……………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :
……… ………………… (TC Kimlik No: ……………)

Adres: ……………………………………
VEKİLİ :

Av …………………… ……………… (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR :
…………………… …………………………

Adres: ……………………………………

KONU :

Maddi Tazminat Talebimizden İbarettir

DAVA DEĞERİ :......................TL

AÇIKLAMALAR :

Öncelikle, dosyanın ön incelemesinde, İdari Yargılama Usulü Kanununun 13/2 maddesi gereğince görevli olmayan yargı yerlerine müracaat edilmesi halinde, idari başvuru yollarının tüketilmesi hususunun değerlendirilmesi açısından dikkate alınmak üzere, bu davaya konu yangın nedeniyle tazminat talebimizi içeren ve görevsizlik kararı ile sonuçlanarak …/…/…… tarihinde kesinleşen, ……(…) Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… Esas, ……/… Karar sayılı dosyasının, bu dosya içine getirtilmesine karar verilmesini talep ediyorum.

Müvekkiller murisi …… adına kayıtlı ……… Merkez, ……, ………parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan meskende,…/…/…… tarihinde elektrik panosunda yüksek gerilim nedeniyle çıkan kıvılcımlar neticesinde yangın çıkmıştır Yangının çıktığı tarihte, genel bir elektrik kesintisi yaşanmış, davalı ……… Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları elektrik kesintisini gidermek için çalışma yapmışlardır. Yapılan çalışmadan sonra elektriğin verilmesi üzerine, müvekkillerin elektrik panosunda yaşanan sorunlara benzer sorunlar, komşu evlerin birkaçında da yaşanmıştır .(tanık listesinde adı geçen tanıkların talimatla bu hususta dinlenmelerini talep olunur) Arızanın giderilmesine yönelik çalışmadan sonra, elektrik akımının olması gereken teknik şartlarda verilmemesi nedeniyle, elektrik panosunda kıvılcımlar çıkmış, kıvılcımlar kablolar vasıtası ile ahşap çatıya kadar ulaşmış ve söz konusu yangın çıkmıştır .Yangın neticesinde ev ve içindeki eşyalar büyük oranda zarar görmüştür.

Yangının çıkması üzerine, ihbarda bulunulan davalı …… Beldesi itfaiyesi, olay yerine zamanında intikal etmediğinden ve itfaiye aracında yeterli miktarda su bulundurmadığından dolayı yangına gerekli müdahalede bulunamamıştır. Sonuç olarak, zamanında yeterli müdahalede bulunmayan davalı Ulalar Belediye Başkanlığı, yangının ve zararın büyümesine sebep olmuştur Davalı ……Beldesi itfaiye aracında yeterli miktarda su bulunmaması üzerine, ………Belediyesinden itfaiye çağrılarak yangına müdahale edilmeye çalışılmıştır Ancak, çok geç kalınmış olması nedeniyle yangın büyümüş, evin tamamı, içindeki eşyalarla birlikte zarar görmüştür.

Meydana gelen zararın boyutu ve buna ilişkin deliller, ………(…) Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…… Değişik İş Esas sayılı dosyası ile tespit edilmiştir .Mahkeme kanalı ile tespit ettiğimiz zararın tazmini için ………(…) Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğumuz ……… Türk Lirası (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşuluyla) maddi tazminat davasında, görevsizlik kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir .Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkillerin uğradıkları maddi zararın tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER :
1- ………(…) Asliye Hukuk Mahkemesi ……/… D İş sayılı Dosyası,

2-……(…) Asliye Hukuk Mahkemesi ……/… E ……/……K sayılı dosyası,

3- Keşif ve bilirkişi incelemesi,

4- İtfaiye raporu,

5- Olay yeri fotoğrafları,

6- Tapu kaydı,

7- Veraset ilamı,

8- Tanık listesi: (Adı ve Soyadı, Adres- Adı ve Soyadı – Adres, Adı ve Soyadı – Adres) ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle; …………Türk Lirası maddi zararın, olay tarihi olan …/…/…… tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte kusurları oranında davalılardan tahsiline, yargılama harç ve masrafları (delil tespiti dosyasında ödenen harç ve masraflar dahil olmak üzere) ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacılar Vekili

Av

Ek: İtfaiye raporu, Tapu senedi fotokopisi

Veraset ilamı, Vekâletnameler