2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 15 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Köpek Beslenen Evde Namaz Kılınır mı?

  Hanefilere göre köpek elbiseye sürtünürse o elbiseyle namaz kılınır. Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir.

  “İçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceği, ev sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı, ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduğu” gibi hadis-i şerifler vardır. Ayrıca salya ve tüyleri her tarafa bulaşacağından ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme ihtimali de vardır. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir fakat hafif mekruhtur. Hukuk dilinde buna “tenzihi mekruh” denilir.

  Ancak bununla beraber köpek bulunan evde yaşanır, kılınan namazlar ve yapılan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kıldığımız yer veya seccade temiz olsun.

  Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyuruyor: "Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir miktar eksilir."( Buhari, Zebaih, 6; Müslim, Müsakat, 46,50,56-58)

  Köpek bulunan eve melek girmediğini bildiren hadisler de göz önünde bulundurulduğunda, koruma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek İslamda menedilmiştir.Çünkü;

  a) Köpek besleyecek kadar imkanı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır.

  b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalık vardır.

  c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri korkutur, rahatsız eder. (Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık)

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139).

  Hanefilerde esah olan, köpeğin bizatihi necis olmadığıdır, zira korunma ve avlanmada ondan yararlanılmaktadır. Domuz ise bizatihi necistir. Kurandaki "O pistir" ayetinden kasıt domuzdur.

  Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. Vücudunun diğer yerleri buna kıyas edilmez. Ağzını kaba sokarsa kab yedi defa yıkanır. Resulullah (as) buyurdu ki: Köpek sizden birinin kabından içerse, onu yedi defa yıkasın. Ahmed ve Müslim'de: "Köpeğin ağzını soktuğu sizden birinin kabının temizliği, ilki toprakla olan yedi defa yıkamaktır. (Ahmed, Buhari, Müslim)

  Malikilere göre: İster beslenmesine izin verilen bekçi ve çoban köpeği olsun, isterse başka köpek, mutlak olarak temizdir. Sadece ağzını soktuğunda meşhur olan görüşe göre taabbüden yedi defa yıkanır. Ayağını veya hareket ettirmeden dilini soksa veya salyası düşse yıkamak gerekmez.

  Şafii ve Hanbelilere göre: Köpek domuz ve onlardan türeyenler, bunların artığı, teri necistir. Bunlarla kirlenen eşya biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Önceki hadise binaen ağzının necaseti sabit olursa, geri kalan kısım da öncelikle öyledir. Zira ağzı fazla soluduğu için en temiz yeridir. (Bk. İslam Fıkhı Ansiklopedisi Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)

  --------------------------------------
  Et yiyiciler grubunun köpekgiller familyasından evcil bir hayvan. Hayvanlar içerisinde insana en yakın olan köpek, aynı zamanda hayvanların en zeki olanlarından biridir. Köpeğin gebelik süresi dokuz hafta olup bir batında altı ile on arasında yavru doğurur. İki yüzelli kadar çeşidi vardır. Köpekler kullanılışları bakımından koruyucu köpekler, av köpekleri, iş köpekleri ve süs köpekleri olarak bir tasnife tabi tutulabilir. İnsanlara bağlılıkları ile bilinirler. Köpekler, evleri korumak için kullanıldığı gibi, savaşlarda da onlardan istifade edildiği olmuştur. Ama en çok avcılıkta kullanılmaktadırlar.

  Eski Mısır'da köpek kutsal sayılırdı. Onlar için mezarlıklar yapmışlar ve buraları birer kutsal mekan edinmişlerdi. Putperest Türklerde köpek kutsal sayılan hayvanlar arasında idi. On iki hayvanlı Türk takviminde yıllardan biri köpek yılıdır.

  Deyim olarak köpek, çok ağır ve Onur kırıcı bir hakaret olarak kullanılır.

  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24......) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17......). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.

  Köpeğin satışı:

  Hasan el-Basrî, Rabîa, Hammad b. Süleyman, Evzaî, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Dâvûd ez-Zâhirî, bir rivayette imam Mâlik, köpek satışından elde edilen paranın haram olduğu görüşündedirler. Atâ b. Ebî Rabah, ibrâhim en-Nehâî, Ebû Hanîfe ve bazı Mâlikîlere göre kendisinden faydalanılan köpeğin satışı caiz ve parası mübahtır. Ebû Hanife ve Ebû Yusuf eğitimi kabul etmeyen saldırgan köpeğin satışını caiz görmemişlerdir (ibn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, İstanbul 1985, II, 105; İbnü'l-Hümam, a.g.e., Vl, 245; Tecrid-i Sarih Tercümesi, V l, 380).

  Köpeğin Cinayetleri.

  İmam Ebû Yûsuf'a göre bir kimse köpeği, ısırmak üzere bir başka şahsın üzerine kışkırtır ve bunun neticesinde köpek bunu yaparsa kışkırtan bundan sorumludur ve diyetini öder. Çünkü köpeği bu şekilde kışkırtmak, onu insanın üzerine salıvererek telef olmasına sebebiyet vermek gibidir. Fetva bu görüşe göredir. Ebu Hanife'ye göre ise hareket, kışkırtma neticesinde değil köpeğin ihtiyarıyla meydana geldiğinden tazminat vermek gerekmez. Çünkü hayvanların kendiliğinden yaptığı cinayetler hederdir, tazmini gerektirmez (Kâsânî, Bedâyiu's-Sanayî, Kahire 1327-28/1910, VII, 273). Köpeğin, bulunduğu eve sahibinden izinli veya izinsiz olarak giren şahsı ısırarak telef etmesi halinde sahibine tazmin gerekmez (Kâsânî, a.g.e., VII, 273). Ancak köpeğin sahibi daha önceden uyarılmış ve oda ihmal etmiş ise zarardan sorumludur. (Ali Haydar, Dürerü'l Hukkâm, İstanbul 1330, II, 929; Mecelle, mad. 929).

  Hanbelî hukukçuları izinle girilmesi halinde köpeğin yaptığı zarardan sahibinin sorumlu olduğu görüşündedirler (İbn Kudâme, el-Muğnî, Beyrut 1392-93/1972-73, X, 358). Nitekim Kadı Şuraylı da evin köpeği tarafından dağarcığı parçalanan şahsa, izinle girmiş olması halinde zararın tazmin edilmesi gerektiğini söylemiştir (ibn Hazm, el-Muhallâ, Kahire, ty., (Mektebetü Dâri't-Türâs), XI, 10). Isırıcı bir köpeği edinen şahıs gündüz yahut gece bir insanı veya hayvanı ısırması, elbiseyi yırtması vb. durumlardaki zarardan sorumludur (İbn Kudame, a.g.e., X, 358). Şâfiîlere göre ise sahipleri köpeğin tehlikeli ve zararlı olduğunu biliyorlarsa gerekli tedbiri almakla mükelleftirler. İhmal neticesi meydana gelecek zarardan sorumludurlar (Nevevî, a.g.e., XI, 225).

  Saffet KÖSE 2. #2
  umutbey
  Doğru yazmışsın şimdi hayvanseverlerle başın dertte. Ayrıca bir çok hastalığada sebep olmasından dolayı evde beslenmesi uygun değildir.

 3. #3
  Alıntı umutbey Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Doğru yazmışsın şimdi hayvanseverlerle başın dertte. Ayrıca bir çok hastalığada sebep olmasından dolayı evde beslenmesi uygun değildir.
  walla benım evde beslediğim bir köpeğim oldu. bahçede zaten vardı bitane. bu bebek diye bahçeye salmaya yüreğim elvermiyo dısarısı soğuk diye bebek daha çünkü
  ama namazda kılıyorum bu yüzden önce kendim için bu konuyu araştırma gereksinimi duydum. bende hayvanları cok seviyorum hayvanseverin kızmasına gerek yok umut
  bende çok seviyorum hayvanları, ama gerçeklerlede yüzleşmek gerek

 4. #4
  evet tamam çok seviyorum ediyorumda bahçeli bir evim olursa ancak kabul edebilirim.ne kadar temiz tutarsan tut.istersen en keskin kokulu şampuanla günde 3 öğün yıka(ki zaten gün aşırı bile yıkamak mümkün değil)köpek pis kokuyor kardeşim şunu kabul edelim. teyzeminde vardı hayvanın kokusu öyle bir sinmişti ki heryere öldükten sonra da uzun bir süre çıkmadı koku. kılını tüyünü saçmasıda cabası.bu düşüncenin hayvan sevmemezlikle ilgisi yok şimdi doğruları konuşuyoruz.sokakta gezdiriyorsun sokaktaki her türlü mikrobu topluyor eve her nekadar ayağını silsende bu böyle.kakada yapıyor poposunu silebiliyor musun?sonra birde içeri geçip halılara sürtünüyor işiyor kusuyor.mantıklı olmalı biraz.
  mesela benim kedim var.ki islam kediye olur vermiş temiz bir hayvan olduğu için ama o bile ev için pis . kedilerin tükürüğü insan tükürüğü gibi değildir.yateri kadar su içtiklerinde tükürüğüantiseptik görevini görürki onlara yıkanmalarına bile gerek kalmaz.düşünün yani dışkısını saklayan insan gözünün içine bakınca tuvaletini edemeyen hayvan.ama benim yarma oğlan evi otel gibi kullanıp tüm gün sokaklarda kirli hemde kızgınlık dönemi diye leş gibi kokuyor.pire tasmasıda takamıyoruz ki basket oynuyor pireler.üstelik leğeni de ev içinde.evde olacak iş değil hayvan.

 5. #5
  bizim veteriner şampuan verdi kızıma. pire tasması takıyoruz aşılarını oldu. pire damlasıda damlatıyoruz. özel şampuanıyla hergün yıkanıyo dışarıda gezmeye ben çıkarıyorum zaten gelincede yıkanıyoruz. tuvalet sorunu oluyo arada yıkıyorum temizliyorum. hijyenik olmaya çalışsakta asıl olan salyası tüyü vs zararlı hastalık kapabiliyo insanlar.
  atamıorum işte evden okadar cok seviyorumki onu, ben uzaktan sevmeyi beceremiyorum. o yüzden bi odaya sokturmuyorum artık orda namaz kılıyorum

 6. #6
  KaFKaSYa
  Biz Şafiilerde Islak Köpek Haramdır, Ama Artık Kimse Elini Kuru Köpeğe Bile Sürmez Olmuş. Hala Bile Köpeklere Dokunurken Tırsa Tırsa Dokunuyorum

 7. #7
  kopeğe dokunmadan sevilmezki zaten sıkıcan patilerini kulaklarını. yerde yuvarlancan kafasını tüylerini okşıyacan.. ayyy sevilmezmi onlar. ama bahsettiğim kopeklerde ya alman kurdu ya sivas kangal falan olucak. bit kadar kopeklerden bahsetmiyorum.

 8. #8
  umutbey
  Köpek mübarek hayvan. Adı ile kur'anda gecen (kıtmir) hayvanlardan. Ama her ne olursa olsun evde beslenmesi yani evin içınde uygun değil. İmkan varsa bahçede beslenebilir.

 9. #9
  Arkadaşlar kızımın ısrarıyla evde köpek besliyom bir haftadır bütün ibadetlerimi içime düşen ves veseden dolayı yapamıyorum sanki kabul olmayacak gibi geliyor.köpeğe bakıyom küçücük bişey yardıma muhtac 2 buçuk aylık bir bebek kendimi ölçüyom ibadetlerimi yapamıyom duada bile bulunamıyorum,sizlerin bilgilerine ihtiyacım var köpek bulunan eve melek girmez diye geçiyo hadislerde ben ne yapmalıyım?

 10. #10
  a) Köpek besleyecek kadar imkanı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır.

  Her ikisi de yapılabilir.Köpeği sadece kuru ekmek ve suyla besleseniz bile yine sizi kapıda bekler.

  b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalık vardır.

  Aynı tıbbın kesin açıklamalarına göre,insandan insana geçen birçok hastalık da vardır.Özellikle grip kimi insanlar için öldürücü olabilir.Sıtma mikrobunu taşıyan sivri sineklerin neden olduğu ölümler her zaman en tepededir.

  c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri korkutur, rahatsız eder. (Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık)

  Buna cevap vermeye bile gerek yok aslında.Madde sayısı fazla olsun diye yazılmış.Öyle insanlar var ki,sadece kapılarında kedi,köpek olduğu için evlerinde mahallenin çocukları eksik olmaz.Meselâ yaşlı insanlar.

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır.


  1) Melekler : yemek,içmek,uyumak,barınmak... gibi insani ihtiyaçları yoktur.Dolayısıyla koku almak da buna dahil.
  2) Evde beslenen köpek pislik yemez.Ya köpek maması ya da yemek artıklarını yer ve seçici olurlar.
  3) Köpek beslenen eve melek girmiyorsa,ölümsüzlüğün ilacı bulundu demektir.Çünkü okuduklarıma göre Azrail bir melekti.

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Çorapsız Namaz Kılınır Mı ?
  Konuyu Açan: SIRLI_HaZinE, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18-Jun-2011, 11:53
 2. Alafranga Tuvalette Namaz Kilinir mi?
  Konuyu Açan: ozge_72, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 01-Dec-2009, 22:59
 3. Ojeli Tırnaklarla Namaz Kılınır mı?
  Konuyu Açan: princess01, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 14-Nov-2009, 08:10
 4. Cami'de Bu Elbiseyle Namaz Kılınır mı ya !
  Konuyu Açan: Murathan, Forum: Serbest Kürsü.
  Cevap: 36
  Son Mesaj : 20-Oct-2009, 13:49
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com