4 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 33 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  pyramid

  Kuranda Geçen Dualar

  Hak Teâlâ Hazretleri buyuruyor:  "Ey Resûl-i Ekremim! Benim kullarım "Rabbi-miz uzakta mıdır, yakında mıdır?" diyerek sana beni sordukları zaman sen onlara cevap ver ki: Ben onlara pek yakınımdır. Bana duâ eden kulumun duasını kabul ederim. Duâ ettiğinde benden duâlarının kabulünü istesinler. Ve bana îman etsinler. Umulur ki onlar îmanları ve duâları sebebiyle doğru yola vâsıl olurlar ve irşâd olunurlar. "(Bakara Sûresi, 186)

  Fahr-i Râzî, Kâzı Beyzâyi ve Hâzin'in beyânlarına göre ashâb-ı kiramdan bazı kimselerin: "Ya Re-sûlallah! Rabbimiz bize yakîn ise hafif sesle yahud gizlice duâ edelim. Eğer uzak ise yüksek sesle duâ edelim" demeleri üzerine bu âyet-i celîlenin nâzil olduğu mervîdir.

  Başka bir rivâyette ise yahûdilerin: "Yâ Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-! Sen yer ile gök arasını pek uzak haber veriyorsun. Rabbimiz duâmızı nasıl işidir?" demeleri üzerine nâzil olduğu mervîdir. Bu sebeb-i nûzullere göre âyetin ma'nası şöyle olur:

  "Ey Resûlüm! Benim kullarım sana benim evsâfımdan suâl edip Rabbimizin lutfu bize yakın mı? Duâmızı gizlice kendi içimizde mi yapalım? Yoksa uzakta mı? Duamızı yüksek sadâ ile yapalım? dediklerinde: "Sen onlara Benim tarafımdan cevâb ver. Ben onların gizli duâlarını işitirim. Zira Benim ilmim onlara pek yakındır. Binâenaleyh onların işlerini bilip sözlerini işiterek hallerine muttali' olduğumdan duâ eden kimsenin duâsı ihlâs üzere olursa icâbet ederim. Şu hâlde onlar benden icâbet talep etsinler. Ben de onlara icâbet ederim. Senin vâsıtan ile onları îmana davet etdiğimde derhal îman etsinler. Zîra ben onların duâlarına icabet edince onların da benim da'-vetime icabet ve emrime itaat etmeleri vâcibdir ve onlar davetime icabetle doğru yolu muhakkak bulurlar." 2. #2
  maiadam
  ellerine ve yüreğine sağlık. Allah razi olsun.

 3. #3
  Muhabbetci

  Kur'ân'da dua ayetleri


  Peygamber Efendimizin Duası

  "Rabbi zidnî ilma"

  Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]

  Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua

  "Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."

  Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]

  Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua


  "Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn."


  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[3]

  Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail'in (a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua

  "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."


  Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[4]

  Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları

  "Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim."

  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.[5]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua

  "Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema."

  Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.[6]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua

  "Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab."

  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![7]

  Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua."

  Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[8]

  Hz. Musa'nın Duaları

  "Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn."

  Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.[9]

  "Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn."

  Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.[10]

  "Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."

  Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.[11]

  "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."


  Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[12]

  "Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."

  Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[13]

  "Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."

  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[14]

  Hz. İsa'nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua

  "Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."

  Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.[15]

  Hz. Şuayb'ın (a.s) Yaptığı Dua

  "Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr'ul-fatihîn."

  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[16]

  Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."

  Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[17]

  Hz. Nuh'un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua

  "Rabbinsurnî bima kezzebûn."

  Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.
  [18]

  Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh'un (a.s) Duası

  "Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn."

  Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.[19]

  Hz. Yusuf'un (a.s) Yaptığı Dualar

  "Rabbi's-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûnenî ileyhi ve illa tasrif annî keydehunne esbu ileyhinne ve ekun min'el-cahilîn."

  Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.[20]

  "Rabbi gad ateyteni min'el-mulki ve allemtenî min te'vil'il-ahadisi fatir'es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid'dunya vel-ahireti teveffenî muslimen ve elhignî bi's-salihîn."

  Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.[21]

  Hz. Eyyub'un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua

  "Ennî messeniyez-zurru ve ente erham'ur-rahimîn."

  Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[22]

  Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

  "La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."

  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[23]

  Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

  "Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemûn."

  Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[24]

  Hz. Süleyman'ın (a.s) Duası

  "Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metikelletî en'amte aleyye ve alâ valideyye ve na'mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik'es-salihîn."

  Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[25]

  Hz. Meryem'in (a.s) Anasının Yaptığı Dua

  "İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm."

  Allah'ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.[26]

  Hz. Musa'nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

  "Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn."

  Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.[27]

  Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua

  "Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte'nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tâgate lena bih. Va'fu annâ vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm'il-kâfirîn."

  Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.[28]

  Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua

  "İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim velezzâllîn."

  Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.[29]

  İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar

  "Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad."

  Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.
  [30]

  Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua

  "Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr."

  Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[31]

  Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar

  "Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."

  Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.[32]

  "Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd."

  Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.

  Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[33]

  Tefekkür Ehli Müminlerin Duası

  "Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr."

  Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.[34]

  Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası

  "Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec'allena min ledunke veliyyen vec'al lena min ledunke nasîra."

  Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.[35]  [1]- Taha, 114

  [2]- Mü'minun, 94

  [3]- A'raf, 123

  [4]- Bakara, 127

  [5]- Bakara, 128-129

  [6]- İbrahim, 35-38

  [7]- İbrahim, 40-41

  [8]- Al-i İmran, 38

  [9]- Maide, 25

  [10]- A'raf, 143

  [11]- A'raf, 151

  [12]- A'raf, 155

  [13]- A'raf, 156

  [14]- Yunus, 85-86

  [15]- Maide, 114

  [16]- A'raf, 88-89

  [17]- Hud, 47

  [18]- Müminun, 26

  [19]- Müminun, 29

  [20]- Yusuf, 33

  [21]- Yusuf, 101

  [22]- Enbiya, 83

  [23]- Enbiya, 87

  [24]- Şuara, 169

  [25]- Neml, 19

  [26]- Al-i İmran, 36

  [27]- A'raf, 126

  [28]- Bakara, 286

  [29]- Fatiha, 6-7

  [30]- Al-i İmran, 8-9

  [31]- Al-i İmran, 16

  [32]- Al-i İmran, 192

  [33]- Al-i İmran, 193-194

  [34]- Al-i İmran, 191

  [35]- Nisa, 75


  Alinti

 4. #4
  EyLüL
  Alıntı Muhabbetci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  Peygamber Efendimizin Duası

  "Rabbi zidnî ilma"

  Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]

  Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua

  "Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."

  Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]

  Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua


  "Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn."


  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[3]

  Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail'in (a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua

  "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."


  Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[4]

  Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları

  "Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim."

  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.[5]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua

  "Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema."

  Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.[6]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua

  "Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab."

  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![7]

  Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua."

  Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[8]

  Hz. Musa'nın Duaları

  "Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn."

  Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.[9]

  "Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn."

  Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.[10]

  "Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."

  Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.[11]

  "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."


  Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[12]

  "Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."

  Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[13]

  "Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."

  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[14]

  Hz. İsa'nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua

  "Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."

  Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.[15]

  Hz. Şuayb'ın (a.s) Yaptığı Dua

  "Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr'ul-fatihîn."

  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[16]

  Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."

  Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[17]

  Hz. Nuh'un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua

  "Rabbinsurnî bima kezzebûn."

  Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.
  [18]

  Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh'un (a.s) Duası

  "Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn."

  Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.[19]

  Hz. Yusuf'un (a.s) Yaptığı Dualar

  "Rabbi's-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûnenî ileyhi ve illa tasrif annî keydehunne esbu ileyhinne ve ekun min'el-cahilîn."

  Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.[20]

  "Rabbi gad ateyteni min'el-mulki ve allemtenî min te'vil'il-ahadisi fatir'es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid'dunya vel-ahireti teveffenî muslimen ve elhignî bi's-salihîn."

  Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.[21]

  Hz. Eyyub'un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua

  "Ennî messeniyez-zurru ve ente erham'ur-rahimîn."

  Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[22]

  Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

  "La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."

  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[23]

  Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

  "Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemûn."

  Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[24]

  Hz. Süleyman'ın (a.s) Duası

  "Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metikelletî en'amte aleyye ve alâ valideyye ve na'mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik'es-salihîn."

  Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[25]

  Hz. Meryem'in (a.s) Anasının Yaptığı Dua

  "İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm."

  Allah'ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.[26]

  Hz. Musa'nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

  "Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn."

  Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.[27]

  Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua

  "Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte'nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tâgate lena bih. Va'fu annâ vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm'il-kâfirîn."

  Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.[28]

  Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua

  "İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim velezzâllîn."

  Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.[29]

  İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar

  "Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad."

  Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.
  [30]

  Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua

  "Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr."

  Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[31]

  Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar

  "Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."

  Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.[32]

  "Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd."

  Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.

  Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[33]

  Tefekkür Ehli Müminlerin Duası

  "Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr."

  Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.[34]

  Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası

  "Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec'allena min ledunke veliyyen vec'al lena min ledunke nasîra."

  Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.[35]  [1]- Taha, 114

  [2]- Mü'minun, 94

  [3]- A'raf, 123

  [4]- Bakara, 127

  [5]- Bakara, 128-129

  [6]- İbrahim, 35-38

  [7]- İbrahim, 40-41

  [8]- Al-i İmran, 38

  [9]- Maide, 25

  [10]- A'raf, 143

  [11]- A'raf, 151

  [12]- A'raf, 155

  [13]- A'raf, 156

  [14]- Yunus, 85-86

  [15]- Maide, 114

  [16]- A'raf, 88-89

  [17]- Hud, 47

  [18]- Müminun, 26

  [19]- Müminun, 29

  [20]- Yusuf, 33

  [21]- Yusuf, 101

  [22]- Enbiya, 83

  [23]- Enbiya, 87

  [24]- Şuara, 169

  [25]- Neml, 19

  [26]- Al-i İmran, 36

  [27]- A'raf, 126

  [28]- Bakara, 286

  [29]- Fatiha, 6-7

  [30]- Al-i İmran, 8-9

  [31]- Al-i İmran, 16

  [32]- Al-i İmran, 192

  [33]- Al-i İmran, 193-194

  [34]- Al-i İmran, 191

  [35]- Nisa, 75


  Alinti

  Gerçekten çok güzel..
  emeğine sağlık..
  anlamını bilerek dua etmek kadar güzel bir şey var mı..
  Allah c.c. razı olsun..

 5. #5
  BEBEGİM

  Kur'an'dan Bazı Dualar

  Peygamber Efendimizin Duası

  "Rabbi zidnî ilma"

  Ey Rabbim! Benim ilmimi artır[1]

  Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua


  "Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin"

  Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma[2]

  Hz Adem (as) ve Hz Havva validemizin yaptığı dua


  "Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn"

  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz[3]

  Hz İbrahim (as) ve Hz İsmail'in (as) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua  "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim"

  Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin[4]

  Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları  "Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim"

  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin[5]

  Hz İbrahim'in (as) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua  "Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema"

  Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz[6]

  Hz İbrahim'in (as) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua  "Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî Rabbena ve tegabbel duaî Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab"

  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![7]

  Hz Zekeriyya'nın (as) Yaptığı Dua  "Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua"

  Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver Şüphesiz sen duaları işitensin[8]

  Hz Musa'nın Duaları  "Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn"

  Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim Bizimle fasık toplumun arasını ayır[9]

  "Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn"

  Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben[10]

  "Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn"

  Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet Bizi rahmetine kat Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin[11]

  "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn"

  Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın[12]

  "Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke"

  Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik[13]

  "Alallahi tevekkelna Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn"

  Biz Allah'a güvendik Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar[14]

  Hz İsa'nın (as) Rızk İçin Yaptığı Dua  "Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn"

  Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın[15]

  Hz Şuayb'ın (as) Yaptığı Dua  "Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr'ul-fatihîn"

  Biz Allah'a güvendik Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın 6. #6

  Duâ Ayetlerİ

  Her murad için okunacak Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetleri

  Rabbenâ ve’calnâ muslimeyni leke ve min-zurriyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ inneke ente’t-evvâbu’r-rahim.
  Rabbenâ ve’b’as fihim resûlen minhum yetlû aheyhim âyâtike ve yuallimu-humu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.
  Rabbenâ âtinâ fîd-dunyâ haseneten ve fî-l-âhirati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr.
  Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alâllezîne min-kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’ğfir lenâ ve’r-hamnâ ente mevlânâ fe’n-surnâ alâ’l-kavmil’l-kâfirîn.
  Rabbenâ lâtuziğ kulûbenâ ba’de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledunke rahmeten inneke ente’l-vehhâb.
  Ellezîne yukûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fe’ğfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâbe’n-nâr.
  Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte ve’t-tebâ’nâ’r-rasûle fe’ktubnâ ma’ş-şahidin.
  Rabbenâ’ğfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ va’n-surnâ alâ’l-kavmil’-kâfirîn.
  Rabbenâ mâ-halakte hâzâ bâtılâ, subhaneke fe-kınâ azâben-nâr.
  Rabbenâ inneke men-tudhili’n-nâra fekad ahzeyteh vemâ li’z-zâlimîne min ensâr.
  Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî li’l-îmânî enâminû bi-rabbikum fe-âmennâ rabbenâ fağfir lenâ zunubenâ ve keffir annâ seyyi’âtinâ ve teveffenâ maâ’l-ebrâr.
  Rabbenâ ve âtinâ ma-vaadtenâ alâ rusulike velâ tuhzinâ yevme’l-kıyâmeti inneke hâ-tuhlifu’l-mîâd
  Kaale İsa’bnu Meryeme-allahumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mine’s-semâi tekûnu lenâ îden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ve’r-zuknâ ve ente hayru’r-razikîn
  Kaalâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in-lem-tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûmenne mine’l-hâsirîn
  Rabbenâ inneke âteyte Fir’avne ve mele’ehû zîneten ve emvâlen fî’l-hayâti’d-dunyâ rabbenâ li-yudillû an-sebîlik, rabbenâ’t-mis alâ emvalihim ve’şdud âlâ kulûbihim felâ yu’minû hattâ yeravu’l-azâbe’l-elîm
  Rabbenâ innî eskentu min-zurriyetî bi-vâdin ğayri zî-zar’in inde beytik’l-Muharrami rabbenâ liyukîmû’s-salâte fec’al ef’ideten mine’n-nâsi tehvî ileyhim ve’r-zukhum mine’s-semerâti le’allehum yeşkurûn.
  Rabbenâ inneke ta’lemu mâ-nuhfî vemâ nu’lin vemâ yehfâ alâllahi min-şey’in fî’l-ardi velâ fî’s-semâi elhamdu lillâhillezî vehabe lî alâ’l-kiberî ismâîle ve ishaka inne rabbî le-semîu’d-duâ,
  Rabbic’alnî mukîma’s-salâti vemin zurriyetî, rabbenâ ve tekabbel duâ,
  Rabbenâ’ğfir lî ve livâlideyye ve li’l-mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.
  Rabbenâ âtinâ min-ledunke rahmeten ve heyyi’lenâ min-emrinâ raşadâ.
  Rabbenâ heb lenâ min-ezvâzinâ ve zurriyyââtinâ kurrata a’yunin ve’c’alnâ li’l-muttekîne imâmâ.
  Rabbenâ’k-şif annâ’l-azâbe innâ mu’minûn.
  Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileyke’l-masîr.
  Rabbenâ lâ-tec’alnâ fitneten lillezîne keferû ve’ğfir lenâ rabbenâ inneke ente’l-azîzu’l-hakîm.
  Rabbenâ’ğfir lenâ ve li-ihvâninâ’llezîne sebekûnâ bi’l-îmâni velâ tec’al fî kulûbinâ ğilen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm.
  Rabbenâ etmim lenâ nûranâ ve’ğfir lenâ inneke alâ kulli şey’in kadîr.

  Kur’an-ı kerimdeki duâ ayetlerinin bazılarının manaları


  Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru! (Bekara 201)
  Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kâfirlere karşı bize yardım et! (Bekara 250)
  Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme!
  Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et! (Bekara 286)
  Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! [bizi sapıtma] Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin. (A.İmran 8)
  Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru. (A.İmran 16)
  Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; ayaklarımızı [yolunda] sabit kıl; kâfirlere karşı bizi muzaffer eyle! (A.İmran 147)
  Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanın" diyen davetçiyi [peygamberi] işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vâdinden caymazsın. (A.İmran 193-194)
  Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, müslüman olarak canımızı al! (Araf 126)
  Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! (İbrahim 40-41)
  Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat! (Şuara 83)

 7. #7
  s.reyyan
  eline sağlık..teşekkürler..böyle bir dua duymadımdı..ayetlerden senmi toparladın edibenur...

 8. #8
  Muhabbetci

  Kur'ân'da Dua Ayetleri

  Kur'ân'da Dua Ayetleri


  Peygamber Efendimizin Duası

  "Rabbi zidnî ilma"
  Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[1]

  Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua

  "Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."
  Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.[2]

  Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua

  "Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min'el-hasirîn."
  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[3]

  Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail'in (a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua

  "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."
  Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[4]

  Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları

  "Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim."
  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.[5]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua

  "Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu minnî ve men asâni feinneke ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten minen-nasi tehvî ileyhim ver-zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-sema."
  Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey Allah'tan gizli kalmaz.[6]

  Hz. İbrahim'in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua

  "Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab."
  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![7]

  Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua."
  Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[8]

  Hz. Musa'nın Duaları

  "Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-fasikîn."
  Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.[9]
  "Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn."
  Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.[10]
  "Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."
  Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.[11]
  "Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."
  Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[12]
  "Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."
  Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[13]
  "Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."
  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[14]

  Hz. İsa'nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua

  "Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."
  Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.[15]

  Hz. Şuayb'ın (a.s) Yaptığı Dua

  "Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr'ul-fatihîn."
  Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[16]

  Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua

  "Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."
  Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[17]

  Hz. Nuh'un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua

  "Rabbinsurnî bima kezzebûn."
  Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.[18]

  Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh'un (a.s) Duası

  "Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn."
  Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.[19]

  Hz. Yusuf'un (a.s) Yaptığı Dualar

  "Rabbi's-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûnenî ileyhi ve illa tasrif annî keydehunne esbu ileyhinne ve ekun min'el-cahilîn."
  Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.[20]
  "Rabbi gad ateyteni min'el-mulki ve allemtenî min te'vil'il-ahadisi fatir'es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid'dunya vel-ahireti teveffenî muslimen ve elhignî bi's-salihîn."
  Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.[21]

  Hz. Eyyub'un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua

  "Ennî messeniyez-zurru ve ente erham'ur-rahimîn."
  Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[22]

  Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

  "La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn."

  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[23]

  Hz. Lut'un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası

  "Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemûn."
  Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[24]

  Hz. Süleyman'ın (a.s) Duası

  "Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metikelletî en'amte aleyye ve alâ valideyye ve na'mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik'es-salihîn."
  Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[25]

  Hz. Meryem'in (a.s) Anasının Yaptığı Dua

  "İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm."
  Allah'ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.[26]

  Hz. Musa'nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası

  "Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn."

  Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.[27]

  Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua

  "Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte'nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna ma la tâgate lena bih. Va'fu annâ vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm'il-kâfirîn."
  Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.[28]

  Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua

  "İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim velezzâllîn."
  Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.[29]

  İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar

  "Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad."
  Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle geri dönmez.[30]

  Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua

  "Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr."
  Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[31]

  Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar

  "Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."
  Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.[32]
  "Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd."
  Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.
  Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[33]

  Tefekkür Ehli Müminlerin Duası

  "Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr."
  Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.[34]

  Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası

  "Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec'allena min ledunke veliyyen vec'al lena min ledunke nasîra."
  Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder.[35]  [1]- Taha, 114

  [2]- Mü'minun, 94

  [3]- A'raf, 123

  [4]- Bakara, 127

  [5]- Bakara, 128-129

  [6]- İbrahim, 35-38

  [7]- İbrahim, 40-41

  [8]- Al-i İmran, 38

  [9]- Maide, 25

  [10]- A'raf, 143

  [11]- A'raf, 151

  [12]- A'raf, 155

  [13]- A'raf, 156

  [14]- Yunus, 85-86

  [15]- Maide, 114

  [16]- A'raf, 88-89

  [17]- Hud, 47

  [18]- Müminun, 26

  [19]- Müminun, 29

  [20]- Yusuf, 33

  [21]- Yusuf, 101

  [22]- Enbiya, 83

  [23]- Enbiya, 87

  [24]- Şuara, 169

  [25]- Neml, 19

  [26]- Al-i İmran, 36

  [27]- A'raf, 126

  [28]- Bakara, 286

  [29]- Fatiha, 6-7

  [30]- Al-i İmran, 8-9

  [31]- Al-i İmran, 16

  [32]- Al-i İmran, 192

  [33]- Al-i İmran, 193-194

  [34]- Al-i İmran, 191

  [35]- Nisa, 75

 9. #9
  ALLAH razi olsun kardesim ellerine saglik bende aradigim bazi dualari sayende topladim ALIYORUM hakkini helal et
  Ayrica BAYRAMINI kutlarim selamlar

 10. #10
  Muhabbetci
  ALLAH cümlemizden razi olsun insallah..Seninde bayramini kutlarim...

4 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Kuranda Gecen Hifz Ayetleri Havvas İşinde Mutlaka Oku
  Konuyu Açan: TARFATÜLAYN, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 25-Haz-2012, 13:20
 2. Kuranda Geçen Tevbe İle İlgili Ayetler....
  Konuyu Açan: freesia, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01-Mar-2012, 20:42
 3. Kuranda geçen akılla ilgili ayetler
  Konuyu Açan: yanki, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12-Eki-2009, 23:34
 4. Kuranda geçen ifrit
  Konuyu Açan: vhercle, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 28-Ağu-2008, 15:08
 5. Kuran-ı Kerim'de Geçen Dualar
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21-Mar-2008, 03:02

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com