2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 11 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Çocuğu Olmayanlara

  Çocuğu Olmayanlara (yeni) Çocuğu olmayanlar misk ve safran ile temiz bir kağıt üzerine aşağıda yazılı Ayeti kerimeleri bir arabi ayın ilk veya ikinci cumasının sala vaktinde ve Zühre saatinde iki nüsha yazıp birisini zevç diğerinide zevcesi üzerinde taşır ve yine aynı saatlerde aynı ayeti kerimeleri porselen bir tabağa yazarak gül veya zemzem suyu ile silerek karı-koca bu sudan sabah aç karına içerlerse Cenabı Hakk lutfu, inayetinden onlara hayırlı bir evlat ihsan eder.Şayet 1. ay bir eser huzur etmezse 3. nihayet 7. ayda Allah yüzlerini güldürür. Yalnız devamlı olarak her ay ibtidasından yedisine kadar tabağa yazıp suyunu içmeyi ihmal etmemelidir.

  Yazılacak ayetler bunlardır:
  Euzü billahi mineş şeytanir racim*
  Bismillahirrahmanirrahim*Hünalike dea zekeriyya rabbehü kale rabbi lebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semiyud düa*fe nadethül melaiketü ve hüve kaimün yüsalli fil mihrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya museddikan bi kelimatin minellahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mines salihıyn* kale rabbi enna yekulü li ğuramun ve kad belağanil kiberuvemraeti akırun kale kezalikellahü yef alu ma yeşa*ve le kad caet rusülüna ibrahime bil büşra kalu selamen kalu selamün fema lebise en cae bi ıclin hamidin felemma raa eydiyehüm la tesılü ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeten kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut* vemraetühü kaimetün fe dahıket fe beşşernaha bi ishaka ve min verai ishaka yakub* kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzün ve haza ba-li şeyha*inne haza le şeyün acib* kalu e ta cebine min emrillahi rahmetullahi ve berakatühü aleyküm ehlel beyti innehu hamidun mecid.
  bismillahirrahmanirrahim*kef ha ya ayn sad*zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya* iz nada rabbehü nidaen hafiyya* kale rabbi inni vehenel azmü minni veştealer rasü şeyben velem ekünbi duaike rabbi şekiyya* ve inni hıftül mevaliye min verai ve kanetımraeti akıran fe heb li min ledünkeveliyya* yerisunı ve yerisü min ali yakube vecalhü rabbı radıyya* ya zekeriyya inna nubeşşirike bi ğulamin ismühu yahya lem necal lehü min kablüsemiyya* kale rabbi enna yekünü li ğulamün vekanetimraeti akıranve kad belağtü minel kiberi ıtıyya* kale kezalike kale rabbuke hüve aleyye heyyinün ve kad halaktuke min kablü ve lem tekü şey a* kale rabbic al li ayeten kaleayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya* fe harace ala kavmihi minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihü bükraten ve aşiyya* ya yahya huzil kitabe bi kuvvetin ve ateynahül hükme sebiyya* ve hananen min ledünna ve zekaten ve kane tekıyya* ve berran bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya* ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme emutü ve yevme yub asu hayya* lillahi mülküssemavati vel erdıyahlüku ma yeşa*yehebü li men yeşaü inasen ve yehebü li men yeşauz zükur* ev yuzevvicühüm zükranen ve inasen ve yec alü men yeşaü akıymen innehü alimün kadir* allahümme la tec alni akıymen ve ebteran bi cahi sahibil vesiletiveş şefaati inneke alimün kadir.

  bu nüsha yazıldıktan sonra üzerine 70 kere:

  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin şafil ıleli ve müferricil kürubi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem
  salavatı okuduktan sonra 3 defa fetih suresi okunur. sonra nüshaları naylona sarıp beyaz bir ipeğe dikip üzerinde taşırlar.

  Tabağa yazılanında üzerine 70 selavat ve 3 fetih suresi okunduktan sonra içilmek lazımdır.


  Gizli İlimler Hazinesi: Mustafa İloğlu
  --------------------
  düzeltme:ilk duada birinci ayetteki lebli kelimesi hebli olacak 2. #2
  Çocuk Olması
  Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya Halık" isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." (7)

  Aşağıdaki ayetler dua makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır. (11)

  "Fe hebli min ledünke veliyya" "Yerisüni ve yerisü min âli Yâkûb." "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm" (12) (13) (14)
  (Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et) (Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.)
  (Sonra bebek olarak çıkran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.) (12) (13) (14)
  Çocuk sahibi olmak isteyenler veya herhangi bir dileği olanlar şunları yapmalıdır:

  1- İstiğfar okumalı. (Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:
  (Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

  Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabiye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir: (Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde, Hay, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

  2- Dileğine kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını Silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, “Ya Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edip, “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demeli. (Mekatib-i şerife)

  Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i aliyyenin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

  3- Âyât-i hırz, usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa, murat hasıl olur.

  4- Adakta bulunmalı. Mesela, (Şununla evlenirsem, sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak nezrim olsun) denince, bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

  5- Dua izinli okunmalı! Bir hacetin hasıl olması için dua okunurken, tesir etmesi, üstadın izni ile okumalı. Üstad vefat etmişse, kitabından öğrenip okumak da izin almak olur. İzin alan, izin verenin vekili olur. Vekilin okuması, üstad gibi tesirli olur.

  6- Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat gelip, (Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de, (Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et) duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. [Tirmizi]

  Bu duayı okuyanlar, maksatlarına kavuşmuşlardır.

  Namaz kılmayanın, haram işleyenin ve kalbi gafil olanın duası kabul olmaz. Ehl-i sünnet itikadında olmayanın okuması fayda vermez. Hak teâlâ, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır.

  Duanın kabul olması için
  Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz.

  Önce çalışmak, sonra dua dinin esası!
  Kabul edilir ancak, çalışanın duası!
  Erkek çocuk olması için:
  Duanın kabul olması hakkında yazıda bildirdiğimiz gibi düzgün itikada sahip olup, haramlardan kaçıp, dinimizin emrine uyanın ve şartlarına uygun dua edenin duası muhakkak kabul olur. Böyle salih bir kimse, yatağa girince, önce İhlas suresini okur. (Ya Rabbi, bana bir oğul ihsan edersen ismini Muhammed koyacağım) der. Böyle dua edenin, Allahü teâlânın izniyle erkek çocuğu olur. (Şir’a şerhi)

  Yine aynı kitaptaki hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Hanımı hamile iken, elini onun karnına koyup, “Bismillahi ahadis samed ellezi lem yelid ve lem yuled. Ya Rabbi, bu çocuğun ismini Muhammed aleyhisselamın hürmetine, Muhammed koydum” derse, bu çocuk erkek olur.)

  Yine aynı kitapta, (Kadın, hayzdan temizlendikten sonra beş gün içinde hamile kalırsa, çocuğu erkek olur. Beşinci günden sekizinci güne kadar olursa kız olur) deniyor
  Çoçuk sahibi olmak için dua
  Çoçuğu olmayanlar 4 Cuma üstüste 1000 kere "Ya Evvel" okumalıdır.

  Düşük ihtimali olan hamile bayanlar için dua

  Düşük ihtimali olan hamile bayanlar eşleriyle beraber "El Mübdi" okur.

  Çoçuk sahibi olmak için dua
  Çoçuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allahın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
  Doğacak Çocuğun mücahid olması için KAF Suresi okunur.

  Güzel Yüzlü olması için YUSUF Suresi okunur.

  Ahlakı güzel olması için İNSAN-İBRAHİM Suresi okunur.

  İlk 4 ay 70 bin SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ okunur.

  9 ay boyunca 71 tane ENBİYA SURESİ okunur.

  Doğumu Kolaylaştırsın diye İnşikak Suresinin ilk 3 ayeti okunur.

  Çocuk doğduktan sonra 36. günü Enbiya Suresi okunur.

  Ateşli Hastalık olmaması için Ali İmran Suresi okunur.

  Ağlayan Çocuğa Cuma saati kulağına ezan ve Ali İmran Suresi 83. ayeti okunur.

  Bol bol Yasin okunur.

  Terfice, tüncina hatimleri okunur.
  Çocuk Düşmemesi İçinKarısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp
  "Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar. (7)

  Çocuğun Huyunun güzelleşmesi
  Kötü huylu çocuğu olan bir kimse
  "Ya Mukît" ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir. (7)

  Çocuğun İtaatkar Olması İçin
  Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ Şehîd" dese Allah'ın izniyle itaatkâr olur.(7)
  ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA:  Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne*yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri*mede de bildirildiği gibi hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi*zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al*lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği bir şeydir. Yara*tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in*sanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir.  Çocuğu ol*mayanlar bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bü*tün gayretlere rağmen yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla*rına bilinmedik belâlar gelecekti ve Allah onları o belâlardan korumak için çocuk vermedi. Evet, çocuk istemeli, bunun yol*larını da aramalı, ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak, hakkımızda her şeyin haylırlısını versin. Amin.  1. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." = "Muhak*kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." âyetini gecele*ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.  2. Veya; "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" = "Muhak*kak ki Allah dosttur ve yaratandır." âyetini beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.  3. Veya; "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" = "O yaratandır ve yok*tan var edendir." âyetini 1054 kere tekrar eder.)  4. Veya; Tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya*kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa "Bismillâ-hirrahmânirrahîm" yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın*caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)  ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA  "Oğlan olsun, kız olsun, eli-yüzü düz olsun" sözü çok Önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, yoksa kızın mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Al*lah'tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da is*teyebiliriz. Ama bu konuda da ısrarcı olmamalıyız. Bu konu*da şöyle demelidir:  "Allahım, Senden erkek (veya kız) çocuğu istiyoruz. Ama Sen daha iyi bilirsin. Hakkımızda hangisi ha*yırlı ise onu ver". Evet böyle demeli ve doğan çocuk ister erkek ister kız olsun asla itiraz etmemeli veya memnuniyetsizlik gös*termemelidir. Zaten bunun faydası da yoktur. Zira bu, kimse*nin elinde olan birşey değildir. Tamamen Allahın takdiridir. O'nun takdirine itiraz ise kimsenin haddi değildir. Bu durum kullukla, müslümanlıkla asla bağdaşmaz. Allahın takdirine gönül rızası ile boyun eğmek, bize verdiğini baş-goz üstüne ka*bul etmek gerekir. Baştaki cümleyi bir kere daha tekrarlaya*lım: "Oğlan olsun kız olsun, eli-yüzü düz olsun" Amin.  Erkek çocuk isteyen, birleşme öncesinde besmele ile üç defa ihlâs sûresini, sonra da şu duayı okur:  "Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten."  ANLAMI: "Allahım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle."

 3. #3
  Pınarcım ben bu konuyu eksik açmıştım daha sonra bütün olarak yazdım üsteki konuyu silip uygulamanın tamamının olduğu konuyu alırsan memnun olurum

 4. #4
  Alıntı nova Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Pınarcım ben bu konuyu eksik açmıştım daha sonra bütün olarak yazdım üsteki konuyu silip uygulamanın tamamının olduğu konuyu alırsan memnun olurum
  bana konunun tamamını kapsayan konunun linkinigönderirsen düzeltmeyi yapabilirim

 5. #5
  evet canım bu uygulama eksik

  çocuğu olmayanlara (yeni) başlığı altındaki konumda bütünledim.
  o konuyu verirsen daha etkili olur
  --------------------
  link göstermeyi bilmiyorum yardımcı olursan veririm

 6. #6
  konunu aç en üstte böyle bir link olacak http://www.estanbul.com/cocugu-olmayanlara-51637.html kopyala sonrada düşüncelerini belirttiğin bölüme yapıştır bende konuyu düzeltirim

 7. #7

 8. #8

 9. #9
  gerçekten önemli bir konu emeğine sağlık
  Alıntı nova Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Çocuğu Olmayanlara (yeni) Çocuğu olmayanlar misk ve safran ile temiz bir kağıt üzerine aşağıda yazılı Ayeti kerimeleri bir arabi ayın ilk veya ikinci cumasının sala vaktinde ve Zühre saatinde iki nüsha yazıp birisini zevç diğerinide zevcesi üzerinde taşır ve yine aynı saatlerde aynı ayeti kerimeleri porselen bir tabağa yazarak gül veya zemzem suyu ile silerek karı-koca bu sudan sabah aç karına içerlerse Cenabı Hakk lutfu, inayetinden onlara hayırlı bir evlat ihsan eder.Şayet 1. ay bir eser huzur etmezse 3. nihayet 7. ayda Allah yüzlerini güldürür. Yalnız devamlı olarak her ay ibtidasından yedisine kadar tabağa yazıp suyunu içmeyi ihmal etmemelidir.

  Yazılacak ayetler bunlardır:
  Euzü billahi mineş şeytanir racim*
  Bismillahirrahmanirrahim*Hünalike dea zekeriyya rabbehü kale rabbi lebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semiyud düa*fe nadethül melaiketü ve hüve kaimün yüsalli fil mihrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya museddikan bi kelimatin minellahi ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mines salihıyn* kale rabbi enna yekulü li ğuramun ve kad belağanil kiberuvemraeti akırun kale kezalikellahü yef alu ma yeşa*ve le kad caet rusülüna ibrahime bil büşra kalu selamen kalu selamün fema lebise en cae bi ıclin hamidin felemma raa eydiyehüm la tesılü ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeten kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut* vemraetühü kaimetün fe dahıket fe beşşernaha bi ishaka ve min verai ishaka yakub* kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzün ve haza ba-li şeyha*inne haza le şeyün acib* kalu e ta cebine min emrillahi rahmetullahi ve berakatühü aleyküm ehlel beyti innehu hamidun mecid.
  bismillahirrahmanirrahim*kef ha ya ayn sad*zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya* iz nada rabbehü nidaen hafiyya* kale rabbi inni vehenel azmü minni veştealer rasü şeyben velem ekünbi duaike rabbi şekiyya* ve inni hıftül mevaliye min verai ve kanetımraeti akıran fe heb li min ledünkeveliyya* yerisunı ve yerisü min ali yakube vecalhü rabbı radıyya* ya zekeriyya inna nubeşşirike bi ğulamin ismühu yahya lem necal lehü min kablüsemiyya* kale rabbi enna yekünü li ğulamün vekanetimraeti akıranve kad belağtü minel kiberi ıtıyya* kale kezalike kale rabbuke hüve aleyye heyyinün ve kad halaktuke min kablü ve lem tekü şey a* kale rabbic al li ayeten kaleayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya* fe harace ala kavmihi minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihü bükraten ve aşiyya* ya yahya huzil kitabe bi kuvvetin ve ateynahül hükme sebiyya* ve hananen min ledünna ve zekaten ve kane tekıyya* ve berran bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya* ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme emutü ve yevme yub asu hayya* lillahi mülküssemavati vel erdıyahlüku ma yeşa*yehebü li men yeşaü inasen ve yehebü li men yeşauz zükur* ev yuzevvicühüm zükranen ve inasen ve yec alü men yeşaü akıymen innehü alimün kadir* allahümme la tec alni akıymen ve ebteran bi cahi sahibil vesiletiveş şefaati inneke alimün kadir.

  bu nüsha yazıldıktan sonra üzerine 70 kere:

  Allahümme salli ala seyyidina muhammedin şafil ıleli ve müferricil kürubi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem
  salavatı okuduktan sonra 3 defa fetih suresi okunur. sonra nüshaları naylona sarıp beyaz bir ipeğe dikip üzerinde taşırlar.

  Tabağa yazılanında üzerine 70 selavat ve 3 fetih suresi okunduktan sonra içilmek lazımdır.


  Gizli İlimler Hazinesi: Mustafa İloğlu
  --------------------
  düzeltme:ilk duada birinci ayetteki lebli kelimesi hebli olacak

 10. #10

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Çoluk Çocuğu İle Aç Kalan Adam ve Dilenci
  Konuyu Açan: maiadam, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04-Mar-2011, 16:18
 2. Bazi Burçlara Göre Çocuğu Olmayanlara Terkipler
  Konuyu Açan: h.kerrar, Forum: Astroloji ve Burçlar.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 13-Şub-2011, 00:33
 3. Tuhaf Kız Çocuğu
  Konuyu Açan: elacayib, Forum: Doğaüstü Olaylar ve Varlıklar.
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 20-Eki-2008, 10:50
 4. Ömer Seyfettin Primo Türk Çocuğu
  Konuyu Açan: Fatih, Forum: Düz Yazı (Nesir).
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27-Şub-2008, 22:28

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com