3 Sayfadan 1. 123 SonSon
Toplam 21 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  EHLİ_HAVAS

  İslamiyette müzik

  Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır:

  “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazılar ıharam kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” (İşaratü’l-İ’câz, s. 78; Sözler, s. 382, 687-688)

  Musikîde iki ses kullanılır: insan sesi ve âlet sesi. Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik âletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir. Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır. Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilir. Ya insanın ruhuna tesir eder, onda ulvî, dinî, hamâsî hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musikî parçası, nefsine ve süflî hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir. Yukarıdaki ifadelerde de açıkça görüldüğü gibi, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli. Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir. Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir.

  Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir. Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır. Meselâ “İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür.

  Bir başka misâl: Yunus’un, “Aşkın aldı benden beni/ Bana Seni gerek Seni/Ben yanarım dünü gün/Bana Seni gerek Seni/Aşkın şarâbından içem/Mecnûn olup dağa düşem/Sensin dünü gün endîşem/Bana Seni gerek Seni” şiiri bugün hem ilâhî olarak, hem de türkü olarak söylenmektedir. Şimdi biri burada geçen “aşk”tan ilâhî aşkı düşünürken, diğeri zâhirî mânâsına bakarak mecâzî bir aşkı hatırlar.

  İmam Gazalî Hazretleri ise (İhyâ, 2: 279-81) musikîyi, haram, mekruh ve mubah olmak üzere üç ana başlık altında inceleyerek şöyle der:

  Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan kimseler için yalnızca bu duyguları tahrik eden sesler haramdır.

  Vakitlerinin çoğunu buna veren, meşguliyeti âdet haline getiren kimse için mekruhtur.

  Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları tahrik eden kimse için müstehaptır.

  İmam Gazalî daha sonra, musikîyi haram kılan şeyin kendisi değil, sonradan ârız olan bazı sebepler olduğunu ifade eder, bunu da şöyle tasnif eder:

  Şarkı söyleyen kadın olur, dinleyen de kadın sesinin şehvetini tahrik edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır. Burada haram hükmü müzikten değil, kadının sesinden gelmektedir.

  Şarkı ve türkünün güftesi bozuk, İslâm inancına ve ahlâkına aykırı ise, bunu müzikli veya müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır.

  Gençliği icabı şehevî duyguların mahkûmu olan bir kimse aşırı derecede müziğe düşer, vaktinin çoğunu bu yolda geçirirse sefih olur.

  Mehmed Paksu Helal – Haram
  sorularla islamiyet

  Soru
  Ben yaklaşık 4 aydır gitar kursuna gidiyorumm,gerekli olmadığını biliyorum ,müzik şetan işi derler ya bununla vakit geçiridim için günah sayılırmı bırakmam gerekiyormu ?

  CEVAP
  İslâm Dini, Peygamber Efendimizin (A.S.) Sünnetine uygun eğlenmeyi ve çalgıyı haram kılmamıştır. Çünkü insanın bazen bu gibi şeylere de ihtiyacı vardır. Dinî musikî ruhun gıdasıdır. İlahîler bu cümledendir. Halk arasında «Musikî ruhun gıdasıdır» sözü meşru ölçüler içinde düşünülürse, bir bakıma doğrudur.

  Ancak hangi ölçülerdeki musikî, müzik ve çalgılar mubahtır? Bunun için konulan genel kaide nelerdir? İslâm'ın bu husustaki koymuş olduğu genel anlamda ölçüleri şöyle sıralayabiliriz.

  — Şehveti tahrik edici, ahlâk bozucu her türlü saz ve çalgı,

  — Kadın - erkek karışık bir şekilde toplanıp herhangi bir çalgı çalmak,

  — Kadınları sahneye çıkarıp şarkı - türkü söyletmek, şantözlük yaptırmak,

  —Toplum yapısında çalışma, ibâdet ve düşünme ruhunu öldüren, insanı havaî şeylere itip zamanı boşa harcamayı aşılayan her türlü eğlence ve çalgı haramdır.

  Bunun dışında mubah olan musiki ve çalgılar :

  — Kafayı dinlendiren musiki; ruha gıda veren dinî musiki,

  — Allah'ı, âhireti ve sorumluluğu hatırlatan veya vatan ve millet aşkını uyandıran, kahramanlık ruhunu aşılayan her türlü şarkı, türkü ve çalgı.

  — Ahlâkî kurallara bağlı kalınarak kadınların kendi aralarında eğlenip çalgı çalmaları, şarkı ve türkü söylemeleri,

  — Ayni ölçüler içinde erkeklerin kendi aralarında bu kabil eğlence tertiplemeleri -ibâdet ve çalışmayı engellemediği sürece- mubahtır.

  Bunun için fukaha genel anlamda şu hükmü koymuşlardır :

  Söylenen şarkı - türkü ve şiirler ahlâk bozucu, ilâhî sınırları aşıcı ve şehveti gayr-i meşru yola itici olmadığı takdirde mekruh değildir. İçki, kadın ve benzeri şeyleri över mahiyette ise, mekruhtur. (1)

  Düğünlerde Tef, Darbuka ve Benzeri Aletleri Çalmak:

  Düğün ve derneklerde bu kabil âletleri çalmaya cevaz verilmiştir. Nitekim. Peygamber (A.S.) Efendimiz zamanında bayram günleri kadınların biraraya gelip bu tür çalgı çalıp eğlendikleri sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Hattâ bir bayram günü Hz. Âişe Validemizin evinde kadınlar toplanıp tef çalıp eğlenirlerken Resûlüllah (A.S.) Efendimiz içeri girmiş, onlara bir şey demeden çekilip bir köşede uzanarak uyumak istemişti. Tanı bu sırada Ebûbekir SIDDIK içeri giriyor ve çalgı seslerini işitince üzülüyor, onları azarlayarak

  «Peygamber Efendimizin huzurunda caz ve sazın yeri mi olur?» diye uyarıda bulunuyor.

  Bunun üzerine Efendimiz yüzünün üstündeki örtüyü kaldırarak:

  «Ya Ebabekir! Herkesin bir bayramı var, onda eğlenirler, vazgeç bunlar da kendi bayramlarında eğlensinler.» buyurarak bunun bir aşırılık olmadığını belirtiyor.

  Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edip Medine'ye girerken coşkun bir tezahüratla karşılandı, bunların arasında neşide söyleyen kızlar ve kadınlar da. bulunuyordu. Efendimiz onların bu davranışını o gün için yadırgamadı. Sonraları, kadınların erkekler arasında neşide, (şarkı ve türkü) söylemelerini yasakladı.

  Aşırı şekilde çalıp oynamak ise mekruh kabul edilmiştir. İmam Ebû Yusuf bu görüştedir.(2)

  Hızanetü'l-Müftîn adlı eserde bu konuya temas edilerek deniliyor ki: «Bayram ve benzeri günlerde tef ve benzeri şeyleri çalmakta dinen bir sakınca yoktur.»

  (1) El-Muhit - Radiyüddin Serahsî
  (2) El-Muhit - Radiyüddin Serahsi
  Kaynak: Celal yıldırım İslam Fıkhı Adlı eseri

  sorularla islamiyet

  bu arada kısa bir açıklama yapayım
  yapmış olduğum bir hatadan dolayı hepinizden özür dilerim
  Yüce ve merhametli olan Rabbim den beni affetmesini istiyorum
  size yazmış olduğum önceki sayfalardaki hükmü büyük islam ilmihalinde okumamışım başka bir kaynaktan okumuşum
  en azından şu anki aramamda bulamadım
  fakat verilen hüküm yine dediğim yöndeydi

  yarın akşama kadar nette olamayacağım
  umarım bu açıklamalar müziğin şarkının tümünü helal görenler için iyi bir açıklayıcı olur. 2. #2
  filomena
  ALLAH razı olsun.öğretici bir paylaşım olmuş.inşALLAH idrak edenlerden oluruz....
  müsadenizle ben de ekleme yapmak isterim.

  Mübah Olan Teğanni Çeşitleri:

  1- İş ve çalışma sırasında: İş esnasında sıkıntıyı azaltmak, bıkkınlığı gidermek ve azmi artırmak için söylenen ilahiler ve güzel nağmeler.

  2- Savaş kasidesi ve nağmeler. Mücahidleri teşvik etmek için söylenir.

  3- Beşikteki çocuğu sakinleştirmek için annenin söylediği ezgi ve ninniler.

  4- Kadınların düğün, sünnet merasimleri ve bayramlarda alet kullanmadan ya da yalnız zilsiz tef kullanarak söyledikleri ezgi ve dizeler. Ancak bu durumda, tefden başka çalgı aletinin olmamasına, erkeklerin değil kadınların çalmasına, tefin kenarlarında zil bulunmamasına, ayrıca aşırılığa giderek bu ruhsatın aşılmamasına dikkat edilme zorunluluğu vardır.

  Haraın teğanniler:

  Yukarıdaki şartları taşımayan her tür melodi, ezgi, şarkı ve türkü çeşidi bu gruba dahildir.

  Çalgı aleti eşliğinde söylenen her nevi ezgi, şarkı ve türkü haram olan gruba girer. Dolayısıyla bunlar, farzın edasını engelleyen; İslam’a aykırı sözler ihtiva eden; kadının erkeğe hitaben söylediği, içkiye, fuhşa çağıran; harama götüren; ehl-i fücûrun besteleyip söylediği haram sınıftan olup kesinlikle caiz değildir. Bunların tümü ALLAH’ı anmaktan alı koyar ve insanın yaratılış gayesi oları ALLAH’a kulluktan tamamen uzaklaştırır.

  KUR’AN’DAN DELİLLER

  Birinci ayet: ×İnsanlardan öyleleri var ki, herhangi bir ilmi delile dayanmadan ALLAH yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş sözü (“lehve’l-hadîs”i) satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.Ø(Lokman, 6)

  Abdulah b. Mesud Radıyallahu Anh’a, “lehve’l hadis”in ne olduğu sorulduğunda, “ALLAH’a andolsun ki, bu çalgıdır’ diye cevap verdi ve bunu üç kere tekrarladı. Sahabenin önde gelenlerinden İbni Abbas, İbni Ömer ve Cabir b. Abdullah Radıyallahu Anhum da “lehve’1-hadîs”in şarkı olduğunu söylemişlerdir. (İbn Kesir, Taberi)

  Tefsir usûlünde, Sahâbi sözü ve icma ettikleri takdirde Tâbiin sözünün de delil kabul edildiği bilinen bir kuraldır. Bu ayetle ilgili olarak da Sahâbe ve Tâbiin’in tamamı, aksi hiçbir görüş olmaksızın “lehve’l-hadîs”i müzik olarak tefsir etmiştir.

  İkinci ayet: ×ALLAH, (Şeytana “defol) git” dedi. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki, Cehennem hepinizin cezasıdır. Mükemmel ve tam bir cezai Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle (davetinle) yerinden oynat (şaşırt): Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, mallarına ve evlatlarına ortak ol, kendilerine vaadlerde bulun. (Onları oyala dur.) Şeytan insanları aldatmadan başka bir vaadde bulunmaz. Şurası muhakkak ki, benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın (hakimiyetin) olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak Rabb’in yeter.Ø (isra-63/65)

  Tabiin’den olan müfessirlerin imamı Mücahid Rahmetullahi Aleyh, bu ayetteki “sesinle’ (“bi-savtike’) ifadesiyle ilgili olarak; “bu; şarkı, müzik, çalgı aletleri, boş ve batıl sözlerdir” demiştir. Dahhâk b. Mezâhim de, “çalgı aletlerinin sesidir” demiştir. (Kurtubi 10/288)

  Üçüncü ayet: תimdi siz bu söze -Kur-’ân’ a- mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz habersizce eğleniyorsunuz?Ø (Necm- 59/61)

  İbni Abbâs Radıyallahu Anhüms ayetteki “eğleniyorsunuz” ifadesinin şarkı olduğunu söylemiştir. Zira Yemen lehçesinde, bizi eğlendir (Esmid lenâ) denildiğinde, bize şarkı söyle (“ğanni lena) anlamı kastedilir. Mücâhid Rahmetullahi Aleyh de buradaki ifadenin anlamının, şarkı olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Yemenliler, falan eğlendi (“semede fülân) dedikleri zaman, (“ğanne fülân) falanın şarkı söylediğini anlatmak isterler. (İğasetü’l-Lehfan.1/258)

  Dördüncü ayet: ×Onların (müşriklerin), Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve alkıştan başka bir şey değildir.Ø (Enfal, 35)

  Islık çalmak (mükâ), alkış (tasdiye); nağme ve tempo tutmak gibi davranışlardır.

  SÜNNET’TEN DELİLLER

  “Yemin ederim ki, ümmetimden bir topluluk gelecek; zinayı, içkiyi, ipek elbiseyi ve çalgı aletlerini helal sayacaktır.” (Buhari)

  Hadisin metninde yer alan “el-meâzif”, bütün çalgı aletlerini ve onlarla eğlenceyi de kapsayan, bu anlamda geniş bir ifade alanı olan bir kelimedir. Siyer kitaplarında hakkında genişçe yer verildiği üzere bu, Rasûlullah (S.A.V.)’in az sözle çok şey ifâde etme (“cevâmiu’l-kelim”) vasfındandır.

  “Rabbim Azze ve celle bana içkiyi, kumarı, “kûbe”yi ve şarkı söyleyen kadınları haram kıldı.” (Sahih, İmam Ahmed, 1/274)

  “Kûbe”: -Maalesef onsuz neredeyse hiçbir teğanninin olmadığı- darbukadır.

  “Bu ümmet içerisinde zillet, zulüm ve çöküntü olacak”. Müslümanlardan biri, “bunlar ne zaman olacak” diye sordu. Rasûlullah (S.A.V.) “içki içilip, kadın oynatıldığı, çalgı aletleriyle şarkı söylenip eğlenildiği zaman diye cevap verdi.” (Tirmizi)

  “Ümmetimden bazı insanlar, içkiye başka isimler vererek içerler. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleriyle başlan iner kalkar. ALLAH, onları yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.” (İbni Mace)

  “İki ses mel’undur. -Bunlar- nimet anında çalgı sesi, musibet anında vahlama sesidir.-” (Silsületü ehâdisi’s-sahiha”, 427)

  “Ümmetimden bir kısım insanlar aşağılanacak, zillete düşüp zulme uğrayacaklardır”. Sahabeler sordu: “Yâ Rasulallah! Bunlar, Lâ ilâhe İllallah şehâdetinde bulunacaklar mı?” Efendimiz (S.A.V.) şöyle cevap verdi, “Evet, ama, o zaman içki içilecek, çalgı aletleri çalınacak, ipek elbiseler giyilecek”. (Hasen, İbni Ebi Şeybe, 5/164)

  “Rasûlullah (S.A.V.) çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı.” (sahih, El-Beğavi;”şeru’s-sünne”8/22)

  İbni Ömer Radıyallahu Anh’ın kölesi Nâfi anlatıyor: İbni Ömer’in peşinden gidiyordum. Kaval çalmakta olan bir çobana rastladık. İbni Ömer hemen ellerini kulaklarına tıkayarak yürümesini hızlandırdı ve bana “Ey Nâfi! Bir şey duyuyor musun?” dedi. Ben de, hayır dedim. Bunun üzerine ellerini kulaklarından çekerek şöyle dedi: “Bir gün Rasulullah (S.A.V.) ile beraberdim. O da bunun gibi bir şey işitince böyle yapmıştı.” (Ebu Davud) Müfessir Kurtubi Rahmetullahi Aleyh, İbni Ömer’den bu rivayeti naklettikten sonra şöyle diyor: “Böyle bir ses karşısında bile onlar bu tür bir tavır takınıyorlarsa, çağımız şarkı ve çalgı aletleri karşısında durum ne olur?! ..”

  Rasûlullah (S.A.V.) “Zil Şeytanın çalgısıdır” demiştir.(Müslim). Bir başka rivayet de, “Köpek ve zilin bulunduğu yere melekler girmez” şeklindedir.

 3. #3
  Emeğine sağlık Aykırı.Burdaki bazı esaslar hakkında bilgim yoktu.Öğrenmiş oldum.

  Selametle....

 4. #4
  http://www.ankebut.net/mustafa-islam...ek-w11564.html

  Bu konuda alimleri dinlemek isteyen kardeşlerime Mustafa İslamoğlu'nun bir soruya verdiği cevabı dinlemelerini tavsiye ediyorum. Link yukarıdadır. Selametle...

 5. #5
  Alıntı DoReMi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  azgın müzik dinleyip azanların ne işlediği ise ne beni ne sizi ne de başkasını ilgilendirir...
  Tabiki bazı insanlar sebebi ne olursa olsun birşey işliyorsa bu hepimizi ilgilendirir. Müzik bilindiği üzere duyguları ve davranışları en çabuk ve anında değiştiren bir sanattır.

  Kişi aracında açar hareketli bir müzik gaza ne kadar bastığını farketmez çünkü gaza gelmiştir gelir üstünüzden geçer. Yada adam satanisttir ve bu duyguları pekiştiren müziği dinler çıkar dışarı önüne gelen ilk kurbanın kafasını testereyle keser.

  He bu sizi ilgendirmiyor olabilir ama toplumu ne derece ilgilendirdiğini tv lerde insanların tepkileriyle görüyoruz.

  Başkası hakkında hükümde bulunmakla suçluyorken arkadaşları siz nasıloluyorda aynı hükümlerde bulunuyorsunuz anlamıyorum. Laf olsun torba dolsun diye muhalefet etmekten başka bir amaç göremiyorum.

  Saygılar.

 6. #6
  Alıntı gezici11 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  http://www.ankebut.net/mustafa-islam...ek-w11564.html

  Bu konuda alimleri dinlemek isteyen kardeşlerime Mustafa İslamoğlu'nun bir soruya verdiği cevabı dinlemelerini tavsiye ediyorum. Link yukarıdadır. Selametle...
  Allah razı olsun abicim.. ama hocanın bir bahsine çok güldüm..
  diyor ya: ''bazıları var kaçamak dinliyor yalnızken dinliyor.başkalarının yanına gelince sofular...'hiç gülcem yoktu yaa.  ama şunuda söleyim ben sırf müzik çalgı günahtır diye konservatuardan vazgeçtim boşa mı gitti şimdi senelerim...
  üstelikte neyzen olmak istiodum...

 7. #7
  Alıntı gnani Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tabiki bazı insanlar sebebi ne olursa olsun birşey işliyorsa bu hepimizi ilgilendirir. Müzik bilindiği üzere duyguları ve davranışları en çabuk ve anında değiştiren bir sanattır.

  Kişi aracında açar hareketli bir müzik gaza ne kadar bastığını farketmez çünkü gaza gelmiştir gelir üstünüzden geçer. Yada adam satanisttir ve bu duyguları pekiştiren müziği dinler çıkar dışarı önüne gelen ilk kurbanın kafasını testereyle keser.

  He bu sizi ilgendirmiyor olabilir ama toplumu ne derece ilgilendirdiğini tv lerde insanların tepkileriyle görüyoruz.

  Başkası hakkında hükümde bulunmakla suçluyorken arkadaşları siz nasıloluyorda aynı hükümlerde bulunuyorsunuz anlamıyorum. Laf olsun torba dolsun diye muhalefet etmekten başka bir amaç göremiyorum.

  Saygılar.
  gnani haklısın bu söylediklerinde,yukarıda bahsettiklerin toplumsal olaylar halini alıp elbet hepimizi ilgilendirir,bunun temel sebebi "salt müzik" olmasa da... fakat konunun nerden nereye geldiği konusunda bir fikrin var mı bilemiyorum...üyenin biri çıkmış omzuna saz alan nasıl bir müslüman diye ahkam kesmiş...sence başkalarının müslümanlığını,ibadetini sorgulamak nasıl bir müslümanlıktır? bilgilendirmek başka şey,sorgulamak başka...hepimizi zan altında bırakmaktan başka bir şey değil bu...bu konu onun üzerine açıldı...
  sen benim kimse için "sen şusun ya da busun" dediğimi gördünmü burda?insanların islami bilgilerini sorguladığımı?ya da namazını kıldın mı? hangi ibadetlerini yapıyorsun bakiim diye amacı aşikar sorular sorduğumu?demem,sormam,haddim değil...kimsenin haddi değil...

  ben laf olsun torba dolsun diye konuşmam,yazılan mesajlarda,satır aralarında dolaylı yoldan dil uzatmalar,kıskırtmalar sezdiğim anda çıkar yorumumu yaparım...olayın bu noktaya gelmesinin sebebi bu...

  artık herkes kendiyle ilgilensin...birilerinin müslümanlığını, ibadetlerini sorgularken,birilerini "imansız" diye yaftalarken Allah(c.c)'a vereceği hesabı düşünsün...bu yazdıklarım salt bu konuyla ilgili değil...

  yukarıda yazdığın toplumsal olayların doğruluğuna katılırken, "siz de başkaları hakkında hüküm veriyorsunuz,laf olsun torba dolsun diye konuşuyorsunuz" yorumunda yanıldığını söylemek isterim...

  saygı benden...
  --------------------
  Alıntı gezici11 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  http://www.ankebut.net/mustafa-islam...ek-w11564.html

  Bu konuda alimleri dinlemek isteyen kardeşlerime Mustafa İslamoğlu'nun bir soruya verdiği cevabı dinlemelerini tavsiye ediyorum. Link yukarıdadır. Selametle...
  gezici her zaman ki gibi kendi adıma çok teşekkür ederim...yeterince bilgilendirici

 8. #8
  Alıntı DoReMi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  gnani haklısın bu söylediklerinde,yukarıda bahsettiklerin toplumsal olaylar halini alıp elbet hepimizi ilgilendirir,bunun temel sebebi "salt müzik" olmasa da... fakat konunun nerden nereye geldiği konusunda bir fikrin var mı bilemiyorum...üyenin biri çıkmış omzuna saz alan nasıl bir müslüman diye ahkam kesmiş...sence başkalarının müslümanlığını,ibadetini sorgulamak nasıl bir müslümanlıktır? bilgilendirmek başka şey,sorgulamak başka...hepimizi zan altında bırakmaktan başka bir şey değil bu...bu konu onun üzerine açıldı...
  sen benim kimse için "sen şusun ya da busun" dediğimi gördünmü burda?insanların islami bilgilerini sorguladığımı?ya da namazını kıldın mı? hangi ibadetlerini yapıyorsun bakiim diye amacı aşikar sorular sorduğumu?demem,sormam,haddim değil...kimsenin haddi değil...

  ben laf olsun torba dolsun diye konuşmam,yazılan mesajlarda,satır aralarında dolaylı yoldan dil uzatmalar,kıskırtmalar sezdiğim anda çıkar yorumumu yaparım...olayın bu noktaya gelmesinin sebebi bu...

  artık herkes kendiyle ilgilensin...birilerinin müslümanlığını, ibadetlerini sorgularken,birilerini "imansız" diye yaftalarken Allah(c.c)'a vereceği hesabı düşünsün...bu yazdıklarım salt bu konuyla ilgili değil...

  yukarıda yazdığın toplumsal olayların doğruluğuna katılırken, "siz de başkaları hakkında hüküm veriyorsunuz,laf olsun torba dolsun diye konuşuyorsunuz" yorumunda yanıldığını söylemek isterim...

  saygı benden...
  --------------------


  gezici her zaman ki gibi kendi adıma çok teşekkür ederim...yeterince bilgilendirici
  Sorun şuradan kaynaklanıyor birazda. Sizin baz aldığınız kelimeleri başkaları baz almadığı yada alınmadığı için sizin tam olarak hangi sözlere kızdığınızı anlamıyor ( bunu genele söylüyorum ) ben bu yüzden ilgili kelimeleri kırmızı olarak işaretliyorumki neye hitaben cevap gelmiş insanlar anlasınlar. Sizde buna benzer bir yöntem kullanabilirsiniz.

  Tabiki kimse kimsenin müslümanlığına hatta hangi inanca inanıyorsa ona karışamaz. Zaten bu müslüman olmanın temel ilkelerindendir.

  Konumuza dönecek olursak ben konu başlangıcındaki yazıdan şunu anladım. İnsanı üzen, sıkıntıya düşüren yada herhangi bir şekilde taşkınlık yapaması için provake eden, kısacası ruhsal huzurunu bozan müzik çeşitlerinin uygun olmadığını. Diğer taraftan huzur veren sakinleştiren içeriğinde sakıncalı enstrümanların bulunmadığı müziklerinde uygun olduğunu anladım. Bu yüzden sizin tepkiniz biraz abartılı geldi.

  Saygılar

 9. #9
  EHLİ_HAVAS
  Alıntı gnani Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tabiki bazı insanlar sebebi ne olursa olsun birşey işliyorsa bu hepimizi ilgilendirir. Müzik bilindiği üzere duyguları ve davranışları en çabuk ve anında değiştiren bir sanattır.

  Kişi aracında açar hareketli bir müzik gaza ne kadar bastığını farketmez çünkü gaza gelmiştir gelir üstünüzden geçer. Yada adam satanisttir ve bu duyguları pekiştiren müziği dinler çıkar dışarı önüne gelen ilk kurbanın kafasını testereyle keser.

  He bu sizi ilgendirmiyor olabilir ama toplumu ne derece ilgilendirdiğini tv lerde insanların tepkileriyle görüyoruz.

  Başkası hakkında hükümde bulunmakla suçluyorken arkadaşları siz nasıloluyorda aynı hükümlerde bulunuyorsunuz anlamıyorum. Laf olsun torba dolsun diye muhalefet etmekten başka bir amaç göremiyorum.

  Saygılar.
  evet kardeşim gayet güzel bir noktaya dikkat çekmişsin
  benim aklıma gelmemişti o noktalar
  evet maalesef başklarının işlediği günahlar yaptığı yanlışlar istesekte istemesekte bizi ilgilendiriyor
  yeri geliyor ucu bize yada başka alakasız kişilere dokunuyor


  --------------------
  Alıntı pelincim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Emeğine sağlık Aykırı.Burdaki bazı esaslar hakkında bilgim yoktu.Öğrenmiş oldum.

  Selametle....
  Allah razı olsun kardeşim
  sende selametle kal

 10. #10
  Eyvallah
  Rasûlullah (S.A.V.) “Zil Şeytanın çalgısıdır” demiştir.(Müslim). Bir başka rivayet de, “Köpek ve zilin bulunduğu yere melekler girmez” şeklindedir.

  Selam -AYKIRI kardesim..
  burada takildim..

  Eyvallah

3 Sayfadan 1. 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Grubumuz Hazır Hadi Müzik Yapalım
  Konuyu Açan: Gizdüşüm, Forum: Yararlı ve Eğlenceli Linkler.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06-May-2008, 00:09
 2. Pm Gelince Müzik Çalsın
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: vBulletin.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10-Apr-2008, 22:14
 3. Cep Telefonunun Müzik Çalma Süresini Artırın
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: Cep Telefonu ve Tabletler.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05-Apr-2008, 08:51
 4. Ağzıyla Müzik Yapan Adam (Muhteşem bişy)
  Konuyu Açan: Daphne, Forum: İlginç ve Komik Videolar.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Feb-2008, 14:55
 5. İslamiyette Ruh Kavrami
  Konuyu Açan: uhud dagi, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07-Sep-2007, 01:29
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com