Hevâ arâyiş-i gül-zâre oldu çihre-küşâ
Bahâr gül-şene giydirdi hulle-i hadrâ

Çemen eyâletine oldu nasb husrev gül
Hevâya ebr sıfat hükmüñ etmeğe icrâ

Yazıldı sebze-i nev-hizden hat-i ahkâm
Çekildi sâye-i mutbû-i servden tuğrâ

Sarir-i âb-i revân ü safir-i murg-i çemen
Nikât-i tehniye-i makdem ettiler inşâ

Zebân-i susen-i âzâd ü sebze-i nev-hiz
Senâ-yi rif’at ü iclâle oldular gûyâ

Şekâyik alñı zemin-bûsdan olup mecruh
Benefşe kâmeti oldu tevâzu ile dü-tâ

Müretteb eyledi bir bezm gül-şen içre bahâr
Ki verdi zevk-i temâşâsı neş’e-i sahbâ

Anâdil etdi beyân-i merâtib-i nagamât
Kumâri oldu terâne-keş ü sürûd-serâ

Sadâ-yi murg bıraktı büzürg ü küçege şevk
Surûd-i nây ile uşşâka hâsıl oldu nevâ

Bilindi goncede gül bergi zâhir olmak ile
Ki gonce başına yağdırdı jâle seng-i cefâ

Cerâhat olmasa a’zâda zâhir olmaz kan
Tereşşuh eylemez elbette sınmadan mînâ

Hümây-veş varak-i yâsemîn ü berg-i semen
Uçup hevâya gülistâna düştü zıll-i hümâ

Bahâr tâciri Mısr-i çemen ganîlerine
Bıraktı Yûsuf-i gül arz eyleyip gavgâ

Bu zevk saldı Züleyhâ-yi lâleye bir şevk
Ki lâ’l ü müşg döküp verdi ağırınca bahâ

Hadika tahta-i ta’lim olup reyâhinden
Yazıldı mühmel ü mu’cem aña hurûf-i hecâ

Müzeyyen eyledi evrâk-i lâleyi şebnem
Hurûf-i lâlede olmaz egerçi nokta revâ

Götürdü şebnemi ezhârdan harâret-i mihr
Şükûfe noktaların gerçi kim eder imlâ

Debir-i bâd verip tıfl-ı andelibe sabak
Götürdü çihre-i ezhârdan nikâb-ı hafa

Kamu dıraht bulup ref’-i istikâmete yol
Şükûfe hamli ile kesr buldular illâ

Nihâl-i bi-bedel-i serv kim kalıp mansûb
Sebât-i hâl ile añlardan oldu müstesnâ

Sadâ-yi seyl çeker medd-i muttasıl ya’ni
Ki medd-i muttasıl ile olur kırâ’et-i mâ’

Göründü hey’et-i âb-ı revanda şekl-i habâb
Sübûta yetti sebât-i nücûm ü seyr-i semâ

Hutût-i muhtelif ü müstakimi enhârıñ
Çemende saldı zevâyâ-yi güne güne binâ

Ri’âyet-i turuk-i müstakîmden nice kim
Olur husûl-i makâmât-i cennetü’l-me’vâ

Hevâ-yi bâğdan ettim bu hikmeti ma’lûm
Ki i’tidâldedir hüccet-i havâss ü kuvâ

Bahâr gülşeni ezhâr ile kılıp memlû
Yakinim oldu ki mümkün değil vücûd-i halâ

Nazarda olmak ile subh ü şâm gonce vü gül
Bedîhi oldu kemâl ehline husûl-i safâ

Netice sâlibe olmak hilâf-i âdettir
Olunca mücib-i suğrâya müttefik kübrâ

Zamîr-i gül-büne gül rengi saldı âteş-i bim
Kim humre kana olur nefs evinde râh-nümâ

Gül ateş üzre kılar akd-i zühre-i şebnem
Tedârük-i kamer ü şems eder sabâh ü mesâ

Bu kimyâ sebebinden acep midir olsa
Elinde dâne-i erzen mesâbesinde tılâ

Şükûfe simine farz eyledi hurûc-i zekât
Medâr-i havl ü bulûğ-i nisâb-i istinmâ

Hu”kûk def’i için ağniyâ-yi eşcâra
Sahâyif-i çemen oldu eyâdi-i fukarâ

Bahârdan ten-i gülbünde eyleyip heyecân
Harâret-i demevî kıldı ukdeler peydâ

Boyandı kanı ile safha-i çemen gül gül
Meger ki fasdına hükm eylemiş tabib-i hevâ

Hibâl-i sihre dönüp cünbiş-i cedâvil-i âb
Kelim-i serv aña aksden bıraktı asâ

Olup terennüm-i bülbül azâyim-i teshir
Çemen perîlerine lâzım oldu arz-i likâ

Bisât-i gülşene dün eyledim güzer ki demî
Kılam nezâre-i âsâr-i san’at-i Mevlâ

Acep nizâ’da gördüm çemen zariflerin
Ta’accüp ile kamu sâlik-i tarik-i hatâ

Kamu kemâl ile müsted’i-i tarik-i necât
Veli kamusuna bâtıl delil-i istid’â

Sanıp şükûfe mebâdi sunûf-i eşcârı
Kılardı bahs ki câ’iz ta’addüd-i kudemâ

Verip teselsüle kuvvet tab’iat-i kec-i âb
Olurdu nâfi-i isbât-i illet-i ûlâ

Hayâl-i mahz sanıp kâ’inâtı nergis-i mest
Kılardı cehl ile nefy-i hakâyik-i eşyâ

Ederdi bülbül-i kâfir-nihâd secde-i gül
Ta’abbüd-i sanem ile tutup necâta recâ

Nesim vâkıf olup bu fesâdı men’ etti
Ki ey gürûh-i perişan tutuñ tarik-i hüdâ

Bu kâr-hâne bir üstâddan değil hâli
Gerek bu kudrete elbette kâdir ü dânâ

Kılar delâlet-i illet vücûd-i her mevcûd
Velî ne sûd ki sâhib-nazar değil a’mâ

Mükevvenâta hudûs ol kadîmdendir kim
Kemâl-i zâtına mümkün değil kabûl-i fenâ

Kadir ü Muktedir ü Kâdir ü Mukaddir ü Hayy
Alim ü Âlim ü Allâm ü A’lem ü A’lâ

Zihî mükevvin-i kâmil ki kudretiñdendir
Peri-likâlara lûtf-i tenâsüb-i a’zâ

Melâhat-i leb-i mey-gûn ü lehçe-i şirin
Nezâket-i kad-i mevzun ü çihre-i zibâ

Kemâl-i kudret ü ilminedir şevâhid-i adl
Ukûd-i silsile-i kâr-hâne-i dünyâ

Besâ’it-i şeref-i mahremiyyet-i vahdet
Mürekkebâta kabûl-i terekküb-i cezâ

Hevâ-yi mekrümetiñden kabûl-i feyz kılıp
Mürebbî-i çemen olmuş bahâr-i rûh-efzâ

Nesim-i merhametiñden alıp ifâzâ-i cûd
Cihânı reşk-i cinân eylemiş nesim-i sabâ

Safâ-yi lûtf-i amîmi nüfûz edip kılmış
Mizâc-i nâmiyeyi müsta’idd-i neşv ü nemâ

Fezâ-yi gülşen-i lûtfu merâti’-i ahbâb
Mezâyik-i reh-i kahrı mehâlik-i a’dâ

Sühâ’ya lûtfu eger kılsa zerre-perverlik
Yeter makâm-i müsâvât-i Âf-tâb’a Sühâ

Ger olsa kahrına mahzar anâsır u eflâk
Nikâh akdin üzer ümmehâttan âbâ

Hisâb-i rızkını kılmış temâmi-i beşeriñ
Henüz Âdem’e peyvend kılmadın Havvâ

Beyân-i hâline yetmiş cemi’-i mahlûkuñ
Henüz perdeye a’yânı çekmeden esmâ

Kemâl-i terbiyeti nevg-i hâre vermiş reng
Lâtif edip lâkabın eylemiş gül-i ra’nâ

Gül âteşin bir avuç hâk-i reh-güzâre salıp
Kül eyleyip komuş adını bülbül-i şeydâ

Türâb-i dergehine ittisâl şevki ile
Kef-i tazarru-i deryâda dâmen-i sahrâ

Ziyâret-i haremin kılmamak cezâsıyçün
Havâle hançer-i seyl-âba sine-i deryâ

Cemi’-i vakt şifâ-hâne-i atâsından
Cemi’-i halka müyesser cemi’-i derde devâ

Rumûz-i hikmetiñ eyler beyân merâtib ile
Cemi’-i hâl-i beşer hâh fakr ü hâh gınâ

Mariz-i ârıza-i naksdir nüfûs-i tamâm
Kimine fâ’ide perhîz ider kimine gıdâ

Şerîf zâtlara evc-i imtihânıñdan
Vesile-i şeref-i kurb olur nüzûl-i belâ

Hasîs nefslere genc-i iltifâtıñdan
Mezid-i illet-i idbâr olur vüfûr-i atâ

Delil-i zillet-i isyandır ta’arruz-i hâl
Tarik-i hüsn-i rızâsı cemi’-i hâle rızâ

Zihî kerem ki nazar kılmayıp adâvetine
Müyesser eylemiş İblis’e i’tibâr-i bekâ

Zihî Kerîm ki ifrât-i lûtf ü ihsânı
Mesih’i eyledi mihrâb-i secde-i tersâ

Fakir-i dergehine lezzet-i rızâsı ile
Ta’allûkât-i tarîk-i fenâdan istiğnâ

Esir-i mihnet-i aşkıña zevk u şevkiyle
Hilâf-i kâ’ide meyl-i tabib zikr-i şifâ

Zihî hakikat-i zâtıñda lâf akl ü cünûn
Kapıñ makâm-i müsâvât-i pâd-şâh ü gedâ

Nâim-i lem-yezeli anda kim saña vâsıl
Mu’azzeb-i ebedî ol ki senden ola cüdâ

Tavâf-i Ka’be-i vaslıñ tahassürüyle müdâm
Sûrûd-i seyle safir ü hurûş-i ra’de sadâ

Müheyminâ Samedâ bende-i siyeh-rûyum
Sahife-i amelim ma’siyet hatiyle kara

Terahhum et ki beñi kâmet-i şikeste ile
Benefşe-i çemen-i derd kıldı bâr-i anâ

Nihâl-i gülşen-i derdim ki su yerine verir
Baña hemişe ciğer kanı bâğ-ban-i kazâ

Diriğ u derd ki encâma yetti ömr henüz
Harâb-i bâde-i zerkam esir-i dâm-i riyâ

Azâb-i Rûz-i Cezâ vehmi ile şâm ü seher
Bir ıztırâb u azâb içreyim men-i rüsvâ

Kim ol azâbı meger iktizâ-yı adl vere
Azâb-i Rûz-i Cezâ münkirine rûz-i cezâ

Egerçi gussa tutar rûz ü şeb giribânım
Elimden eylemen ümmid dâmenini rehâ

Mukîm-i hücre-i şevkım fezâ-yi kurbünde
Hemişe şem’-i ümidimde iştiyâk-i sadâ

Ki ey fakir harim-i visâle bismi’llâh
Ta’allül etme ki demdir emânet ola edâ

Sehâb-i feyz emel gülşenin kılıp sîr-âb
Gül-i murâdıñ açıp ola müstecâb du’â

Ümîd var ki lûtfundan olmaya nevmîd
Dil-i Fuzûlî-i âşüfte-hâl ü bî-ser ü pâ

Müyesser ola aña şâh-râh-i aşkıñda
Devâm-i hüsn-i kabûl ü sebât-i resm-i vefâŞairin Adı : » Fuzûlî
Şiirin Ölçüsü : Aruz
Şiir Türü : Gazel
Kitabın Adı : » Fuzûlî Dîvanı