Dünya tarihinin en büyük şahsiyetlerinden, İstanbul fatihi ve Sultan İkinci Murad’ın oğlu Sultan İkinci Mehmed, Edirne’deki Eskisaray’da dünyaya gelmiştir. Bursa mahkeme sicillerinde yapılan tetkiklere göre Fatih’in annesinin ismi Hümâ Hatun’dur ve İsfendiyaroğlu’nun kızıdır.
Vefat tarihi bilinmeyen Hümâ Hatun’un türbesi, sanıldığı gibi İstanbul’da değil, Bursa’da Murâdiye Câmii’nin doğu tarafında, yüz metre kadar ilerde bir bahçe içindedir. “Hâtuniye Türbesi” diye bilinen bu zarif türbeyi Fatih, babası İkinci Murad Han hayatta iken vefât eden annesi için hicrî 853 (1449)’da, yani İstanbul’un fethinden dört sene önce yaptırmıştır.
Türbe kapısı üzerindeki Arapça kitabede; bu türbenin Murad Han zamanında ve Şehzade Mehmed’in emriyle merhume annesi için bina olunduğu yazılıdır. Kitâbe; Fâtih Sultan Mehmed Han’ın annesinin Müslüman bir hanım olduğunu, İstanbul’da değil de Bursa’da medfun bulunduğunu ispat etmektedir.

Tercümesi:
“Allah’a hamdolsun ki bu nurlu türbe, efendimiz, büyük sultan ve yüce hakan, sultan oğlu sultan, Bâyezid Han oğlu Mehmed Han oğlu Murad Han zamanında, -Allah mülkünü daim kılsın- Resûlullah’ın ismini verdiği oğlu, gözünün nuru, asil ve necip sultan Mehmed Çelebi’nin (Fatih Sultan Mehmed’in) emriyle -Allah onun saltanat devletinin temellerini ebediyet çivisine bağlasın ve erkân-ı izzetini kıyamet gününe kadar muhkem kılsın- merhume validesi, hanımların efendisi için bina olunmuştur. Allah onlara rahmet eylesin. Hicrî 853 senesi Receb ayında (Ağustos-Eylül 1449) bitmiştir.”