2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 14 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Cin Ve Şeytanları Rahatsız Eden Ve Kaçıran Ayetler

  fatiha suresi
  ayetel kürsi
  nisa suresi 167.ayetinden 173.ayetine (veliyyen ve la nasira.) kadar
  maide suresi 33. ve 34. ayetleri
  enam suresi 93. ayet
  araf suresi 44. ayetten 51. ayetine kadar
  araf suresi 102 ve 103. ayetleri
  enfal suresi 12 ve 13. ayetleri
  tevbe suresi 7. ayeti
  ibrahim suresi 15.ayetten 17. ayetine kadar
  ibrahim suresi 42. ayetten 52. ayetine kadar
  isra suresi 110 ve 111. ayetleri
  enbiya suresi 70.ayeti
  ahkaf suresi 29.ayetten 34.ayetine kadar
  hacc suresi 19. ayetten 22. ayetine kadar
  meryem suresi 68.ayetten 72.ayetine kadar
  mülk suresi 5.ayetten 11. ayetine kadar


  bu ayetler, insana musallat olan cinlerin ve şeytanların kovulması için de okunur.

  rukye ayetleri
  (insan bedenini zapt eden cin veya şeytanların uzaklaştırılması ve tedavisi için okunan ayetler)


  1) fatiha suresi
  2)bakara suresi 1. ayetinden 5. ayetine kadar
  3)bakara suresi 163 ve 164. ayetleri
  4)bakara suresi 255.ayetinden 257. ayetine kadar
  5)bakara suresi 285 ve 286. ayetleri
  6)alu imran suresi 18. ve 19. ayetleri
  7)araf suresi 54.ayetinden 56. ayetine kadar
  8)müminun suresi 115. ayetinden 118. ayetine kadar
  9)saffat suresi 1.ayetinden 10.ayetine kadar
  10)ahkaf suresi 29.ayetinden 32.ayetine kadar 11)rahman suresi 33.ayetinden 36.ayetine kadar
  12)haşr suresi 21.ayetinden 24.ayetine kadar
  13)cin suresi 1.ayetinden 9. ayetine kadar
  14)hümeze suresi
  15)ihlas suresi
  16)felak suresi
  17)nas suresi

  cinniyi yakmak için

  7 şer defa fatiha,ihlas,felak,nas, ayetel kürsi,tarık, haşr suresi 21,22,23,24. ayetleri,saffat suresi 1 den 10. ayetine kadar ve 7 defa ezan okunur. cinni musallat olan kişinin sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır. bu okumayı yapmak hasta için tehlikeli olabilir. okuma sırasında hasta sürekli gözlem altında tutulmalı ve hastanın gözlerine dikkat edilmelidir. yanmadan kaçıp kurtulmak isteyen cin panik halinde gözden veya kulak gibi zarar görebilecek organdan çıkmaya kalkabilir. bu durumlara dikkat edilmelidir.  cinlerden, büyülerden ve şeytan şerrinden korunma duaları:

  bu dualar cinlerin erkek ve dişilerinden korunmak ve şerlerinden kurtulmak için okunur. en az 7 defa okunmalıdır. gece yatarken 7 defa okunursa korkulu rüya ve kabus görmektende kurtulunur.


  kul euzü bi kelimatillahittammati. la yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilü minessemai ve ma ya'rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrücü minha, ve min şerri külli tarıkin illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahmanu.


  (allah'ın bütün olan kelimeleriyle sana sığınırım, de. yarattığı mahlukatın şerrinden, gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden sana sığınırım allah'ım, de. her uçan ancak hayrınla ve yardımınla uçar ey rahmet sahibi olan.) (mecmuatül ahzab s.579)

  euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma yenzilu mines semai ve ma ya'rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrucu minha ve min şerri fitnetil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikil leyli ven nehar, illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahman, allahumme ente rabbi la ilahe illa ent, aleyke tevekkeltu ve ente rabbul arşil azim, maşaellahu kane ve malem yeşe' lekum yekun, ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, a'lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma.

  euzu bi kelimatillahittammati, elleti la yucavizuhunne berrun ve la facir, min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilu minessema', ve min şerri ma ya'rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha, ve min şerri fitenil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikilleyl, illa tarıkan yatruku bihayr, ya rahman.


  allahümme eizni, min cevrissultani ve keydişşeytani ve arratillisani ve hadesil cırani ve takallübil a'yani ve mimmen hasede ve şemme ve akade.


  (allah'ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden sana sığınırım.)

  (mecmuatül ahzab s.185)  allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ve ente rabbil arşil azim, maşaellahu kan, ve ma lem yeşe'lem yekun, ve la havle ve la kuvvete illa billah, a'lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma, ve ahsa kulle şey in adeda, allahumme inni euzubike min şerri nefsi ve min şerrişşeytani ve şurakaih, ve min kulli dabbetin ente ahizun binasıyetiha inne rabbi ala sıratın mustekim.  allahümmeh da'li cemıa men yerani minel cinni vel insi vettayri vel vahşi ved devabbi vel hevami.


  (ey allah'ım, insan, cin, kuş, vahşi hayvanlar ve çeşitli yaratıklardan, beni görenlerin hepsini bana itaat ettir.
  (mecmuatül ahzab s.178)

  allahumme inni euzu bi vechikel kerim, ve kelimatikettammat, min şerri ma ente ahizun binasiyetih, allahumme ente tekşiful me'seme vel mağram, allahumme innehu la yuhzemu ve la yuhlafu va'duk, subhaneke ve bihamdik.


  bismillahillezi la yadurru maa ismihi şey'un fil ardı vela fis semai ve huves semiul alim.

  (ne yerde, ne gökte adının anılmasıyla hiç bir şeyin zarar veremeyeceği allah'ın adıyla ki, o, çok iyi duyan ve çok iyi bilendir.) günde 3 veya 7 defa okunur.


  bismillahi erkike min kulli şey in yu'zik, ve min şerri nefsin ev aynin hasidinillahu yeşfik, bismillahi erkik.


  (allah'ın adıyla sana zarar veren her şeyden, her nefis ve hasetci gözün şerrinden allah'a sığınırım. allah sana şifa versin. seni koruması için allah'ın adıyla o'na sığınırım)

  bismillahi yubrik, ve min kulli dain yeşfik, ve min şerri hasidin iza hased, ve min şerri kulli zi ayn.


  euzu bi kelimatillahittammati, min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme.


  euzu bi kelimatillahittammati min şerri ma halak.


  (mahlukatın şerrinden allah'ın tam kelimelerine sığınırım)


  ----------------------------------------------------------------------------


  euzu billahissemiıl alimi mineşşeytanirracim


  şeytan şerrinden sığınmak için 3 defa okunur.


  ---------------------------------------------------------------------------


  ve ilahuküm ilahün vahid, la ilahe illa huver rahmanur rahim.


  bu ayet cinleri ve şeytanları kahreder ve kovar.


  -----------------------------------------------------------------------------


  uykuda korkan, ağlayan ve uyuyamayanların okuyacakları dualar:


  üızüküma bi kelimatillahittammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin.


  yatarken ve sabah kalkınca çocuklara 7 defa okunursa; çocuklar, şeytandan ve diğer mahlukattan korunmuş olunur. çirkin ve kötü rüya görmezler. bu dua ile beraber 3 ihlas, felak ve nas sureleride okunur.

  uykusunda korkanların okuyacağı dua:


  euzü bi kelimatillahittammati, min ğazabihi ve ıkabihi ve min şerri ıbadih, ve min hemezatişşeyatini ve en yahzurun.  euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma haleka.


  gece yatarken 7 defa okunur.


  gece yatarken; 3 ihlas, 3 felak, 3 nas, 3 ayetel kürsi, 3 fatiha suresi okunup; iki ele üflenir ve baş ve yüzden başlanarak tüm vücut mesh edilerek yatılır.
  tam korunma için ayet ve sureler 7 defa okunur. kafirun suresi de ilave edilerek okunur.


  yatarken ayetel kürsi ve amenerrasülü okunur.


  euzü bi kelimatillahittammeti ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve en yahdurun.


  yatarken okunursa korkulu ve çirkin rüya görülmez.

  allahumme inni euzü bike min amelişşeytani ve seyyiatil ahlami.


  (ey allah'ım, şeytanın vesvesesinden ve çirkin rüyalardan sana sığınırım.)


  kötü ve çirkin rüya görenler yatarken okursa, kurtulur.


  uyku uyuyamayan kişinin okuyacağı dua:


  allahumme ğaratin nücumü ve hedeetil uyunu, ve ente hayyün kayyumün la te'hüzüke sinetün ve la nevmün, ya hayyü ya kayyumü ehdi leyli ve enim ayni.


  ----------------------------------------------------------------------------------


  bismike rabbi vada'tü cenbi ve bike erfe'uhü im emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfazu ibadekessalihin.


  zor uyku uyuyanlar veya uykuya dalamayanlar bu duayı yatarken okumalıdır.


  ---------------------------------------------------------------------------------


  allahümme rabbis semavatis seb-i ve ma ezallet, ve rabbil erazine ve ma ekallet, ve rabbişşeyatin, ve ma ezallet, kun li caran min şerri halkake kullihim cemian, en yefruta aleyye ehadun minhum, ve en yebğiye aleyye azze caruk, ve celle senauke ve la ilahe ğayruke ve ilahe illa ent.


  uykusuzluk çekenler yatağa girerken bu duayı okurlarsa; hem rahat uyurlar, hemde kendilerini korumaya almış olurlar.  yalnızken korkanların ve yalnızlık çekenlerin okuyacağı dualar:


  euzü bi kelimatillahittammati min ğazabihi ve ıkabih, ve şerra ıbadih, ve min hemezatişşeyatin.  subhanel melikil kuddus rabbil melaiketi verruh, celeltes semavati vel arz. bil-ızzeti vel ceberut.


  Göz nazar ve şeytanın şerrinden korunmak İçin


  allahümme eizni, min cevrissultani ve keydişşeytani ve arratillisani ve hadesil cırani ve takallübil a'yani ve mimmen hasede ve şemme ve akade.


  (allah'ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden sana sığınırım.) mecmuatül ahzab


  Kulağa Ezan Okuma :
  sağ kulağa 3 defa abdestli olarak euzu besmele çekerek ezan okunur. her ezan okumadan sonra uzun süreli kulağa üfürülmelidir. sonra sol kulağa 3 defa ezana kamet ilave edilerek ezan okunur. aynı şekilde her okumada uzunca kulağa üflenmelidir. ayrıca evde sabah ve akşam sesli olarak cam hafif aralanarak veya açılarak bir defa ezan okunmalıdır. dikkat edin hasta camdan atlamaya veya kapıdan kaçmaya kalkmasın.


  Cin Musallatına Rukye Okuma

  fatiha
  bakara 1 den 5
  bakara 102
  bakara 163-164
  bakara 255-256-257
  bakara 285-286
  ali imran 1 den 10
  ali imran 18-19
  nisa 56
  maide 72 den 76
  7 defa araf 117 den 122
  7 defa yunus 81-82
  7 defa taha 69
  7 defa mü'minun 115 den 118
  7 defa neml 30-31
  saffat 1 den 15
  7 defa duhan 43-44-45
  ahkaf 29 dan 32
  rahman 33 den 36
  haşr 21 den 24
  ihlas
  felak
  nas
  cin
  yasin
  saffat
  ezan


  (yaklaşık birbuçuk saat sürer.)

 2. #2
  Allah razı olsun .

 3. #3
  Allah razı olsun güzel paylaşım.. içinde ismi azam olan tüm ayetlerden cinler ve şeytanlar kaçar

 4. #4

 5. #5

 6. #6
  cini rahatsız ediyorsa hastayıda edecek demektir .
  zaten yazmışsın camuro camlar kapatılsın filan diye .
  bu uygulamayı herkes yapamaz bu işi bilen ve iyi derecede kuran okuyabilen bir olmalı .

 7. #7
  Alıntı ıspanaknamık Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  cini rahatsız ediyorsa hastayıda edecek demektir .
  zaten yazmışsın camuro camlar kapatılsın filan diye .
  bu uygulamayı herkes yapamaz bu işi bilen ve iyi derecede kuran okuyabilen bir olmalı .
  Aynen katılıyorum.hasta kişi kendi yapar yada bilmeyen biri yaparsa daha kötü olur

 8. #8
  Bedene girmiş varlıkları asla bu uygulama ile başarı sağlayamazsınız, bu uygulama sadece musallata karşı okunması uygun olmaktadır, bir süre sonra ise bu uygulamadan rahatsız olan varlıklar bedene rahatlıkla girerler, varlıkların engeli kalmadığını artık unutmamalısınız, onlar boş durmuyorlar sürekli ayetlerin şifreleri çözüyorlar

 9. #9
  allah kelamı ayetı herseye yeter o herseye yeter
  fakat musaatı olanın saldırılma anıysa yanı eger vucudunu esır almıssa
  bunu hasta okuyamaz bır baska okur okurda ras gele okursa
  hastaya zarar verır cunkı cinin dilinden anlamayan onun saldırganlıgını saglarsa
  hastanın cıkması gereken yerlerden degıl ras gele kasmasına sebeb olabılır
  ve cıktıgı yerde hasar bırakır cini uygun olan yerlerden cıkaran ehıl olandır
  artı o odada hastanın dısında çiçek hayvan ve bunu okuyan kısının dısında kımse
  olmamalıdır bu cinler ılmı zordur tehlıkelıdır bu duaları okuyabılırmı hasta yoksa okuyamazmı
  o cının mevkı yapısı gücune ve hastanın gücüne göre degısır kuranı kerımde cınler için yazılmıs ayetler vardır
  okunursa etkı eder yazar ama ınsanlar ıcınde sunu yapmayın gunah derler ınsan kralını yapar cınde yapar cın ayetlerden korkmaz cın ayetın görevlılerınden korkar kı cogu cin ınsandan daha ıyı ılme bılgıye sahıptır kuranı ayetlerı ınsandan daha ıyı bılır allah kımseyı bunların elıne düşürmesın

  --- Sonraki mesaj ---

  geylanı hz lerı bır kere la ilahe ıllallah demıs bır cın kavmını yakmıstır olayın püf noktası budur işte

 10. #10
  Alıntı sürgün Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bedene girmiş varlıkları asla bu uygulama ile başarı sağlayamazsınız, bu uygulama sadece musallata karşı okunması uygun olmaktadır, bir süre sonra ise bu uygulamadan rahatsız olan varlıklar bedene rahatlıkla girerler, varlıkların engeli kalmadığını artık unutmamalısınız, onlar boş durmuyorlar sürekli ayetlerin şifreleri çözüyorlar
  onlar şifrelerini çözmüyorlar günümüzde yurekten gelerek ayetlerin hiçbiri okunmuyor sadece dil ucuyla okunuyor. bu yuzden etki etmiyor dogal olarak . bu yuzden sorunu kendimizde aramalıyız. cinler mantık sahibi değiller. şifre çözemez bırakın şifre çözmeyi yapacağı bir eylemden ne gibi bir sonuç çıkar onu bile kestiremez. ayetleri hafife almak yerine inanarak okursak görevliler gelir ve sorunu çözer.

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Seytanlari Musahhar Eden İnsanlar Var mi?
  Konuyu Açan: KENDIYAS HZ, Forum: Doğaüstü (Paranormal).
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19-Mar-2011, 01:52
 2. Büyü,cin ve sihirle ilgili okunacak ayetler
  Konuyu Açan: bade571, Forum: Büyü ve Nazar İçin Dualar.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 17-Feb-2011, 16:22
 3. Şeytanlari yakan ve helak eden Dua
  Konuyu Açan: Deli_Kadir, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 10-Oct-2010, 21:25
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 11-Sep-2010, 19:02
 5. Babamın Rahatsız Eden Varlıklardan Kurtulmak
  Konuyu Açan: gizem10, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 40
  Son Mesaj : 16-Jul-2010, 15:57

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com