Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  El-Latif İsmi ve Duası

  el latîfü(insanî)

  kur'ân-ı kerîm'de 5 yerde lâtîfu'l hâbir (celle celâluhu) : en ince (lâtîf) sırlardan bile haberdâr olan diye geçer.

  lûtf (nâzik, kibâr, ince, ikrâm, ihsan, merhametli davranış, iyi muamele) kökünden sıfat isimdir.

  letâfet (incelik, şeffaflık, hacimsizlik) kökünden de isim sıfattır.

  lûtfüyle verici (yusuf 12/100; şûrâ 42/19 bkz.) ve letâfetiyle bilici latîfü'l-habîr olan allah-u zü'l-celâl (en'âm 6/103; hacc 22/63; lokmân 31/16; ahzâb 33/35, mülk 677\14 bkz.).

  şefkât ve nezâketle ( fiilî lütûfla) başlayıp, mutlak nüfuz ve incelikle (idrâkî letâfetle) tamamlanan "latîf" sıfatı, "sır-rı sıfır" taşımaktadır ki kulun, iştirakî yaşayışına tecellîsi "ihsana eriş" işidir….
  el latîfü isminin; el alîmü, el habîru, el berru, er rahmânü, er raûfü, el kerîmü, el bâtınü isimleriyle mânâ ilişkisi aşikârdır.

  el latîfü : lâzım ve lâyıkı, vechiyle ve rıfk ile lûtfedici olan.
  mâhiyeti insan idrakinin uluşamayacağı kadar lâtîf olan, kesif olmayan, görülmeyen.
  letâfet (hoş, güzel, yumuşak, nâzik, ince duygulu) sahibi olan.
  kullarına yumuşaklık ve lûtfüyle iyilik, merhamet ve ihsan edici olan allah-u zü'l-celâl.
  lâtif : gizli sırlara vâkıf ve bilici.. ince anlamlı söz. sık olmayan ince. sık olmayan seyrek. mânâsı gizli kapalı olan söz. zârif.
  letefe : ?kibâr, nâzik, merhametli davranmak.
  letufe : ince ve kibâr olmak. şeffâf olmak. ufak ve küçük olmak.
  eltafe : iyilik yapmak. iltifât etmek.
  lâtafe : ihsan etmek. okşamak. şaka yapmak.
  telattafe : birişi güzellikle centilmence yapmak. ince ve nezâketle davranmak. yolunu bulup sırrını anlamak.
  lutf : lütûf. allah-u zü'l-celâl'in muvaffak kılması, koruması. saygı.

  el lâtîfü (celle celâluhu) zevki:
  mazharı olanlar letâfet (hoşluk, güzellik) nezâket (incelik-naziklik), nezâfet (temizlik-paklık) ve asâlet ehli olur.
  kur'ân-ı kerîm'in, kalbin, kâinâtın ve " kün fe yekun" un ince sırlarına müttâli' olur.
  azîz kardeşim, cümleleri "olur" filân diye kesin hükümle anlatabilmek için bitirdim.
  âcizâne görüşüm böyle demek istiyorum.
  "hüsn-i niyyet, samimîyyet, ciddîyyet ve muhammedî gayretkeşlikle, olur inşâallah!..." demek istiyorum!...
  esas vurguladığımız husus ise esmâü'l-hüsnâ'yı bilerek, anlayarak, şuûrla ve yaşarak zikretmektir.
  su içer gibi candan, her hücrede serinliğini ve lezzetini duyarcasına derunî ve enfüsî zikirler!...

  el lâtîfü'l-habîru (c.c.) : lûtfedici – haberdâr 5 defa en'âm – hacc – lokman – ahzâb – mülk.

  --- la tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latiyfül habir. :
  o'nu gözler algılamaz, o ise bütün gözleri idrak eder. o öyle latif ve öyle herşeyden haberdardır.
  (en'âm - 103)
  --- e lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latiyfün habir. :
  görmüyor musun ki allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü yemyeşil oluveriyor? gerçekten allah lütuf sahibidir, herşeyden haberdardır.
  (hacc - 63)
  --- ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fi sahratin ev fis semavati ev fil erdi ye'ti bihellah innellahe latiyfün habir. :
  yavrum, haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi tartısı olsa da bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense allah onu getirir, mizanına koyar. çünkü allah en ince şeyleri bilen,
  herşeyden haberi olandır.
  (lokman - 16)
  --- vezkürne ma yütla fi büyutikünne min ayatillahi vel hikmeh innellahe kane latiyfen habira. :
  oturun da evlerinizde okunan allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. şüphe yok ki, allah latifdir, herşeyden haberdardır.
  (ahzâb - 34)

  --- ela ya'lemu men haleka ve huvelletiyfulhabiyru. :
  bilmez mi o yaratan ki, o herşeyi inceden inceye bilen, herşeyden haberdar olandır.
  (mülk - 14)


  el lâtîfu (celle celâluhu) esmâsı ile ilgili;
  dertten, kederden, kördüğümden ferec-çıkış kapısı duâsı vardır:

  bismillahirrahmânirrahîm
  yâ latîfu entellezi teltıfu biibâdike ve tusıluhum ilâ envâın niâmı ve terfukı biehlil hıcabi fetuhrecuhum min ğavailin nikami ve terhamu min ilticai ileyke birahmetike'l-amîmete ve teczibehu ile'l-envâri mine'z-zulmi ta’lemu hafiyyati'l-eşyâi ve dekâikihâ ve tecudu biihsânike alâ ibâdike bienvâi'l-berri ve keşfi dekâikihâ.
  es’eluke allahumme bilatîfi lutfike ve feyzi fazlike ve durreti bahri cudike ve kuvveti sultani askerike ve cunûdike en tec’aleni nazîfen fi'l-akvali ve'l-ef’âli refîkan fi'l-hâli ve'l-mâli ve'r-zuknı min bereketi lutfike hazzan vafiren ve e’ınni alâ kabûli âsâri fadlike vec’al li minhu hasemen vafiren zâhiren ve eyyedenı bitedbîrike lienale min bahri cûdike feyzan zâhiren inneke ente'r-rahîmu ya latîfu edrikni bilutfike'l-hafiyi..

  mânâsı:
  yâ latîf allah celle celâluhu!
  sen’sin kullarına iltifat eden karşılıksız ihsan eden!
  ve sen’sin sayısız ni’metleri hâsıl eden, meydana getiren!
  ve sen’sin perdelilerin, halk içinde hakk'la olanların refîki-yoldaşı!
  ve sen’sin; musîbetler, belâlar, dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler, felâketler, âfetler ve nikmetler olan intikamlar, öc almalardan selâmete çıkaran!
  ve sen’sin sana ilticâ edip sığınanlara her zaman, her yer ve halde umûmen rahmet eden!
  ve sen’sin zulmet karanlıklarından nûrullah'ına cezb eden, kendine çeken!
  ve sen’sin eşyâ gizlilik sırlarını ve dakâiklerini- anlaşılması çok dikkat isteyen inceliklerini ve keyfiyetlerini bilen ve bildiren..
  ve sen’sin kuluna lutfen-ihsânınla, eşyânın sayısız berr gerçekliğinin ve hakîkatının keşfini vücûda getiren!
  allah'ım celle celâluhu!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine sen-in lutfundan isterim!
  el latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine sen-den; fazlından- cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvut, inâyet ve hidâyetinden feyzinin-bolluk, bereketini isterim!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine senin cömertlik-cûd denizinden, muhtaçlığımı kimselere bildirmeye meydan vermeksizin lütuf ve ihsandan bir damla inci dilerim!
  el latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine sen-den;
  sözlerimi ve fiillerimi temiz, pâk ve nâzik kıl diye,
  hâlime ve malıma refik-yoldaş ol diye,
  madde ve mânâda sultanî askerleriyin ve ordularıyın güç, kuvvet ve yardımını dilerim!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfiyin bereketinden senin lutfunla hazan- sevinçle, hoşlukla, zevkle, saadetle, nimet bahtlı nasible ve sürurla çok çok bolca dilerim!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfiyin fazl hediyesi âtiyyesinden el-latîf celle celâluhu hürmetine beni de ni’metlendirmeni dilerim!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine sen-den benim için el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfiyin lutfundan kesin olarak, problemlerimden, engellerimden ve manevî saptırıcılarımdan kurtuluşumu hâlledip neticeye varmama zâhiren-açıkça ve bolca hidâyet kılmanı dilerim!
  el-latîf celle celâluhu ism-i şerîfin hürmetine;
  sen-in tedbirinle- bir duâmın karşılığını te'min edecek veya def' edecek yolu bulmamda başarmam için lâzım gelen hazırlık ve uygulamamda,
  sen-in cömertlik denizinden en feyzle-bolca ve zâhiren-açıkça nâil olmam ve murâdıma ermem için,
  el-latîf celle celâluhu adınla, beni te’yid etmeni-kuvvetlendirmeni, sağlamlaştırmanı, metânet vermeni, hakta doğrulamanı, hayrda doğruya çıkarmanı ve desteklemeni isterim-dilerim!
  kesinlikle ve şüphesiz ki er rahîm allah celle celâluhu sensin!
  yâ el-latîf celle celâluhu!
  en derekede-dipteyim ve doruk’a çıkarmanı-yardım etmeni el-hafî celle celâluhu isminle lûtfundan dilerim-duâ ederim
  yâ rabbu’l-âlemîn allah-ımız celle celâluhu! !
  vesselatu vesselamu aleyke yâ seyidinâ yâ rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!
  allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedîn abdike ve nebîyyike ve rasûlike ve nebîyyi'l-ummîyyi ve âlâ âlihi ve ehl-i beytihi ve sahbihi ve ummetihi...
  “huz biyedi . kallet hilleti edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve keremike yâ sâhibe’l- lutf!”
  allahu zu'lcelâl,
  cânlarımızı rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemde biz,
  vücûd cem'imizde bir kılsın!
  cümlemize hakk ve hayr versin!..

  el-latîf celle celâluhu ve lûtuf buyurduğun 5 ism-i şerîflerinle 7 letâif-imize imdad eyle yâ rabbu’l-âlemîn allah celle celâluhu!

  âmin yâ latîf celle celâluhu
  âmin yâ kerîm celle celâluhu
  âmin yâ rahîm celle celâluhu
  âmin yâ vedûd celle celâluhu
  âmin yâ fettâh celle celâluhu
  âmin yâ allah celle celâluhu!..
  sırr-ı sıfır ism-i âzam-ınla âmin yâ rabbu’l-âlemîn allah celle celâluhu!
  âmin yâ latîf celle celâluhu
  âmin yâ kerîm celle celâluhu
  âmin yâ rahîm celle celâluhu
  âmin yâ rahmân celle celâluhu
  âmin yâ hannân celle celâluhu
  âmin yâ mennân celle celâluhu
  âmin yâ deyyân celle celâluhu
  âmin yâ furkân celle celâluhu
  âmin yâ sultân celle celâluhu

  el latîfu celle celâlihu duası
  el lâtîfü (celle celâluhu) esması ile ilgili;
  dertten, kederden, kördüğümden ferec-çıkış kapısı duası vardır:

  eûzu bi'llahi min eş-şeytâni'r-racîm.
  bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm.
  es-salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ muhammedullah sallallâhu aleyhi ve sellem!
  es salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ mahmûdullah sallallâhu aleyhi ve sellem!
  es salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ hamîdullah sallallâhu aleyhi ve sellem!
  es salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ ahmedullah sallallâhu aleyhi ve sellem!
  es salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ habîbullah sallallâhu aleyhi ve sellem!

  yâ latîfu entellezi teltifu biıbâdike ve tusiluhum ilâ envain niamı ve terfuki biehlil hicabi fetuhrecuhum min ğavailin nikami ve terhamu min ilticai ileyke birahmetike’l- amîmete ve teczibehu ile’l- envari mine’z- zulmi ta’lemu hafiyyati’l- eşyai ve dekaikıha ve tecudu biihsanike ala ibadike bienvai’l- berri ve keşfi dekaikiha.
  es’eluke allahumme bilatîfi lutfike ve feyzi fazlike ve durreti bahri cudike ve kuvveti sultani askerike ve cunudike en tec’aleni nazıyfen fil’akvali ve’l- ef’ali refiykan filhali velmali verzuknı min bereketi lutfike hazzan vafiren ve e’ınni ala kabuli asari fadlike vec’al li minhu hasemen vafiren zâhiren ve eyyedeni bitedbîrike lienale min bahri cûdike feyzan zâhiren inneke ente’r- rahîmu ya latîfu edrikni bilutfike’l- hafiyi..

  ''allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedîn abdike (muhammedîyyeti) ve nebîyyike (mahmudîyyeti) ve resûlike (ahmedîyyeti) ve nebîyyûl-ümmîyyi (habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve ehl-i beytihi ve ümmetihi.''
  inşallahurahman
  âmin yâ latîf yâ kerîm allah celle celâluhu!
  âmin yâ rahîm yâ vedûd allah celle celâluhu!
  âmin yâ fettâh yâ gaffâr allah celle celâluhu!
  âmin yâ settâr yâ allah allah celle celâluhu!..
  âmin... âmin... âmin... âmin!.. yâ muîn celle celâluhu.
  mânâsı:
  yâ latîf allah celle celâlihu!
  sen’sin kullarına iltifat eden karşılıksız ihsan eden!
  ve sen’sin sayısız ni’metleri hasıl eden, meydana getiren!
  ve sen’sin perdelilerin, “halk içinde hakk’la ol-an” ların refiki-yoldaşı!
  ve sen’sin; musibetler, belâlar, dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler, felâketler, âfetler ve nikmetler olan intikamlar, öc almalardan; yoldan çıkmış, yolunu şaşırmış azgınları selâmete çıkaran!
  ve sen’sin sana iltica edip sığınanlara her zaman, her yer ve halde umumen rahmet eden!
  ve sen’sin zulmet karanlıklarından nurullahına cezb eden, kendine çeken!
  ve sen’sin eşyâ gizlilik sırlarını ve dakaiklerini- anlaşılması çok dikkat isteyen inceliklerini ve keyfiyetlerini bilen ve bildiren..
  ve sen’sin kuluna lutfen-ihsanınla, eşyanın sayısız berr gerçekliğinin ve hakikatının keşfini vücûda getiren ve cûd-cömertliğini herşey ve herkese yağdıran el cevvad allah celle celâluhu!
  allahım celle celâlihu!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine sen-in lutfundan isterim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine sen-den; fazlından- cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet ve hidayetinden feyzinin-bolluk, bereketini isterim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine senin cömertlik-cûd denizinden, muhtaçlığımı kimselere bildirmeye meydan vermeksizin lütuf ve ihsandan bir damla inci dilerim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine sen-den;
  sözlerimi ve fiillerimi temiz, pâk ve nazik kıl diye,
  hâlime ve malıma refik-yoldaş ol diye,
  madde ve mânâda sultanî askerleriyin ve ordularıyın güç, kuvvet ve yardımını dilerim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfiyin bereketinden senin lutfunla hazan- sevinçle, hoşlukla, zevkle, saadetle, nimet bahtlı nasible ve sürurla çok çok bolca dilerim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfiyin fazl hediyeyesi âtiyyesinden el latîf celle celâlihu hürmetine beni de ni’metlendirmeni dilerim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine sen-den benim için el latîf celle celâlihu ism-i şerîfiyin lutfundan kesin olarak bir problemlerimden, engellerimden ve manevî saprtıcılarımdan kurtuluşumu hâlledip neticeye varmama zâhiren-açıkça ve bolca hidâyet kılmanı dilerim!
  el latîf celle celâlihu ism-i şerîfin hürmetine;
  sen-in tedbirinle- bir duamın karşılığını te'min edecek veya def' edecek yolu bulmamda başarmam için lâzım gelen hazırlık ve uygulamamda,
  sen-in cömertlik denizinden en feyzle-bolca ve zâhiren-açıkça nail olmam ve muradıma ermem için,
  el latîf celle celâlihu adınla, beni te’yid etmeni-kuvvetlendirmeni, sağlamlaştırmanı, metânet vermeni, hakk’ta doğrulamanı, hayr-da doğru çıkarmanı ve desteklemeni isterim-dilerim!
  kesinlikle ve şüphesiz ki er rahîm allah celle celâlihu sensin!
  yâ el latîf celle celâlihu!
  en derekede-dipteyim ve doruk’a çıkarmanı- duamı duymanı-yardım etmeni el hafî celle celâlihu isminle lutfundan dilerim-duâ ederim yâ rabbu’l-âlemîn allah-ımız celle celâlihu! !


  vesselatu vesselamu aleyke yâ seyidinâ yâ rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!
  allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedîn abdike ve nebîyyike ve resûlike ve nebîyyû’l-ümmîyyi ve âlâ alihi ve ehl-i beytihi ve’s-sahbihi ve ümmetihi...
  “es selât u ve’s- selâmu aleyke yâ seyyidinâ yâ rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem! huz biyedi kallet hilleti edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve keremike yâ sahibe’l- lutfu ve’l- ihsan yâ rahmeten li’l- âlemin!”
  allahu zülcelâl, cânlarımızı rasûlullah sallallahu aleyhi vesellemde “biz”
  vücûd cem'inde “bir” kılsın!
  cümlemize hakk ve hayr versin!..
  yâ rabbu’l-âlemîn allah celle celâlihu!

  el latîf allah celle celâluhu ve lütuf buyurduğun 7 ism-i şerîflerinle 7 letâif-imize imdad eyle! ferec ver! kördüğümlerimizi çöz!

  âmin yâ latîf celle celâlihu
  âmin yâ kerîm celle celâlihu
  âmin yâ rahîm celle celâlihu
  âmin yâ vedûd celle celâlihu
  âmin yâ fettâh celle celâlihu
  âmin yâ gaffâr celle celâlihu
  âmin yâ settâr celle celâlihu
  âmin yâ allah celle celâlihu!..
  sırr-ı sıfır ism-i azam-ınla âmin yâ rabbu’l-âlemîn allah celle celâlihu!
  âmin yâ latîf celle celâlihu
  âmin yâ kerîm celle celâlihu
  âmin yâ rahîm celle celâlihu
  âmin yâ rahmân celle celâlihu
  âmin yâ hannân celle celâlihu
  âmin yâ mennân celle celâlihu
  âmin yâ deyyân celle celâlihu
  âmin yâ furkân celle celâlihu
  âmin yâ sultân celle celâlihu
  âmin yâ allah celle celâlihu!..
  el hamdulillahi rabbu’l-âlemîn!
  muhammedî muhabbetlerimle…

  âmin yâ allah celle celâluhu!..
  el hamdulillâhi rabbu’l-âlemîn!
  muhammedî muhabbetlerimle…


  kaynak:Esmaül Hüsna Şerhi 2. #2
  Çok güzel bir dua,Allah razı olsun camuro yüreğine emeğine sağlık.

 3. #3

Benzer Konular

 1. Ya Latif'in Sırrı ve İspatı..
  Konuyu Açan: asmara, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 216
  Son Mesaj : 23-Tem-2015, 15:43
 2. Ya Latif Esmasının Duası
  Konuyu Açan: *cennet*, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09-Şub-2014, 15:38
 3. Ya Allah Ya Latif
  Konuyu Açan: mobilcell, Forum: İş Bulma ve Rızık İçin Dualar.
  Cevap: 32
  Son Mesaj : 26-May-2012, 12:20
 4. Ya Latif
  Konuyu Açan: hayatbikeregül, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28-Oca-2012, 00:20
 5. Allahümme Ya Latif
  Konuyu Açan: sevgi zindanlari, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07-Haz-2011, 17:06

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com