayyü yâ kayyûm yâ bedîassemâvâti vel erdı yâ
  zel celâli vel ikrâm, yâ lâilâhe illâ ente-es'elüke en tuhyiye kalbî bi-nûri
  marifetike yâ Allahü yâ Allahü yâ Allah celle celâlüh. Bunu sabah namazından
  sonra okumalıdır.
  Îmanın zayıf olmaması, yâni dâim kendinde kalıp, onunla berâber Allahü
  teâlânın huzuruna çıkmak için, şu duâyı günde kırk defa okumalıdır: “Yâ hayyü yâ
  kayyûm yâ zelcelâli vel ikrâm, yâ lâ ilâhe illâ ente.”
  Sultan-ı Enbiyânın ölüm zamanında dahî okuduğu duâ:
  “Sübhânellahi ve bi hamdihi estağfirullahe ve etûbü ileyh.

  Ezan duâsı
  Resûlullah buyurdu ki:”Ezan okunurken şu duâyı okuyun:
  “Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü
  enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi
  dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”.
  Başka bir hadis-i şerifte de “Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duâyı da
  okuyunuz.” buyurulmuştur: “Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-
  salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate
  veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ
  havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”.
  Resûlullah bir hadis-i şerifinde, “Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile
  beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur” buyurdu.
  (Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh)
  der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur. İkinci (Eşhedü enne
  Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki baş parmağının tırnaklarını öptükten
  sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdır.
  Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzinleri her nemâzdan sonra şu duâyı okurlardı:
  “Rabbenâ amennâ bi mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’aşşâhidîn”.

  Günahların keffareti için
  Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Ey ümmet-ü eshâbım, sizler sabahları
  kalkarken şu duâyı okuyun: Sübhânellahi ve bihamdihi sübhânellahil azîm.”
  Bu duâ, okuyanın o günkü günahlarına kefaret olur.
  Yine buyurdu ki, “Her kim bu duâyı günde on kere okursa, Hak teâlâ o
  kimseye kırkbin sevap ihsân eder: Eşhedü en lâilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke
  lehû ilâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten velâ veleden velem
  yekün lehû küfüven ehad.”

  Sohbetten dağılırken
  Bir toplantıdan kalkıldığı zaman şu duâ okunmalıdır: “Sübhânek-allahümme
  ve bi hamdike, eşhedü en lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve
  estağfirüke ve etûbü ileyke.”

  Gece uyanınca
  Peygamberimiz buyurdu ki: “Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine
  nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü
  ve hüve alâ külli şey'in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü
  vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.”

  Evden çıkarken ve girerken
  Evinden çıkarken Âyet-el kürsî okumalı. Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi
  okuyan, eve dönünceye kadar belâlardan emin olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor
  ki:
  “Evinden çıkarken Ayet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye
  kadar duâ ve istigfar eder.”
  “Evinden çıkarken "Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa
  billah" diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”
  “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez!”
  Bir kere “Kulhüvallâhü” sûresini ve bir kere de “Âyetelkürsî”yi okuyanın
  evine şeytân giremez.

  Yatarken okunacak duâlar
  Yatağına E’ûzü ve besmele okuyarak girmeli. Sağ yan üzerine kıbleye karşı
  yatmalı. Sağ avucunu sağ yanağın altına koymalı. E’ûzü besmele ile bir Âyet-el-
  kürsî okumalı. Sonra herbiri için besmele okuyarak, üç İhlâs, sonra bir Fâtiha,
  sonra birer def’a iki Kul e’ûzüyü okumalı. Sonra üç def’a Estağfirullahel’azîm ellezi
  lâ ilâhe illâ hu okumalı Üçüncüsüne el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh, ilâve etmeli.
  “Tevekkeltü alellah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okumalı. “Allahümmagfirlî ve
  li-vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât” ve bir salevât-ı şerîfe ve bir “Allahümme
  rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-
  rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.” ve üç veyâ on veyâ kırk yâhud yetmiş kerre istigfâr
  ve bir kelime-i tevhîd okuyup, uyumalıdır.
  Yatarken Tebâreke ve Secde sûresini okumak da çok faydalıdır.


  biraz uzun oldu ama herkes aradığını bulsun. 2. #2
  Teşekkürler paylaşım için Allah razı olsun.

 3. #3
  Ahmet_Eroglu
  Yemek duâsı
  Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek
  ve sonunda “Elhamdülillah” demek sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “Yemekten sonra, "El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min
  gayri havlin minna ve la kuvveh" duâsını okuyanın günahları affolur.”
  “Bir kimse, yiyip içtikten sonra, "El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve
  sakani ve ervani" duâsını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”
  Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve
  sakana ve cealena müslimin” duâsını okurdu
  Yemeklerden sonra, yukarıdaki duâları da içine alan şu duâyı okumak daha
  uygundur:
  “El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayri-havlin minna ve la
  kuvveh. Allahümme atimhüm kema atamuna. Allahümmerzukna kalben
  takıyyen, mineşşirki beriyyen la kâfiren ve şekıyyen velhamdülülillahi
  rabbilalemin”

  Murada kavuşmak için
  Murâdlara nâil olmak için şu duâyı okumalıdır: “Allahümme salli alâ
  seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ
  bihâ min cemî’il ehvâl-i vel-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât ve
  tütahhirünâ bihâ min cemi’isseyyiât ve terfe’unâ bihâ a’ledderecât ve
  tübelligunâ bihâ akselgâyât min cemî’il hayrât-i fil hayâti ve ba’del-memât.”
  Dilek Duâsı: “Fetavai kari-ül-hidaye”de diyor ki:
  Dileği olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı, temiz bir örtü üzerinde
  oturup, üç defa salevât okumalı, sonra herbirine Besmele çekerek on Fâtiha ve
  sonra onbir İhlâs okumalı, sonra üç salevât okumalı, sonra sağ yanı üzere, yüzü
  kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet
  ettiği şeyin nasıl olacağını, biiznillah rü'yâda görür.
  “Mekatib-i şerife” kitabında buyuruldu ki: Hacetlere, dileklere kavuşmak için,
  iki rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye
  etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir. Mesela, "Ya Rabbi, filan yere
  sağ sâlim gidip gelmek nasib eyle, filan sıkıntıdan beni kurtar." gibi duâ ettikten
  sonra, "Bu duâmı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle" demelidir!
  Amâ, bir zat gelip, “Ya Resulallah! Allahü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın”
  dedi. Peygamber efendimiz de, “Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana
  yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak,
  senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni
  vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum.
  Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duâmı kabul
  et” duâsını okumasını söyledi. O da, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı.
  Bu duâyı müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına
  kavuşmuşlardır. Ancak, namaz kılmıyanın, haram işliyenin ve kalbi gafil olan ettiği
  duâdan tam netice alamaz.Ehl-i sünnet itikadında olmıyanın okuması faide
  vermez. Hak teâlâ, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak istiyen,
  o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, duâ
  etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

  Musibet karşısında duâ
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “Bir müslümanın ölümünü duyunca, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun"
  dedikten sonra, "Ya Rabbi onu salihlere kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna
  iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et" diye duâ edin!”
  [İnna lillah ve inna ileyhi raciun, Bekara suresinin 156. ayet-i kerimesidir.
  "Elbette biz, Allahü teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz"
  mealindedir.]
  “Birinize bir musibet veya bir belâ geldi mi, innâlillah...dedikten sonra "Ya
  Rabbi, senin yanında bu musibetin ecrini [sevabını] bekliyorum, bunun ecrini bana
  ver ve bunu daha hayırlı bir şeyle değiştir" diye duâ etmelidir.”
  “Bir musibet karşısında innâlillah...dedikten sonra , musibetin sonucu güzel
  olur.”

  Salâten tüncînâ
  Sıkıntılardan,afatlardan, belalârdan kurtulmak için Murâdlara nâil olmak için,
  “Salâten tüncînâ” “Salât-i tefriciyye” okumalıdır:
  Salâten tüncînâ: “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i
  seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî'il ahvâl-i vel-âfât ve taktî
  lenâ bihâ cemî'al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemi'isseyyiât ve terfe'unâ bihâ
  a'ledderecât ve tübelligunâ bihâ akselgâyât min cemî'il hayrât-i fil hayati ve ba'del-
  memât”.
  Salât-i tefriciyye: Allahumme salli salâten kâmileten ve selim selâmen
  tâmmen alâ seyyidinâ muhammedinillezî tenhallü bi-hil’ukadu ve tenfericu bihi’l-
  kurebu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tunâlu bihirreğâibu ve husnulhavâtimi ve
  yusteskal ğamâmu bivechihil keriymi ve alâ âlihî ve sahbihi fiy-kulli lemhatin ve
  nefesin biadedi kull-i ma’lûmin lek.

  Ağrılarda okunacak dualar
  Resûlullah efendimiz hasta ziyaretine gitmişti. Hastanın, çok ağrısı ve sancısı
  vardı. “Ağrıyan yeri sağ elin ile yedi kere mesh eyle! Her defasında E’ûzü
  bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!” buyurdu.
  (Bostân-ül-Ârifin)
  Resûlullah yine buyurdu buyurdu ki: “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine,
  Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü sûreleri yetmişer kere
  okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabâh içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.”
  Bunları, beş, on sâlih müslümân toplanıp, aralarında taksim ederek okuyup, suya
  üfleyebilirler” (Hazînet-ül-esrâr)
  Aişe validemiz buyurdu ki, bir yerinde ağrı olduğunuda, Resulullah iki Kûl
  e’ûzü (Felak ve Nâs) sûresini okuyup, mübarek avcuna üfler, elini ağrı olan yere
  sürürerdi.
  Kalb ağrısı için de, “Ellezîne âmenû ve amilussalihâti tûbâ. Lehüm ve
  husnü meâb.” Duasının okunması tavsiye edilmiştir.

  Kaybolan şeyi bulmak için okunavak duâ
  Kaybolan, çalınan birşeyi bulmak için, hergün yirmibeş kere, “Yâ
  câmi'annâsi liyevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlifül mî'âd icma' beynî ve
  beyne...” duâsını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duânın sonunda da
  kaybolan şeyin ismini söylemelidir.

  Doğumun rahat olması için
  Abdüllah ibni Abbâs hazretleri buyurdu ki, çocuğun rahat doğması için bir
  tas, tabak içine, veya kağıda “Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ huv El-Halîm-ül Kerîm.
  Sübhâne Rabbil’ Arş-il’azîm Elhamdülillahi Rabbil’ âlemîn” ve sonra (Nâzi’ât)
  sûresinin son âyetini ve Ke-ennehüm’den i’tibâren (Ahkaf) sûresinin son âyetini
  islâm harfleri ile yazıp, eritip anasına içirmelidir.

  Ruhî sıkıntada okunan Duâ
  Şu duâ Kur’an-ı kerim harfiyle yazıp ruhu dengesi bozuk kimseyi okunursa,
  akıllanır, hastaya okunursa şifa bulur:
  “Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-
  Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an
  ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni
  Resulullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü
  Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men
  dehale hısni emine min azabi”
  Ruhî sıkıntı ve dengesizlikler ve huzur için ayrıca şu duanın okunması da
  tavsiye edilmiştir: “ Nes’elükel ısmete fil harakâti vessekenâti vel kelimâti vel
  irâdât”
  --------------------
  Ölülere duâ
  İnsan, bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi
  sevgiliye kavuşturur. Ölmek, felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri
  bilmemek felakettir. Ölülere, duâ ile, istiğfâr etmekle, onun için sadaka vermekle
  yardım etmek, imdâdlarına yetişmek lâzımdır. Ne yapılacaksa biran önce
  yapılmalıdır. Dinimizde 40.52.gün diye bir şey yoktur. Bunlar Hıristiyanlıktan
  geçme batıl inançlardır. Resûlullah buyurdu ki: “Ölünün mezardaki hâli, imdâd
  diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse,
  kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de, babasından, anasından,
  kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duâyı gözler. Kendisine bir duâ
  gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir.
  Allahü teâlâ, yaşıyanların duâları sebebi ile, ölülere dağlar gibi çok rahmet
  verir. Dirilerin de ölülere hediyesi, onlar için duâ ve istiğfâr etmektir.”
  Îman ile ölenlere hatim okuyup sevabını bağışlamak, hatm-i tehlîl yapmak,
  yâni yetmişbin Kelime-i tevhîd okuyup sevabını ruhuna hediye etmek çok
  faydalıdır. Hadis-i şerifte: “Bir kimse, kendisi için veya başkası için yetmişbin
  aded Kelime-i tevhîd okursa, günahları affolur” buyuruldu.
  Yetmişbin Kelime-i tevhîdi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir. Hatim de
  cüzler halinde dağıtılıp kasa zamanda biririlebilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  “Kabristandan geçen kimse 11 ihlas okuyup, sevabını kabirdekilere hediye ederse,
  ölü adedince sevab verilir.”
  Bir kimse, farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibâdeti yaparken veya
  yaptıktan sonra, sevabını, ölü, diri herkese hediye edebilir.
  Namaz, oruç, hac, umre, sadaka, Kur'an-ı kerim okumak, evliyanın kabrini
  ziyaret, kurban, zikr gibi ibâdetlerin sevabları başkasına hediye edilebilir. Hediye
  edenin kendi sevabından hiç azalmadan, bütün müminlere de sevabı erşir. Yani
  sevab, hediye edilenlere, taksim edilmeden, her birine bütünü kadar erişir.
  Her ibâdetin sevabı, Resulullah efendimizin mübarek ruhuna da
  gönderilebilir. İbni Ömer hazretleri, Peygamber efendimiz için umre yapmıştır.
  İbn-is Serrac hazretleri de Resulullah efendimiz için onbinden fazla hatim
  okumuş, mübarek ruhu için kurban kesmişti.
  Şu hâlde, her mümin yaptığı ibâdetlerin sevablarını, başta Peygamber
  efendimiz olmak üzere, ana-babasına ve bütün müminlere hediye etmelidir!
  Sevabı hepsine de gider. Kendi sevabından da bir şey eksilmez.

  Namazdan sonra duâ
  Namazlardan sonra, okunması gereken belli duâ yoktur. Herkes ihtiyacına
  göre duâ eder. Hep aynı duâyı okumak uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak
  bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan duâ etmek uygun olmaz.
  Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi duâ etmek mekruhtur. Duâ, uyanık kalb
  ile ve sessiz yapılmalıdır! Duâyı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda
  yapmak da mekruhtur. Her fırsatta duâ etmelidir! Namazlardan sonra büyüklerimiz
  şöyle duâ ederlerdi:
  Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin
  ve Âlihî ve Sahbihî ecma'în. Yâ Rabbî! Kıldığım nemâzı kabûl eyle! Âhir ve
  âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle.
  Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ente hayrürrâhimîn.
  Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve
  lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden
  ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize
  iyilikler, halâl ve hayrlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! A’dây-ı
  müslimîni kahr ve perîşân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekde olan Müslümanlara
  imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve
  fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle!
  Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe
  bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama ve evlâdlarıma ve
  akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayrlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı
  selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî! Âmîn.
  Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli ala..., Allahümme bârik alâ...,
  Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah,
  estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv el-
  hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.

  Yolculukta okunacak duâ
  Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
  Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belâlardan
  emin olur. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
  “Evinden çıkarken "Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa
  billah" diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”
  Besmele çekerek "Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim"
  (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken
  okuyanın kazadan, belâdan, boğulmaktan korunacağı da bildirilmiştir. Yine bir
  hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesini okuyanın
  boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)
  Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid Ebül-
  Hasen-i Gazvi hazretleri, “Yolculuğa çıkarken, Liilafiyi okuyan, bütün kötülüklerden
  emin olur” buyurdu.

  Şifa ayetleri
  Şifa ayetleri abdestili olarak yazılıp suya konup içilirse hastalıklara şifa olur.
  “Şifâ âyetleri” şunlardır: Tevbe sûresi, ondördüncü âyetinin sonu, Yûnüs
  sûresi, elliyedinci âyetinin ortası, Nahl sûresi, altmışdokuzuncu âyetinin orta kısmı,
  İsrâ sûresi, seksenikinci âyetinin baş tarafı, Şü'ârâ sûresinin sekseninci âyeti,
  Fussilet sûresi, kırktördüncü âyetinin orta yeridir.
  M. Masum hazretleri buyuruyor ki:
  Ayet-i kerimenin, duânın tesir edebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin
  buna inanması ve okuyanın Ehl-i sünnet itikadında olması, Allahü teâlânın rızası
  için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret
  istememesi şarttır.

  Nazar duâsı
  Nazar haktır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar
  hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.
  Peygamberimiz, nazar ile ilgil olarak,”Nazar insanı mezara, deveyi kazana
  sokar” “Hoşa giden bir şeyi görünce, "Maşaallah lla kuvvete illa billah" denirse o
  şeye nazar değemez.”
  Sabah-akşam, 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela
  fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümmden korunur.”
  Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:
  “Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve
  min şerri külli aynin lammetin.”
  Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn ve
  Kalem suresinin son iki ayetini okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayat-ı
  hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.
  Herkes, bilhassa nazarı değen kimse, beğendiği birşeyi görünce
  “Maşaallah” demeli, ondan sonra, ne söyliyecekse, o şeyi söylemelidir. Önce
  Maşaallah deyince, nazar değmez.
  Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı şöyle:
  Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ
  şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin.
  Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve
  fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku
  ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib
  ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke
  biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ
  hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ
  ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min
  azâbî. Sadaka rasûlullahi sallalahü teâlâ aleyhi ve selleme.

  Büyüden, sihirden kurtulmak için duâ
  Sihir, büyü nedir?
  Cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklara “Sihr=Büyü” denir. Müslüman olan
  cinlerin insanlarla bir alâkası yoktur. Bunlar, yalnız ibâdet ederler. Bunlardan
  insanlara zarar gelmez. Kâfir olan cinler, insandan ayrılmazlar. Cinler her şekilde
  görünürler. Böcek şekline, mikrob şekline de girerler. İnsanın damarlarında
  dolaşırlar. Yalnız mü’minlerin kalbine giremezler. Kâfir cinler, iyi insan şekline de
  girer. Her iyiliği yapar. İnsanlara fâideli olurlar. Kâfir ve fâsıklarla arkadaşlık
  yapınca, hiç ayrılmazlar. Kâfir insanlar gibi, her iyiliği yapınca, arkasından küfre,
  fıska sebeb olurlar. İnsanın göstereceği kimselerde hastalık, sihir yaparlar. Bu
  hastalıkdan kurtulmak için, bu cinni yok etmek veyâ kovmak lâzımdır.
  Sihir, büyü yapmak olup haramdır. Sihir vâsıtasiyle her dilediğini yapacağına
  inanırsa, kâfir olur. Sihirin te'sîrine inanmayan da kâfir olur. Sihrin, diğer ilâclar gibi,
  Allahü teâlâ dilerse te'sîr edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini, Allahü teâlânın
  yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de, büyük günahtır.
  Peygamber efendimize büyü yaptılar. Ağır hastalandı. Cenâb-ı Hak, Felâk ve
  Nâs sûrelerini gönderdi, bunları okuyarak büyüden kurtuldu. Resulullah efendimiz
  buyurdu ki: “Müslüman büyü yapmaz. Allah saklasın, îmânı gittikten sonra
  büyü te'sir eder.” ”Falcıya, büyücüye, kâhine giderek, onların söylediklerine
  inanan, Kur'ân-ı kerîme inanmamış olur.”
  Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek (büyü çözmek için büyü yapmak)
  câiz değildir. Büyüden kurtulmak için, diğer hastalıklarda olduğu gibi sebeblere
  yapışmak lâzımdır.
  Bu sıkıntılar, ruhi hastalıklar için, kıymetli kitaplarda bildirilen duâlardan
  bazıları şunlardır:
  - Bir miktar suya Ayet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak]
  surelerini okumalıdır! Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile
  gusledilmelidir!
  - Üç kere Salevat-ı şerife okumalı, sonra yedi Fatiha, yedi Ayet-el kürsi, yedi
  Kâfirun suresi, yedi İhlas-ı şerif, yedi Felak ve yedi Nas surelerini okuyup kendi
  üzerine veya hastanın üzerine üflemelidir! Bunları tekrar okuyup hastanın odasına,
  yatağına, evin her yerine, bahçesine üflemelidir!
  - Fatiha, Ayet-el kürsi ve dört kul, (yani Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri)
  yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün afetler, dertler için, sihir (büyü),
  nazar için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritilerek içmek de olur.
  - Sabah akşam, Bekara suresinin başından dört ayet ve Ayet-el kürsi ile,
  Ayet-el kürsiden sonraki iki ayeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 ayet, hastanın
  üzerine okunursa, iyi olur.
  - “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve
  ala külli şeyin kadir” okunmalıdır!
  - Günde 500 kere “La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim” okunmalıdır!
  Başlarken yüz kere salevat ve bitirince de yine yüz kere salevat getirmelidir!
  - 25 kere Estagfirullah denir. Sonuncusunda ve etubü ileyhe kadar okunur.
  Sonra onbir ihlas ve yedi kere Fatiha-i şerife ve otuz üç kere, Allahümme salli ve
  sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed okuyup, sevabı
  Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ruhlarına ve sonra Silsile-i
  aliyye denilen büyük âlimlerin isimlerini söyleyip; bu büyüklerin ruhlarına hediye
  edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için Allahü teâlâya duâ edilir. Hergün sabah-
  akşam böyle duâ edilir. (Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri “Şifa için okunacak
  duâ” bahsinde yazılıdır.)
  - Ayatı hır okumak ve üzerde taşımak.
  Ayat-i hırz nasıl okunur?
  Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet
  ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta
  üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar
  [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı,
  Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buharî, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbanî
  hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden,
  büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

  Ayat-i hırz nedir?
  Ayat-i hırz, şu sure ve ayetlerdir:
  Fatiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286, Al-i İmran
  18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellah-il-islâm” kısmı, Al-i İmran 26,27, Al-i
  İmran 154, Enam 17, Araf 54, 55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunüs 107, Hud
  56, İbrahim 12, İsra 43 ve 110,111, Müminun 116,117,118, Ankebut 60, Rum
  17,18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, Saffat 180,181,182, Feth
  27, 28,29, Rahman 33,34,35,36, Hadid 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin
  1,2,3,4,5,6, Buruc 20, 21,22, İhlas, Felak ve Nas sureleri.( Bu âyetler, Hakîkat
  Kitabevi’nin (0212 523 45 56) neşrettiği, “İslâm Ahlâkı “ kitabında ayat-ı hırz
  hakkında geniş bilgi vardır. Ayrıca yine aynı yayınevinin “Teshîl-ül-menâfi”
  kitabının sonunda bu ayetlerin orijinali yazılıdır.)
  Ruhu sıkıntılar için ayrıca fenni tedavi için doktora da gitmek gerekir. Organik
  bir rahatsızlık da olabilir. Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı
  bildirilmiştir. Kur'an-ı kerim veya duâ okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her
  ikisini karışık da kullanırdı.

  Şeytân ve düşman şerrinden korunmak için
  E’ûzü Besmele ve Kul e’ûzü sûrelerini okuyup, sonra “E’ûzü bi-
  kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli
  aynin lâmme” okumalı ve “Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı
  velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim” okumalı ve yetmiş kerre “Estagfirullah min
  külli mâ kerihallâhül’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel kayyûm ve etûbü”
  okumalı ve hepsini okurken, manâlarını düşünmelidir. Estagfirullah: beni afv et yâ
  Rabbî demekdir ve “Allahümme innî e’ûzü bike min hemezâtişşeyâtîn”
  okumalı, sonra “Allahümme innî e’ûzü bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr
  ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl” okumalıdır.

  İftar Duâsı
  Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce E’ûzü ve Besmele okuyup, (Allahümme
  yâ vâsi’al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel
  müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftârlık yiyip, (Zehebezzama’
  vebtelletil-urûk ve sebetel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır.

  Şifa için okunacak duâ
  Hasta, sabâh ve yatsı nemâzlarından sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra
  üç Fâtiha okuyup şöyle duâ yapar:
  “Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ
  Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în.
  Yâ Erhamerrâhimîn. Yâ Rabbî! Okuduğum Fâtiha-i şerîfeleri hediyye
  eyledim. Kabûl eyle. Hâsıl olan sevâbları, sevgili peygamberimiz Muhammed
  aleyhisselâmın ve Âlinin ve Eshâbının ve bütün âlimlerin ve sâlihlerin ve velîlerin
  rûhlarına hediyye eyledim vâsıl eyle. Bilhâssa İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin ve
  Abdülkâdir-i Geylânînin ve İmâm-ı Muhammed Gazâlînin ve Ebû Bekr-i Sıddîkın
  ve Selmân-ı Fârisînin ve Kâsım ve Ca’fer-i Sâdık ve Bâyezid-i Bistâmî ve Ebül
  Hasen Harkânî ve Ebû Alî Farmedî ve Yûsüf-i Hemedânî ve Abdülhâlık
  Goncdevânî ve Ârif-i Rîvegerî ve Mahmûd Encirfagnevî ve Alî Râmitenî ve
  Muhammed Bâbâ Semmâsî ve Seyyid Emîr Gilâl ve Seyyid Muhammed
  Behâüddîn-i Buhârî ve Alâüddîn-i Attâr ve Ya’kûb-i Çerhî ve Übeydullâh-i Ahrâr ve
  Kâdı Muhammed Zâhid ve Dervîş Muhammed ve Hâcegî Emkengî ve Muhammed
  Bâkî Billâh ve İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî ve Muhammed Ma’sûm ve
  Seyfeddîn ve Seyyid Nûr Muhammed ve Mazher-i Cân-ı Cânân ve Abdüllah-ı
  Dehlevî ve Hâlid-i Bağdâdî ve Seyyid Abdüllah şemdînî ve Seyyid Tâhâ-i Hakkârî
  ve Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Fehîm-i Arvâsî ve Seyyid Abdülhakîm ibni
  Mustafâ hazretlerinin rûhlarına hediyye eyledim, vâsıl eyle yâ Rabbî. Bu velîlerin,
  bu sevdiklerinin hâtırları ve hurmetleri için benim derdime devâ ve şifâ ihsân eyle,
  beni bu marâzdan halâs eyle, bana sıhhat ve âfiyet ve emânet ve güzel ahlâk ve
  kaderine rızâ ihsân eyle yâ Rabbî, âmîn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn.”

  Şifa için başka bir duâ
  Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Rabbî! Hastalığım sebebi ile düşmanlarımı
  sevindirme. Kur’ân-ı kerîmi benim için şifâ ve devâ eyle. Ben hastayım, sen ise
  devâ ihsân edicisin. Yâ Rabbî! ‹’timâd ve ümmîdim Sensin. Senin hakkındaki
  hüsn-i zannımı şifâm kıl. Yâ Rabbî! Aklımı ve dînimi muhâfaza eyle. Azâmetin
  hürmetine yakînimi, ya’nî şeksiz şübhesiz îmânımı dâim eyle. Bana yetecek kadar
  halâl rızk ihsân eyle. Bana eziyyet verecek kimselerin kötülüğünü, şerrini benden
  uzak kıl. Beni doktorlara muhtâc etme. Yer yüzünde (hayâttayken) hatâ ve
  kusûrlarımı setr eyle. Kabre girdiğim zemânda bana merhamet eyle. Yâ Rabbî!
  Kıyâmet ve hesâb gününde beni bağışla, bana magfiret eyle. Besmele-i şerîf
  yolumdur. Allahü teâlânın Rahmân sıfatı mesnedim, arkadaşımdır. Bana dokunan
  her dürlü kötülükden, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden ve hasedcilerin
  hasedlerini ortaya koydukları zemân, onların kötülüklerinden Rahîm sıfatın ile beni
  koru. Allahım! Sen birsin. şerîkin ve nazîrin yokdur.

  Tevhid duâsı
  Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ
  Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî
  müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i
  ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve
  ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i
  Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”

 4. #4
  Ahmet_Eroglu
  İstihare namazı ve duâsı
  Gusül abdesti alınır. Gusülden sonra, “İstihâreye niyet ettim” diyerek iki rekât
  namaz kılıp, yatılır. Birinci rekâtta (Kâfirûn), ikinci rekâtta (İhlâs) sûresi okunur.
  İstihâre yapması sünnettir. İstihâre namazından sonra şu duâ okunur:
  “Allahümme estehîrüke bi-ilmike ve estaktirüke bi-kudretike ve es'elüke min
  fadlikel'azîm fe inneke tükaddirü ve lâ ükaddirü ve tâlemü velâ a'lemü ve ente
  allâmül-guyûb”
  Yedi gece böyle istihâre yapılır. Sonra, kalbe gelen şey yapılır. İstihâreden
  sonra, abdestli olarak, kıbleye dönüp yatılır. Rü'yâda beyaz veya yeşil görmek
  hayra alâmettir. Siyah veya kırmızı görmek şerre alâmettir denildi. İstihâre
  namazını başkasına kıldırmak sünnet değildir. İstihâre yapmasını öğrenmeli, bu
  sünneti kendisi îfâ etmelidir. Bedenle yapılan ibâdetleri başkasına yaptırmak câiz
  değildir.
  İstihâreden istenilen neticenin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için, öncelikle
  düzgün bir itikada sahip olmala beraber, guslün de şartlarına uygun alınmış olması
  lazımdır. Hanefi mezhebinde diş dolgusu ve kaplaması olanın guslü geçerli
  olmadığı için, böyle kimsenin Mâliki mezhebini taklid ederek gusletmesi gerekir.
  Taklid nasıl yapılacağı hakkında, “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye “ kitabında
  geniş bilgi vardır. (Hakikat kitapevi, 0212 523 45 56)

  Tecdidi imân ve nikâh duâsı
  Tecdidi imân:
  Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve
  bid'at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i'tikâdlarıma ve bid'at, fısk olan
  söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân
  oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd
  eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili
  Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında
  gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine îmân etdim. Hepsi hakdır, sâdıkdır.
  Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve
  âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah,
  âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi
  hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe
  illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.
  Tecdidi nikah:
  Tecdid-i imandan sonra, iki şahid yanında tecdid-i nikah yapmak iyi olur.
  Kolaylık olmak için, nikahı yenilemeye hanımdan vekalet almalı, iki şahid yanında,
  “Öteden beri, nikahım altında bulunan hanımımı, onun tarafından vekil olarak ve
  tarafımdan asil olarak kendime nikah ettim” demelidir. Camilerde Cuma akşamları
  yapılan meşhur tecdid-i iman ve tecdid-i nikahı cemaat ile okumak bu hükme
  dayanmaktadır.
  Camide, imam efendi, yukarıdaki ifadeyi cemaat ile birlikte söylerse, cemaat
  birbirlerine şahid olmuş, hanımından vekalet alanların nikahları tazelenmiş olur.
  Cemaat ile birlikte, “Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha
  tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.” duâsını okuyanlar,
  “İmanınızı La ilahe illallah sözü ile yenileyin!” hadis-i şerifindeki emre uymuş
  olurlar.

  Nikâh ve Duâsı
  Dinimize göre nikâh ve duâsı şöyle yapılır:
  İki veya daha çok müslüman erkek toplanır. Kadının vekîli mehr olacak altın
  sayısını söyler, bir sayıda uyuşulur.
  Nikah kıyacak kimse: önce erkeğin adını, meselâ Ahmed oğlu Salih yazar.
  Sonra kızın adını mesela, Ömer kızı Ayşe yazar. Sonra kadının vekîlini ve iki erkek
  şâhidin adını yazar. Sonra, uyuştukları mehr-i müecceli yazar. Sonra, istigfâr okur.
  E'ûzü Besmele okur. (Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve
  ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ
  Muhammedinillezî beyyene-l-harame ve-l-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-
  hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh) der. E'ûzü Besmele çekip, Nûr sûresinin
  otuzikinci âyetini okur. (Sadakallahül'azîm) deyip, kâle Resûlullah, (En-nikâhü
  sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî) sadaka Resûlullah. (Bismillâhi
  ve alâ sünnet-i resûlillah).
  Sonra, kızın vekiline dönüp Allahü teâlânın emr-i şerifi ile ve Peygamberimiz
  Hazret-i Muhammeden-il Mustafâ efendimizin sünnet-i seniyyesi ile ve amelde
  mezhebimizin imamı, imam-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ictihâdı ile ve hazır
  olan müslümanların şehâdetleri ile, vekîli olduğun Ömer kızı Ayşe’yi,...... lira mehr-i
  müeccel ve aralarında mâlûm olan mehr-i muaccel ile, tâlibi olan Ahmet oğlu
  Salih’e tezvîce, [helâllığa vermeye] vekâletin hasebi ile, verdin mi der. Sonra
  damada dönüp, yine (Bismillâhi ve alâ)dan başlayıp okur. Sen dahî, Ömer kızı
  Ayşe’yi,...... lira mehr-i müeccel ve aranızda mâlûm olan mehr-i muaccel ile, aldın
  mı? der. Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahî akt-i nikâh ettim der.
  Sonra, şu duâyı okur:“Allahümmec'al hâzel akte meymûnen mubâreken vec'al
  beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karara ve lâ tec'al beyne-hümâ
  nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne
  Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadîce-tel-kübrâ ve
  Âişe-te ümm-il mü'minîne. Ve beyne Alîyyin ve Fâtıma-tez-zehrâ. Allahümme
  a'ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi'an. Rabbenâ heb
  lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a'yünin vec'alnâ lil müttekîne
  imâma. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ
  azâbennâr. Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmün alel
  mürselin vel hamdülillahi rabbil âlemin”. (75/2)
  Sonra Fâtiha der. Bu duâyı Peygamber efendimiz ve bütün Âlimler, Velîler
  okudular. Bunu okuyunca, karı-koca arasında, ölünciye kadar muhabbet mevcut
  olur. Rahat ve huzur içinde yaşarlardı. Evlerinden bereket eksik olmazdı.
  İki erkek şahidin yanında, erkekle kadın arasında “aldın mı ver din mi?” faslı
  yapıldığında nikah yapılmış, nikahın farzı yerine gelmiş olur. Geri kalan kısmı
  sünnettir. Ne kadarı yapılabilirse o kadar çok sevaptır.
  (Müslüman haram işlemediği gibi suç da işlemez. Bunun için, önce Belediye
  nikah memurluğuna müracaat edip, buradaki resmi işlemleri tamamladıktan sonra
  dini nikah yapılmalıdır.)

  Küfürden kurtulmak için
  Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın, her sözünde, her işinde, Allahü
  teâlânın emrlerine, ya’nî farzlara ve yasak etdiklerine ya’nî harâmlara uyması
  lâzımdır. Bir farzın yapılmasına, bir harâmdan sakınmağa ehemmiyyet vermiyenin
  îmânı gider, kâfir [Allahın düşmanı] olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabrde azâb
  çeker. Âhıretde Cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Afv edilmesine,
  Cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimâl yokdur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her
  sözde, her işde kâfir olmak ihtimâli çokdur. Küfrden kurtulmak da çok kolaydır.
  Küfrün sebebi bilinmese dahî, hergün bir kerre, (Yâ Rabbî! Bilerek veyâ bilmiyerek
  küfre sebeb olan bir söz söyledim veyâ bir iş yapdım ise, nâdim oldum, pişmân
  oldum. Beni afv et) diyerek tevbe etse, Allahü teâlâya yalvarsa, muhakkak afv olur.
  Cehenneme gitmekden kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, hergün
  muhakkak tevbe etmelidir. Bu tevbeden dahâ mühim bir vazîfe yokdur. Tekrâr
  bildirelim ki, kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu hakları ödemek ve
  terk edilmiş nemâzlar için tevbe ederken, bunları kazâ etmek lâzımdır.
  İmanımızın yenilenmesi ve muhafazası, günahlarımızın affı, yakınlarınızın,
  büyüklerimizin, sevdiklerimizin af ve magfireti için bu duâyı devamlı okumalıyız.

  DİĞER BAZI DUÂLAR
  Cuma günü okunacak dualar
  Cumâ namazından sonra şu düâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ
  ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî
  bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.
  Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl
  ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden
  başkasına muhtâc etme! demektir.
  Bu düâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve
  ummadığı yerden rızıklandırır .
  Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve
  Cum’a günleri oruç tutsun. Cum’a günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok
  sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile düâsı
  kabûl olur.
  Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ
  ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke
  bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ
  te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde.
  Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet
  lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en
  tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî diyerek hâcetini söylemelidir.

  Cennet ehlinden olmak için
  Şu düâyı yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse gece olmadan ölürse
  Cennet ehlinden olur. Yine inanarak gece okuyan sabah olmadan ölürse yine
  Cennet ehlinden olur.
  Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene
  alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi
  ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente.
  Allahım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Sen beni yarattın.
  Ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim.
  Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim.
  Günâhımı da îtiraf ederim. Günâhımı da îtirâf ederim. Beni mağfiret et. Çünki
  günahları ancak sen bağışlarsın.

  Dua kabul olduğunda okunacak dua
  Düâsı kabul olduğunda, Allahü teâlâ’ya hamd etmelidir. Hadîs-i şerîfde:
  “Sizden biriniz hastalıktan şifâ bulduğu veya seferden döndüğünde düâsının kabûl
  olduğunu sezerse, şöyle düâ etmelidir: “Elhamdü lillâhillezî biizzetihî ve celâlihî
  tetimmüssâlihât” buyurulmuştur. Düânın mânası: Hamd o Allahü teâlâ’ya
  mahsustur ki, izzeti ve celâli sayesinde bütün iyi işleri tamamlanır.
  Giriştiği işi başarır, arzû ettiğine kavuşursa, elhamdü lillâhillezî bini’metihi
  tetimmüs sâlihât der. Arzû ettiğine kavuşmazsa, elhamdü lillâhi alâ külli hâl
  der. Olmamasında gizli bir hikmet olduğunu düşünür. Çünki işlerin en hayırlısı,
  şüphesiz Allahü teâlâ’nın ihtiyâr ettiğidir.
  Bir işe başlarken, bunun kolay ve hayırlı olması için devamlı şu dua
  edilmelidir:
  “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi tembim bil hayr.”

  Kurban keserken
  Şu düâ okunmalıdır: Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî
  ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân
  bin fülân.

  Su içerken
  Suyu üç nefesde içmeli, her nefesde ağzını bardaktan çekmelidir.
  Peygamber efendimiz de böyle yaparlardı. Birinci nefeste Rabbine, verdiği ni’met
  sebebiyle şükretmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmaması için Allahü teâlâ’ya
  şeytandan sığınmalı, üçüncü nefeste içtiği suyun şifâ olması için Allahü teâlâ’ya
  niyazda bulunmalıdır. Her nefesin sonunda da Allahü teâlâ’ya hamd ederse içtiği
  su, diğer su içmesine kadar karnında tesbîh eder. Hadîs-i şerîfde: “Günâhı çok
  olan, çok su dağıtsın” buyurulmuştur.

  Zemzem içerken
  Zemzem suyu ikrâm edildiğinde, güzel kokuda olduğu gibi geri çevirmemeli,
  almalıdır. Su içtikten sonra Resûlullah’ın yaptığı gibi: “Elhamdü lillâhillezî
  ce’alehü azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü milhen ücâcen bizünûbî”
  düâsını okumalıdır.
  Düâda, rahmeti ile suyu tatlı yapıp günahların sebebi ile acı bir tuz hâline
  getirmeyen Allahü teâlâ’ya hamd olsun denilmektedir.
  Zemzem ne niyetle içilirse ona faydası olur. Bunun için, şifa için, sıkıntıdan
  kurtulmak için, son nefeste iman ile olmek için... Onun için niye çok ihtiyacımız
  varsa ona niyyet edip içmeli. Birden fazla şeye de niyyet edilebilir.Zemzem içmeyi
  bir nimet bilmelidir.Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  “Zemzem, doyurucu ve hastaya şifa vericidir.”
  “Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allah korur.”
  Abdullah ibni Mübarek hazretleri, (Resulullah “Zemzem, içildiği niyete göre
  faydalı olur” buyurduğu için, ben de kıyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi
  içiyorum) derdi. İbni Abbas hazretleri de, zemzem içerken, (Ya Rabbi, senden
  faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum) diye duâ ederdi.

  Aksırınca
  Aksırınca “Elhamdülillah” demeli, bunu duyan müslüman da, “Yerhamükellah”
  yani (Allah sana rahmet etsin.) demelidir! Üçüncü biri varsa “Yehdina ve
  yehdikümullah” demelidir! Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi
  söylemelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Aksırınca "Elhamdülillah" diyen göz
  ağrısı görmez.” “Aksırınca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

  Elbise giyerken
  Elbise giyerken şu duâ okunmalıdır:
  Elhamdü lillâhillezî kesânî hâzessevb ve rezekanîhi min gayri havlin
  minnî ve lâ-kuvveh. Resûlullah her yeni elbise giydiği zaman bu duâyı okurdu:
  “Elhamdü lillâhillezî kesânî mâ ûriye bihi avretî.”
  Elbise giyerken sağdan başlamalı, çıkarırken soldan çıkarmalıdır. Resûlullah
  Efendimiz böyle yapardı. Giyinirken Allahü teâlâya hamd eder, şöyle düâ ederdi:
  “Allahümme lekel hamdü. Ente kesevtenîhi. Es’elüke min hayrihi ve hayri mâ
  suni’a lehu ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ suni’a lehü.” Mânası: Allahım,
  hamd sana mahsustur. Sen bana bu elbiseyi giydirdin. Senden onun hayırlı
  olmasını ve ne için yapılmış ise, onun da hayırlı olmasını dilerim. Onun şerrinden
  ve ne için yapılmış ise o şeyin de şerrinden sana sığınırım.

  Gıybet etmenin keffareti
  Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla
  helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur:
  “Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi
  keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin”
  ya’nî, yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle,
  yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve
  zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn demektir.
  İnsandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildiği gibi temiz bir abdest alıp
  iki rek’at namaz kılmalı ve sonra şöyle istiğfar etmelidir:
  Esta’ğfirullah esta’ğfirullah, esta’ğfirullahe’l-kerîme’llezi lâilâhe illâhu,
  el-Hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku
  linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nuşûra, ve es’eluhu’t-tevbete ve’l-
  mağfirate lenâ innehû huve’t-tevâbu’r-rahîm.

  Resûlullah’ı rü’yada görmek için
  Resûlullah’ı rü’yada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek
  istiyen, ona çok salâvat okusun ve şu düâyı okumağa devâm etsin: “Allahümme
  rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni
  vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm.”
  Ebû Hüreyre hazretleri,Resûlullah’dan bildirir: “Cum’a gecesi iki rek’at namaz
  kılıp, her rek’atında bir Fâtihadan sonra bir Âyete’l-kürsî, oneş İhlâs okuyup selâm
  verdikten sonra bana bin salevât okuyan, öbür Cum’aya varmadan beni rü’yada
  görür” buyurdu.

  Düşmanın şerrinden kurtulmak için
  Resûlullah Efendimiz, düşmandan çekindiği zaman: “Allahümme innâ
  nec’alüke fî nuhûrihim ve ne’ûzü bike min şurûrihim” derdi. Ya’nî, Yâ Rabbi,
  heybetini onların kalblerine verir, şerlerinden sana sığınırız.”

  Evlilikte ilk gece okunacak dua
  Dâmad, gelinin yanına girince, ikisi de, iki rek’at namaz kılmalıdırlar. Sonra
  dâmad, gelinin kâkülünden tutup: “Allahümme bârik lî fî ehlî ve bârik lî ehlî
  fiyye, Allahümmerzuknî minhâ verzukhâ minnî. Allahümmecma’beynenâ mâ
  cema’te fî hayrin ve ferrik beynenâ izâ ferrakte fî hayrin” düâsını okur. Onunla
  cim’ edeceği zaman: “Allahümme bismike estahleltü fercehâ ve bi emânetike
  ehaztühâ. Allahümme femâ kadayte şey’en min rahmihâ fec’alhü bârren
  takıyyen, vez’alhü müslimen seviyyâ ve lâ tec’alhü müfsiden şerîken liş-
  şeytanî” der.
  Biri de, cima’ ederken şeytandan Allahü teâlâ’ya sığınmaktır. Bu esnâda
  şöyle der: “Bismillâhi Allahümme cennibnâ-ş-şeytâne ve cennibi-ş-şeytâne
  mâ razaktenâ”, ya’ni şeytanı bizden ve bize verdiğin çocuktan uzak eyle der. Bu
  durumda kendilerine çocuk verilirse, şeytan ona zarar vermez.

  Erkek çocuk olması için okunacak dua
  Cima’dan önce ihlâs sûresini okur ve: “Yâ Rabbi, bu cima’dan bana bir oğul
  ihsân edersen, ismini Muhammed koyacağım” der. Bu düâyı yaparsa, Allahü teâlâ,
  inşâallah ona erkek çocuğu verir.
  Peygamber Efendimiz buyurdu: “Eşi hâmile iken, elini hanımının karnına
  koyup: Bismillâhil ahadis samed ellezî lem yelid ve lem yûled, yâ Rabbi, bu
  karında olan çocuğun ismini, Muhammed aleyhisselâmın isminin hürmetine,
  Muhammed koydum derse, bu çocuk erkek olur.”

  Çocuk konuşmaya başlayınca
  Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce Lâ ilâhe illâllah kelimesini ona
  öğretir. Bunu yedi defa ona telkîn eder. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül
  hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” âyetini telkîn eder. Sonra Âyet’l-
  kürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir.

  Sıkıntılı zamanlarda
  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ
  ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ
  üzüntüsünü giderir. On kişiye de selâm veren köle âzâd etmiş gibi olur.”

  Hastalıkta okunacak dua
  Hastalık hâlinde, günahlarına tevbe etmesi sünnettir. Hadîs-i şerîfde: “Bir kul
  hastalanıp, sonra iyileşince, hâli iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu
  iyileştirdik, ama o âfiyyet bulmadı, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.
  Hasta iken şu düâyı çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü
  lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü
  ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren
  tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve
  kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte
  kadayte aleyyel mevte fağfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete
  adnin.”
  Hazret-i Âişe anlatır: Resûlullah’dan duydum: “Birinize derd, keder, hastalık
  gelince, üç defa “Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn” desin” buyurdu. Hazret-i
  Enes anlatır. Resûlullah’a bir köylü gelip, “ben hastayım, yediğim içtiğim karnımda
  durmuyor; iyi olmam için bana düâ et” dedi. Resûlullah: “Bir şey yediğin veya
  içtiğin zaman, “Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardı ve lâ
  fissemâi ve hüves-semî’ul alîm, yâ hayyü yâ kayyûm” söyle, büyük de olsa,
  hastalık sana zarar vermez” buyurdu.
  Peygamberimiz Eshâbına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için: “Bismillâhil
  kebîr eûzü billâhil azîm min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nâr” düâsını
  okumağı öğretirdi.

  Baş ağrısında okunacak dua
  Resulullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve
  Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.”
  Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübârek elini,
  mübârek başına koyduğu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastalığa şifâdır” buyurduğu
  bildirilmiştir.
  (Menâfi'un-nâs) kitabında diyor ki: Baş ağrısı devâ, ilaç ile geçmezse,
  Bekara sûresinin 196. âyetini, femen den ev-nüsük kadar yazıp, muska haline
  getirerek başına korsa (başörtüsünün veya başlığın altına iliştirirse), bi-iznillah şifâ
  bulur. Başına besmele ve sonuna üskün lillah yazılır. Abdestli olarak ve Kur’an-ı
  kerim harfleri ile yazmalıdır.(74/1)

  Kaybolan kimseye kavuşmak için
  Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile
  buluşmak istediğin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ
  yuhlifül mîâd deyip, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur
  söyleyip, onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o şey
  veya o kimse ile buluşturur. Bunu söylediğim her zaman, düâm kabûl edildi.

  Defin esnasında okunacak dua
  Defn esnasında şu yedi sûreyi ve bu düâyı okumak müstehabdır. Bu sûreleri
  hasta üzerine okumak da müstehabdır. Bu yedi sûre, Fâtiha, Muavvizeteyn (Kul
  eûzüler), İhlâs, İzâ câe, Kul yâ eyyühel kâfirûn ve İnnâ enzelnâhü sûreleridir. Düâ
  ise şudur: “Allahümme innî es’elüke bismikel azîm. Ve es’elüke bismikellezî
  hüve kıvâmüddîn. Ve es’elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es’elüke
  bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es’elüke bismikellezî tuhyî
  bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es’elüke bismikellezî izâ süilet bihi
  a’teyte ve izâ dui’yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve İsrâfile ve
  Azrâile. Yâ Bedî’as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli
  alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vağfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve
  iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

  Teheccüd namazında okunacak dua
  Hz. Peygamberin, teheccüd namazına kalktığı zaman okuduğu duâ:
  İbni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazına kalktığı
  zaman şu duayı okuduğunu bildirmiştir:
  Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardi ve men
  fîhinne, ve leke’l-hamdu ente meliku’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve
  leke’l-hamdu ente nûru’s-semâvâti ve’l-ardi ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu
  ente’l-hakku ve va’duke’l-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun ve’l-
  cennetu hakkun ve’n-nâru hakkun ve’n-nebiyyune hakkun ve Muhammedun
  hakkun ve’s-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve
  aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fe’ğfir
  lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ a’lentu ente’l-mukaddimu
  ve ente’l-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe ğayruke velâ havle velâ
  kuvvete illâ billâh.

  Yeni hilâli görünce
  Yeni hilâli görünce şu duâ okunur:
  “Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme
  ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en
  büyüktür. Allah’tan başka İlah yoktur. Allahım ayı bize güven, huzur ve İslâm ile
  geçir.)

  Banyoya girerken çıkarken okunacak dua
  Banyoya girerken şu duâ okunur:
  “Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike
  mine’n-nâri ve hamîmihâ “ (Allahım senden cenneti ve cennet nimetlerini
  istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana sığınıyorum)
  Banyodan çıkarken:
  “Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî” denilir.

  Helaya girerken çıkarken
  Tuvalete gideceği sırada okunur:
  “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’ş-
  şeytâni’r-racîm” (Allahım, pislikten, kötü, kavulmuş şeytandan sana sığınırım.)
  Tuvaletten çıkınca şu okunur:
  “Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ
  yenfeunî subhaneke ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren
  şeyi benden gideren, bana yararlı olanı bende bırakan Allah’a hamdolsun. Yücesin
  Rabbim, mağfiretine sığınıyorum, Rabbimiz, dönüş sanadır.)
  Hadîs-i şerîfde: “Cin ve şeytanlar halâda insanları ifsâd ve eziyyet için
  beklerler. Sizden biriniz halâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis
  desin” buyuruldu.

  Bir zarar meydana geldiğinde
  Bir ziyan halinde şöyle de:
  “Asâ rabbunâ en-yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râğibûn.” (Ola
  ki Allah onun yerine bize ondan daha hayırlısını vere. Biz Rabbimizi arzu
  ediyoruz.)

  Öfkeli halde edilecek dua
  Kızdığın zaman şöyle de:
  “Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-
  racîm (Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş
  şeytandan uzak tut.)
  Hadîs-i şerîfte, öfke, kızgınlık halinde bu duânın okunması emrolundu:
  “Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytan”
  Mânası, (Yâ Rabbî! Günahımı affeyle. Beni kalbimdeki gadaptan ve şeytanın
  vesvesesinden kurtar) demektir. (.....)
  Peygamber Efendimiz, “ Ya Rabbî, bana ilim ve hilm (yumuşak huyluluk)
  ve takvâ ve âfiyet ihsan eyle!” duasını çok söylerdi.

  Fırtınada okunacak dua
  Resûlullah Efendimiz şiddetli rüzgârlar eserken dizlerinin üzerine oturup
  “Allahümmec’alhâ rahmeten ve lâ tec’alhâ azâben, Allahümmec’alhâ riyâhan
  ve lâ tec’alhâ lenâ rîhan” düâsını okurdu. Ya’nî Allahım! Bu rüzgârları
  hakkımızda rahmet kıl, azâb kılma. Yâ Rabbi bunları bizim için rahmet kıl, azab ve
  elem kılma demektir.
  Bir de: “Allahümme lâ taktülnâ biğadabike ve lâ tehlüknâ biazâbike ve
  âfina kable zâlike” düâsını okurdu. Burada da Allahım! Bizi gadabınla öldürme,
  azâbınla helâk etme ve bize âfiyetler ihsân et buyurulmaktadır.
  İbni Abbâs buyurdu: Gök gürlerken “Sübhânellezi yüsebbihurra’dü
  bihamdihî vel melâiketü min hıyfetihî ve hüve alâ külli şey’in kadîr” düâsını
  okuyan yıldırım düşmesinden korunur.

 5. #5
  BEBEGİM
  elinize sağlık.....

 6. #6
  mai-ayn
  Paylaşım için çok saol Ellerine Emeğine sağlık
  Allah razı olsun...

 7. #7
  ilkimce
  paylaşım çok güzeldi eline emeğine salık

 8. #8
  Ahmet_Eroglu
  Bu dua çok önemli!!!
  Fitneden korunmak için
  Fitneden korunmak için, “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve

  min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil
  Mesîhiddeccâl.” duâsı okunmalıdır.
  Resûlullahın, “Allahümme innî es'elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât
  ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn
  ve es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni
  ileyke" duâsını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.
  Bu duâ, (Yâ Rabbî! Bana hayrlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve
  fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı istediğin zaman,
  fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin
  sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et! ) demektir

 9. #9
  cok faydalı bir yazı ahmet arkadasım tesekkürler

 10. #10
  dört_mevsim
  çok güzel dualar saolun

6 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. 70.000 Meleğin İstiğraf Edeceği Dualar.
  Konuyu Açan: psychick, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12-Dec-2013, 11:54
 2. Sıkıntı Anında Okunabilecek Dualar
  Konuyu Açan: ezim, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 70
  Son Mesaj : 07-Apr-2013, 14:00
 3. Günlük dualar
  Konuyu Açan: ezim, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 55
  Son Mesaj : 21-Oct-2012, 00:39
 4. Manevi Rahatsizlik İçin Dualar (Cin,Nazar)
  Konuyu Açan: Diablo, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 01-Sep-2011, 03:04
 5. Dünya'da Asırlardır Aranan Kayıplar
  Konuyu Açan: ErSt_QuEr, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 34
  Son Mesaj : 27-Jan-2011, 21:17
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com