5 Sayfadan 4. İlkİlk ... 2345 SonSon
Toplam 50 sonuçtan 31 ile 40 arası gösteriliyor
 1. #31
  hayatt

  7 hamimler

  Alıntı türk_kızı Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  25.cüzün sonunda duhan süresi..hamim diye baslıyor..benim Kuranda 495.sayfa..bazen sayfa sayfayı tutmuyor...
  --------------------
  yok benim dediğim 3 sayfalık bi süre evt 7 tane ama 3 sayfalı olan okunacak...sonra dilek söylenecek
  3 sayfalı diye birşey yok 7 tane duadır onlar allahla peygamber arasında geçen sözler onlar daha kimse açıklayamamış 3 sayfa deil 7 tanede duada tek bir tanes hamim diye başlamıyor 7 tanesi hamim diye başlıyor nefesi kuvvetli birinin okumaaı gerekiyor herkesin okumaması gereken dualardır gidin sorun kitapçılara özellil yeşil ırmak fazilet isminde kurani kerimins atıldığı yerlere gidin sorun 7 hamimler diye ben bulana kadar canım çıktı bir farklı şeyler için okunuyor ... 2. #32
  BETÜL
  hayat arkadaşım 7 ha mim kitabını o kadar aramana gerek yoktu. Kuran ı kerim'in içerisinde yer alan surelerdir ha mim sureleri. Ayrıca hangi mantıkla herkesn okumaması gerekir gibi cahilce bir bilgi verbiliyorsunuz anlamadım. Allah'ın izniyle herkes okuyabilir kimsenin kimseden üstünlüğü yok bunuda böyle bilin. İnsanlara yanlış düşünceler aşılamayın lütfen

 3. #33
  erdogan66
  her şey iyi hoşta allah rizasi için yaptiysan bunu milleti üyelikle ugraştirma kardeşim yaa bi süreyi okumak için o kadar ugraştimm şeytana uysam bunlami ugraşcam deyip çikmak zorunda kalcaktimm allah razi olsun güzel olmuş site ama üyelik zorunlulugu nu kaldir kardeşim yaaa....

 4. #34
  arkadaşlar ha mim ayetleri 7 tanedir. yaklaşık 1 cüzdür. bunlarla edilen dualar kabul olur diye biliyorum annemler okuma günü yapıyorlardı.. duhan suresi bunlardan sadece bir tanesidir
  40. sure mü' mine suresi
  1. Ha mım

  2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım

  3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr

  4. Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad

  5. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab

  6. Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar

  7. Ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu rabbena vesı'te külle şey'ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym

  8. Rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azızül hakım

  9. Vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym

  10. İnnellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun

  11. Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl

  12. Zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihı tü'minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır

  13. Hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb

  14. Fed'ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun

  15. Rafıud deracati zül arş yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak

  16. Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar

  17. Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet La zulmel yevm innellahe serıul hısab

  18. Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta'

  19. Ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur

  20. Vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed'une min dunihı la yakdune bi şey' innellahe hüves semıul besıyr

  21. E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak

  22. Zalike bi ennehüm kanet te'tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül ıkab

  23. Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın

  24. İla fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab

  25. Fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirıne illa fı dalal

  26. Ve kale fir'avnü zerunı aktül musa vel yed'u rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad

  27. Ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab

  28. Ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba'dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab

  29. Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena kale fir'avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad

  30. Ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab

  31. Misle de'bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad

  32. Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad

  33. Yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had

  34. Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab

  35. Ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar

  36. Ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab

  37. Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir'avne illa fı tebab

  38. Ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad

  39. Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahırate hiye darul karar

  40. Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab

  41. Ve ya kavmi malı ed'uküm ilen necati ve ted'unenı ilen nar

  42. Ted'unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed'uküm ilel azızil ğaffar

  43. La cerame ennema ted'unenı ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar

  44. Fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad

  45. Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab

  46. Ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir'avne eşeddel azab

  47. Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar

  48. Kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad

  49. Ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab

  50. Kalu eve lem tekü te'tıküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed' ve ma düaül kafirıne illa fı dalal

  51. İnna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad

  52. Yevme la yenfeuz zalimıne ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar

  53. Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab

  54. Hüdev ve zikra li ülil elbab

  55. Fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar

  56. İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh festeız billah innehu hüves semıul besıyr

  57. Le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun

  58. Ve ma yestevil a'ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi' kalılem ma tetezekkerun

  59. İnnes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun

  60. Ve kale rabbükümüd'unı estecib leküm innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın

  61. Allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

  62. Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey' la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun

  63. Kezalike yü'feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun

  64. Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın

  65. Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın

  66. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın

  67. Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun

  68. Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

  69. E lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah enna yusrafun

  70. Ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya'lemun

  71. İzil ağlalü fı a'nakıhim ves selasil yüshabun

  72. Fil hamımi sümme fin nari yüscerun

  73. Sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun

  74. Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a kezalike yüdıllüllahül kafirın

  75. Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun

  76. Üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın

  77. Fasbir inne va'dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun

  78. Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun

  79. Allahüllezı ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun

  80. Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

  81. Ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun

  82. E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

  83. Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun

  84. Felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın

  85. Fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be'sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel kafirun

  41. sure fussulit surei
  1. Ha mım

  2. Tenzılüm miner rahmanir rahıym

  3. Kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun

  4. Beşırav ve nezıra fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun

  5. Ve kalu kulubüna fı ekinnetim mimma ted'una ileyhi ve fı azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hıcabün fa'mel innena amilun

  6. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıdün festekıymu ileyhi vestağfiruh ve veylül lil müşrikın

  7. Ellezıne la yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm kafirun

  8. İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun

  9. Kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec'alune lehu endada zalike rabbül alemın

  10. Ve ceale fıha ravasiye min fevkıha ve barake fıha ve kaddera fıha akvateha fı erbeati eyyam sevael lis sailın

  11. Sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdı'tiya tav'an ev kerha kaleta eteyna taiıyn

  12. Fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım

  13. Fe in a'radu fe kul enzertüküm saıkatem misle saıkati adiv ve semud

  14. İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun

  15. Fe emma adün festekberu fil erdı bi ğayril hakkı ve kalu men eşeddü minna kuvveh e ve lem yerav ennellahellezı halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh kanu bi ayatina yechadun

  16. Fe erselna aleyhim rıhan sarsaran fı eyyamin nehısatil li nüzıkahüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ahza ve hüm la yünsarun

  17. Ve emma semudü fe hedeynahüm saıkatül azabil huni bima kanu yeksibun

  18. Ve necceynellezıne amenu ve kanu yettekun

  19. Ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun

  20. Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun

  21. Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezı entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun

  22. Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesıram mimma ta'melun

  23. Ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın

  24. Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebın

  25. Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın

  26. Ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fıhi lealleküm tağlibun

  27. Fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya'melun

  28. Zalike ceazü a'daillahin nar lehüm fıha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun

  29. Ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelın

  30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun

  31. Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun

  32. Nüzülem min ğafurir rahıym

  33. Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın

  34. Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım

  35. Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym

  36. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım

  37. Ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezı halekahünne in küntüm iyyahü ta'büdun

  38. Fe inistekberu fellezıne ınde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes'emun (37. Ayet secde ayetidir.)

  39. Ve min ayatihı enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet innellezı ahyaha le muhyil mevta innehu ala külli şey'in kadır

  40. İnnellezıne yülhıdune fı ayatina la yahfevne aleyna e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye'ti aminey yevmel kıyameh ı'melu ma şi'tüm innehu bima ta'melune basıyr

  41. İnnellezıne keferu biz zikri lemma caehüm ve innehu le kitabün azız

  42. La ye'tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzılüm min hakımin hamıd

  43. Ma yükalü leke illa ma kad kıyle lir rusüli min kablik inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ıkabin elim

  44. Ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa' vellezıne la yü'minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd

  45. Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudıye beynehüm ve innehüm lefı şekkim minhü mürıb

  46. Men amile salihan fe li nefsihı ve men esae fe aleyha ve ma rabbüke bi zallamil lil abıd

  47. İleyhi yüraddü ılmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd

  48. Ve dalle anhüm ma kanu yed'une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehıys

  49. La yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut

  50. Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı'tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz

  51. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd

  52. Kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd

  53. Senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehıd

  54. E la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey'im mühıyt

  42. sure şura suresi:

  1. Ha mım

  2. Ayn sın kaf

  3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım

  4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym

  5. Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahıym

  6. Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl

  7. Ve kezalike evhayna ileyke kur'anen arabiyyel li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem'ı la raybe fıl ferıkun fil cenneti ve ferıkun fis seıyr

  8. Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdhılü mey yeşaü fı rahmetih vezzalimune ma lehüm miv veliyyiv ve la nesıyr

  9. Emittehazu min dunihı evliya' fellahü hüvel veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadır

  10. Ve mahteleftüm fıhi min şey'in fe hukmühu ilellah zalikümüllahü rabbı aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb

  11. Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en'ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey' ve hüves semıul besıyr

  12. Lehu mekalıdüs semavati vel ard yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu bikülli şey'in alım

  13. Şeraa leküm mined dıni ma vessa bihı nuhav vellezı evhayna ileyke ve ma vessayna bihı ibrahıme ve musa ve ıysa en ekıymüd dıne ve la teteferraku fıh kebüra alel müşrikıne ma ted'uhüm ileyh allahü yectebı ileyhi mey yeşaü ve yehdı ileyhi mey yünıb

  14. Ve ma teferraku illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudıye beynehüm ve innellezıne urisül kitabe mim ba'dihim lefı şekkim minhü mürıb

  15. Fe li zalike fed'u vestekım kema ümirt ve la tettebı' ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab ve ümirtü li a'dile beyneküm allahü rabbüna ve rabbüküm lena a'malüna ve leküm a'malüküm la huccete beynena ve beyneküm allahü yecmeu beynena ve ileyhil mesıyr

  16. Vellezıne yühaccune fillahi mim ba'di mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedıd

  17. Allahüllezı enzelel kitabe bil hakkı vel mızan ve ma yüdrıke lealles saate karıb

  18. Yesta'cilü bihellezıne la yü'minune biha vellezıne amenu müşfikune minha ve ya'lemune ennehel hakk e la innellezıne yümarune fis saati lefı dalalim beıyd

  19. Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa' ve hüvel kaviyyül azız

  20. Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı harsih ve men kane yürıdü harsed dünya nü'tihı minha ve ma lehu fil ahırati min nesıyb

  21. Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma lem ye'zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm ve innez zalimıne lehüm azabün elım

  22. Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve hüve vakıum bihim vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil cennat lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebır

  23. Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna innellahe ğafurun şekur

  24. Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka bi kelimatih innehu alımüm bizatis sudur

  25. Ve hüvellezı yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemü ma tefalun

  26. Ve yestecıbüllezıne amenu ve amilu salihati ve yezıdühüm min fadlih vel kafirune lehüm azabün şedıd

  27. Ve lev besetallahür rizka li ıbadihı le beğav fil erdı ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa' innehu bi ıbadihı habırum besıyr

  28. Ve hüvellezı yünezzilül ğayse mim ba'di ma kanetu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyül hamıd

  29. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı ve ma besse fıhima min dabbeh ve hüve ala cem'ıhim iza yeşaü kadır

  30. Ve ma esabeküm mim müsıybetin fe bima kesebet eydıküm ve ya'fu an kesır

  31. Ve ma entüm bi mu'cizıne fil ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

  32. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam

  33. İy yeşe'yüskinir rıha fe yazlelne ravakide ala zahril inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur

  34. Ev yubıkhünne bima kesebu ve ya'fü an kesır

  35. Ve ya'lemellezıne yücadilune fı ayatina ma lehüm mim mehıys

  36. Fe ma utıtüm min şey'in fe metaul hayatid odünya ve ma ındellahi hayruv ve ebka lillezıe amenu ve ala rabbihim yetevekkelun

  37. Vellezıne yectenibune kebairal ismi vel fevahışe ve iza ma ğadıbu hüm yağfirun

  38. Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun

  39. Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun

  40. Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühıbbüz zalimın

  41. Ve lemenintesara ba'de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl

  42. İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve yebğune fil erdı bi ğayril hakk ülaike lehüm azabıün elım

  43. Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil ümur

  44. Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim mim ba'dih ve teraz zalimıne lemma raevül azabe yekulune hel ila meraddim min sebıl

  45. Ve terahüm yu'radune aleyha haşiıyne minez zülli yenzurune min tarfin hafiyy ve kalellezıne amenu innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlıhim yevmel kıyameh e la innez zalimıne fı azabim mükıym

  46. Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min dunillah ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebıl

  47. İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekır

  48. Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur

  49. Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma yeşa' yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur

  50. Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec'alü mey yeşaü akıyma innehu alımün kadır

  51. Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü illa vahyen ev miv verai hıcabin ev yurile rasulen fe yuhıye bi iznihı ma yeşa' innehu aliyyün hakım

  52. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı bihı men neşaü min ıbadina ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym

  53. Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard e la ilellahi tesıyrul ümur

  43. sure zuhruf suresi:
  1. Ha mım

  2. Vel kitabil mübın

  3. İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun

  4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım

  5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın

  6. Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın

  7. Ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun

  8. Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın

  9. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım

  10. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun

  11. Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun

  12. Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun

  13. Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın

  14. Ve inna ila rabbina le münkalibun

  15. Ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a innel insane le kefurum mübın

  16. Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın

  17. Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym

  18. E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın

  19. Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun

  20. Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun

  21. Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun

  22. Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun

  23. Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun

  24. Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun

  25. Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın

  26. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun

  27. İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın

  28. Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun

  29. Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın

  30. Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun

  31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym

  32. E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun

  33. Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun

  34. Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun

  35. Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn

  36. Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın

  37. Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun

  38. Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın

  39. Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun

  40. E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın

  41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun

  42. Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun

  43. Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym

  44. Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun

  45. Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun

  46. Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın

  47. Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun

  48. Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun

  49. Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun

  50. Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun

  51. Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün

  52. Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın

  53. Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın

  54. Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn

  55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn

  56. Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın

  57. Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun

  58. Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun

  59. İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl

  60. Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun

  61. Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym

  62. Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın

  63. Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy'un

  64. İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

  65. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım

  66. Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun

  67. El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn

  68. Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun

  69. Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın

  70. Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun

  71. Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün

  72. Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun

  73. Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun

  74. İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun

  75. La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun

  76. Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın

  77. Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun

  78. Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun

  79. Em ebramu emran fe inna mübrimun

  80. Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun

  81. Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın

  82. Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun

  83. Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun

  84. Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım

  85. Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun

  86. Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun

  87. Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun

  88. Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun

  89. Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun

  44. sure duhan suresi
  1. Ha mım

  2. Vel kitabil mübiyn

  3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

  4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

  5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

  6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

  7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

  8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

  9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

  10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

  11. Yağşen nas haza azabün eliym

  12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

  13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

  14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

  15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

  16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

  17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

  18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

  19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

  20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

  21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

  22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

  23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

  24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

  25. Kem teraku min cennativ ve uyun

  26. Ve züruıv ve mekamin keriym

  27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

  28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

  29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

  30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

  31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

  32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

  33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

  34. İnne haülai le yekülün

  35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

  36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

  37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

  38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

  39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

  40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

  41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

  42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

  43. İnne şeceratez zekkum

  44. Taamül esiym

  45. Kel mühl yağlı fil bütun

  46. Ke ğalyil hamiym

  47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

  48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

  49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

  50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

  51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

  52. Fi cennativ ve uyun

  53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

  54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

  55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

  56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

  57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

  58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

  59. Fertekıb innehüm mirtek

  45. sure casiye suresi:
  1. Ha mım

  2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

  3. İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü'minın

  4. Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukınun

  5. Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve tasıfir riyahi ayatül li kavmiy ya'kılun

  6. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi hadısim ba'dellahi ve ayatihı yü'minun

  7. Veylül li külli effakin esım

  8. Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru müstekbiran ke el lem yesma'ha fe beşşirhü bi azabin elım

  9. Ve iza alime min ayatina şey'enittehazeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın

  10. Miv veraihim cehennem ve la yuğnı anhüm ma kesebu şey'ev ve la mettehazu min dunillahi evliya' ve lehüm azabün azıym

  11. Haza hüda vellezıne keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elım

  12. Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

  13. Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

  14. Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun

  15. Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun

  16. Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın

  17. Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

  18. Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı'ha ve la tettebı' ehvaellezıne la ya'lemun

  19. İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey'a ve innez zalimıne ba'duhüm evliyaü ba'd vallahü veliyyül müttekıyn

  20. Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukınun

  21. Em hasibel lezınecterahus seyyiati en nec'alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm sae ma yahkümun

  22. Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun

  23. Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem'ıhı ve kalbihı ve ceale ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba'dillah e fe la tezekkerun

  24. Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ılm in hüm illa yezunun

  25. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

  26. Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun

  27. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun

  28. Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta'melun

  29. Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun

  30. Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın

  31. Ve emmellezıne keferu e fe lem tekün ayatı tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın

  32. Ve iza kıyle inne va'dellahi hakkuv ves saatü la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykının

  33. Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

  34. Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae yevmiküm haza ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasırın

  35. Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta'tebun

  36. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın

  37. Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım


  46.ahkaf suresi:
  1. Ha mım

  2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

  3. Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun

  4. Kul eraeytüm ma ted'une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn

  5. Ve men edallü mimmey yed'u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun

  6. Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a'daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın

  7. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın

  8. Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey'a hüve a'lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym

  9. Kul ma küntü bid'am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın

  10. Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın

  11. Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım

  12. Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın

  13. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

  14. Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem bima kanu ya'melun

  15. Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın

  16. Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va'des sıdkıllezı kanu yuadun

  17. Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va'dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın

  18. Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın

  19. Ve li küllin derecatün mimmâ amilu ve li yüveffiyetüh ea' mâlehüm ve hüm la yuzlamun

  20. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta''üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun

  21. Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta'büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

  22. Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn

  23. Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun

  24. Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta'celtüm bih rıhun fıha azabün elım

  25. Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın

  26. Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem'av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem'uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey'in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

  27. Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun

  28. Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun

  29. Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur'an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın

  30. Kalu ya kevmena inna semı'na kitaben ünzile min ba'di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym

  31. Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım

  32. Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu'cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya' ülaike fı dalalim mübın

  33. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya'ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey'in kadır

  34. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun

  35. Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa'cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun

  her "ha mim" okunuşunda niyetinizi içinizden geçirin.

  allah kabul etsin.

 5. #35
  7 Hamim'i de okumak mı gerekli bu durumda? Çok da uzun..

 6. #36
  çok uzun değil toplamda ortalama 1 saat sürer.. ki bence niyet için az bir süre

 7. #37
  Sqiriller ve konuyu açan arkadaştan Allah razı olsun.

 8. #38
  tatlı caDİi
  Allah razı olsun....

 9. #39

 10. #40
  ben de şöyle bir uygulama biliyorum : ha mim ile başlayan 7 sure var. Bir dileğiniz olduğunda ya hepsini birer kez okuyorsunuz ya da arasından bir tanesini seçip 7 defa okuyorsunuz çok etkiliymiş .Henüz yapmadım.. Siz de Duhan Suresi'Ne çok etkili diyorsanız Duhan Sure'sini seçip 7 defa okumakta yarar vardır diye düşünüyorum.

5 Sayfadan 4. İlkİlk ... 2345 SonSon

Benzer Konular

 1. Dilek İçin Fetih Süresi
  Konuyu Açan: DURU, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 229
  Son Mesaj : 13-Eki-2015, 21:40
 2. Dilek ve Murad İçin
  Konuyu Açan: İη¢ιѕєℓ, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 24-Eki-2013, 16:52
 3. Dilek için Meryem Süresi 96.Ayet
  Konuyu Açan: son hanımağa, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21-Ağu-2013, 03:24
 4. Dilek İcin Fatiha Suresi
  Konuyu Açan: Msk-u Amber, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 12-Nis-2013, 20:26
 5. Dilek İçin Kadir Süresi
  Konuyu Açan: türk_kızı, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 14-Ağu-2012, 20:57
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com