3 Sayfadan 1. 123 SonSon
Toplam 30 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  cdorder

  Esma-ül Hüsna Ebced Değerleri

  Esmâ-ül Hüsnâ

  Rahman
  298

  Semi'
  180

  Hakk
  108

  Bâtın
  62

  Rahîm
  258

  Basîr
  302

  Vekîl
  66

  Vâli
  47

  Melik
  90

  Hakem
  68

  Kavîy
  116

  Müta'âlî
  551

  Kuddûs
  170

  Adl
  104

  Metin
  500

  Berr
  202

  Selâm
  131

  Latif
  129

  Veli
  46

  Tevvâb
  409

  Mu'min
  137

  Habîr
  812

  Hamîd
  62

  Muntakim
  630

  Muheymin
  145

  Halîm
  88

  Muhsî
  148

  Afuv
  156

  Aziz
  94

  Azîm
  1020

  Mubdî'
  56

  Ra'ûf
  287

  Cebbar
  206

  Gafûr
  1286

  Mu'îd
  124

  Maliku'l-Mülk
  212

  Mutekebbir
  662

  Şekûr
  526

  Muhyî
  68

  Zu'l-Celâli ve'l-İkram
  1100

  Hâlik
  731

  Aliy
  110

  Mumît
  490

  Muksit
  209

  Bâri'
  214

  Kebîr
  232

  Hayy
  18

  Câmi'
  114

  Musavvir
  336

  Hafîz
  998

  Kayyûm
  156

  Gani
  1060

  Gaffâr
  1281

  Mukît
  550

  Vâcid
  14

  Muğni
  1100

  Kahhâr
  306

  Hasîb
  80

  Mâcid
  48

  Mâni'
  161

  Vehhâb
  14

  Celîl
  73

  Vâhid
  19

  Dârr
  1001

  Rezzâk
  308

  Kerîm
  270

  Ahad
  13

  Nâfi'
  201

  Fettâh
  489

  Rakîb
  312

  Samed
  134

  Nûr
  256

  Alîm
  150

  Mucîb
  55

  Kâdir
  305

  Hâdi
  20

  Kâbız
  903

  Vâsi'
  137

  Muktedir
  744

  Bedî'
  86

  Bâsıt
  72

  Hakîm
  78

  Mukaddim
  184

  Bâkî
  113

  Hâfız
  1481

  Vedûd
  20

  Mu'ahhir
  847

  Vâris
  707

  Râfi'
  351

  Mecîd
  57

  Evvel
  37

  Reşîd
  514

  Mu'izz
  117

  Bâ'is
  573

  Ahir
  801

  Sabûr
  298

  Muzill
  770

  Şehîd
  319

  Zâhir
  1106
  . 2. #2
  Anatolia-00
  Daha detaylı açıklayacak olan varmı ?

  Ebced hesabı zikir içinmi

  Altındaki rakamlar kaç kere tekrarlanacagınımı anlatıyor ?

 3. #3
  giselle

  esma-ül hüsna'nın anlamları ve değerleri

  ESMA ÜL HÜSNA’NIN ANLAMLARI
  Allah – 66
  O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.
  Er Rahman – 298
  Yarattığı bütün canlılara nimetler veren,bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.
  Er Rahim – 258
  Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.
  El Melik – 90
  Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.

  El Kudüs – 170
  Bütün eksikliklerden arınmış, temiz hiç bir lekesi olmayan, bütün mahlukatını maddi ve manevi kirlerden arındıran,aynı zamanda bu tip beşeri sıfatlardan münezzeh, en Mukaddes olan demektir.

  Es Selam – 131
  Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.

  El Mü'min – 137
  Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.

  El Muheymin – 145
  Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.

  El Aziz – 94
  Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir..

  El Cebbar – 206
  Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir.

  El Mütekebbir – 662
  Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.
  El Halik – 731
  Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.

  El Bari – 214
  Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.

  El Musavvir – 336
  Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.

  El Gaffar – 1281
  Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.

  El Kahhar – 306
  Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.

  El Vehhab – 14
  Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektir

  Er Rezzak – 308
  Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.

  El Fettah – 489
  Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.

  El Alim – 150
  Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.

  El Kabid – 903
  Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.

  El Basıt – 72
  İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.

  El Hafid – 1481
  Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.

  Er Rafi'– 351
  Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.

  El Muiz – 117
  İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir

  El Muzil – 770
  Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.

  Es Semi’ – 180
  İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tün Dualarını duyan demektir.

  El Basir – 302
  Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir

  El Hakem – 68
  Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.

  El Adl – 104
  Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir

  El Latif – 129
  Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.

  El Habir – 812
  Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.

  El Halim – 88
  Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.

  El Azim – 1020
  Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.

  El Gafur – 1286
  Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.

  Eş Şekur – 526
  Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.

  El Aliyyu – 110
  Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.

  El Kebir – 232
  Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.

  El Hafiz – 998
  Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.

  El Mukit – 550
  Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.

  El Hasib – 80
  Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.

  El Celil – 73
  Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.

  El Kerim – 270
  Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.

  Er Rakib – 312
  Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.

  El Mücib – 55
  Kullarının kendisine yaptığı bütün Dua ve niyazlara karşılık veren demektir.

  El Vasi' – 137
  İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.

  El Hakim – 78
  Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.

  El Vedud – 20
  Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.

  El Mecid – 57
  Şanı büyük,şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galib olan demektir.

  El Bais – 573
  Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.

  Eş Şehid – 319
  Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan,bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.

  El Hak – 108
  Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan,varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.
  El Vekil – 66
  Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.

  El Kavi – 116
  Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir

  El Metin – 500
  Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.

  El Veli – 46
  Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.

  El Hamid – 62
  Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği ve şükür ve hamde tek layık olan demektir.

  El Muhsi – 148
  Sayan,yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.

  El Mubdi – 57
  Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.

  El Muid – 124
  Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

  El Muhyi – 68
  Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat,sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.

  El Mumit – 490
  Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.

  El Hay – 18
  Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten demektir.

  El Kayyum – 156
  Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.

  El Vacid – 14
  Vücuda getiren, zengin ve daima mevcud olan demektir.

  El Macid – 48
  Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.

  El Vahid – 19
  Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve ortağı olmayan demektir.

  Es Samed – 134
  Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.

  El Kadir – 305
  İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi demektir.

  El Muktedir – 744
  Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten demektir.

  El Mukaddim – 184
  İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran demektir.

  El Muahhir – 847
  İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.

  El Evvel – 37
  Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.

  El Ahir – 801
  Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan demektir.

  Ez Zahir – 1106
  Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan demektir.

  El Muteali – 551
  Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.

  El Batın – 62
  Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.

  El Vali – 47
  Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.

  El Berr – 202
  Kullarına karşı çok şefkatli, lütufu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.

  Et Tevvab – 409
  Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.

  El Muntekim – 630
  Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektir

  El Afuvv – 156
  Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan demektir.

  Er Rauf – 287
  Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar demektir.

  Malikül Mülkü – 212
  Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

  Zül - Celali Vel – İkram – 1100
  Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.

  El Muksit – 209
  Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.

  El Cami – 114
  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren demektir.

  El Gani – 1060
  Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç demektir.

  El Muğni – 1100
  İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren demektir.

  El Mani’ – 161
  Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.

  Ed Darr – 1001
  Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren demektir.

  En Nafi’u – 201
  Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.

  En Nur – 256
  Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan demektir.

  El Hadi – 20
  Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.

  El Bedi’ – 86
  Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.

  El Baki – 113
  Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir.

  El Varis – 707
  Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes olduktan sonra her şey onun olacak demektir.

  Er Reşid – 514
  Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran demektir.

  Es Sabur – 298
  Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen demektir
  Konu İη¢ιѕєℓ tarafından (11-Eki-2013 Saat 13:16 ) değiştirilmiştir. Sebep: renk

 4. #4
  Nazan28
  ALLAH (cc) razı olsun...Emeğinize sağlık..

 5. #5
  giselle
  ALLAH hepimizden razı olsun

 6. #6
  AkDua
  La ilahe illallah demek kalbime daha hoş geliyor. Hepsini çekmiş oluyormuyum

 7. #7
  bu sayilara göremi cekecez? ayrica emegine saglik

 8. #8
  semsem
  forumda başka bi yerde zikir ederken başlarındaki (el ya ları) söylememiz gerektiği konusunda yorum vardı. ben hep başlarındakilerle çekiyodum yanlışmı yaptım şimdi...:ermm:

 9. #9
  pasiflora
  şimdi bu sayılar çekiceğimiz sayılar mı oluyoo

 10. #10
  kariyb
  Alıntı AkDua Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  La ilahe illallah demek kalbime daha hoş geliyor. Hepsini çekmiş oluyormuyum

  bildiklerimin çoğunu ahmed hulusi vesilesi ile öğrendim ve yine onun açıkladıklarından anladığıma göre cevaplayayım sorunuzu..genel zikir la ilhe illallah , la havle vela kuvvete...vs. gibi.insanın terkibini hiç değiştirmeden olduğu gibi yükseltiyor.örneğin sizin karakterinizde cömertlik ve asabilik gibi özellikler var diyelim.genel zikir ile cömertliğinizde asabiliğinizde aynı oranda artmaktadır.oysa ki esma zikri ile hangi özelliğinizde eksiklik var ise onu gideriyorsunuz.hatta karışımınızı,terkibinizi değiştirmek sureti ile yeni birçok açılımlar elde ediyorsunuz.genel zikir yöntemi de asırlardır kullanılıyor fakat yolun kestirmesi ve kolay olanı esma zikri artı korunma dualarını da unutmamalı tabi...

3 Sayfadan 1. 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Hz Muhammed'in Duaları İsm-i Azam ve Esma-ül Hüsna
  Konuyu Açan: teoka, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29-Nis-2013, 21:05
 2. Esma ül Hüsna’nin Havasları
  Konuyu Açan: majisyen, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 44
  Son Mesaj : 19-Ara-2012, 00:25
 3. Esmâ-i Hüsna Kasidesi - Abdülkadir Geylânî (k.s.)
  Konuyu Açan: melbourne, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27-Ağu-2012, 02:07
 4. Esma-ül Hüsna Şifahanesine Buyrun
  Konuyu Açan: mecnun55, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 117
  Son Mesaj : 03-Tem-2012, 23:40
 5. Esma-ül Hüsna'nin 3'lü Vefkleri
  Konuyu Açan: melbourne, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 28-Mar-2008, 08:35

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com