2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 12 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  StarK

  Esma-i İdrisiyye(Tamamı)

  Esma-i idrisiyye

  Asrının essiz alimi, zamanın biricik bilgini, baskalarını kemale
  erdiren, hakikat ehlinin kutbu Sihabüddin Sühreverdi k.s.a.
  hazretlerinden menkuldur ki; Allah teala ona güzel isimlerinden
  kırk tanesini vermistir. İnsanogullarından, birçok hassaları bulunan
  bu isimlere muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Bu hassalardan
  bazıları sunlardır:
  Melekler, cinler, insanlar, gökler, yerler ve varlık alemindeki
  her sey bu isimlere musahhardır. Seyh Hazretleri bütün hayatı
  boyunca bu isimleri yanından hiç ayırmamıstır. Bütün harika
  islerini bu isimlerin bereketi ile yapmıstır.
  Ayrıca sunu vasiyet etmistir: Kim bu isimlerin duası ile mesgul
  olmak isterse, kalbi temiz olmalı. Bunu okumaga kalbi ve ruhu ile
  devam etmeli ki Allah’ın eserlerinden çok acayip ve garaip seyler
  görsün. Ona gayb aleminin sırları açılsın.
  Bu isimlerde o kadar acayip sırlar vardır ki denizler mürekkep,
  agaçlar kalem ve bütün yaratılanlar da katip olsalar, bu isimlerin
  serhini yazamazlar.
  Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse onu bu isimlere ve
  bunları okumaga muvaffak kılar. Sonunda o kiside acayip hassalar
  görülür.
  Sihabüddün Sühreverdi k.s.a. söyle vasiyet etmistir: Bu isimleri
  bilen kardeslerin bunları güvenmedikleri ve layık olmayan
  kimselere vermeleri ve emanet etmeleri haramdır. Haram islerde
  tecrübe edilmesi caiz degildir. Kim haramda tecrübe ederse, Allah
  onu öyle bir derde mübtela kılar ki ondan bir türlü kurtulamaz.
  Kıyamet gününde Hak teala onun hasmı olur.
  Bunu isimleri okuyan takva sahibi ve temiz itikatlı olmalıdır.
  Kötü huyları olmamalıdır. Fasık ve yalancı olmamalıdır. Hali
  düzgün, sözü dogru olmalıdır. Bu isimlere inanıp ihtiyacı oldugu
  zaman tecrübe etmelidir. O zaman insallah ihtiyaçları görülür.
  Her ismi okuduktan sonra yedi gün oruç tutar. Yedi günün
  ortasında bu isimleri okur. O zaman her ismin hassalarında kısaca
  anlatacagımız gibi acayip seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu
  seylere muvaffak kılan Allah Teala hazretleridir.
  Birinci isim
  Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli seyin ve vârisehü
  ve râzikahüve râhimeh.
  Kim! Kralların, sultanların ve üst düzey idarecilerin huzuruna
  girmek isterse, bu mübarek ismi on yedi defa okur ve o kimsenin
  yüzüne üfler. Hangisinin yanına girerse ona karsı sefkatli olur.
  Bunun sartı bu ismi okurken kalbinde ondan baskası
  olmamalıdır. Kim bu mübarek ismi okumaga devam ederse,
  kalbinin üzerindeki gaflet perdesi açılır. Allah c.c. onu hidayet nuru
  ile hidayet eder. Sonunda insanların kalplerindekini okur.
  Kalbindeki sirk yok olur. Dünyadan muvahhid (Allah’ın birligine
  inanan bir kisi) olarak çıkar.
  Eger onun, bir baskasına ihtiyacı olur da, o da o ihtiyacını
  görmüyorsa, bu en büyük ismi (ism-i azamı) Pazar günü yirmi dört
  defa okur. Muradı ne ise süphesiz hasıl olur.
  Onu bir baskasına vermek isterse, o kimse yıkanır, yeni elbise
  giyer ve bu mübarek ismi yüz yirmi defa yiyecek bir seyin üzerine
  okur. Bunu o sahsa yedirir. Bunu yedikten sonra ondan bir saat
  ayrılamaz. Ona hiç bir sekilde muhalefet edemez. Ona karsı sabrı
  ve kararı kalmaz. Bunu dogru bir itikad ile okumalıdır. Mücerreptir.
  Sevdigi ve razı oldugu seye karsı muvaffak kılan Allah’tır.
  ikinci isim:

  Yâ ilâhel âlihetir rafîı celâlüh.

  Bu ismin hassası sudur ki, bir kimse fakir ve hakir olup, halk
  arasında itibarı ve hürmeti olmazsa bu mübarek isimle mesgul
  olursa, onu günde on bes defa okur. Az zamanda kıymetli, degerli
  ve söz sahibi biri olur. Rızkı bollasır. Onu gören herkes sever.
  Hayatının kalan kısmında bir daha fakir ve hakir olmaz. nsanlar
  arasında heybetli olur ve onu gören herkes Allah’ın izni ve bu
  büyük ismin bereketi ile ona saygı duyarlar. Bu mücerreptir.
  Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah tealadır.
  Üçüncü İsim:

  Ya Allâh ul Mahmûdu fî külli fiâlih.

  Bu büyük ve mübarek ismin hassası budur ki, kim Cuma günü
  namaz vakti gusül eder, yeni elbiselerini giyer ve camiye gider,
  namazı bitirince bu mübarek ismi oldugu yerde ihlas ve saglam bir
  itikatla 200 defa okursa; eger aklından Allah’ın izni ile yerin kendisi
  için dürülmesi geçerse, Allah’ın izni ile bu gerçeklesir. Eger bulut,
  yahut gök gürültüsü, veyahut simsek olusturmak isterse, o da olur.
  Bu kimsenin, Müslüman kardeslerine karsı kalbinde haset, kin ve
  nefret olmamalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan
  Allah’tır.
  Dördüncü İsim:

  Ya rahmâne külli sey’in ve Râhimeh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir adamın huyu
  kötü, öfkeli, kibirli ve gururlu olur; herkese eziyet eder, fiilleri kötü
  olur da bunları terk etmege gücü yetmezse, bu mübarek ismi misk
  ve safranla yazar; kendi ismini ve anasının ismini beyaz bir ipek
  beze yazar ve oldugu temiz bir yere gömerse, üzerinden az zaman
  geçmeden huyu güzellesir; kötü fiilleri iyiye dönüsür.
  Eger seni bir kimsenin sevmesini ve senden bir saat dahi
  ayrılmamasını dilersen, üç gün oruç tut ve bu mübarek ismi her
  gün bes yüz defa oku. Bu ismi okumayı bitirince, kapısı kıbleye
  bakan bir hamama git. Orada gusül et. Hamamdan çıkınca bu
  mübarek ismi sag elinin ayasına yaz. Seni sevmesini istedigin
  kimsenin karsısına dur. Sevdigin kimse seni gördügü zaman seni
  öyle sever ki sevginden ölecek hale gelir. Elini onun gögsüne
  vurdugu zaman, ask ve muhabbetten öleceginden korkar. Sevdigi
  ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Besinci İsim:

  Ya hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihi ve bekiâh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insanda hastalık,
  zafiyet olur ve hastalıgı siddetlenir de doktorlar tedavisinden aciz
  kalırlar, ilaç ona tesir etmezse, bu mübarek ismi yeni bir kaba misk
  ve safranla yaz; yagmur suyunda erit ve hastaya içir. Bunu içince
  Allah’ın izni ile sifa bulur. Eger onu saglıklı iken içerse, hayatı
  boyunca bu ismin bereketi ile bir daha hasta olmaz. Sevdigi ve
  razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Altıncı İsim:

  Yâ Kayyûmu felâ yefûtu sey’ün min ılmih.
  Serhi: Bu büyük ismin hassası sudur ki, bir adamın kalbi kör
  olur da aklında ilimden bir sey kalmaz ve her okudugunu unutursa,
  bu mübarek ismi her gün yirmi yedi defa okur. Onu sabah
  namazından sonra okumaga gayret eder. O zaman kalbi
  aydınlanır. Öyle ki çocuklugundan ihtiyarlıgına kadar isittigi her sey
  aklına gelir. Bir daha unutmaz. Gayb aleminden ona çok seyler
  kesf olur.
  Eger bir kimsenin bir seyi kaybolursa, Pazartesi gününü tercih
  eder. Günes koç burcunda oldugu zaman bu mübarek ismi yüz
  yirmi defa o maksatla okur. O seyi ve yerini rüyasında görür. Eger
  onu bir kimse çalmıssa onu rüyasında görür. Eger bunu baska bir
  sey için okursa, o da olur.
  Eger onu bir kimse evinde okursa o evden hiçbir sey çalınmaz.
  O eve ebediyen hırsız girmez. O evde bela ve fitne görülmez.
  Allah’ın izni ile o evden hiçbir sey çalınmaz. Sevdigi ve razı oldugu
  seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Yedinci İsim:

  Yâ Vâhidül bâki evvelü külli sey’in ve âhirüh.
  Serhi: Bu mübarek büyük ismin hassası sudur ki, bir adam
  sevdavi mizaçlı olur, aklından hep kötü fikirler geçer, her an
  yaramaz seyler düsünür ve zaman zaman kötü hayallere dalarsa,
  öyle ki beyninde arızalar görülürse, malından çok korkmaya
  baslar; uykusu kaçar ve kararı kalmazsa, bu mübarek ismi çok
  okudugu zaman ondan bütün bu hayaller ve baska seyler gider.
  Eger güçlü düsmanı varsa bu mübarek ismi elli defa okur.
  Düsmanı onu sevmege baslar ve ona karsı kardesi gibi sefkatli
  davranır. Düsmanı onu yenemez. Ona büyü islemez Ona hiçbir
  kötü sey zarar veremez, insallah. Mücerreptir.

  Sekizinci İsim:

  Yâ dâimü bilâ fenâin ve lâ zevâlin limülkihi ve bekâih.
  Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, eger bir adam
  sebatsız olur, bütün islerinde batıl seylerle ugrasırsa, bunun
  eksiksiz sekilde abdest alması ve sebat-ı kadem niyeti ile iki rekat
  namaz kılması gerekir. Üç gün oruç tutar. Bu mübarek ismi üç yüz
  defa okur. Allah teala ona istedigi sebatı (dirençliligi) verir.
  Eger o bir Sultan veya Emir veya benzer biri olur da o da
  isinde sebat isterse, bu mübarek ismi ramazan ayının yirmi yedinci
  gecesinde bir gümüs yüzügün kasına kazdırır. Yazıyı nakseden
  abdestli olur. O da bu yüzügü parmagından çıkarmaz. O zaman
  sebatlı olur. Hiçbir düsmanı onu yenemez. Sevdigi ve razı oldugu
  seye muvaffak kılan Allah’tır
  Dokuzuncu İsim:

  Yâ samedü min gayri sibhin felâ sey’e kemislih.
  Serhi: Bu mübarek ve büyük ismin hassası budur ki, bir
  insanda fasıklık ve günahkarlık olur da onu terk etmege gücü
  yetmezse ,bu mübarek isimle dua eder. Dua metodu Müsteri
  gününü yani Persembe gününü tercih etmektir. Üç gün oruç tutar.
  Her gün bu mübarek ismi bin defa okur. Allah tela ona bütün
  fasıklık ve günahkarlıkları kötü gösterir. Bir daha aklına böyle
  seyler gelmez. Bunlardan hiç birine dönüp bakmaz. Bu günlerde
  hayvansal gıdalar yememelidir. Haram lokmadan kaçınmalıdır.
  Eger karı koca arasında gece ve gündüz sebepsiz yere
  geçimsizlik olursa, bu mübarek ismi bir cam kaba yazar. çine
  pınar veyahut kuyu suyu koyar. Onu karı kocaya içirir. Allah’ın izni
  ile bir daha dedikodu yapmazlar.
  Eger bu mübarek ismi misk ve safranla ceylan derisine yazar,
  musambaya sarar, sonra onu bir bardaga kor ve onu kavga
  etmemeleri istenen kisilere içirirse, Allah’ın izni aralarında bir daha
  kavga olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.

  Onuncu isim:

  Yâ Bârrü felâ sey’e küfvün yüdânihi vela imknâe li vasfih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, bir insan baska
  insanların agızlarını baglamak isterse, üç miskal kursun alır ve
  ondan bir levha yapar. Üzerine bu mübarek ismi kazır. Onu bir
  balıgın karnına kor ve onu ıslak bir yere gömer. Hasımlarının
  isimlerini o levhaya yazar. O zaman onların dilleri baglanır. Ne
  huzurunda ne de gıyabında onun hakkında bir sey konusmazlar.
  Düsmanları dost olur. Onun sözünden çıkmazlar.
  Eger bu ismi okumaga kırk bir gün devam eder ve bin defa
  okursa, Allah ona o levhada isimleri yazılı olan kimseleri müsahhar
  eder ve ne ihtiyacı varsa hepsini görürler. Bu günlerde hayvansal
  gıda yememelidir. Yoksa helak olur. Sevdigi ve razı oldugu seye
  muvaffak kılan Allah’tır.
  Onbirinci İsim:

  Yâ kebîrü entellezî lâ tehtedil ukûlü li vasfi azametih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki sultan veya
  idareciler olsun, bu insana karsı kötü niyet tasırlar, hatta öldürmek
  isterlerse, bu isimle dua eder. Bunun yolu yedi gün oruç tutmaktır.
  Bu ismi her gün bin defa okur. O zaman düsmanlarını maglup
  eder. Ancak okumayı terk etmemek sartı ile. Eger bunu her zaman
  okursa evinin hayrı ve bereketi artar.
  Eger bir kimsenin üzerinde çok borç olur da bu mübarek ismi
  okumakla mesgul olursa, Allah teala ona borcunu ödeme imkanı
  verip, hesapsız rızık verir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
  kılan Allah’tır.
  Onikinci İsim:

  Yâ bârien nufûsi bilâ misâlin halâ min gayrih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası da budur ki, bir insan
  büyülenir yahut göz degerse, bu mübarek ismi yedi madenden
  yapılmıs bir levhanın üzerine kazır. O zaman büyüsü çözülür.
  Allah’ın izni ile sihri bozulur. Onda baras ve cüzam gibi ne hastalık
  varsa def olur.
  Eger bu ismi daha çok okursa Allah ondan bütün hastalıkları
  def eder. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Onüçüncü isim:

  Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübe
  etmek istersen , Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. çinde
  kimsenin olmadıgı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa
  oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın.
  Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh
  girer. Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır.
  Baslarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karsında dururlar.
  Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi
  okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar. Sana, ey Allah’ın kulu,
  ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine
  halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah
  sizlerden ve bizlerden razı olsun.
  Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim
  davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede
  olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanların
  serlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu
  yerine getirin.
  Bugünlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya
  baslamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan
  korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın.
  Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal
  çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından
  korkma. Onlar sana atlı asker seklinde gelirler. Aranızda bir iliski
  olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını
  görürlerse, onları tekrar çagır. Davetine icabet ederler ve sana
  selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk. Onlara karsı mütevazı
  davran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk; elini gögsünün
  üstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginiz
  gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir
  isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım. Onlar sana, ne
  zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri
  gider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabet
  etmenizdir, dersin. Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibi
  beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp.
  Onu basına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını
  ögretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel
  kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.
  Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve
  selametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar
  çagırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda
  sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku,
  Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.
  Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs.
  Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye
  muvaffak kılan Allah’tır.
  Ondördüncü İsim:

  Yâ kâfiyel muvessiı li mâ halaka min atâyâ ve fadleh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insanın bir baska
  insana ihtiyacı olur da ihtiyacını görmez, geri durursa, aradan uzun
  zaman geçerse, bu mübarek ismi tabaklanmıs bir ceylan derisine
  misk ve safranla yazar. Onu ihtiyacı oldugu kimsenin evinin
  esigine gömer. Tez zamanda ihtiyacı görülür. Allah teala lutfu ve
  keremi ile ona çok ihsanda bulunur. islerine bereket gelir. Öyle ki
  eline toprak alsa altın olur. Eger fakir veya hiçbir seyi olmayan bir
  muhtaç ise said bir gün seçer. Yani ayın kova burcunda oldugu
  günü gözler. Bu mübarek ismi bir hatai kagıda yazar. Onu
  musambaya sarar ve onu su içtigi bardagın veya tulumun içine
  atar. iyi bir zamanda bunu yapmalıdır ki Allah’ın izni ile hayır ve
  bereket görsün. O zaman çok nurlar ve Allah’ın islerinden acayip
  seyler görür. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Onbesinci isim:

  Yâ nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yuhâlithu
  fiâleh.
  Bu mübarek ismin hassası budur ki bir insana bir zalim
  musallat olur da ondan kurtulamazsa, bu mübarek ismi çok
  okusun; öyle ki günde bin defa ve daha ziyade okusun. Bu ismi
  çok okumasının sebebi sudur ki buna ism-i azam denmistir. Bu
  ismin bereketi ile o zalimin elinden kurtulur. Eger hapiste de olsa
  kurtulur. Bu ismi sabah aksam okur. Allah ona selamet verir. Allah
  ona o kadar mal verir ki kimseye muhtaç olmaz.
  Bu ismi okuyan abdestli olmalıdır. İtikadı da saglam olmalıdır.
  Onaltıncı isim:

  Yâ Hânnanu entellezî ve si'te külle sey’in rahmeten ve ilmâ.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın kalbi ve
  dili baglanır da islerinde sasar ve insanların gözünde hor olur ve
  hangi isle ugrasırsa bitiremez ve iyi bir sonuç alamazsa, bu
  mübarek dua ile kırk gün mesgul olmalıdır.
  Bunun yolu da sudur: Bu arada hayvansal gıda yememeli; sirik
  yagı ile pirinç yemeli ve çekirdegi çıkarılmıs kara üzüm yemelidir.
  içine biraz misk atar. Çok yemez. Halkla beraber oturmaz. Halvete
  çekilir. Gece gündüz hep bu isimle mesgul olur. Kalbini ve ruhunu
  toplar. Allah’ın izni ile acayip seylere görür.
  ilk haftada gayb aleminden alametler görür. Alamet de yedi
  çesittir:
  Birincisi, bir hafta ve daha çok geçer de gittikçe daha çok
  okursa, bütün alemi gözünün önünde görür. Hep sözü Allahla
  olmalı, kalbi sadık olmalı.
  ikincisi, sekizinci günde halvette iken ona ruhlardan iki sahıs
  gelir. Ona, bu duadan maksadın nedir, baska bir seyle mesgul ol.
  Bundan bir zararın olmaz, derler. Sakın bunlara cevap verme.
  Onlarla mesgul olma. Bu mübarek ismi açıktan oku. Bu ismi
  isitirlerse kaybolur giderler. Bunlardan korkma. Eger korkarsan
  helak olursun.
  Üçüncü alamet, on üçüncü günde temiz bir ev hazırla, vakitleri
  bekle. Sana huma gibi yesil bir kus gelir. Tepene konar. Kötü sesi
  ile seni rahatsız eder. Sana kanadı ile vurur. Daha bu cinsten çok
  kus gelir. Bunlardan korkma. Açıktan okumaga devam et. Senin
  bu ismi okumaga devam ettigini görürlerse, kalkar giderler.
  Onlardan korkma, kalbin saglam olsun.
  Dördüncü alamet, on yedinci günde dua ile bu metotla mesgul
  olursa, halvette ikindiden sonra fakir kıyafetli insanlar görür.
  içlerinde yamalı elbise giymis biri bulunur. Alameti genç olmasıdır.
  Sag yanagında büyük bir ben vardır. Hücrenin kapısından girdigi
  zaman selam verir. Ona ayaga kalkmalı ve selamını almalıdır. O
  sahıs yanında oturur. Sonra çok sey konusur. Onunla mesgul
  olmamalı ve duadan geri kalmamalıdır. Onun kendisi ile mesgul
  olmadıgını görünce kalkar gider.
  Besinci alamet, yirmi yedinci günde yanından cin ve insan kim
  geçerse mutlaka içlerini bilir, okur ve tamamen kalplerindeki sırra
  vakıf olur. Bunun sartı Allah la olan bu sırrı saklamaktır. Dua
  tamam oluncaya kadar bu sırrı kimseye söylememektir.
  Altıncı alamet, yirmi sekizinci günde dörtgen bir hat çizer,
  hattın ortasına oturur. Bu mübarek ismi okumakla mesgul olur.
  Gece olunca yesil bir çıra yakar, içine büyük bir fitil kor. Çıraya
  yasemin ve kokulu zeytinyagı doldurur. Bunu yedi gece yapar. O
  zaman yedi veya dört nefis (ruh) gelir. Karsısına dururlar. Ona, ey
  Allah’ın kulu, kalk ve hattın dısına çık. Ne istersen yaparız. Eger
  maksadın birine asık olmussan onu sana getiririz. Eger bir
  düsmandan korkarsan onu helak ederiz. Eger ilim istersen sana
  ögretiriz. Ne gibi mühim isin olursa hepsini yaparız, derler. Onlara
  cevap vermeli ve, ey Allah’ın kulları, basımdan gidin, benim sizinle
  isim yok demeli ve bu mübarek ismi okumaga devam etmeli. Ona
  ne zaman, hattın dısına çık derlerse, yerinden kalkmamalı ve
  sözlerine kulak asmamalıdır. Onlardan ne zaman böyle bir sey
  isitirse, kırk gün tamam oluncaya kadar bu mübarek ismi okumaga
  devam etmelidir. Kırk günün sonunda halvette çok seyler görür.
  Çok kalabalık olur. Eger gece ise mesaleler, kandiller, mumlar
  görür. Eger gündüz ise askerler görür. Her biri bir surette
  görünürler. Silahları ve binekleri birbirine uymaz. O kisi bu
  mübarek ismi okumaga devam etmeli, vaktine hazır olmalıdır. O
  bu halde iken büyük bir kalabalık görür. içlerinde sultan vardır.
  Sultan bir canavara binmis, eline yılanı kamçı etmistir. Etrafında
  çok adamı vardır. Ellerinde altın ve gümüs tabaklar vardır. Çesitli
  mücevherler vardır.idaresi altında otuz bin ruh vardır. Bu mübarek
  ismin sahibi geldigi zaman selam verir. Ona ayaga kalkar, elini
  basının üzerine kor ve selamını kalbi ile alır. Bunun dısında bir sey
  konusmaz. Bu ismi okumaya devam eder. Sonunda sultan ona, ey
  Allah’ın kulu, bu ism-i azamı okumaktan maksadın nedir? Ne gibi
  ihtiyaçların varsa hepsini görelim, der. Ona cevap ver ve de ki, ey
  ruhların sultanı, Allah senden yerden göge kadar razı olsun.
  Benim muradım beni askerlerinin basına geçirmendir. Ne zaman
  bir ihtiyacım olursa onu görürler, bana yardım ederler. Onlardan
  ne istersem, Allah’ın izni ile yerine getirirler. Sen de, ey kral,
  gözümden bir saat kayıp olma, der. O zaman kral onun sözünü
  kabul eder. Onu askerin basına geçirir. Kral da askerler de ona
  itaat ederler. Bundan sonra çok acayip ve garaib seyler görür.
  Ruhlar bütün önemli islerde ona itaat ederler.insanlar ona muhtaç
  olurlar. Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur.
  Ancak biz kısa yoldan anlattık.
  Onyedinci isim:

  Yâ mennânü zül ihsâni kad amme küllel haliâki menneh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur di, bir insanın üzerinde
  çok borç olur ve ödeyemezse, bu mübarek ismi çok okudugu
  takdirde Allah teala ona ödeme kolaylıgı ihsan eder ve ona kolay
  rızk kapıları açar. Az zamanda acayip seyler görür. Halk arasında
  salah-ı hal ile meshur olur. Onu kim görürse bu ismin bereketi ile
  ona tazim eder.
  Eger bu ismi günes koç burcunda iken bir kagıda yazar ve
  yanında tasırsa, bütün ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmaz.
  Allah’ın kudreti ile hiç hasta olmaz. Sevdigi ve razı oldugu seye
  muvaffak kılan Allah’tır.
  Onsekizinci isim:

  Yâ deyyânel ibâdi ve küllün yekûmu hâdıan li rahbetihi ve
  ragbetih.
  Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir kimsenin dünyalık malı
  olur da onu emin bir kimseye emanet etmek ister, hiyanet
  edeceginden korkarsa, bu mübarek ismi beyaz bir ipek parçasına
  misk ve safranla yazar. Emaneti basına kor ve onu hainlik
  edeceginden korktugu kimseye emanet eder.
  Eger bu mübarek ismi Kabe topragı ile yazar ve bir kabre
  korsa, orada yatan ölü çürümez. Eger bir kimsede baras vs. gibi
  hastalık olursa Allah korusun bu mübarek ismi yazar ve yanında
  tasırsa, Allah’ın izni ile o hastalık gider.
  Eger bir insan yolculuga çıkmak ister de arkadasları kabul
  etmezlerse, bu mübarek ismi yazar ve onu kıbleye karsı olan bir
  duvarın deligine korsa, arkadasları ondan razı olurlar ve onu
  yanlarına alırlar. Ona mal verirler. Eger yolda haramiler olur da
  kumaslarından korkarsa, bu mübarek ismi kumasının içine kor.
  Allah’ın izni ile ondan hiçbir sey alamazlar. Sartı da ceylan derisine
  misk ve safranla yazmaktır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
  kılan Allah’tır.
  Ondokuzuncu isim:

  Yâ hâlika men fis semâvâti vel ardı küllün ileyhi meâdeh.
  Bu mübarek ve büyük ismin hassası odur ki, bir adamı
  kaybolur da ondan haber alamaz ve nerede oldugunu bilmek
  isterse, bu mübarek ismi temiz bir niyetle bes bin defa okur. Allah
  tealanın adını tesbih eder. ki rekat namaz kılar. Her rekatta
  fatihayı bir defa, ihlas suresini on defa okur. Arkasından üç gün
  oruç tutar. Bu mübarek ismi ceylan derisine yazar ve döseginin
  altına kor. O gece rüyasında kayıp adamını görür. Belki de ona
  bütün geçmisini anlatır ve Allah’ın izni ile yurduna döner.
  Yirminci isim:

  Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve gıyâsehu ve meâzeh.
  Bu mübarek ismin hassası sudur ki, insan asık olur ve uykusu
  ve kararı kalmazsa, ona kavusmak için bir çare de bulamazsa, bu
  mübarek ismi misk ve safranla yazar. Kendi adını, anasının adını,
  sevdiginin adını ve anasının adını yazar. Akarsuya atarken de
  söyle dua eder: Allah’ım, falan kimse benden nefret ediyor. Sen
  benim ne murad ettigimi biliyorsun. Senden onun beni sevmesini
  istiyorum. Öyle ki eti etime, kanı kanıma karıssın. O zaman onun
  sabır ve kararı kalmaz. Ayakları baglı olsa bile bagı kırar gelir.
  Maksadı hasıl olur. Kagıdı attıgı bahçenin meyvesi Allah’ın izni ile
  her sene daha çok olur.
  Yirmibirinci isim:

  Yâ tâmmu fela tesıfül elsünü külle künhi celâlihi ve mülkihi ve
  izzih.

  Bu mübarek ismin hassası odur ki, bu mübarek ismin duası ile
  mesgul olursa, acayip seyler görür. Bunun yolu da sudur; On iki
  gün oruç tutar, hayvansal bir sey yemez. Bu mübarek ismi iki bin
  yirmi bes defa okur. O zaman kralların ve sultanların yanında
  saygın bir kisi olur. insanlar ona hürmet ederler. Bütün zor isleri
  Allah teala ona kolaylastırır. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
  kılan Allah tealadır.
  Yirmiikinci isim:

  Ya mübdial bedai-ıa lem tebga fi insaiha avnen min halkıhi
  Serhi: Bu mübarek ismini hassası sudur ki, bir insan bir ilim
  ögrenmek istese de ögrenemese, bu mübarek ismi her sabah
  doksan dokuz defa okur. Allah da onun kalbine gayb kapısını açar.
  Hayatında hiçbir sey okumamıs olsa da böyle olur. Hangi ilimle
  ugrasırsa Allah ona o ilmi okumayı kolaylastırır. Ona bir çok
  marifetleri kesf eder. Allah’ın ve ulu isminin bereketi ile umduguna
  nail olur. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Yirmiüçüncü isim:

  Yâ allâmel guyûbi felâ yefûtu seyün min hıfzihi ve lâ yeûdüh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek
  ismin duası ile mesgul olur ve bu ismi bin defa okursa, ona
  mutluluk ve nimet kosarak gelir. Halk arasında meshur olur. Büyük
  bir zeka sahibi olur. Öyle ki ona dünyanın hesabını verseler,
  Allah’ın kudreti ile hiç karıstırmaz.
  Bu ismin sahibi hakikat ehli zahid abid zamanın essiz alimi ve
  benzeri olmayan sahib zaman Sihabüddin Maktul der ki: Bu ismi
  okuyan eger hiç yazı bilmese, ögrenir. Allah ona keskin bir zeka ve
  zihin verir. Eger bir kimse ona zarar vermek veyahut bir kötülük
  yapmak veyahut öldürmek isterse, Allah onun hilesini basına
  çevirir.
  Yirmidördüncü isim:

  Yâ halîmü zel inâti felâ yuâdiluhu seyün min halkıh.
  Serhi: Bu mübarek ismin de hassası sudur ki, kim bunu
  ezberler ve bunu okumaga devam ederse, kimse onunla
  tartısamaz ve onu perisan edemez. Sözü dinlenir. Eger sevdigi var
  da ondan nefret ediyorsa, bu mübarek ismi bin defa koklanan
  yahut yenen bir seye okur ve onu sevdigi kimseye verir. Onu
  kokladıgı veyahut yedigi zaman askından deli olmasından
  korkulur. Eger yediremezse, bu mübarek ismi hatai bir kagıda
  yazar, sevdiginin ve anasının adını yazar, onu yüksekçe bir yere
  kor. Ona çok tesir eder ve Allah’ın izni ile kosarak yanına gelir.
  Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Yirmibesinci isim:

  Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da'vetihi min
  mehâfetih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın durumu
  bozulur ve vatanından uzaklasır, malı gider ve bütün islerinde
  sasarsa, bu mübarek ismi ikindi namazından sonra üç yüz bir defa
  okur. Her vakit okumayı ganimet bilir. Az zamanda durumu düzelir
  ve ismin bereketi ile mutlu olur.
  Eger ticaret yapmak isterse bu mübarek ismi okumaya devam
  eder, ticaretinde kazanır, çok mal sahibi olur ve bu mübarek ismin
  bereketi ile mutlu olur. Öyle ki malının hesabından aciz kalır. tibarı
  artar. Halk arasında adı duyulur. Aziz ve mükerrem olur.
  Bu isme en büyük san akdi denir. Bunu okuyan kimsenin
  itikadı düzgün olmalı. Yoksa helakinden korkulur: Sevdigi ve razı
  oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Yirmialtıncı isim:

  Yâ hamîdül fe'âli zel menni alâ cemî-ı halkıhi bi lafzıh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim malının ve
  hizmetçilerinin çogalmasını ve herkesin kendine muhtaç olmasını
  ve Allah katında makbul olmasını isterse, bu mübarek ismi gece
  gündüz okumaya devam etsin, okumaktan usanmasın. Ne zaman
  okumayı bırakırsa helak olmasından, durumunun bozulmasından
  ve halkın nazarında hor görülmesinden korkulur. Bu isme sahibi
  ric’at ismi adını vermistir. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak
  kılan Allah’tır.
  Yirmiyedinci isim:

  Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ seye yuâdilüh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu mübarek ismi
  çok okur ve insanlardan sakınır ve yanında tasırsa, halk arasında
  itibar kazanır. Zelil de olmaz, fakir de olmaz. Kim fakir olur da bunu
  okumaga devam ederse, tez zamanda çok mal kazanır. Bunun
  yolu da bu günlerde hayvansal gıda almamaktır. Bunu okumaga
  yirmi bes gün devam eder. Her gün üç bin iki yüz defa okur ve
  üzerine üfler. nsanlara kötü konusmaz. Kimseye karısmaz, çok
  konusmaz. Sonunda Allah ona devlet ve saadet verir. Kalbinin
  üzerindeki gaflet perdesini açar. Öyle ki acayip ve garaip seyler
  görür. Halkın içini okur. Yüzünde bu isim bereketi ile nurlar parlar.
  Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan Allah’tır.
  Yirmisekizinci isim:

  Yâ kâhirü zel batsis sedîdi entellezî lâ yutâkun tikâmüh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bu isim muhabbet
  ve düsmanlık içindir. Bunda muhabbet, baska seyler ve baglama
  gibi üç yüz altmıs hassa vardır. Daha da uygun olmayanları kısa
  geçiyoruz. Yoksa serhi uzar.
  Bil ki bu isim gayet büyüktür. Yeri ve gögü, günesi ve ayı,
  yıldızları ve bütün mahlukatı ayakta tutan ism-i azam bundadır. Bu
  ismin Azrail’in iki yanı arasında yazılı oldugu söylenir. nsanlar bu
  ismi tasıyanı gördükleri zaman ona saygı gösterirler.
  Bu ismin hassalarından biri de budur ki, dünyayı fitne kaplasa,
  sag sol askerlerle dolsa bu isimle dua eden kimsenin kalbi cesur,
  gönlü rahat olmalı. Sesini yükseltmeli ki baska sey duymasın.
  Duyarsa hemen döner, okumaya baslar. Bu mübarek ismi yetmis
  bir defa okur ve askerlere dogru üfler. Üfürürken de, bana karsı
  ellerinizi ve ayaklarınızı bagladım, der. Bunu her seferinde söyler.
  Allah’ın izni ile ona dokunamazlar. Savası bırakırlar. Elleri ve
  ayakları baglanır. Çogu zaman Allah’ın izni ile barıs yaparlar.
  Eger düsmanını yalnız Allah’ın bilecegi sekilde helak etmek
  istersen, bir hafta bu ismi okumakla mesgul ol; günde bin bir defa
  oku. Bunun da sartı buna çekilmeden önce on dört gün oruç
  tutmak ve hayvansal gıda yememektir. Eger bunu yaparsan
  düsmanın yedi gün sonra helak olur.
  Eger bir kimsenin seni sevip de senden ayrılmamasını
  istersen, bu mübarek ismi beyaz bir ipege misk ve safranla yaz.
  Sonra onu kıbleye karsı bir duvarın dibine göm. stedigin eline
  geçer.
  Eger sana karsı bir kimsenin dilini baglamak istersen, bu ismi
  hatai bir kagıda yaz ve onu kulagının içine koy. O zaman o
  kimsenin sana karsı dili baglanır.
  Bunda daha birçok sırlar, acayip ve garaib hassalar vardır. Biz
  bunları kısaca anlattık. Sevdigi ve razı oldugu seye muvaffak kılan
  Allah’tır.
  Yirmidokuzuncu isim:

  Yâ karîbül mütelâî fevka külli seyin uluvvür tifâih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan bir sahsa
  bir emanet bıraksa, o da inkar edip geri vermese, bu kimse bu ismi
  okumakla mesgul olur. Önce üç gün oruç tutar, arkasından hain
  kisiye döner. Bir selamla üç rekat namaz kılar. Her rekatta fatihayı
  bir defa, kadir suresini üç defa okur. Namazı bitirince bu mübarek
  ismi yüz yirmi bes defa okur. Dilegini Allah’tan ister. Her seferinde
  duadan sonra söyle der: Allah’ım, ya Rabbi, bu ism-i azamın
  hürmetine falancanın kalbine bana karsı merhamet koy da
  emanetimi geri versin. O zaman Allah teala onun kalbini ona karsı
  yumusatır. Emanetini zorluk çıkarmadan geri verir. Eger bunu
  okumaga devam ederse, Allah c.c. onun bütün ihtiyaçlarını acilen
  görür.
  Otuzuncu isim:

  Yâ müzille külli cebbârin anîdin bikahri azîzi sultânih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, kim insanlar
  tarafından tanınmak, ikram ve izzetlerini görmek isterse, bu
  mübarek ismin duası ile mesgul olmalıdır. Duanın yolu da her gün
  mümkün oldugu kadar çok okuyup ayda yüz bine çıkarmaga
  gayret etmelidir. O zaman hangi taraftan olursa olsun, bütün
  isteklerine nail olur.
  Bu mübarek isimde çok acayipler vardır. Bu ismi okumakla
  mesgul olanlar bunu bilir. Bunu haram seylerde kullanmamalıdır.
  Bunu seraitin sınırı içinde kullanmalıdır. Yoksa, Allah korusun,
  Allah’ın gazabına ugrar.
  Otuzbirinci isim:

  Yâ nûra külli seyin ve hüdâhu entellezî felakaz zulumâti nûruh
  Serhi: Bu ismin hassası odur ki, bir insanın isi dügümlenir,
  durumu iyi gitmez, yahut erkek olsun kadın olsun evlenmek
  isterse, Seyh söyle demistir: Kara kuzu kalbi alır, bu mübarek ismi
  kalbin üzerine yüz defa okur. Yüksek kaliteli hatai kagıdına yazar
  ve onu kalbin içine kor, onu herhangi bir mescidin esigine gömer.
  Çok seyler görülür ve Allah’tan çok kapılar açılır. Evlenir, insanlar
  onunla evlilik bagı kurmak isterler. Bütün bunlar bu mübarek ismin
  bereketi iledir. Bunu iyi ögren, insaallah muvaffak olursan.
  Otuzikinci isim:

  Yâ âliyüs sâmihu fevka külli seyin uluvvur tifâih.
  Serhi: Bir kimse bir sahsın emri altında olur da derecesini
  yükseltmek isterse, Pazar günü gusül etsin. ikamet ettigi sehrin ve
  memleketin dısına çıksın. Genis ve temiz bir yer bulsun. Bu ism-i
  azamı derecesinin yükselmesi için bin yedi yüz kere okusun. Allah
  teala hiç kuskusuz onun derecesini birkaç gün içinde yükseltir.
  Dua usulü de yedi gün arka arkaya oruç tutar. Kalbinde hiç
  kötülük olmaz. Elbisesi gayet temiz olur. Ancak helal lokma yer.
  Maksadı hasıl oluncaya kadar buna devam eder.
  Otuzüçüncü isim:


  Yâ kuddûsut tâhiru min külli sûin felâ sey’e yuâzuhu min
  cemîı halkıhi bi lafzih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse bunu
  okumaya devam ederse, aradıgını bulur. Ancak yukarıda geçen
  sartları yerine getirmeli ve kalbi temiz ve saf olmalı. O zaman Allah
  teala ona birçok seyi kesf eder. Abdestini tam almalı. Yoksa helak
  olmasından korkulur. Tevfik Allah’tandır.
  Otuzdördüncü isim:

  Yâ mübdiel berâyâ ve müîdihâ ba'de fenâihâ bi kudretih.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası odur ki, bir insan hasta olur
  da hastalıgı siddetlenir, doktorlar tedavisinden aciz kalırlarsa, eger
  bu ismi gücü yettigi kadar çok okur ve her okudukça hastaya
  üflerse, Allah’ın izni ile hastalıgı gider.
  Eger bir insanı öldürmege karar verirler de buna bir çare
  bulamazsa, bu mübarek ismi abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan
  sonra kırk defa okusun. Allah’ın izni ile kesinkes halas olur ve
  kurtulur.
  Otuzbesinci isim:

  Yâ celîlül mütekebbirü alâ külli seyin vel adlü emrühü ves
  sıdku va'düh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse dünya ve
  ahrette bütün islerinin kolay olmasını isterse, bu mübarek isim ile
  mesgul olsun. Herhangi bir ihtiyacı olursa Allah’ın izni ile görülür
  ve temkin bulur. Dua usulü de söyledir: Kırk gün halvete çekilir. Bu
  halvet dagda olsun ki saglam olsun. Bu günlerde kimse ile
  konusmaz. Hayvansal gıda yemez. tikadı saglam olmalı, helal
  lokma yemeli ve haramdan sakınmalıdır. Bu mübarek ismi gücü
  yettigi kadar çok okur. Bir kesif olursa bunu kimseye söylemez.
  Çünkü insanlara muhtaç olmaz. Bu ismin bereketi ile çok acayip
  ve garaib seyler görür.
  Otuzaltıncı isim:

  Yâ mahmûdü felâ teblugul evhâmü külle künhi senâihi ve mecdih.
  Bu mübarek ismin hassası odur ki, kim bu dua ile mesgul
  olursa insanlar tarafından sevilir, isleri begenilir. nsanlar ona
  tesekkür ederler. Sözleri ve isleri her tarafta meshur olur. nsanlar
  onu görmeyi arzularlar. nsanlar Allah’ın izni ile onun ilminden
  istifade ederler.
  Otuzyedinci isim:

  Yâ kerîmel afvi zel adli entellezî mele-e külle seyin adleh.
  Serhi: Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir insanın günahı
  kumların sayısından, denizlerin damlalarından çok olsa da bu
  mübarek ismi okumakla mesgul olsa, buna temiz niyetle devam
  etse, Allah onun günahlarını bagıslar. ster ki günahları daglar
  kadar ve agaçların sayısı kadar olsun.
  Eger sultan veya bir baskası bir kimseye kızarsa, onun yanına
  gittigi zaman yüzüne karsı bu ismi okusun ve üzerine üflesen. Onu
  sevmege baslar, ona ikram eder, Allah’ın izni ile ihtiyacını görür.
  Eger bu ismi bir kefene yazarsa, ölü cesaretlenir; münker nekir
  meleklerine dogru cevaplar verir. Bu ism-i azamın bereketi ile ona
  cennetten bir kapı açılır.
  Otuzsekizinci isim:

  Yâ azîmü zes senâil fâhiri vel izzi vel mecdi vel kibriyâ-i felâ
  yezillü izzühu
  Bu mübarek ismin de hassası budur ki, bir kimsenin sultana
  yahut hakimlere, emirlere, vezirlere, devlet büyüklerine ihtiyacı
  olsa da, onlardan dünyalık veya baska bir sey istese, bu mübarek
  ismi çok okumalıdır. Eger bunu okumaya devam ederse, istegi tez
  zamanda hasıl olur. Ona hürmet ederler. Allah’ın izni ile çok malı
  ve bol nimeti olur.
  Otuzdokuzuncu isim:

  Yâ karîbül mücîbül müdânî dûne külli seyin kurbeh.

  Serhi: Bu ismin hassası sudur ki, kim bu isimle mesgul olursa,
  kalbi temiz olur. Bunu okurken hayvansal gıdalar yememelidir ki
  temiz ruhlarla ünsiyet etsin ve ona sırlar açılsın, istedigi her sey
  müyesser olsun, kalbinden ve dilinden hikmet pınarları fıskırsın,
  acayip ve garaib seyler görsün. Sevdigi ve begendigi seylere
  muvaffak kılan Allah’tır.
  Kırkıncı isim:

  Yâ acîbes sanâyiı felâ tentıkul elsünü bi külli âlâihi ve senâihi
  yâ gıyâsî inde külli kürbetin ve mücîbî ınde külli da'vetin ve
  mezâî ınde külli siddetin ve yâ recâî hîne tenkatıu hîletî.
  Bu mübarek ismin hassası budur ki, bir kimse isi hususunda
  darda kalsa ve kimse ona yardım edemese, bir zalimin elinde
  tutsak olsa, kapılar yüzüne kapansa, bu mübarek ismi doksan
  dokuz defa okur. O zaman içinde bulundugu sıkıntıdan kurtulur.
  Kalplerinde ona karsı merhamet duyarlar.
  Bu mübarek ismin serhi sayılamayacak kadar çoktur. Biz kısa
  kestik. Bu mübarek ismi okumaga devam ederse, Allah’ın izni ile
  çok acayip ve garaib seyler görür.

  NOT:Bu isimlerin hassaları sayılamayacak kadar çoktur
  Burda kısaca anlatılmaya çalışılmıştır.İsimlerin arapçasını özellikle yazmadım Lütfen harama kullanmayın,bende sizlerle paylaştığım için vebal altında kalır günahınıza ortak olurum.Özellikle de yazının başında kırmızı ile geçen kısımda harama kullananların şiddetle cezalandırıldığı helak olduğu belirtilmiştir.


  dır 2. #2
  çok güzel ve degerli paylaşım stark kardeşim Allah razı olsun..

 3. #3
  StarK
  Cümlemizden Razı Olsun İnşallah...

 4. #4

 5. #5
  Rabbim iki cihan güzelliklerini nasip etsin sana inşaallahhhh.

 6. #6
  allah razi olsun.cok guzel bir paylasim olmus.emegine ve ellerine saglik

 7. #7
  StarK
  İnşallah nice sıkıntılarınızı çözmenize vesile olur...Yorumlarınız için ben teşekkür ederim

 8. #8

 9. #9
  Onüçüncü isim:

  Yâ zâkiyüt tâhirü min külliâ fetin li kudsih.

  Serhi: Bu mübarek ismin hassası sudur ki, eger bunu tecrübe
  etmek istersen , Çarsamba günü gusül et. Yeni elbise giy. çinde
  kimsenin olmadıgı bir evde otur. Bu mübarek ismi bin elli bir defa
  oku. Okuma günlerinde kalbinde fısk gibi kötü seyler olmasın.
  Okumayı bitirdigin zaman için temiz olursa, içine temiz yedi ruh
  girer. Bunların alameti üzerlerinde yesil elbise olmasıdır.
  Baslarında türk takyeleri gibi külahları olur. Gelir karsında dururlar.
  Seninle konusmazlar. Sen de onlarla konusma. Bu mübarek ismi
  okumakla mesgul ol ki seninle konussunlar. Sana, ey Allah’ın kulu,
  ne gibi önemli bir ihtiyacın varsa, bu mübarek ismin hürmetine
  halledelim, derler. Allah onların dileklerini derhal kabul eder. Allah
  sizlerden ve bizlerden razı olsun.
  Ey Allah’ın kulları, bu mübarek isme itaat ettiginiz ve benim
  davet ve istegimle geldiginiz gibi bu ismin gücü sayesinde nerede
  olursam olayım bana yardım edin. Beni dost ve düsmanların
  serlerinden koruyun. Bir ihtiyacım olursa, Allah’ın izni ile onu
  yerine getirin.
  Bugünlerde hayvansal bir sey yememelidir. Okumaya
  baslamadan önce için temiz olmalı. Yoksa helak olmandan
  korkulur. Dilin tutulur, konusamazsın. Maksadına nail olamazsın.
  Bu ruhlardan sakınman lazımdır ki üzerine evham ve hayal
  çökmesin. Ruhanilerden, onların atlılarından ve yayalarından
  korkma. Onlar sana atlı asker seklinde gelirler. Aranızda bir iliski
  olur. Dostluk kurulur. Davetine icabet ederler ve ihtiyacını
  görürlerse, onları tekrar çagır. Davetine icabet ederler ve sana
  selam verirlerse, onları görünce ayaga kalk. Onlara karsı mütevazı
  davran. Sana söz verirlerse derhal ayaga kalk; elini gögsünün
  üstüne koy ve, bana ikram ettiginiz ve bana saygı gösterdiginiz
  gibi Allah da size ikram etsin ve saygınızı artırsın, de. Aramızda bir
  isaret olmalı ki sizi gerektigi zaman arayayım. Onlar sana, ne
  zaman bir ihtiyacın olursa biz sana geliriz, derler. Sen de ileri
  gider, benim maksadım ihtiyacım oldugu zaman davetime icabet
  etmenizdir, dersin. Onlar daveti isittikleri zaman sana yumurta gibi
  beyaz bir hatem verirler. Üzerinde yesil bir yazı olur. Onu al ve öp.
  Onu basına ve gözüne sür. Bana bu mübarek hatemin hassasını
  ögretin, de. Davet tamam olup da maksat hasıl olunca ona güzel
  kokular sür. Bu hateme hayızlı ve cünüp kimseleri dokundurma.
  Hatemin isi bitince onlara mütavazı davran ve onlara, hayır ve
  selametle yerlenize dönün, de. htiyacım olursa sizi tekrar
  çagırırım, de. Güzel koku sürmekten gafil olma. O zaman aranızda
  sürekli muhabbet olur. Bir ihtiyacın olursa bu ismi birkaç kere oku,
  Allah’ın izni ile yanında peyda olurlar.
  Ey bunları arzu eden kimse, her zaman abdestli olmaga çalıs.
  Çünkü bu mübarek isim çok faydalıdır. Sevdigi ve razı oldugu seye
  muvaffak kılan Allah’tır.
  arkadaşlar bunu herkes yapabilir mi?

  Konu camuro tarafından (11-Nis-2012 Saat 13:45 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  13. ismi herkes okuyabilir mi arkadaşlar bilen biri cevap verebilir mi? çarşamba gecesi 1051 defa okununca ismin ruhanisi gelip dile benden ne dilerse diyorumuş, bunu herkes yapabilir mi? musallat gibi durumlarla karşılaşılabilir mi sonradan?

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Esma-ül Hüsna Hakkında Herşey
  Konuyu Açan: Mira, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 1503
  Son Mesaj : 15-Haz-2017, 13:37
 2. Esma-i Erbeıyn-i İdrisiyye
  Konuyu Açan: cicikızzz, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 109
  Son Mesaj : 28-Nis-2016, 11:54
 3. Birçok Evliyanın Vird Edindiği Dua Cennetül Esma (Esma-i Sitte)
  Konuyu Açan: foruss, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 08-Eyl-2013, 03:39
 4. Şeytan Ve Şerler Niçin Yaratıldı?
  Konuyu Açan: vik@vik, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 29-Eki-2011, 00:11
 5. Tamamı Cam Bir Ev Tasarımı
  Konuyu Açan: arşınca, Forum: İlginç ve Komik Resimler.
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 31-Tem-2011, 17:08

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com