Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1

  Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı Özellikleri ve Nazım Biçimleri

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır.

  İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır.

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.
  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır.

  Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir.
  Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.

  En belirgin özellikleri şunlardır:

  1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevi’dir.
  2) Tekke Edbiyatı, Anadolu’da 13. y.y.’dan itibaren gelişmiştir.
  3) Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.
  4) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  5) Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
  6) Şiirlerin çoğu ezgilidir.
  7) Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.
  8) İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  9) Dili Aşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan Edebiyatı’na göre sadedir.
  10) Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.

  Yüzyıllara göre bu edebiyatın en önemli temsilcileri şunlardır:

  12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi
  13.yy.:Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
  14.yy.:Kaygusuz Abdal
  15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi
  16.yy.: Pir Sultan Abdal
  17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi
  18.yy.: Sezai
  19.yy.: Kuddusi, Turâbi

  TEKKE EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ/BİÇİMLERİ

  Tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikli konuları işleyen ilahi, nefes, deme, sathiye ... gibi ürünler nazım biçimi değil, birer nazım türüdür. Çünkü bunlar da koşmatipi nazım biçimiyle ve hece ölçüsünün genellikle 7, 8 ve 11'li kalıplanyla söylenir. Söz konusu türlerde dörtlük sayısı genellikle 3-7 dir. İlahi, nefes ve demeler, bestelenerek söylenir.
  İlahi

  Herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah'ı öven şiirlere denir. Daima özel bir ezgi ile söylenir.
  Divan şiirindeki tevhit ve münacaatın Halk edebiyatındaki karşılığıdır. En ünlü şairi Yunus Emre'dir.
  Değişik tarikatlara göre “deme, nefes, âyin” gibi adlar alır. Şekil olarak Koşma biçimindedir. Yani dörtlüklerden oluşur. Son dörtlükte şairin adı veya mahlası geçer. Genelde 7’li hece ölçüsü kullanılır. Bazı ilahilerde aruz vezni kullanılmıştır. Aruz vezninin kullanıldığı ilahiler gazel şeklindedir.
  Nefes

  Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir.
  Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammet ve Hz: Ali için övgüler de söylenir.
  Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar.
  Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür.
  Deme

  Alevi-Bektaşi tarikatından tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine "deme" adı verilir. Genellikle 8’li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.
  Nutuk

  Tekke Edebiyatı’nda Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müridleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.

  Devriye

  Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir. Bu felsefeyi yansıtan şiirlere Tekke edebiyatında devriye denilmiştir.

  Şathiye

  Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir. Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar. İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır. Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır. Bu türün en tanınmış şairi Kaygusuz Abdal’dır. 2. #2

  Tasavvuf Edebiyatının Genel Özellikleri ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türleri...

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet'in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî -Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu tarikatlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.

  En belirgin özellikleri şunlardır:
  Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir.
  Tekke Edebiyatı, Anadolu'da 13. y.y.'dan itibaren gelişmiştir.
  Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir.
  Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
  Şiirlerin çoğu ezgilidir.
  Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir.
  İlahi, nefes, nutuk, devriye, sathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
  Dili Âşık Edebiyatı'na göre ağır, Divan Edebiyatı'na göre sadedir.
  Âşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.

  Yüzyıllara göre bu edebiyatın en önemli temsilcileri şunlardır:
  12.yy.: Hoca Ahmet Yesevi
  13.yy.:Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
  14.yy.:Kaygusuz Abdal
  15.yy.: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi
  16.yy.: Pir Sultan Abdal
  17.yy.: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi
  18.yy.: Sezai
  19.yy.: Kuddusi, Turâbi

  Bu özelliklerin dışında kalan; eserlerini aruz ölçüsüyle ve Divan Edebiyatı diliyle, hatta tamamıyla Arapça-Farsça yazan tasavvufçular da vardır. Örneğin Mevlana Anadolu’da yetişen ilk ve en büyük Türk mutasavvıf olduğu halde eserlerini Farsça yazmıştır. Şeyh Galip, Divan tarzında eser verdiği için Tekke Edebiyatı çerçevesinde düşünülmez, Di-van Edebiyatı mensubu sayılır.

  TASAVVUF DÜŞÜNCESİ

  Allah'ı bilmek nasıl olur? Kâinatın yaratılışı nasıldır? Biz neyiz? Niçin geldik dünyaya? Yaşamımızın anlamı, var olmanın aslı, gerçek, başlangıç ve son nelerdir? Bu ve bunun gibi fizik ötesi sorulara cevap vermeye çalışan düşünüş yoluna Tasavvuf düşüncesi denir. [Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) Teorisi].

  Bu düşünüşe göre Allah tek varlıktır. (Vücud-i Mutlak). Aynı zamanda tek güzelliktir (Hüsn-i Mutlak).

  Tek varlık olan Allah kendisini görecek gözler, sevecek gönüller istemiş ve kâinatta bilinmek istemiştir.

  Bu tıpkı aynayla kaplı bir odada olmak gibidir. Ayna varlığın çeşitli görüntülerini yansıtır.

  O halde, evren ve tüm insanlar Allah'ın bir görüntüsüdür. Öyleyse insanlar arasında renk, inanç, dil, ırk gibi ayrımlar yapmak anlamsızdır.

  Bütün görüntülerde "varlık" ve "yokluk" öğeleri bir arada-dır. İnsan dünyaya bağlı tutku ve zevklerini yok ederek "varlık" öğesini geliştirir. Bunun yolu da tekkelerden (tarikatlar) geçer. Burada insan sıkı bir eğitimle dünya nimetlerinden vazgeçerse, sonunda özü olan Allah'a kavuşabilir. Bu da gerçek aşktır. İnsanların birbirlerine duyacakları aşk ise mecazdır. Bu, kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. "Bir hırka, bir lokma" insana yetmelidir. Tekkelerde bu yolla Allah'a ulaşan insan sonunda "Enel Hak" ("Ben Allah'ım") derecesine varır. Bu kişilere "İnsan-ı Kâmil" ya da "Ermiş" denir.

  Tasavvufla İlgili Bazı Terimler

  Vahdet-i Vücud (Varlığın Birliği): Evrende sadece Allah’ın varlığı söz konusudur. Diğer varlık zannettiğimiz, bu “mutlak varlığın”, Allah’ın bir parçası ve görüntüsüdürler.

  Tekke: Tasavvuf ehli kişilerin, tarikat mensuplarının barındıkları, eğitim gördükleri yer, kuruluş.

  Pir: Tarikat kurucusu

  Şeyh: 1.Tarikat kurucusu. 2. Tarikatta en yüksek dereceye ermiş kişi. 3. Tarikat kollarından birinin başında bulunan kimsedir.

  Tarikat: Allah’a varma yolunda benzer biçimde düşünenlerin oluşturduğu topluluk.

  Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.

  Abdal: Gezgin derviş

  Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişidir.

  TASAVVUF EDEBİYATININ NAZIM TÜRLERİ

  Tekke şiirinde görülen ve dinsel içerikli konuları işleyen ilahi, nefes, deme, şathiye ... gibi ürünler nazım biçimi değil, birer nazım türüdür. Çünkü bunlar da koşma tipi nazım biçimiyle ve hece ölçüsünün genellikle 7, 8 ve 11'li kalıplarıyla söylenir. Söz konusu türlerde dörtlük sayısı genellikle 3 - 7 dir. İlahi, nefes ve demeler, bestelenerek söylenir.

  İlahi
  Herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah'ı öven şiirlere denir.
  Daima özel bir ezgi ile söylenir.
  Divan şiirindeki tevhit ve münacaatın Halk Edebiyatındaki karşılığıdır.
  En ünlü şairi Yunus Emre'dir.
  Değişik tarikatlara göre "deme, nefes, ayin" gibi adlar alır.
  Şekil olarak koşma biçimindedir. Yani dörtlüklerden oluşur.
  Son dörtlükte şairin adı veya mahlası geçer.
  Genelde 7'li hece ölçüsü kullanılır. Bazı ilahilerde aruz vezni kullanılmıştır. Aruz vezninin kullanıldığı ilahiler gazel şeklindedir.

  İlahi Örneği:

  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dünü günü
  Bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni

  Aşkın âşıklar öldürür
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni
  Yunus Emre

  Nefes

  Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir.
  Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammet ve Hz. Ali için övgüler de söylenir.
  Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar.
  Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür.

  Nefes Örneği:

  Şu görünen yayla ne güzel yayla
  Bir dem süremedim giderim böyle
  Pîrim ben gidiyom sen himmet eyle
  Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim

  Eğer ekilir de bostan olursam
  Şu halkın diline destan olursam
  Kara toprak senden üstün olursam
  Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim

  Bir bölük turnaya sökün dediler
  Yürekteki derdi dökün dediler
  Yayladan öteki yakın dediler
  Bu yıl bu yayladan Şâh'a gidelim
  Pir Sultan Abdal

  Deme
  Alevi-Bektaşi tarikatından tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, sorunlarını konu edinen şiirlerine "deme" adı verilir.
  Genellikle 8'li hece ölçüsüyle yazılan demeler saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir.

  Deme Örneği:

  Gel benim san tanburam
  Sen ne için inilersin?
  İçim oyuk, derdim büyük
  Ben anınçün inilerim

  Koluma taktılar perde
  Uğrattılar bin bir derde
  Kim konar kim göçer burda
  Ben anınçün inilerim

  Gel benim sarı tanburam
  Dizler üstüne yatıram
  Yine kırıldı hatıram
  Ben anınçün inilerim

  San tanburadır adım
  Göklere ağar feryadım
  Pir Sultan’ımdır üstadım
  Ben anınçün inilerim
  Pir Sultan Abdal

  Nutuk

  Tekke Edebiyatı'nda Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müridleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.

  Nutuk Örneği:

  Evvel tevhid sürer mürşid dilinden
  Erişir canına fazlı Huda'nın
  Kurtulursun emarenin elinden
  Erişir canına fazl-ı Huda'nın

  İkincide verir lafzatu'llâhı
  Anda keşf ederler sıfatu'llâhı
  Hasenat yeter der eder günahı
  Erişir canına fazl-ı Huda'nın

  Üçüncüde yâ Hû ismini oku
  Garib bülbül gibi durmayıp şakı
  Kendi vücudunda bulagör
  Hak'ı Erişir canına fazl-ı Huda'nın

  Devriye

  Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir. Bu felsefeyi yansıtan şiirlere Tekke edebiyatında devriye denilmiştir.

  Devriye Örneği:

  Ak süt iken kızıl kana karışıp
  Emr-i Hak'la coşup cevlana geldim
  Mâ-i carî ile akıp yarışıp
  Katre-i na-çizden ummana geldim

  Dokuz ay on gün batn-ı maderde
  Kudretten gözüme çekildi perde
  Vaktim tamam olup ahiri yerde
  Çıkıp ten donundan cihana geldim

  Hakikat meyinden nûş edip kanıp
  Can gözlerim o gafletten uyanıp
  Kudretten her türlü renge boyanıp
  Bu âlem-i nakş u elvana geldim

  Bir zerreyim âfitâbımdan durum
  Aşk ile mesrurum kalbi pür-nûrum
  Ta ezelden zevk-ı seyre mecburum
  Seyr ü sülük edip seyrana geldim
  Hüsni

  Şathiye
  Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumelere şathiye adı verilir.
  Tasavvufi konuları işleyenleri şathiyat-ı sûfiyâne adını alırlar, inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında

  tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır.
  Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır.
  Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır.
  Bu türün en tanınmış şairi Kaygusuz Abdal'dır.

  Şathiyye Örneği:

  Yeri göğü ins ü cinni yarattın
  Sen ey mimarbaşı eyvancı mısın
  Ayı günü çarhı burcu var ettin
  Ey mekân sahibi rahşancı mısın

  Denizleri yarattın sen kapaksız
  Suları yürüttün elsiz ayaksız
  Yerleri temelsiz göğü dayaksız
  Durdurursun acep iskâncı mısın

  Kullanırsın kanatsızca rüzgârı
  Kürekle mi yaptın sen bu dağları
  Ne yapıp da öldürürsün sağları
  Can verip alırsın sen cancı mısın

  Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük bağışla onun suçun
  Âdemi cennetten çıkardın niçin
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Azmî

Benzer Konular

 1. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri...
  Konuyu Açan: Renan, Forum: Tasavvuf Edebiyatı.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13-Tem-2012, 01:20
 2. 11. ve 12. yy Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
  Konuyu Açan: Der Makabre Tanz, Forum: Edebiyat.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10-Tem-2010, 01:23
 3. Âşık Edebiyatı Özellikleri ve Nazım Şekilleri
  Konuyu Açan: Der Makabre Tanz, Forum: Edebiyat.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15-May-2009, 18:53
 4. 15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri ve Sanatçıları
  Konuyu Açan: Der Makabre Tanz, Forum: Edebiyat.
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 15-May-2009, 18:19
 5. 13. ve 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri ve Sanatçıları
  Konuyu Açan: Der Makabre Tanz, Forum: Edebiyat.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15-May-2009, 17:41

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com