Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71.âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.

Faziletleri...

Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

MEALİBismillâhirrahmânirrahîm
1. Kâf HâYâ Ayn Sâd.
2.Bu,Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.
3. Hani o,Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.
4.O,şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalımağardı. Sanayaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”
5,6. “Gerçekşu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dankorkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakubhanedanınavaris olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimsekıl!”
7.(Allah,şöyle dedi: “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı biroğulmüjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.”
8.Zekeriyya,“Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışiken,benim nasıl çocuğum olur?” dedi.
9.(Vahiymeleği) dedi ki: Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu, bana görekolaydır.Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım."
10.Zekeriyya,“Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver”, dedi.Allah da,“Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gecekonuşamamandır” dedi.
11.DerkenZekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi,konuşamadı) ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diyeişaret etti.


12,13,14. (Yahya, dünyaya gelipbüyüyünce onu peygamber yaptıkve kendisine) “EyYahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet vekatımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tansakınan,anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.
15.Doğduğugün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selâm olsun!
16,17. (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i dean.Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendinionlardanuzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, onaCebrail’igöndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.
18. Meryem,“Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (banakötülüketme)” dedi.
19. Cebrail,“Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak içingönderildim” dedi.
20.Meryem,“Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde,benimnasıl çocuğum olabilir?” dedi.
21.Cebrail,“Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlarabirmucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten(ezelde) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.
22.BöyleceMeryem, çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.
23.Doğumsancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim deunutulupgitmiş olsaydım!” dedi.
24. Bununüzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbinsenin alttarafında bir dere akıttı.”
25.“Hurmaağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.”


26.“Ye,iç,gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz benRahmân’asusmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.
27.Kucağındaçocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çokçirkinbir şey yaptın!”
28.“EyHârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen deiffetsizdeğildi.”
29.Bununüzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. “Beşikteki birbebeklenasıl konuşuruz?” dediler.
30.Bebekşöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i)verdi vebeni bir peygamber yaptı.”
31.“Neredeolursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürecenamazı ve zekâtıemretti.”
32.“Benianama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.”
33.“Doğduğumgün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlikverilmiştir)."
34.Hakkındaşüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
35.Allah’ınçocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işehükmettiğizaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.
36.Şüphesiz,Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’nakullukedin. Bu, dosdoğru bir yoldur.
37.(Fakathıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler.Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kâfirlerin hâline!

38.Bizegelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Amazalimlerbugün apaçık bir sapıklık içindedirler.

39. Onları,gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlıkgünüyleuyar.
40. Şüphesizyeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bizedöndürülecekler.
41. Kitap’taİbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, birpeygamber idi.
42. Hanibabasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana birfaydasıolmayan şeylere niçin tapıyorsun?”
43. “Babacığım!Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yolaileteyim.”
44.“Babacığım!Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”
45.“Babacığım!Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabındokunmasından,böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”
46.Babası,“Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğervazgeçmezsen,mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.
47.İbrahim,şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O,beninimetleriyle kuşatmıştır.”
48.“SiziveAllah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum.Rabbimeibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”
49.İbrahim,onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’ubağışladıkve her birini peygamber yaptık.
50.Onlararahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili varettik(güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).

51. Kitap’ta,Mûsâ’yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resûl, bir nebî idi.


52. Ona,Tûrdağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak içinkendimizeyaklaştırdık.
53.Rahmetimizsonucu kardeşi Hârûn’u bir nebî olarak kendisine bahşettik.
54.Kitap’taİsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl, birnebîidi.
55. Ailesinenamaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.
56. Kitap’taİdris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir kimse, bir nebî idi.
57. Onuyücebir makama yükselttik.
58.İştebunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizinsoyundan,İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundankendilerinenimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğuzaman ağlayaraksecdeye kapanırlardı.
59.Onlardansonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşenbir nesilgeldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azabaçarptırılacaklardır.
60,61. Ancak tövbe edip inanan ve salih amelişleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân’ın, kullarına gıyaben vaadettiği “Adn”cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.Şüphesiz O’nunva’di kesinlikle gerçekleşir.
62.Oradaboş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selâm!” (deyişini)işitirler. Oradasabah akşam rızıkları da vardır.
63.İştebu,kullarımızdan Allah’a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımızcennettir.
64. (Cebrail,şöyle dedi: “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler,arkamızdakilerve bunlar arasındakiler hep O’nundur. Rabbin unutkan değildir."


65.(Allah)göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’naibadet etve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan birbaşkasınıbiliyor musun?
66. İnsan,“Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?” der.
67.İnsan,daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?
68.Rabbineandolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onlarıkesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.
69.Sonraher bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekipçıkaracağız.
70. Sonra,oraya girmeye en lâyık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.
71.(Eyinsanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin içinbu, kesinolarak hükme bağlanmış bir iştir.
72.SonraAllah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstüçökmüş hâlde bırakırız.
73.Âyetlerimizkendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkâr edenler,inananlara, “İkitopluluktan hangisinin bulunduğu yerdaha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?” dediler.
74. Bizonlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesillerihelâk ettik.
75. (EyMuhammed!) De ki: “Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiğikadarsüre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyametigördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları dahazayıfmışbilecekler.

76. Allah,doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller, Rabbininkatındasevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.
77.Âyetlerimiziinkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördünmü?
78.Gaybımıgörüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?
79.Hayır!(İş onun dediği gibi değil). Biz, onun söylediklerini yazacağız veazabınıarttırdıkça arttıracağız!
80. Onun(ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve obize tekbaşına gelecek.
81.Onlar,kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah’tan başkailâhlaredindiler.
82. Hayır!İlâhları,onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar.
83.Kâfirlerinbaşına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanlarıgönderdiğimizi görmedin mi?
84.EyMuhammed! Şu hâlde, onların azaba uğramalarını istemekte acele etme.Biz onlariçin ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.
85,86. Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ınhuzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suyakoşan susuzdeveler gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün!
87.Rahmân’ınkatında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahipolmayacaklardır.
88.Onlar,“Rahmân, bir çocuk edindi” dediler.
89.Andolsun,siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.
90,91. Rahman’a çocuk isnat etmelerinden dolayıneredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıpçökecektir!
92.HâlbukiRahmân’a bir çocuk edinmek yakışmaz.
93.Göklerdekive yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.
94.Andolsun,Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.

95. Onlar(ınher biri) kıyamet günü O’na tek başına gelecektir.


96.İnanıpsalih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.
97.EyMuhammed! Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ilemüjdeleyesin,inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip)kolaylaştırdık.
98.Bizonlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Onlardan hiçbirini hissediyoryahutonların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?