Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1
  vahid

  Dabbetül Arz Ve Deccal

  Dabbet-ül Arz'ın Kuran’da Bildiren Özellikleri
  Dabbe, kıyamet alametleri gerçekleşmeye başladığı, Hz. Mehdi (a.s.) göreve başladığı zaman ortaya çıkacaktır. Ayetteki “o söz başlarına geldiği zaman” ifadesi de büyük olasılıkla Hz. Mehdi (a.s.)’nin ortaya çıkışına işaret etmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bilgisayarların günlük hayatta kullanımı 1980’li yıllarda, internet de 1990’lı yıllarda yaygınlaşmıştır.
  Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunun da Hicri 1400’lerde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda bilgisayar ve internetin tüm dünyada yaygınlaşmasının aynı zamana denk geldiği görülecektir.
  Ayetteki “Onlara yerden bir Dabbe çıkarırız” ifadesiyle Dabbe hakkında verilen ikinci bir bilgi ise, Dabbe’nin yerden mamul olmasıdır. Dabbe’nin yerden mamul olduğunun bildirilmesi, metal, demir, bakır, çinko, kobalt, krom, silisyum gibi yerden çıkan elementlerden oluşan bir yapısı olacağını göstermektedir. Bu maddeler, günümüzde kullanılan bilgisayarların temel malzemelerini oluşturmaktadır.
  Ayetin sonunda geçen “o da insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler”ifadesi ise, Dabbe’nin “konuşan” ve belli bir mesaj veren bir şey ya da varlık olduğunu ve bu konuşmasının tüm insanlara yönelik olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere, ahir zamanı yaşadığımız günümüzde internet sayesinde, artık bilgiye ulaşmak da, bilgiyi aktarmak da, insanlarla konuşup görüşmek ve iletişim kurmak da son derece hızlı ve kolay olmaktadır. Dolayısıyla ahir zamanda İslamiyet’e, Kuran’a yönelik her türlü bilgi internette çok yaygın olarak bulunacak ve internete giren hemen herkes mutlaka Allah’ın varlığı, birliği ve İslam dinine ait bilgilerle karşılaşacak, Kuran’dan haberdar edilecektir. Bilgisayar ve internet tüm insanlara bu yönüyle bir uyarıcı ve hatırlatıcı olma özelliği taşımaktadır.
  Kuran’ın “Çünkü gerçekten sen, ölülere (söz) dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.” (Neml Suresi, 80) ayetinde ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in pek çok hadisinde, ahir zamanda insanların manen adeta ölü gibi olacakları bildirilmiştir. Bu nedenle, ayette haber verildiği gibi “arkasını dönüp kaçan sağırlara” gerçekleri ve doğruları işittirmek mümkün olmayacaktır. Ancak Neml Suresi’nin 82. ayetinde “o da insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler” sözleriyle bildirildiği gibi, Dabbe bu insanlara yetişecek, gerçekleri dinlemekten kaçan ya da anlamazdan gelen kimseleri evlerinde yakalayacak ve onlara doğru yolu gösterecektir. İnternet ve bilgisayar teknolojisi yoluyla, Allah bu insanların uyarılmalarını ve gerçekleri görmelerini sağlayacaktır.
  Neml Suresi’ndeki bu ayetlerin devamındaki “Ve sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin; sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, işte Müslüman olanlar bunlardır.” (Neml Suresi, 81) ayetiyle haber verildiği gibi Dabbe internet ve bilgisayar yoluyla müminlere de yönelecek, Müslüman olanların da hidayetlerinin daha fazla artmasına imkan oluşturacaktır.
  Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) de internet ve bilgisayar teknolojisini kullanacak ve bu yolla insanlara hak din olan Kuran ahlakını tebliğ edecektir. Gerçeklere karşı manen körleşmiş insanlar, Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu tebliğinden etkilenmeyecek ancak Hz. Mehdi (a.s.) bu yolla müminlerin hidayetlerine vesile olacaktır.
  Allah’ın Kuran’da bildirdiği tüm bu bilgiler, Dabbe’nin bilgisayar ve internet teknolojisi olabileceği yönünde işaretler içermektedir. (Doğrusunu Allah bilir) Ayetteki anlatıma ek olarak hadislerde ifade edilen bilgiler de incelendiğinde, Dabbe’nin bilgisayar ve internet olabileceği ihtimali daha da kuvvetlenmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde Dabbe’nin özellikleriyle ilgili çok fazla detay nakledilmiştir.
  Dabbetül Arz ile ilgili hadisler;
  Bilgisayar ve internet sistemi dünya üzerinde eksik hiçbir yer kalmaksızın hemen her bölgeye çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşmıştır. Mekke, Medine, Hicaz gibi bölgelerde de internet teknolojisi yaygın şekilde hakim durumdadır. Ayrıca internet yoluyla çok uzak mesafelerdeki yerlere de çok kısa bir zaman zarfında ulaşabilmek mümkündür.

  Kuran’da yer alan bilgilerle, hadislerle anlatılan özellikler bir arada değerlendirildiğinde, Dabbet-ül Arz’ın bilgisayar ve internet teknolojisi olduğu ihtimali çok kuvvetli hale gelmektedir. Nitekim;
  • Ahir zamanda çıkacak olması,
  • Renkli ve çok hızlı olması,
  • Görüntü ve ses alma özelliğinin bulunması,
  • Gücüne erişilemeyecek ve kimsenin ondan kaçamayacak olması,
  • Dünya üzerindeki herkese ulaşacak bir özellik taşıması,
  • Samimi insanların hidayetine, samimiyetsizlerin de tanınmasına imkan vermesi,
  • Şeytanın batıl dinine dayalı Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi dinsiz akımlara karşı yürütülen ilmi mücadelede kilit rol oynayacak olması gibi özelliklerin hepsi birden bilgisayara ve internete dikkat çekmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)
  DECCÂL

  Kıyamete yakın bir dönemde çıkıp İslâm dinini ve ümmetini ifsad edip kötülüklere sürükleyecek olan ve aynı zamanda kıyametin alametlerinden sayılan biri.
  Deccâl, "decl"in mübâlağa siğası olup "çok yalancı, aldatıcı, hilekâr" manasına gelmektedir. O "Bu ümmetin âhir zamanında çıkacak Yahûdîlerden biri olup ilâhlık iddia edecektir." Yalancı olduğundan kendisine bu isim verilmiştir. (İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, Beyrut 1389, I, 948).
  Deccal, aldatıcı ve yalancı özelliği ile, çok eski batıl dinlerde de varlığı kabul edilmiş olup ilk olarak Zerdüşt dininde görülmüştür.
  Kur'ân-ı Kerim'de Deccâl'den bahsedilmez. Ancak sahih hadis. kitaplarında Deccâl'le ilgili pek çok rivayet vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), bir hadislerinde: "Şüphesiz on alâmet zuhur etmedikçe kıyamet kopmayacaktır." Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında birer yerin batması: Duman*; Deccâl; Dâbbetü'l-arz ; Ye'cûc ve Me'cuc*; güneşin battığı yerden doğması ve Aden toprağının sonundan (Yemen'den) bir ateş çıkarak insanları haşrolacakları yere sürmesi" buyurmuştur. (Müslim, Fiten, 39, 40, 128, 129; Ebû Dâvûd, Melâhim, 12; Tirmizî, Fiten, 21; İbn Mâce, Fiten, 25, 28).
  Deccâl'in çıkması haktır. Deccâl, belli bir şahıs olup, Cenâb-ı Allah onunla, kullarını imtihan edecektir. Deccâl olsun, diğer kıyamet alâmetleri olsun bizim için gaybdır. Bunlar hakkında bilgi edinmemiz ancak nakil (Kur'ân ve hadis)le mümkün olur. Akılla verilebilecek bilgilerin isabet etmeme ihtimali büyüktür. Öteden beri kıyâmet alâmetleriyle ilgili olarak çok te'vîller yapılagelmiştir. Herhangi bir dayanağı olmayan bu te'villerin geçerliliği de yoktur. Ayrıca bunlar, akılla ulaşılamayacak bilgiler olduğundan, yapılacak te'viller, halkı yanlış bilgilendirme vebâline sevk edecektir. Aynı yanılgı ve vebâl bunun için de söz konusudur. Bazıları Deccal'in komünizm olduğunu ileri sürerler. Ancak komünizm bir şahıs değil, bir sistemdir. Halbuki hadis-i şeriflerde Deccâl'in vasıfları sıralanırken, onun, her haliyle bir insan olduğu belirtiliyor. Ancak gözlerinin birinin kör olduğu bildiriliyor. Nitekim bir hadislerinde Hz. Peygamber (s.a.s.); "Hiç bir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı (Deccâl)'den uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Körün (Deccâl'in) iki gözünün arasında KFR (kâfir) yazılmış olacaktır" buyurdular. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101; Tirmizî, Fiten, 56)
  Hz. Peygamber (s.a.s.) bu hadisleriyle Deccâl'in bazı vasıflarını haber veriyor. Buna göre Deccâl, bir gözü kör olan bir insandır. Hz. Peygamber de ümmetini Deccâl'e karşı uyarmıştır. Zira Deccâl, bazı harikalar gösterecek ve tanrı olduğunu iddia edecektir. İmansızlarla, bazı zayıf imanlılar, ona kanacaktır. İmanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır.
  Dünya, imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccâl da bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine verdiği güçle birtakım hârikalar gösterecektir. Deccâl'in göstereceği hârikalara "istidrâc" denir. İstidrâc, "inançsız ve şerîr kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri hârikalara" denir.
  İlâhlık iddia eden Deccâl, istidrâc türünden hârikalar gösterecek ve neticede bazı zayıf inançlılar buna aldanacak, imanı kuvvetli olanlar ise kanmayacaklardır. Zira insanlar çok iyi bilirler ki, ilah doğmaz, yemez, içmez, acıkmaz, susamaz, dünyada insanlar tarafından görülmez. Halbuki Deccâl ise bir insandır, üstelik eksik yani kör bir insan ve hatta kendi gözünü iyileştirmekten aciz bir yaratıktır. İşte insanlar, akıllarıyla bunları bilebilecekleri için Deccâl ve benzerlerinin istidrâc göstermeleri mümkinattandır. Müseylemetü'l-kezzâb gibi peygamberlik iddia edenler ise "ihânet" türünden hârikalar gösterebilirler. Yani isteklerinin zıddı gerçekleşerek rezil olurlar. İstedikleri yönde harika gösterseler; yalancı peygamberle gerçeğini halk ayırt edemez. Ve bu, halkın sapmasına sebep olacağından caiz değildir. İnsandan peygamber olur ama ilah olamaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Dikkat edin Deccâl'in sağ gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir" diye ümmetini bu konuda uyararak Deccâl'in harikalarına aldanmalarını önlemiştir. Hadislerde Deccâl'in iki gözü arasında KFR (kâfir) yazılacağı ve bunun herkes tarafından okunacağının bildirilmiş olduğunu ifade ettik. (Müslim, Fiten,102, 103,105). Deccâl, müminler için çok büyük bir fitne olduğundan, bütün peygamberler ümmetlerini Deccâl'e karşı uyarmışlardır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 101).
  Yine hadislerde bildirildiğine göre Deccâl, Medine'ye giremeyecektir. Zira, Deccâl çıktığı zaman Medine'nin yedi kapısı olacaktır ve her kapıda iki melek bekçilik yaparak Deccâl'i Medine'ye sokmayacaktır. (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 112).
  Deccâl, Medine'nin dışındaki bazı işlenmedik tarlalara kadar gelecek, o günün en hayırlı insanı çıkıp Deccâl'e, "Şehadet ederim ki sen, bize Rasûlullah'ın sözünü ettiği Deccâl'sin" diyecektir. Deccâl de yanındakilere, "Ne dersiniz, bu adamı öldürsem, sonra diriltsem şüphe eder misiniz?" diye soracak, oradakiler de "hayır" diyecekler. Bunun üzerine Deccâl onu öldürecek, sonra diriltecek. Dirilttiği adam o anda: "Vallâhi senin hakkında hiçbir zaman şimdikinden daha basiretli etli olmamışımdır" şeklinde cevap verecektir. Deccâl onu tekrar öldürmek isteyecek ama buna gücü yetmeyecektir. Bu şahsın Hızır (a.s.) olduğu söylenir. (Buhârî, Fiten, 27; Müslim, Fiten, 112) Yine Hz. Peygamber, Deccâl'in aldatmacasına karşı da ümmetini şöyle uyarmıştır: "Ben, Deccâl'in beraberinde olan şeyleri pekala biliyorum: Onun beraberinde sudan bir nehir ve ateşten bir nehir olacaktır. Ama ateş gördüğünüz şey sudur. Su gördüğünüz şey ise ateştir. İmdi sizden kim buna erişir de su içmek isterse, ateş gördüğünden içsin. Çünkü onu su bulacaktır." (Buhârî, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 105-109). Demek ki Deccâl, Allah'ın, insanları imtihan için kıyâmetten önce göndereceği bir sihirbazdır. Cennet'i Cehennem gibi; Cehennem'i Cennet gibi göstermeye çalışarak fitne ve fesada sebep olacaktır. Kehf sûresinin ilk ve son âyetlerini (Deccâl'e karşı) okuyan mümin onun fitnesinden korunmuş olur. (Müslim, Fiten, 110)
  Deccâl, yeryüzünde kırk gün kalacaktır. Sıkıntıdan dolayı kırk günün 2. #2
  vahid
  Karbondioksit oranı artıyor, okyanuslar ısınıyor, buzullar eriyor, deniz
  seviyesi yükseliyor, orman yangınları artıyor, buzul tabakaları
  parçalanıyor, göller küçülüyor, kurak dönemler uzuyor, ırmaklar kuruyor.
  Buzullar, eskiye oranla, altı kat hızla okyanuslara kayıyor. Kış
  sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonhabar gecikiyor, bitkiler
  erken çiçek açıyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor, yaşama alanları
  farklılaşıyor, kıyı şeritleri erozyona uğruyor, mercan resifleri ağarıyor,
  kar yığınları azalıyor, bulut ormanları kuruyor, hastalıklar yayılıyor,
  yüksek enlemlerde sıcaklık artıyor… Dünyaya neler oluyor?
  Herkes iklim değişikliklerini konuşuyor, medyada hemen her gün bu konuda
  haberler, araştırmalar yer alıyor. Ancak tüm bu olaylarla ilgili olarak
  insanların büyük bir çoğunluğunun henüz haberlerinin dahi olmadığı çok daha
  büyük bir olay var:
  Ahir zamanda Mesih Deccal’in çıkışı.
  Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal’in
  alameti olarak, o dönemde yaşanacak büyük bir kuraklığı haber vermiştir.
  Bilindiği gibi, başta Hz. Mehdi’nin çıkışının alametleri olmak üzere, ahir
  zamanda meydana geleceği haber verilen pek çok alamet günümüzde peşi sıra
  gerçekleşmektedir.
  Söz konusu iklim değişikliği ve kuraklık başlangıcının da, Peygamberimiz
  (sav)’in aynı dönemde çıkacağını haber verdiği Deccal’in alametlerinden biri
  olan kuraklık olması ihtimali çok yüksektir. En doğrusunu Allah bilir.
  AHİR ZAMAN VE DECCAL
  Ahir zaman, son zaman anlamına gelen, Peygamberimiz (sav)’in hadis-i
  şeriflerinde ve İslam alimlerinin izahlarında detaylı olarak haber verilen,
  kıyametten hemen önce yaşanacak bir dönemdir. Yeryüzünün, doğal afetler,
  bozulmalar, sosyal ve ahlaki çöküntülerle sarsılacağı bu dönemin Müslümanlar
  için önemi büyüktür. Çünkü bu dönemde, Hz. İsa ve Hz. Mehdi gibi kutlu
  şahıslar zuhur edecektir. Bunların yanı sıra tarihteki en büyük fitneyi
  çıkaracağı haber verilen Mesih Deccal de tarih sahnesindeki yerini
  alacaktır.
  Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, Deccal’in fitnesinin büyüklüğüne dikkat
  çekmiş ve tüm insanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır:
  “Allah, Hz. Adem’i yaratmış olduğu
  günden bu yana, Deccal’in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.”
  (Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 8. Baskı, s. 225)
  Tarih boyunca dünya üzerinde anarşi ve kargaşanın yaşandığı dönemler
  olmuştur, ancak Deccalin neden olduğu karmaşa ve fitne ortamı, tarihin
  hiçbir döneminde eşi görülmemiş büyüklükte olacaktır.
  Deccalin hedefi, insanları imandan, güzel ahlaktan, manevi derinlikten,
  sevgiden, şefkatten ve tüm insani meziyetlerden uzaklaştırıp, onları
  sevgisiz, saldırgan, vahşetten ve şiddetten zevk alan, adeta vahşi birer
  hayvan haline getirmek, ve bu şekilde dünyayı kanlı bir arenaya
  çevirebilmektir. Ancak bu plan hiçbir zaman galip gelemeyecektir. Deccal ve
  sistemi mutlaka fikren yok olacaktır.
  KURAKLIK VE
  DECCAL’İN ÇIKIŞ
  Ahir zamanda belli bir dönem yaşanacak olan kuraklık, rivayetlere göre,
  Deccal’in çıkışından hemen önce gerçekleşecek olan çok önemli bir alamettir.
  Hz.
  Muhammed (sav), Deccal’in çıkışından önce gerçekleşecek olan kuraklık
  sürecini bir hadis-i şerifinde detaylı olarak şöyle tarif etmiştir:
  “Deccal’ın çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar.
  Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır.
  Yeryüzü, bitkisinin üçte birini bitirmez. İkinci yılda gökyüzü normal
  yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz. Yeryüzü de bitkisinin üçte ikisini
  bitirmez. Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü de
  bitkisinden hiçbirini bitirmez.” (Ebu Davud, İbni
  Mace, Taberani; Geleceğin Tarihi 3, s. 241)
  Kuraklık konusunda son dönemde medyada yer alan haberler, hadiste yer
  alan bilgileri ayrıntıları ile doğrular niteliktedir. Hadiste, üç sene
  içerisinde giderek artan şiddette yaşanacak olan büyük bir kuraklıktan
  bahsedilmektedir. Londra Üniversitesi’nin, meteorolojik tahminler üzerine
  uzmanlaşmış bir çalışma grubunun yaptığı incelemeler de hadiste verilen
  bilgiler ile birebir mutabıktır. Bu bilgilere göre önümüzdeki üç senelik
  dönemde kuraklığın şiddeti gittikçe artacak ve ürünlerde kademeli olarak bir
  azalma görülecektir. Aşağıda yer alan gazete haberi de hadiste verilen
  bilgileri birebir doğrular niteliktedir. Haberdeki şu cümleler çok dikkat
  çekicidir:
  ”Veriler, dikkat çekici bir şekilde önümüzdeki 1 yıl içinde İç
  Anadolu Bölgesi’nin ‘az-orta’ derecede kuraklık yaşayacağını, 2 yıl sonra
  ‘az’ düzeyinden ‘şiddetli’ düzeyde bir kuraklığa ulaşacağını, 3 yıl sonra
  ise kuraklığın ‘az’dan ‘had safhada kuraklık’ düzeyine çıkacağını
  gösteriyor.”
  * Kuraklığın birinci yılı
  Hadiste, birinci senede yağmurun çok az yağacağı ve kuraklık nedeniyle
  ürünlerde üçte bir oranında azalma olacağı haber verilmektedir:
  “Deccal’in çıkmasından önce gökyüzü üç sene yağmurunu tutar.
  Birinci senede normal yağmurun üçte birini tutup üçte ikisini yağdırır.
  Yeryüzü bitkisinin üçte birini bitirmez…”
  Art arda yapılan ve sonuçları yayınlanan bilimsel araştırmalar da bu
  bilgileri doğrulamakta, 2006 yılı sonu ve 2007 yılı başından itibaren,
  önceki yıllara oranla yağışlarda belirgin bir düşüş gözlendiği
  kaydedilmektedir. Örneğin, Ziraat Mühendisleri Odası’nın, özel bir çalışma
  grubu kurarak hazırladığı ‘Kuraklık ve Etkileri’ raporuna göre, Türkiye
  Aralık 2006′da normalin dörtte biri oranında yağış almıştır. Yine
  Türkiye’de, Ekim ve Aralık döneminde uzun yıllar yağış ortalaması 224 mm.
  olduğu halde, 2006 Ekim-Aralık döneminde 199.1 mm yağış kaydedilmiştir.
  Bir diğer habere göre ise, küresel ısınma yüzünden Avrupa sıcaktan
  kavruluyor. Fransa, İtalya ve Hırvatistan’ın başı çektiği birçok Avrupa
  ülkesi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa’nın birçok nehri kururken
  gemiler de çekilen su yüzünden karaya oturdular.
  * Kuraklığın ikinci yılında yaşanacaklar
  Hadiste kuraklığın ikinci senesinde yağmur miktarının daha da aza ineceği
  bildirilmiştir. Ürünlerde ise üçte iki oranında bir azalma olacağına dikkat
  çekilmiştir:
  “…
  İkinci yılda gökyüzü normal yağmurunun üçte ikisini yağdırmaz. Yeryüzü de
  bitkisinin üçte ikisini bitirmez…”
  29 Mayıs 2007 tarihli şu haberde verilen bilgiler ise hadiste bildirilen
  detayların birer birer gerçekleştiğini göstermektedir: (Elbette ki en
  doğrusunu Allah bilir.)
  2006
  ve 2007 yıllarında son 25 yılın ortalamasının çok altında kalan yağış
  miktarı, baraj, göl ve nehirlerdeki su oranını azalttı. Ekili alanların
  sulanmasında sorun yaşanmaya başlandı… Susuzluk nedeniyle ikinci ürün
  ekimi de gerçekleştirilemeyecek.”
  Son dönemde yaşanan kuraklığın ciddi boyutları bir çiftçinin dilinden
  2007 yılı Mayıs ayında bir gazete haberine şöyle yansımıştır:
  “Bu yıl Söke Ovası’nda inanılmaz bir kuraklık var. Sadece ben 80
  dönümlük pamuk tarlamı bozdum. 2006 Ekim ayından beri bölgeye metrekare
  başına sadece 6 litre yağış düştü. Deniz suyu yaklaşık 20 metre kadar
  çekildi.
  Birçok haberde de son dönemde kuraklık nedeniyle yaşanan ürün sıkıntısına
  dikkat çekilmektedir. Tıpkı hadiste bildirildiği gibi.
  *
  Kuraklığın üçüncü yılında yaşanacaklar
  Üçüncü senede yağmurlar tamamen kesilecek ve ciddi bir ürün kıtlığı
  yaşanacaktır:
  “… Üçüncü yılda ise gökyüzü yağmurunun tamamını keser, yeryüzü
  de bitkisinden hiçbirini bitirmez.”
  2007 yılı Nisan ayında 2 bin 500 bilim adamının katıldığı
  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde, “İklim Değişikliği 2007″
  raporu yayımlanmıştır. Bu rapor, hadiste verilen bilgileri tamamen doğrular
  niteliktedir. Rapora göre önümüzdeki birkaç senede, yağış almayan bölgeler
  daha da kuraklaşacak ve buralarda açlık ve hastalıklar artacak. Deniz
  kenarındaki ülkelerde kışın seller artacak, Orta Avrupa’da ise karların
  erimesi sellere yol açacak. Avrupa’nın tarım, ormancılık, turizm ve enerji
  sektörleri başta olmak üzere tüm ekonomisi olumsuz etkilenecek. Bazı Afrika
  ülkelerinde tarımsal üretim yarı yarıya düşecek.
  Tüm bu bilgilerin ortaya koyduğu gibi günümüzde, küresel ısınma
  sürecinin neden olduğu kuraklık, dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına
  almaktadır.
  Bu iklimsel olayın zamanının ve gelişim safhalarının, hadis-i şerifte
  ahir zamanda Deccal’in çıkış alameti olarak bildirilen kuraklık tarifleriyle
  son derece uyumlu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu olayın çok yakın bir
  zamanda dünya üzerinde yaşanacak olağanüstü gelişmelerin habercisi olması
  kuvvetle muhtemeldir. Elbette en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir.
  Kuraklık küresel ısınma sürecinin bir
  neticesidir ve dünyanın pek çok ülkesini etkisi altına
  almaktadır. Kuraklığın Deccal’in çıkış alametlerinden olduğu
  Peygamberimiz (sav)’in hadislerinden bildirilmiştir.
  DECCAL NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?
  Hadislerde yer alan bilgilere göre, Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne
  gelmesi, Hz. Mehdi’nin zuhuru ve Deccal’in ortaya çıkması aynı dönem içinde
  olacaktır. Bu dönem; din ahlakının yaşanmadığı, ahlaksızlığın, karmaşanın,
  savaşların, çatışmaların çok yaygınlaştığı, terörün, cinayetlerin ve
  şiddetin günlük hayatın parçası haline geldiği bir dönem olacaktır.
  Peygamberimiz (sav), bir hadis-i şerifinde Deccal’in yüzyıl başlarında
  çıkacağını bildirmiştir:
  “Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay
  olmuştur. Bir yüzün başlarında da Deccal çıkar ve Meryem oğlu İsa nüzul
  ederek (yeryüzüne inerek) onu (fikren) yok eder.”
  (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 90)
  Peygamberimiz (sav) bir başka hadisinde ise şöyle buyurmaktadır:
  “Bu ümmetin ömrü bin seneyi geçecek, fakat bin beş yüz seneyi
  aşmayacaktır…” (Kıyamet Alametleri, s. 299)
  Peygamber Efendimiz (sav), ümmetin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceğini
  bildirdiğine göre, bu büyük olayların meydana gelişinin Hicri 1400′üncü
  yılın başlarına, yani 2000′li yıllara işaret ediyor olması muhtemeldir. (En
  doğrusunu Allah bilir). Gerek yakın tarihte gerçekleşen alametler gerek
  içinde bulunduğumuz dönemde Dünya üzerinde yaşanan olaylar çok önemli bir
  gerçeği göstermektedir.
  Bu olaylar Peygamberimiz (sav)in ve İslam alimlerinin, Mesih Deccal’in
  ortaya çıkacağı tarih ve yapacağı faaliyetler hakkında verdikleri bilgilerle
  tam olarak mutabıktır. Son zamanlarda yeryüzünde iyice artan ve şimdiye
  kadar benzeri olmamış bir boyuta ulaşan şiddet, anarşi, kargaşa, katliamlar
  ve terör olayları ise Deccal’in faaliyet halinde olduğuna ve tüm bunları
  adeta yönettiğine işaret etmektedir.
  Günümüz dünyasında yaşananlar her ne kadar Deccal’in sessizce
  faaliyetlerine başladığını gösteriyor olsa da, Deccal’in bizzat kendisi
  henüz tanınmamaktadır. Bunun sebebi ise Deccal’in türlü aldatmacalar ve
  hilelerle kendisini insanlara farklı şekilde tanıtmasıdır. Bu nedenle
  negatif bir güç olduğu da hemen anlaşılamayacak ve hemen tanınamayacaktır.
  Deccal, açık olarak ortaya çıkacağı dönem gelinceye kadar fazla dikkat
  çekmeden, yavaş ve derinden faaliyet gösterecektir. Bu dönem boyunca, Deccal
  ve taraftarları için gizlilik esas olacak, bu amaçla gizli teşkilatların
  desteğini alacaktır. Bu gizliliğin bir gereği olarak Deccal, derin devletler
  oluşturup onların başına geçecek, adeta “görünmez bir güç” gibi hareket
  edecektir. Bu sayede sinsi bir şekilde bozgunculuğu organize edecektir.
  Yazının başında bahsettiğimiz büyük kuraklık sonrası da, Deccal’in
  ortaya çıkıp insanlar tarafından tanınacağı dönem olabilir. En doğrusunu
  Allah bilir.
  DECCAL’İN SONU HÜSRANDIR
  Deccal’in çıkışının habercisi olan tüm gelişmeler aslında Müslümanlar
  için 14 yüzyıllık bir müjdenin de habercisidir. Bu müjde, Hz. İsa (as)’ın,
  Deccalin fitnesine son vermesi ve İslam ahlakının Hz. Mehdi vesilesiyle
  yeryüzündeki hakimiyetinin başlayacağı Altınçağın yaklaşmasıdır. Deccal’in
  insanları din ahlakından uzaklaştırmak için yürüttüğü savaş, Allah’ın
  izniyle, samimi iman eden kimseler üzerinde etkili olmayacaktır.
  Tarihin her döneminde, fitne ve bozgunculuk üzerine biraraya gelmiş
  menfaat çevreleri olmuştur. Ve her zaman bu insanların karşısında, Allah’a
  iman eden, güzel ahlaklı, cesur ve sabırlı kişiler yer almıştır. Günümüzde
  de Deccal, kötülüğün en önde giden temsilcisidir. Bugün de, tıpkı geçmişte
  olduğu gibi, din ahlakının yayılması için çalışanlarla, Deccal arasında
  kapsamlı bir fikri mücadele vardır. Bu mücadele, günümüzdeki haberleşme
  olanakları göz önünde bulundurulduğunda, tarihin en büyük fikri mücadelesi
  olarak nitelendirilebilir. Nitekim bu büyük mücadelenin bitişi de çok
  görkemli olacak, Hz. İsa ve Hz. Mehdi’nin zuhur etmeleri ve bir araya
  gelmeleriyle kötülük yapanlar tarih sahnesinden silineceklerdir.
  Peygamber Efendimiz (sav), başta Mesih Deccal’in fitnesi olmak üzere, tüm
  ahir zaman fitnelerinin Hz. İsa ve Hz. Mehdi vesilesiyle yok edileceğini
  müjdelemiştir. Hadislerde haber verildiği üzere, Hz. İsa yeniden yeryüzüne
  dönecek, Hz. Mehdi ile buluşacak, ardından Beytü’l Makdis’te Deccal’le
  karşılaşacak ve Deccal, Hz. İsa tarafından fikren yok edilecektir.
  Hadislerde şu şekilde bildirilmektedir:
  “…
  DECCAL ORTALIĞA FİTNE SAÇARKEN Cenabı Hak, MESİH MERYEM OĞLU İSA’YI
  gönderir… NEFESİNİ İDRAK EDEN her kafir mutlaka (fikren) yok olur. İsa
  (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (Beytül Makdis’e (Mescid-i Aksa) yakın bir
  belde) karşılaşır ve ONU (FİKREN) YOK EDER.”
  (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 104)
  Deccaliyet mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. İnkar edenlerin
  tuzakları, Allah’ın izni ile, hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak
  tuzaklardır. Bu gerçek Kuranda şöyle bildirilmektedir:
  “Gerçek
  şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları
  yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen (kötü
  bir karşılık) vardır.” (İbrahim Suresi, 46)

Benzer Konular

 1. Dabbetül-Arz´ın Zuhuru
  Konuyu Açan: Mira, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23-Ağu-2011, 19:30
 2. Kuran_ı Kerim'de Deccal Karekteri ve Mesih Deccal Nerede..!
  Konuyu Açan: Mira, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 61
  Son Mesaj : 24-Tem-2011, 15:02
 3. Deccal...
  Konuyu Açan: humeyra, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01-Tem-2010, 16:53
 4. Deccal
  Konuyu Açan: Wahsi, Forum: Doğaüstü Olaylar ve Varlıklar.
  Cevap: 111
  Son Mesaj : 24-Şub-2010, 15:16
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com