Toplam 4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1

  Kasidei Bürde

  KASİDE-İ BÜRDENİN OKUNUŞU
  1. E min tezekküri cîrânin bi zî selemin, Mezecte dem'an cerâ min mukletin bi demi.
  2. Em hebbetir rîhu min tilkâi kâzımetin, Ve evmedal berku fiz zalmâi min idami.
  3. Fe mâ li ayneyke in kultekfüfâ hemetâ, Ve mâ li kalbike in kultestefık yehimi.
  4. E yahsebüs sabbü ennel hubbe münketimün, Mâ beyne münsecimin minhü ve mudtarimi.
  5. Levlel hevâ lem tünk dem'an alâ talelin, Ve lâ enkte li zikril bani vel alemi.
  6. Fe keyfe tünkiru hubben ba'de mâ şehidet, Bihî aleyke udûlüd dem'ı ves sekami.
  7. Ve esbetel vecdü hattay abratin vedanen, Mislel behâri alâ haddeyke vel anemi.
  8. Neam sera tayfü men ehvâ fe errakanî, Vel hubbü ya'teridul lezzâti bil elemi.
  9. Yâ lâimî fil hevel uzriyyi ma'ziraten, Minnî ileyke velev ensañe lem telümi.
  10. Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin. Anil vüsâti ve lâ dâî bi münhasimi.
  11. Mahadtenin nüsha lâkin lestü esmauhû, Innel muhibbe anil uzzâli fi samemi.
  12.İnnittehemtü nasîhaş şeybi fi azelî, Veş şeybü eb'adü fi nushin anit tühemi.
  13. Fe inne emmâratî bis sûi metteazat, Min cehlihâ bi nezîriş şeybi vel herami.
  14. Ve lâ eaddet minel fı'lil cemîli kıra, Dayfin elemme bi re'si gayra muhteşemi.
  15. Lev küntü a'lemü ennî mâ uvakkıruhû, Ketemtü sirran bedâ lî minhü bil ketimi.
  16. Men lî bi raddi cimâhın min ğavâyetihâ, Kemâ yüraddü cimâhul hayli bil lücümi.
  17. Fe lâ terum bil meâsî kesra şehvetihâ, İnnet taâme yukavvî şehveten nehimi.
  18. Ven nefsü ket tıfli in tühmilhü şebbe alâ, Hubbir radâi ve in teftımhü yenfetımi.
  19. Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû, İnnel hevâ mâ tüvellâ yusım ev yusmi.
  20. Ve râıhâ ve hiye fil a'mâli sâimetün. Ve in hiyestahletil mer'â fe lâ tesümi.
  21. Kem hassenet lezzeten lil mer'i kâtileten, Min haysü lem yedri ennes semme fid desemi.
  22. Vahşed desâise min cûm ve min şebeın, Fe rubbe mahmesatin şerrun minet tühami.
  23. Vestefriğıd dem'a min aynin kadimteleet, Minel mehârimi velzem hımyeten nedemi.
  24. Ve hâlifin nefse veş şeytâne va'sıhimâ, Ve in hümâ mehadâken nüsha fettehimi.
  25. Ve lâ tütı' minhümâ hasmen ve lâ hakemen, Fe ente ta'rifü keydel hasmı vel hakemi.
  26. Estağfırullâhe min kavlin bi lâ amelin, Lekad nesebtü bihî neslen li zî ukumi.
  27. Emartükel hayra lâkin me'temartü bihî, Ve mestekamtü fe mâ kavlî lekestekımi.
  28. Ve lâ tezevvettü kablel mevti nâfileten, Ve lem üsalli sivâ fardm ve lem esumi.
  29. Zalemtü sünnete men ahyaz zalâme ilâ, Enişteket kademâhüd durra min verami.
  30. Ve şedde min seğabin ahşâehû ve tava, Tahtel hıcârati keşhan mütrafel edimi.
  31. Ve râvedethül cibâlüş şümmü min zehebin, An nefsihî fe erâhâ eyyemâ sememi.
  32. Ve ekkedet zühdehû fihâ darûratühû, İnned darûrate lâ ta'dû alel ısami.
  33. Ve keyfe ted'û iled dünyâ darûratü men, Levlâhü lem tahrucid dünyâ minel ademi.
  34. Muhammedün seyyidül kevneyni ves sekaleyni, Vel ferîkayni min urbin ve min acemi.
  35. Nebiyyünel âmirun nâhî fe lâ ehadün, Eberra fi kavli lâ minhü ve lâ neami.
  36. Hüvel habîbüllezî türcâ şefâatühû, Li külli hevlin minel ehvâli muktehımi.
  37. Deâ ilallâhi fel müstemsikûne bihî, Müstemsiküne bi hablin gayra münfesımi.
  38. Fâkan nebiyyîne fi halkm ve fi hulükın, Ve lem yüdânûhü fi ilmin ve lâ kerami.
  39. Ve küllühüm min rasûlillâhi mültemisün, Ğarfen minel bahri ev raşfen mined diyemi.
  40. Ve vâkıfûne ledeyhi mde haddihim, Min nuktatil ilmi ev min şekletil hıkemi.
  41. Fe hüvellezî temme ma'nâhü ve sûratühû, Sümmestafâhü habîben bâriün neşemi.
  42. Münezzehtin an şerikin fi mehâsinihî, Fe cevherul husni fîhi ğayru münkasimi.
  43. Da' meddeathün nasârâ fî nebiyyihim, Vahküm bi mâ şi'te medhan fîhi vahtekemi.
  44. Vensüb ilâ zâtihî mâ şi'te min şerafın, Vensüb ilâ kadrihî mâ şi'te min ızami.
  45: Fe inne fadle rasûlillâhi leyse lehû, Haddün fe yu'ribe anhü nâtıkun bi femi.
  46. Lev nâsebet kadrahû âyâtühû ızamen, Ahyesmühû hıyne yüd'â dâriser rimemi.
  47. Lem yemtehmnâ bi mâ ta'yel ukûlü bihî, Hırsan aleynâ fe lem nerteb ve lem nehimi.
  48. A'yel verâ fehüm ma'nâhü fe leyse yürâ, Lil kurbi vel bu'di minhü ğayru münfahımi.
  49. Keş şemsi tazheru lil ayneyni min büudin, Sağîraten ve tükillüt tarfe min ümemi.
  50. Fe keyfe yüdrikü fid dünyâ hakîkatehû, Kavmün niyâmün tesellev anhü bil hulumi,
  51. Fe mebleğul ilmi fîhi ennehû beşerim, Ve ennehû hayru halkıllâhi küllihimi.
  52. Ve küllü âyin eter rusülül kirâmü bihâ, Fe innemettesalet min nûrihî bihimi.
  53. Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ, Yuzhirne envârahâ 1in nâsi fız zulemi.
  54. Ekrim bi halkı nebiyyin zânehû hulükun, Bil husni müştemilin bil bişri müttesimi.
  55. Kez zehri fi terafin vel bedri fi şerafin, Vel bahri fi keramin ved dehri fi himemi.
  56. Ke ennehû ve hüve ferdim fi celâletihî, Fi askerin hıyne telkâhü ve fi haşemi.
  57. Keennemel lü'lüül meknûnü fi sadefin, Min ma'denî mantıkin minhü ve muhteşemin.
  58. Lâ tıybe ya'dilü türben dumme a'zumehû, Tûbâ li münteşikın minhü ve mültesimi.
  59. Ebâne mevlidühû an tıybı unsurihî,Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi.
  60. Yevmün teferrase fihil fürsü ennehümü, Kad ünzirû bi hulûlil bü'si ven nikami.
  61. Ve bâte iyvânü kisrâ ve hüve münsadiun, Ke şemli eshâbi kisrâ gayra mülteimi.
  62. Ven nâru hâmidetül enfâsi min esefin, Aleyhi ven nehru sahil ayni ves sedemi.
  63. Ve sâe sâvete en ğâdat buhayratühâ, Ve rüdde vâridühâ bil ğayzı hıyne zamî.
  64. Ke enne bin nâri mâ bil mâi min belelin, Huznen ve bil mâi mâ bin nâri min darami.
  65. Vel cinnü tehtifü vel envârü sâtıatün,Vel hakku yazheru min ma'nen ve min kelimi.
  66. Amû ve sammû fe ı'lânül beşâiri lem, Tüsma' ve bârikatül inzâri lem rüşemi.
  67. Min ba'di mâ ahberal akvâme kâhinühüm, Bi erme dînehümül mu'vecce lem yekumi.
  68. Ve ba'de mâ âyenû fil ufki min şühübin, Münkaddaten vefka mâ fil ardı min sanemi.
  69. Hattâ ğadâ an tarîkıl vahyi münhezimi, Mineş şeyâtıyni yakfû isra münhezimi.
  70. Ke ennehüm heraben ebtâlü ebrehetin, Ev askerun bil hasa min râhateyhi rumî.
  71. Nebzen bibi ba'de teşbihin bi batnihimâ, Nebzel müsebbihı min ahşâi mültekımi.
  72. Câet li da'vetihil eşcâru sâcideten, Temşî ileyhi alâ sâkm bi lâ kademi.
  73. Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet, Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami.
  74. Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten, Tekıyhi harra vatıysin ül hecîri hami.
  75. Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû. Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi.
  76. Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin, Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî.
  77. Fes sıdku fil ğâri ves sıddîku lem yerimâ, Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi.
  78. Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ, Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi.
  79. Vikâyetüllâhi ağnet an müdâafetin, Mined dürûı ve an âlin minel ütumi.
  80. Mâ sâmeniyed dehru daymen vestecartü bihî İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami.
  81. Ve leltemestü ğmed dârayni min yedihî, İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi.
  82. Lâ tünkirul vahye min rü'yâhü inne lehû, Kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi.
  83. Fe zâke hıyne bülûğın min nübüvvetini, Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi,
  84. Tebârekellâhü mâ vahyün bi müktesebin, Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi.
  85. Kem ebraet vesaben bil lemsi râhatühû, Ve atlekat eriben min ribkatil limemi.
  86. Ve ahyetis seneteş şehbâe da'vetühû, Hattâ haket ğurraten fil a'surid dühümi.
  87. Bi ândın câde ev hıltel bitâha bihâ,
  Seyben binel yemmi ev seylen minel arimi.
  88. Da'nî ve vasfi âyâtin lehû zaherat, Zuhura nâril gırâ leylen alâ alemi.
  89. Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün Ve leyse yenkusu kadran gayra müntezımi.
  90. Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ. Mâ fihi min keramil ahlâkı veş şiyemi.
  91. Ayâtü hakkın miner rahmani muhdesetün, Kadîmetün sıfatül mavsûfı bil kıdemi.
  92. Lem takterin bi zemânin ve hiye tuhbirunâ, Anil meâdi ve an âdin ve an iremi.
  93. Dâmet ledeynâ fe fakat külle mu'cizetin, Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi.
  94. Muhakkemâtün fe mâ yübkıyne min şübehin Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hakemi.
  95. Mâ hûribet kattu illâ âde min harabin, A'del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi.
  96. Raddet belâğatühâ da'vâ muârıdıhâ, Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami.
  97. Lehâ meânin ke mevcil bahri fi mededin, Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi.
  98. Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ, Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi. I
  99. Karrat bihâ aynü kârîhâ fe kültü lehû, Le kad zafarte bi hablillâhi fa'tesımi.
  100. İn tetlühâ hıyfeten min hani nâri lezâ. Etfa'te harra lezâ min virdiheş şiyemi. 1
  101. Ke ennehel havdu tebyaddul vücûhü bihî, Minel usâtı ve kad câühû kel humemi.
  102. Ve kes sıratı ve kel mîzâni ma'dileten, Fel kıstu min ğayrihâ fin nâsi lem yekumi.
  103. Lâ ta'ceben li hasûdin râha yünkiruhâ, Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi. |
  104. Kad tünkirul aynü daVeş şemsi min ramedin, Ve yünkirul femü ta'mel mâi min sekami.
  105. Yâ hayra men yemmemel âtune sâhatehû, Sa'yen ve fevka mütûnil eynükır rusümi.
  106. Ve men hüvel âyetül kübrâ li mu'tebirin, Ve men hüven nı'metül uzmâ li muğtenimi.
  107. Serayte min haramin leylen ilâ haramin, Kemâ seral bedru fî dâcin minez zulemi.
  108. Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten, Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem tenimi.
  109. Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ, Ver rusülü takdime mahdûmin alâ hademi.
  110. Ve ente tahterikus seb'at tıbâka bihim, Fî mevkibin künte fîhi sâhibel alemi.
  111. Hattâ izâ lem teda' şe'ven li müstebikm, Mined dünüvvi ve lâ merkan li müstenimi.
  112. Hafadte külle mekâmin bil idâfeti iz, Nûdîte bir ref ı mislel müfredil alemi.
  113. Keymâ tefüzü bi vaslin eyyi müstetirin, Anil uyûni ve sinin eyye müktetemi.
  114. Fehurte külle fihârin gayra müşterakin, Ve cüzte külle mekâmin gayra müzdehami.
  115. Ve celle mıkdâru mâ vüllîte min rutebin, Ve azze idrâkü mâ ûlîte min niami.
  116. Büşrâ lenâ ma'şeral islâmi inne lenâ, Minel inayeti ruknen gayra münhedimi.
  117. Lemmâ deallâhü dâıynâ li tâatihî, Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi.
  118. Râat kulûbel ıdâ enbâü bi'setihî Ke neb'etin ecfelet ğuflen minel ğanemi.
  119. Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu'terakin, Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami.
  120. Veddül firara fe kâdû yağbitûne bihî, Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami.
  121. Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ, Mâ lem tekün min leyâlil eşhuril hunimi.
  122. Ke ennemed dînü dayfun halle sâhatehüm, Bi külli karmin ilâ lahmil ıdâ karimi.
  123. Yecürru bahra hamisin fevka sâbihatin, Termi bi mevcin minel ebtâli mültetımi.
  124. Min külli müntedibin lillâhi muhtesibin, Yestû bi müste'sılin lil küfri mustalimi.
  125. Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim, Min ba'di ğurbetihâ mevsûleter rahımi.
  126. Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin, Ve hayri ba'lin fe lem teytem ve lem teimi.
  127. Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm, Mâzâ raev minhüm fi külli müstademi.
  128. Ve sel huneynen ve sel bedran ve sel uhuden, Fusûle harfin lehüm edhâ minel vehami.
  129. El musdıril biydı humran ba'de mâ veradet, Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi.
  130. Vel kâtibine bi sürnril hattı mâ teraket, Aklâmühüm harfe cismin gayra mün'acimi.
  131. Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm. Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi.
  132. Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm, Fe tahsebüz zehra fil ekmâmi külle kemi.
  133. Ke emıehüm fi zuhûril hayli nebtü ruben, Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzümi.
  134. Taret kulûbül ıdâ min be'sihim ferkan, Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi.
  135. Ve men tekün bi rasûlillâhi nusratühû. İn telkahül üsdü fi âcâmihâ tecimi.
  136. Ve len terâ min veliyyin gayra münteşirin, Bihî ve lâ min adüvvin gayra münfesımin.
  137. Ehalle ümmetehû fi hırzi milletini, Kel leysi halle meal eşbâli fi ecemi.
  138. Kem ceddelet kelimâtüllâhi min cedelin, Fîhi ve kem hassamel bürhânü min hasımi.
  139. Kefâke bil ilmi fil ümmiyyi mu'cizeten, Fil câhiliyyeti vet te'dîbi fil yütümi.
  140. Hademtühû bi medîhın estekıylü bihî, Zünûbe umrin medâ fış şı'ri vel hıdemi.
  141. İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû, Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami.
  142. Eta'tü ğayyes sıbâ fil hâleteyni ve mâ, Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi.
  143. Fe yâ hasârate nefsin fi ticâratihâ, Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi.
  144. Ve men yebı' acilen minhü bi âcilihî, Yebin lehül ğabnü fi bey'ın ve fi selemi.
  145. İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntakıdın. Minen nebiyyi ve lâ hablî bi münsarimi.
  146. Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyetî, | Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimemi.
  147. İn lem yekun fi meâdî ahizen bi yedî,
  Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi.
  148. Hâşâhü en yuhrimer râcî mekârimehû, Ev yercial câru minhü gayra muhterami.
  149. Ve münzü elzemtü efkârı medâyihahû, Vecedtühû li halâsi hayra mültezimi.
  150. Ve len yefûtel ğmâ minhü yeden teribet, İnnel haya yünbitül ezhâre fil ekemi.
  151. Ve lem ürid zehrated dünyelletıktetafet,Yedâ züheyrin bi mâ esna alâ herimi.
  152. Yâ ekramel halkı mâ lî men elûzü bihî,Sivâke mde hulûlil hâdisil amemi.
  153. Ve len yediyka rasûlellâhi câhüke bî, îzil kerîmü tecellâ bismi müntekımi.
  154. Fe irine min cûdiked dünyâ ve darratehâ, Ve min ulûmike ıhnül levhı vel kalemi.
  155. Yâ nefsü lâ teknarî min zelletin azumet, İnnel kebâire fil ğufrâni kel lememi.
  156. Lealle rahmete rabbî hıyne yaksimühâ, Te'tî alâ hasebil ısyâni fil kısemi.
  157. Yâ Rabbi vec'al recâî gayra mün'akisin. Ledeyke vec'al hısâbî gayra münhazimi.
  158. Veltuf bi abdike fid dâreyni irme lehû, Sabran metâ ted'uhül ehvâlü yenhezimi.
  159. Ve'zen li suhbi salâtin minke dâimetin, Alen nebiyyi bi münhelin ve münsecimi.
  160. Vel âli ves sahbi sümmet tabiîne lehüm, Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami.
  161. Mâ rannehat azâbâtil bani nyhu sabâ, Ve etrabel ıyse hâdil ıysi bin neğami.
  162. Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen ebedâ,Alâ habîbike hayril halkı küllihimi.
  KASİDE-İ BÜRDE'Yİ OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  *Okuyucunun yemek, içmek ve giyim hususunda haram olan şeylerden dikkatle kaçınması gereklidir.
  *Abdestli olmak. (Mümkünse gusül abdesti almış bulunmak). Temiz bir yerde ve temiz elbiseli olarak okumalıdır.
  *Niyet etmek, niyete başlarken şu duayı okumak ve bitiminde de kendi anlayacağı dille maksadını ifade etmek gerekir. Niyete şöyle girmelidir:
  "Allâhümme innî etevesselü ileyke bi kasîdetil bürdetil mübârakeh, es'elüke en tüyessira ümûranâ ve en tüferrice kürûbenâ ve hümûmenâ ve en teksifeğumûmenâ ve en terzükanâ acilen ve acilen fid dünyâ vel âhirah, inneke alâ külli şey'in kadiyr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

  "Allah'ım! Bu Kaside-i Bürde'yi işlerimi kolaylaştırman, sıkıntı ve kederlerimi gidermen, maksadıma ulaştırman, dünya ve ahiret mutluluğuna erdirmen için vesile kılıyorum. Allah'ım! Sen her şeye kadirsin. Güç, kuvvet, azametli şanına mahsus ve layıktır."

  *Okurken Kıble'ye dönmüş olarak okumak, okuduklarının manalarını düşünmek, kelimeleri düzgün ve doğru okumak, vezin, kafiye ve aruz kaidelerine uymaya çalışmak gerekir.
  *Kasideyi okumaya başlamadan önce hasta ve yanında bulunanlarla birlikte tevbe ve istiğfar etmek lazımdır.
  *Bundan sonra Tevbe Suresi'nin "Lekad câeküm... ile başlayan son iki ayeti okunur:
  İlk önce şu beyit okunur:
  "El haradü lillâhi münşil halkı min ademin, Sümmes salâtû alel muhtâri fil kıdemi." Bundan sonra Kaside-i Bürde'nin okunacak
  beytine geçilir. Her beyitin sonunda ise aşağıdaki beyit
  okunur:

  "Yâ Rabbi salü dâimen ebedâ,Alâ habiybike hayril halkı küllihimi."

  *Kaside-i Bürde'nin büyüklüğüne, tesirine inanmak, Efendimiz Aleyhisselam'a kemal-i ta'zim ve muhabbet üzere huşu ve kalp huzuru ile okumak şarttır.Okurken arada dünya kelamı söylememek, mümkünse kasideyi ezbere okumak, okumaya başlamadan önce güzel bir amel yapmak lazımdır. (Sadaka vermek gibi.)

  *Kasideyi mümkünse diz çökerek okumak isabetli olur.Maksada ulaşmak için, okumaya başlarken besmele çekip yedi defa "Elhamdü lillâh" demelidir.Sonra da yedi defa şu salavat-ı şerife okunmalıdır:

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin fil evveliyne vel âhıriyne ve fil meleil a'lâ ilâ yevmid dîn."

  *Uygun yer ve zamanlarda tezellül (kendini hiçlemek) maksadıyla yalın ayak, baş açık okumakta yarar vardır.
  * Kasidenin sesli ve manzum olarak (bestesine uygun olarak) okunması ayrıca fayda sağlar.
  * Herhangi bir maksatla kaside okuyacak kimsenin niyet esnasında üç İhlas, bir Fatiha okuyup başta Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere tertibe uyarak bağışlamak edeptendir.
  * Okuyan, okutan ve yanında bulunan kimselerin soğan, sarımsak, sigara ve benzeri hoş olmayan kokulu şeyler yemek, içmek ve bulundurmaktan sakınmaları gerekir.
  * Kaside-i Bürde, kahr için veya başkalarına zarar vermek için, hele nefsin arzusunu yerine getirmek için asla istismar edilmemelidir. Aksi halde vebali büyük olur.

  --- Sonraki mesaj ---

  KASİDE-İ MURADDİYE'Yİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR
  Altı yüz tarihlerinde Mısır'da İmamı Bûsi isimli bir zat vardı. Padişahların yanlarında oturu onları şiirle medh ederdi.Şöyle anlatıyor:
  "Bana felç hastalığı geldi. Belimden aşağı tutmaz oldu. Hekimler benim bu hastalığımın çaresi bulamadılar. İçimden dedim ki:
  "Ben bu kadar padişahları övdüm. Cenab Peygamber'i de bir kaside ile öveyim, beni bu dertte ancak o kurtarır/'
  Bu niyetle Kaside-i Bürde'yi yazdım. Cenab Peygamber (s.a.v.) rüyada bana geldi: "Kaside'y oku." dedi. Önünde okudum. Bazı yerlerini düzeltti ve bana dedi ki: "Neren hastadır?" Gösterdim.

  Mübarek ellerini sürer sürmez hastalık ayağımın altından akıp gitti.Ben de bundan sonra padişahların yanına gitmedim, dünyaya küstüm, darıldım, "Beni bir hastalıktan kurtaramadılar" dedim. Gece gündüz Efendimiz (s.a.v.)'in üzerine salavat-ı şerife getirmeye başladım."

  Bu zat Kaside-i Bürde'den başka Kaside-i Hemziyye'yi yazdı.
  "Bunlardan başka Kaside-i Mudariyye'yi yazmaya başlamıştım. İskenderiye'de limanda oturuyordum. Baktım ki güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu bir zat denizin üzerinden geliyor. Bu hale taaccüb ettim: "Ya Rabbi, bu kimdir?" dedim. Meğer o gelen Cenabı

  Peygamber (s.a.v.)'miş. Yanıma geldi, elimi sıktı ve buyurdu ki:

  "Artık yaptığın kasideler yeter. Yedi kat sema ve yedi kat yerdeki, arş ve kürsideki melekleri sevap yazmaktan yordun. Ümmetime benden selam götür. Her kim bu Kaside-i Mudariyye'yi beş vakit namazlardan sonra günde beş defa okursa, Cennette onunla yanyana komşu olacağız."
  Bu Kaside-i Mudariyye çok kıymetlidir. Bunun kıymetini bilmelidir. Her kim bu kasideyi darda, sıkıntı veya bir şiddette kaldığında okur da, Allah Teala'ya duada bulunursa, Cenabı Ecelli Alâ içinde bulunduğu kederli halinden onu feraha çıkarır.

  * Her gün bir defa okuyan Efendimiz (s.a.v.)'i rüyasında görür.  --- Sonraki mesaj ---

  KASİDE-İ BÜRDENİN FAZİLETİ
  Bûsırî Hazretleri'ne ömrünün sonuna doğru felç hastalığı geldiğinden, bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Yüce Allah'a, hastalığına şifa vermesi için Rasulüllah'ı vesile edip çok dua ve niyazda bulundu. İnsanların en üstünü olan Peygamberimiz Efendimiz'i (s.a.v) öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüyasında Allah Resulü'nun isteği üzerine bu kasidesini okudu.

  Rasulüllah Efendimiz bu kasidesini çok beğendi. O kadar hoşuna gitti ki, üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkanp Bûsırî'ye giydirdi. Bedeninin felçli yerlerini de mübarek elleriyle sığadı. Uyandığında vücudunu tam olarak sağlığına kavuşmuş buldu.

  Ayrıca Peygamber Efendimiz'in rüyada giydirdiği hırka-i saadet de üzerinde idi. İşte bunun için bu kasideye "Kaside-i Bürde" denilmektedir.

  Bürde; hırka veya palto demektir Bu bürdenin teberruk için uzun süre korunduğu, felçli hastalara sürülmek üzere elden ele dolaştığı rivayet edilmektedir.

  Rüya yoluyla da olsa, bir anlık birliktelikten şifaya kavuşan İmam Bûsirî, sevinerek aynı günün sabah namazına giderken, yolda Yüce Allah'ın sevgili kullarından evliya bir zata rastladı. O zat, Bûsırî'ye:

  "Ey Bûsirî! O kasideni ben de dinlemek istiyorum." dedi.
  Bûsirî:
  "Benim kasidelerim çoktur. Hepsini de herkes bilir. Hangisini okumamı istiyorsun?" dedi. O da:
  "Kimsenin bilmediği, ancak bu gece Resulüllah Efendimiz'e okuduğun kasideyi dinlemek istiyorum."
  dedi. Bûsırî:

  "Bunu daha hiç kimseye söylemedim. Nereden ve nasıl anladın?" deyince, o zat da Bûsırî'nin rüyasını ve kendisine hediye edilen hırkayı
  Efendimiz S.A.V in kendisini okşayaşını ve sonucunu bir bir anlattı. 2. #2
  allah razi olsun cok ama cok güzel bir paylasim
  ben yasli bir teyzeye bakiyorum v kendisi yari felcli ve konusamyor bende ona sifa olabilecek bir dua ariyordum
  bunu aksam okuyacagim insallah fadasini görür

  cok saolun

 3. #3
  Allah senden ebediyen razi olsun kardesim
  kasideyi burdeyi coktan ariyordum bulamiyordum

 4. #4

  Kaside-i Bürde

  1. E min tezekküri cîrânin bi zî selemin, Mezecte dem'an cerâ min mukletin bi demi.
  2. Em hebbetir rîhu min tilkâi kâzımetin, Ve evmedal berku fiz zalmâi min idami.
  3. Fe mâ li ayneyke in kultekfüfâ hemetâ, Ve mâ li kalbike in kultestefık yehimi.
  4. E yahsebüs sabbü ennel hubbe münketimün, Mâ beyne münsecimin minhü ve mudtarimi.
  5. Levlel hevâ lem tünk dem'an alâ talelin, Ve lâ enkte li zikril bani vel alemi.
  6. Fe keyfe tünkiru hubben ba'de mâ şehidet, Bihî aleyke udûlüd dem'ı ves sekami.
  7. Ve esbetel vecdü hattay abratin vedanen, Mislel behâri alâ haddeyke vel anemi.
  8. Neam sera tayfü men ehvâ fe errakanî, Vel hubbü ya'teridul lezzâti bil elemi.
  9. Yâ lâimî fil hevel uzriyyi ma'ziraten, Minnî ileyke velev ensañe lem telümi.
  10. Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin. Anil vüsâti ve lâ dâî bi münhasimi.
  11. Mahadtenin nüsha lâkin lestü esmauhû, Innel muhibbe anil uzzâli fi samemi.
  12.İnnittehemtü nasîhaş şeybi fi azelî, Veş şeybü eb'adü fi nushin anit tühemi.
  13. Fe inne emmâratî bis sûi metteazat, Min cehlihâ bi nezîriş şeybi vel herami.
  14. Ve lâ eaddet minel fı'lil cemîli kıra, Dayfin elemme bi re'si gayra muhteşemi.
  15. Lev küntü a'lemü ennî mâ uvakkıruhû, Ketemtü sirran bedâ lî minhü bil ketimi.
  16. Men lî bi raddi cimâhın min ğavâyetihâ, Kemâ yüraddü cimâhul hayli bil lücümi.
  17. Fe lâ terum bil meâsî kesra şehvetihâ, İnnet taâme yukavvî şehveten nehimi.
  18. Ven nefsü ket tıfli in tühmilhü şebbe alâ, Hubbir radâi ve in teftımhü yenfetımi.
  19. Fasrıf hevâhâ ve hâzir en tüvelliyehû, İnnel hevâ mâ tüvellâ yusım ev yusmi.
  20. Ve râıhâ ve hiye fil a'mâli sâimetün. Ve in hiyestahletil mer'â fe lâ tesümi.
  21. Kem hassenet lezzeten lil mer'i kâtileten, Min haysü lem yedri ennes semme fid desemi.
  22. Vahşed desâise min cûm ve min şebeın, Fe rubbe mahmesatin şerrun minet tühami.
  23. Vestefriğıd dem'a min aynin kadimteleet, Minel mehârimi velzem hımyeten nedemi.
  24. Ve hâlifin nefse veş şeytâne va'sıhimâ, Ve in hümâ mehadâken nüsha fettehimi.
  25. Ve lâ tütı' minhümâ hasmen ve lâ hakemen, Fe ente ta'rifü keydel hasmı vel hakemi.
  26. Estağfırullâhe min kavlin bi lâ amelin, Lekad nesebtü bihî neslen li zî ukumi.
  27. Emartükel hayra lâkin me'temartü bihî, Ve mestekamtü fe mâ kavlî lekestekımi.
  28. Ve lâ tezevvettü kablel mevti nâfileten, Ve lem üsalli sivâ fardm ve lem esumi.
  29. Zalemtü sünnete men ahyaz zalâme ilâ, Enişteket kademâhüd durra min verami.
  30. Ve şedde min seğabin ahşâehû ve tava, Tahtel hıcârati keşhan mütrafel edimi.
  31. Ve râvedethül cibâlüş şümmü min zehebin, An nefsihî fe erâhâ eyyemâ sememi.
  32. Ve ekkedet zühdehû fihâ darûratühû, İnned darûrate lâ ta'dû alel ısami.
  33. Ve keyfe ted'û iled dünyâ darûratü men, Levlâhü lem tahrucid dünyâ minel ademi.
  34. Muhammedün seyyidül kevneyni ves sekaleyni, Vel ferîkayni min urbin ve min acemi.
  35. Nebiyyünel âmirun nâhî fe lâ ehadün, Eberra fi kavli lâ minhü ve lâ neami.
  36. Hüvel habîbüllezî türcâ şefâatühû, Li külli hevlin minel ehvâli muktehımi.
  37. Deâ ilallâhi fel müstemsikûne bihî, Müstemsiküne bi hablin gayra münfesımi.
  38. Fâkan nebiyyîne fi halkm ve fi hulükın, Ve lem yüdânûhü fi ilmin ve lâ kerami.
  39. Ve küllühüm min rasûlillâhi mültemisün, Ğarfen minel bahri ev raşfen mined diyemi.
  40. Ve vâkıfûne ledeyhi mde haddihim, Min nuktatil ilmi ev min şekletil hıkemi.
  41. Fe hüvellezî temme ma'nâhü ve sûratühû, Sümmestafâhü habîben bâriün neşemi.
  42. Münezzehtin an şerikin fi mehâsinihî, Fe cevherul husni fîhi ğayru münkasimi.
  43. Da' meddeathün nasârâ fî nebiyyihim, Vahküm bi mâ şi'te medhan fîhi vahtekemi.
  44. Vensüb ilâ zâtihî mâ şi'te min şerafın, Vensüb ilâ kadrihî mâ şi'te min ızami.
  45: Fe inne fadle rasûlillâhi leyse lehû, Haddün fe yu'ribe anhü nâtıkun bi femi.
  46. Lev nâsebet kadrahû âyâtühû ızamen, Ahyesmühû hıyne yüd'â dâriser rimemi.
  47. Lem yemtehmnâ bi mâ ta'yel ukûlü bihî, Hırsan aleynâ fe lem nerteb ve lem nehimi.
  48. A'yel verâ fehüm ma'nâhü fe leyse yürâ, Lil kurbi vel bu'di minhü ğayru münfahımi.
  49. Keş şemsi tazheru lil ayneyni min büudin, Sağîraten ve tükillüt tarfe min ümemi.
  50. Fe keyfe yüdrikü fid dünyâ hakîkatehû, Kavmün niyâmün tesellev anhü bil hulumi,
  51. Fe mebleğul ilmi fîhi ennehû beşerim, Ve ennehû hayru halkıllâhi küllihimi.
  52. Ve küllü âyin eter rusülül kirâmü bihâ, Fe innemettesalet min nûrihî bihimi.
  53. Fe innehû şemsü fadlin hum kevâkibühâ, Yuzhirne envârahâ 1in nâsi fız zulemi.
  54. Ekrim bi halkı nebiyyin zânehû hulükun, Bil husni müştemilin bil bişri müttesimi.
  55. Kez zehri fi terafin vel bedri fi şerafin, Vel bahri fi keramin ved dehri fi himemi.
  56. Ke ennehû ve hüve ferdim fi celâletihî, Fi askerin hıyne telkâhü ve fi haşemi.
  57. Keennemel lü'lüül meknûnü fi sadefin, Min ma'denî mantıkin minhü ve muhteşemin.
  58. Lâ tıybe ya'dilü türben dumme a'zumehû, Tûbâ li münteşikın minhü ve mültesimi.
  59. Ebâne mevlidühû an tıybı unsurihî,Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi.
  60. Yevmün teferrase fihil fürsü ennehümü, Kad ünzirû bi hulûlil bü'si ven nikami.
  61. Ve bâte iyvânü kisrâ ve hüve münsadiun, Ke şemli eshâbi kisrâ gayra mülteimi.
  62. Ven nâru hâmidetül enfâsi min esefin, Aleyhi ven nehru sahil ayni ves sedemi.
  63. Ve sâe sâvete en ğâdat buhayratühâ, Ve rüdde vâridühâ bil ğayzı hıyne zamî.
  64. Ke enne bin nâri mâ bil mâi min belelin, Huznen ve bil mâi mâ bin nâri min darami.
  65. Vel cinnü tehtifü vel envârü sâtıatün,Vel hakku yazheru min ma'nen ve min kelimi.
  66. Amû ve sammû fe ı'lânül beşâiri lem, Tüsma' ve bârikatül inzâri lem rüşemi.
  67. Min ba'di mâ ahberal akvâme kâhinühüm, Bi erme dînehümül mu'vecce lem yekumi.
  68. Ve ba'de mâ âyenû fil ufki min şühübin, Münkaddaten vefka mâ fil ardı min sanemi.
  69. Hattâ ğadâ an tarîkıl vahyi münhezimi, Mineş şeyâtıyni yakfû isra münhezimi.
  70. Ke ennehüm heraben ebtâlü ebrehetin, Ev askerun bil hasa min râhateyhi rumî.
  71. Nebzen bibi ba'de teşbihin bi batnihimâ, Nebzel müsebbihı min ahşâi mültekımi.
  72. Câet li da'vetihil eşcâru sâcideten, Temşî ileyhi alâ sâkm bi lâ kademi.
  73. Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet, Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami.
  74. Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten, Tekıyhi harra vatıysin ül hecîri hami.
  75. Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû. Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi.
  76. Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin, Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî.
  77. Fes sıdku fil ğâri ves sıddîku lem yerimâ, Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi.
  78. Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ, Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi.
  79. Vikâyetüllâhi ağnet an müdâafetin, Mined dürûı ve an âlin minel ütumi.
  80. Mâ sâmeniyed dehru daymen vestecartü bihî İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami.
  81. Ve leltemestü ğmed dârayni min yedihî, İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi.
  82. Lâ tünkirul vahye min rü'yâhü inne lehû, Kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi.
  83. Fe zâke hıyne bülûğın min nübüvvetini, Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi,
  84. Tebârekellâhü mâ vahyün bi müktesebin, Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi.
  85. Kem ebraet vesaben bil lemsi râhatühû, Ve atlekat eriben min ribkatil limemi.
  86. Ve ahyetis seneteş şehbâe da'vetühû, Hattâ haket ğurraten fil a'surid dühümi.
  87. Bi ândın câde ev hıltel bitâha bihâ,
  Seyben binel yemmi ev seylen minel arimi.
  88. Da'nî ve vasfi âyâtin lehû zaherat, Zuhura nâril gırâ leylen alâ alemi.
  89. Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün Ve leyse yenkusu kadran gayra müntezımi.
  90. Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ. Mâ fihi min keramil ahlâkı veş şiyemi.
  91. Ayâtü hakkın miner rahmani muhdesetün, Kadîmetün sıfatül mavsûfı bil kıdemi.
  92. Lem takterin bi zemânin ve hiye tuhbirunâ, Anil meâdi ve an âdin ve an iremi.
  93. Dâmet ledeynâ fe fakat külle mu'cizetin, Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi.
  94. Muhakkemâtün fe mâ yübkıyne min şübehin Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hakemi.
  95. Mâ hûribet kattu illâ âde min harabin, A'del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi.
  96. Raddet belâğatühâ da'vâ muârıdıhâ, Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami.
  97. Lehâ meânin ke mevcil bahri fi mededin, Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi.
  98. Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ, Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi. I
  99. Karrat bihâ aynü kârîhâ fe kültü lehû, Le kad zafarte bi hablillâhi fa'tesımi.
  100. İn tetlühâ hıyfeten min hani nâri lezâ. Etfa'te harra lezâ min virdiheş şiyemi. 1
  101. Ke ennehel havdu tebyaddul vücûhü bihî, Minel usâtı ve kad câühû kel humemi.
  102. Ve kes sıratı ve kel mîzâni ma'dileten, Fel kıstu min ğayrihâ fin nâsi lem yekumi.
  103. Lâ ta'ceben li hasûdin râha yünkiruhâ, Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi. |
  104. Kad tünkirul aynü daVeş şemsi min ramedin, Ve yünkirul femü ta'mel mâi min sekami.
  105. Yâ hayra men yemmemel âtune sâhatehû, Sa'yen ve fevka mütûnil eynükır rusümi.
  106. Ve men hüvel âyetül kübrâ li mu'tebirin, Ve men hüven nı'metül uzmâ li muğtenimi.
  107. Serayte min haramin leylen ilâ haramin, Kemâ seral bedru fî dâcin minez zulemi.
  108. Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten, Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem tenimi.
  109. Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ, Ver rusülü takdime mahdûmin alâ hademi.
  110. Ve ente tahterikus seb'at tıbâka bihim, Fî mevkibin künte fîhi sâhibel alemi.
  111. Hattâ izâ lem teda' şe'ven li müstebikm, Mined dünüvvi ve lâ merkan li müstenimi.
  112. Hafadte külle mekâmin bil idâfeti iz, Nûdîte bir ref ı mislel müfredil alemi.
  113. Keymâ tefüzü bi vaslin eyyi müstetirin, Anil uyûni ve sinin eyye müktetemi.
  114. Fehurte külle fihârin gayra müşterakin, Ve cüzte külle mekâmin gayra müzdehami.
  115. Ve celle mıkdâru mâ vüllîte min rutebin, Ve azze idrâkü mâ ûlîte min niami.
  116. Büşrâ lenâ ma'şeral islâmi inne lenâ, Minel inayeti ruknen gayra münhedimi.
  117. Lemmâ deallâhü dâıynâ li tâatihî, Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi.
  118. Râat kulûbel ıdâ enbâü bi'setihî Ke neb'etin ecfelet ğuflen minel ğanemi.
  119. Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu'terakin, Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami.
  120. Veddül firara fe kâdû yağbitûne bihî, Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami.
  121. Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ, Mâ lem tekün min leyâlil eşhuril hunimi.
  122. Ke ennemed dînü dayfun halle sâhatehüm, Bi külli karmin ilâ lahmil ıdâ karimi.
  123. Yecürru bahra hamisin fevka sâbihatin, Termi bi mevcin minel ebtâli mültetımi.
  124. Min külli müntedibin lillâhi muhtesibin, Yestû bi müste'sılin lil küfri mustalimi.
  125. Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim, Min ba'di ğurbetihâ mevsûleter rahımi.
  126. Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin, Ve hayri ba'lin fe lem teytem ve lem teimi.
  127. Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm, Mâzâ raev minhüm fi külli müstademi.
  128. Ve sel huneynen ve sel bedran ve sel uhuden, Fusûle harfin lehüm edhâ minel vehami.
  129. El musdıril biydı humran ba'de mâ veradet, Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi.
  130. Vel kâtibine bi sürnril hattı mâ teraket, Aklâmühüm harfe cismin gayra mün'acimi.
  131. Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm. Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi.
  132. Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm, Fe tahsebüz zehra fil ekmâmi külle kemi.
  133. Ke emıehüm fi zuhûril hayli nebtü ruben, Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzümi.
  134. Taret kulûbül ıdâ min be'sihim ferkan, Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi.
  135. Ve men tekün bi rasûlillâhi nusratühû. İn telkahül üsdü fi âcâmihâ tecimi.
  136. Ve len terâ min veliyyin gayra münteşirin, Bihî ve lâ min adüvvin gayra münfesımin.
  137. Ehalle ümmetehû fi hırzi milletini, Kel leysi halle meal eşbâli fi ecemi.
  138. Kem ceddelet kelimâtüllâhi min cedelin, Fîhi ve kem hassamel bürhânü min hasımi.
  139. Kefâke bil ilmi fil ümmiyyi mu'cizeten, Fil câhiliyyeti vet te'dîbi fil yütümi.
  140. Hademtühû bi medîhın estekıylü bihî, Zünûbe umrin medâ fış şı'ri vel hıdemi.
  141. İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû, Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami.
  142. Eta'tü ğayyes sıbâ fil hâleteyni ve mâ, Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi.
  143. Fe yâ hasârate nefsin fi ticâratihâ, Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi.
  144. Ve men yebı' acilen minhü bi âcilihî, Yebin lehül ğabnü fi bey'ın ve fi selemi.
  145. İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntakıdın. Minen nebiyyi ve lâ hablî bi münsarimi.
  146. Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyetî, | Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimemi.
  147. İn lem yekun fi meâdî ahizen bi yedî,
  Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi.
  148. Hâşâhü en yuhrimer râcî mekârimehû, Ev yercial câru minhü gayra muhterami.
  149. Ve münzü elzemtü efkârı medâyihahû, Vecedtühû li halâsi hayra mültezimi.
  150. Ve len yefûtel ğmâ minhü yeden teribet, İnnel haya yünbitül ezhâre fil ekemi.
  151. Ve lem ürid zehrated dünyelletıktetafet,Yedâ züheyrin bi mâ esna alâ herimi.
  152. Yâ ekramel halkı mâ lî men elûzü bihî,Sivâke mde hulûlil hâdisil amemi.
  153. Ve len yediyka rasûlellâhi câhüke bî, îzil kerîmü tecellâ bismi müntekımi.
  154. Fe irine min cûdiked dünyâ ve darratehâ, Ve min ulûmike ıhnül levhı vel kalemi.
  155. Yâ nefsü lâ teknarî min zelletin azumet, İnnel kebâire fil ğufrâni kel lememi.
  156. Lealle rahmete rabbî hıyne yaksimühâ, Te'tî alâ hasebil ısyâni fil kısemi.
  157. Yâ Rabbi vec'al recâî gayra mün'akisin. Ledeyke vec'al hısâbî gayra münhazimi.
  158. Veltuf bi abdike fid dâreyni irme lehû, Sabran metâ ted'uhül ehvâlü yenhezimi.
  159. Ve'zen li suhbi salâtin minke dâimetin, Alen nebiyyi bi münhelin ve münsecimi.
  160. Vel âli ves sahbi sümmet tabiîne lehüm, Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami.
  161. Mâ rannehat azâbâtil bani nyhu sabâ, Ve etrabel ıyse hâdil ıysi bin neğami.
  162. Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen ebedâ,Alâ habîbike hayril halkı küllihimi


  KASİDE-İ BÜRDENİN FAZİLETİ  Bûsırî Hazretleri'ne ömrünün sonuna doğru felç hastalığı geldiğinden, bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Yüce Allah'a, hastalığına şifa vermesi için Rasulüllah'ı vesile edip çok dua ve niyazda bulundu. İnsanların en üstünü olan Peygamberimiz Efendimiz'i (s.a.v) öven meşhur kasidesini hazırladı. Rüyasında Allah Resulü'nun isteği üzerine bu kasidesini okudu.  Rasulüllah Efendimiz bu kasidesini çok beğendi. O kadar hoşuna gitti ki, üzerinde bulunan mübarek hırkasını çıkanp Bûsırî'ye giydirdi. Bedeninin felçli yerlerini de mübarek elleriyle sığadı. Uyandığında vücudunu tam olarak sağlığına kavuşmuş buldu.
  Ayrıca Peygamber Efendimiz'in rüyada giydirdiği hırka-i saadet de üzerinde idi. İşte bunun için bu kasideye "Kaside-i Bürde" denilmektedir.  Bürde; hırka veya palto demektir Bu bürdenin teberruk için uzun süre korunduğu, felçli hastalara sürülmek üzere elden ele dolaştığı rivayet edilmektedir.  Rüya yoluyla da olsa, bir anlık birliktelikten şifaya kavuşan İmam Bûsirî, sevinerek aynı günün sabah namazına giderken, yolda Yüce Allah'ın sevgili kullarından evliya bir zata rastladı. O zat, Bûsırî'ye:  "Ey Bûsirî! O kasideni ben de dinlemek istiyorum." dedi.


  Bûsirî:


  "Benim kasidelerim çoktur. Hepsini de herkes bilir. Hangisini okumamı istiyorsun?" dedi. O da:


  "Kimsenin bilmediği, ancak bu gece Resulüllah Efendimiz'e okuduğun kasideyi dinlemek istiyorum."


  dedi. Bûsırî:  "Bunu daha hiç kimseye söylemedim. Nereden ve nasıl anladın?" deyince, o zat da Bûsırî'nin rüyasını ve kendisine hediye edilen hırkayı


  Efendimiz S.A.V in kendisini okşayaşını ve sonucunu bir bir anlattı.  KASİDE-İ BÜRDE'Yİ OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


  *Okuyucunun yemek, içmek ve giyim hususunda haram olan şeylerden dikkatle kaçınması gereklidir.


  *Abdestli olmak. (Mümkünse gusül abdesti almış bulunmak). Temiz bir yerde ve temiz elbiseli olarak okumalıdır.  *Niyet etmek, niyete başlarken şu duayı okumak ve bitiminde de kendi anlayacağı dille maksadını ifade etmek gerekir. Niyete şöyle girmelidir:


  "Allâhümme innî etevesselü ileyke bi kasîdetil bürdetil mübârakeh, es'elüke en tüyessira ümûranâ ve en tüferrice kürûbenâ ve hümûmenâ ve en teksifeğumûmenâ ve en terzükanâ acilen ve acilen fid dünyâ vel âhirah, inneke alâ külli şey'in kadiyr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."  "Allah'ım! Bu Kaside-i Bürde'yi işlerimi kolaylaştırman, sıkıntı ve kederlerimi gidermen, maksadıma ulaştırman, dünya ve ahiret mutluluğuna erdirmen için vesile kılıyorum. Allah'ım! Sen her şeye kadirsin. Güç, kuvvet, azametli şanına mahsus ve layıktır."  *Okurken Kıble'ye dönmüş olarak okumak, okuduklarının manalarını düşünmek, kelimeleri düzgün ve doğru okumak, vezin, kafiye ve aruz kaidelerine uymaya çalışmak gerekir.


  *Kasideyi okumaya başlamadan önce hasta ve yanında bulunanlarla birlikte tevbe ve istiğfar etmek lazımdır.


  *Bundan sonra Tevbe Suresi'nin "


  Lekad câeküm... ile başlayan son iki ayeti okunur:
  İlk önce şu beyit okunur:
  "El haradü lillâhi münşil halkı min ademin, Sümmes salâtû alel muhtâri fil kıdemi."  Bundan sonra Kaside-i Bürde'nin okunacak
  beytine geçilir. Her beyitin sonunda ise aşağıdaki beyit
  okunur:

  "Yâ Rabbi salü dâimen ebedâ,Alâ habiybike hayril halkı küllihimi."

  *Kaside-i Bürde'nin büyüklüğüne, tesirine inanmak, Efendimiz Aleyhisselam'a kemal-i ta'zim ve muhabbet üzere huşu ve kalp huzuru ile okumak şarttır.Okurken arada dünya kelamı söylememek, mümkünse kasideyi ezbere okumak, okumaya başlamadan önce güzel bir amel yapmak lazımdır. (Sadaka vermek gibi.)

  *Kasideyi mümkünse diz çökerek okumak isabetli olur.Maksada ulaşmak için, okumaya başlarken besmele çekip yedi defa "  Elhamdü lillâh" demelidir.Sonra da yedi defa şu salavat-ı şerife okunmalıdır:

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin fil evveliyne vel âhıriyne ve fil meleil a'lâ ilâ yevmid dîn."

  *Uygun yer ve zamanlarda tezellül (kendini hiçlemek) maksadıyla yalın ayak, baş açık okumakta yarar vardır.
  * Kasidenin sesli ve manzum olarak (bestesine uygun olarak) okunması ayrıca fayda sağlar.
  * Herhangi bir maksatla kaside okuyacak kimsenin niyet esnasında üç İhlas, bir Fatiha okuyup başta Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.) olmak üzere tertibe uyarak bağışlamak edeptendir.
  * Okuyan, okutan ve yanında bulunan kimselerin soğan, sarımsak, sigara ve benzeri hoş olmayan kokulu şeyler yemek, içmek ve bulundurmaktan sakınmaları gerekir.
  * Kaside-i Bürde, kahr için veya başkalarına zarar vermek için, hele nefsin arzusunu yerine getirmek için asla istismar edilmemelidir. Aksi halde vebali büyük olur.
  kaynak: Şifalı Dualar Kitabı

Benzer Konular

 1. Kaside-i Bürde'den Dilek Duası
  Konuyu Açan: OLCAY, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 142
  Son Mesaj : 14-Haz-2013, 10:34
 2. Ebu Bürde Bin Ebi Musel -Eş'ari (Radıyallahü Anh)
  Konuyu Açan: SimqEE, Forum: Peygamberler ve Önemli Dini Kişiler.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02-Tem-2012, 21:37
 3. Kaside- i Bürde
  Konuyu Açan: ecrin, Forum: Rukye ve Tedavi.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 18-May-2012, 12:08
 4. Kaside_i bürde'den bir bölüm her murat için denemiştir
  Konuyu Açan: cladua, Forum: Sevgi ve Muhabbet için Dualar.
  Cevap: 72
  Son Mesaj : 16-Oca-2011, 14:32
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com