5 Sayfadan 4. İlkİlk ... 2345 SonSon
Toplam 43 sonuçtan 31 ile 40 arası gösteriliyor
 1. #31
  furtadoo
  Aarkadaşım duayı çek diyorsunuz ya çek derken tesbihlemi çekiyoruzz ve mesela her yazıdıgın tamam dimi devamı yok yani aynen yazdıklarını okucagız dimi şimdiden allah ragzı olsun 2. #32
  Alıntı furtadoo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aarkadaşım duayı çek diyorsunuz ya çek derken tesbihlemi çekiyoruzz ve mesela her yazıdıgın tamam dimi devamı yok yani aynen yazdıklarını okucagız dimi şimdiden allah ragzı olsun
  sayıyı unutmaman için tesbih kullanabilirsin veya başka bi yöntem sana kalmış

 3. #33
  Alıntı furtadoo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aarkadaşım duayı çek diyorsunuz ya çek derken tesbihlemi çekiyoruzz ve mesela her yazıdıgın tamam dimi devamı yok yani aynen yazdıklarını okucagız dimi şimdiden allah ragzı olsun
  duayı degil esmayı çek diyorum.çek demek okuyun demek neyle istersen onunla çek

 4. #34
  Kardeş eline sağlık inşallah zaten her gece yasini şerif okuyordum bu duayla okurum bundan sonra .Manasını yazmanda çok güzel.Rabim sıkıntılı kullarına bu dua ile yardim eder inşallah(tabii meşru)olan istekler için.Sağol tekrar ALLAH C.C razı olsun

 5. #35
  Ya nure Külli Şey'in ve hüdahu entellezifelekaz-zülümati nuruh...

  Mânâsı: Ey mutlak nur ve muhakkak «hidâyet edici olan Allahım! Zulmeti Adem'den bütün eşyayı vücud sahrasına ihraç ve izhar eden sensin. Öyle nuru hadisin ki; mü'min olan kulların beşerî zulmeti, nefsî kederleri, beğenilmeyen ahlâkın ve yerilmiş, kötü sıfatın zulmetlerini hidâyet nurun sarıp kaplar. Nurunun te-cellisiyle gönülleri sevabınla pürnur edersin.

 6. #36

 7. #37
  HER TÜRLÜ DİLEĞİNİZ İÇİN Her gün gece yatmadan önce aynı saatlerdeyapınız.çok faydasını görüp olacak tecellilere hayran kalırsınız...

  Önce duaya başlamadan önce mutlaka 156 Kez ya nur esmasını çekin.ve yasinokumasına başlayın.

  YASİN e başlamadan önce 11
  her MÜBİN den sonra 11
  ZALİKE TAKDİRÜL AZİZİL ALİM den sonra 11
  SELAMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİM den sonra 11
  YASİNİ ŞERİFİN 81. Ayetinden sonra 11 (E ve leysellezî halakas semâvâti velarda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm)

  ve bitirdikten sonra yine 11 kere
  bu mübarek duayı okumaya devam et.Allahın izniyle her türlü dileğiniz hasılolur.

  (Ya nure Külli Şey'in ve hüdahu entellezifelekaz-zülümati nuruh...)

  Ya nure Külli Şey'in ve hüdahu entellezifelekaz-zülümati nuruh...


  Allah Teâlâ'nm Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifde «En Nur» dur. Ce-nab-ı Hazreti vacibül vûcud; nuru zâtı ezeliyesiyle nurdur.Öyle mutlak nurdur ki; nur isminin tecellisiy-le herşeyi nurlandırıcıdır.


  Mânâsı: Ey mutlak nur ve muhakkak «hidâyet edici olan Allahım! Zulmeti Adem'denbütün eşyayı vücud sahrasına ihraç ve izhar eden sensin. Öyle nuru hadisin ki;mü'min olan kulların beşerî zulmeti, nefsî kederleri, beğenilmeyen ahlâkın veyerilmiş, kötü sıfatın zulmetlerini hidâyet nurun sarıp kaplar. Nurununte-cellisiyle gönülleri sevabınla pürnur edersin.

  Her gün gece yatmadanönce aynı saatlerde yapınız.çok faydasını görüp olacak tecellilere hayrankalırsınız...

  Önce duaya başlamadan önce mutlaka
  156 KEZ YANUR esmasını çekin.ve yasinokumasına başlayın  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...


  Bismillahirrahmanirrahim


  1. Yasın
  2. Vel kur'anil hakiym
  3. İnneke le minel murseliyn
  4. Ala sıratım müstekıym
  5. Tenziylel aziyzir rahıym
  6. Li tünzira kavmem ma ünziraabaühüm fehüm ğafilun
  7. Le kad hakkal kavlü alaekserihim fehüm la yü'minun
  8. İnna cealna fı a'nakıhimağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  9. Ve cealna mim beyni eydihimseddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  10. Ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
  11. İnnema tünziru menittebeazzikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  12. İnna nahnü nuhyil mevta venektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  13. Vadrib lehüm meselen ashabelkaryeh iz caehel murselun
  14. İz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  15. Kalu ma entüm illa beşerummislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
  16. Kalu rabbüna ya'lemü innaileyküm le murselun
  17. Ve ma aleyna illel belağulmübın

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  18. Kalu inna tetayyarna bikümleil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  19. Kalu tairuküm meaküm einzükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  20. Ve cae min aksal medınetiracülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
  21. İttebiu mel la yes'elükümecrav vehüm mühtedun
  22. Ve ma liye la a'büdüllezıfetaranı ve ileyhi türceun
  23. E ettehızü min dunihıaliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve layünkızun
  24. İnnı izel le fı dalalimmübın

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  26. Kıyledhulil cenneh kale yaleyte kavmı ya'lemun
  27. Bima ğafera lı rabbı vecealenı minel mükramiyn
  28. Ve ma enzelna ala kavmihımim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  29. İn kanet illa sayhatev vahıdetenfe iza hüm hamidun
  30. Ya hasraten alel ıbad mayetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  31. Elem yerav kem ehleknakablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  32. Ve in küllül lemma cemiy'ulledeyna muhdarun
  33. Ve ayetül lehümül erdulmeyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
  34. Ve cealna fiyha cennatim minnahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  35. Li ye'külu min semerihı vema amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  36. Sübhanellezı halekal ezvacekülleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
  37. Ve ayetül lehümül leylneslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  38. Veş şemsü tecrı limüstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...
  39. Vel kamera kaddernahümenazile hatta ade kel urcunil kadiym
  40. Leşşemsü yembeğıy leha entüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  41. Ve ayetül lehüm enna hamelnazürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  42. Ve halakna lehüm mim mislihıma yarkebun
  43. Ve in neşe' nuğrıkküm felasariyha lehüm velahüm yünkazun
  44. İlla rahmetem minna vemetaan ila hıyn
  45. Ve iza kıyle lehümütteku mabeyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  46. Ve ma te'tiyhim min ayetimmin ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
  47. Ve iza kıyle lehüm enfikumimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel levyeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  48. Ve yekulune meta hazel va'düin küntüm sadikıyn
  49. Ma yenzurune illa sayhatevvahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
  50. Fela yestetıy'une tevsıyetevve la ila ehlihim yarciun
  51. Ve nüfiha fis suri fe izahüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  52. Kalu ya veylena mem beasenamim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
  53. İn kanet illa sayhatevvahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
  54. Fel yevme la tuzlemü nefsünşey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  55. İnne ashabel cennetil yevmefı şüğulin fakihun
  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalınalel eraiki müttekiun
  57. Lehüm fiyha fakihetüv velehüm ma yeddeun
  58. Selamün kavlem mir rabbirrahıym
  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...
  59. Vemtazül yevme eyyühelmücrimun
  60. Elem a'hed ileyküm ya benıademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  61. Ve enı'büduni haza sıratummüstekıym
  62. Ve lekad edalle minkümcibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
  63. Hazihı cehennemülletı küntümtuadun
  64. Islevhel yevme bima küntümtekfürun
  65. El yevme nahtimü alaefvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  66. Velev neşaü letamesna alaa'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  67. Velev neşaü le mesahnahümala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  68. Ve men nüammirhü nünekkishüfil halk efela ya'kılun
  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve mayembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  70. Li yünzira men kane hayyaveve yehıkkal kavlü alel kafirın
  71. E ve lem yerav enna halaknalehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
  72. Ve zellelnaha lehüm fe minharakubühüm ve minha ye'külun
  73. Ve lehüm fiyha menafiu vemeşarib efela yeşkürun
  74. Vettehazu min dunillahialihetel leallehüm yünsarun
  75. La yestetıy'une nasrahümvehüm lehüm cündüm muhdarun
  76. Fela yahzünke kavlühüm innana'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
  77. Evelem yeral insanü ennahalaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

  11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...

  78. Ve darabe lena meselev venesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  79. Kul yuhyıhellezı enşeehaevvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  80. Ellezı ceale leküm mineşşeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  81. Eveleysellezı halekassemavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakulalım
  82. İnnema emruhu iza eradeşey'en ey yekule lehu kün fe yekun
  83. Fe sübhanellezı bi yedihımelekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

  11 (E VE LEYSELLEZÎ HALAKAS SEMÂVÂTİ VEL ARDA Bİ KÂDİRİN ALÂ EN YAHLUKAMİSLEHUM, BELÂ VE HUVEL HALLÂKUL ALÎM) 11 YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...
  BU ŞEKİLDE DÜZENLEDİM İNCİSEL ABLAM YANLIŞ VARSA SEN DÜZELT A.E.OL.

 8. #38
  eline saglık canım sagol...düzenlemeye çalıştım tekrar bakıcam..

  şimdi oldu düzenledim.....

 9. #39
  ablam senın yazdığına göre 11 adet mubin yazmıştım o fazla bana göre diğelerı olmayacakmı 11 MÜBİN
  11 ZALİKE TAKDİRÜL AZİZİL ALİM
  11 SELAMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİM
  11 (E VE LEYSELLEZÎ HALAKAS SEMÂVÂTİ VEL ARDA Bİ KÂDİRİN ALÂ EN YAHLUKAMİSLEHUM, BELÂ VE HUVEL HALLÂKUL ALÎM) 11YA NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHU ENTELLEZİFELEKAZ-ZÜLÜMATİ NURUH...


  özür ben yanlış anladım ablam teşekurler kendi arşivime bu şkılde alacam inşallah

 10. #40
  11 MÜBİN
  11 ZALİKE TAKDİRÜL AZİZİL ALİM
  11 SELAMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİM
  11 (E VE LEYSELLEZÎ HALAKAS SEMÂVÂTİ VEL ARDA Bİ KÂDİRİN ALÂ EN YAHLUKAMİSLEHUM, BELÂ VE HUVEL HALLÂKUL ALÎM)


  bunları sen yazmışsın canım ben düzenlerken sildim,ben konuya böyle birşey yazmadım.nerelerde okunacagınıda belirttim.

5 Sayfadan 4. İlkİlk ... 2345 SonSon

Benzer Konular

 1. Her Türlü Dilek İçin (Denenmiştir)
  Konuyu Açan: saklıdiyar, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 42
  Son Mesaj : 07-May-2016, 01:33
 2. Sıkıntı ve Her Türlü Hacet İçin
  Konuyu Açan: ezim, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 39
  Son Mesaj : 27-Apr-2014, 17:58
 3. Dilekler İçin Dua...
  Konuyu Açan: _Linda_, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 24
  Son Mesaj : 19-Jan-2014, 15:48
 4. Her Türlü Dileğiniz İçin
  Konuyu Açan: farizat, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04-Feb-2013, 18:59
 5. Her Türlü Dileğiniz İçin
  Konuyu Açan: hiç, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 06-Jun-2012, 14:22
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com