Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin,ikinciâyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen“el-Kıtâl”kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır. Sûrede temelkonu cihadolmak üzere başlıca, savaş, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir.

Faziletleri...

Zarardan kurtulup,saadete nail olmak için okunur...

MEALİBismillâhirrahmânirrahîm

1.İnkâr edenler ve Allahyolundan alıkoyanlar varya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.
2.İnanıp salih amellerişleyenlerin ve Muhammed’eindirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allahgünahlarınıörtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.
3.Bu, inkâr edenlerinbatıla uymaları ve inananlarınRablerinden gelen gerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onlarınörnekteşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.
4.(Savaşta) inkâr edenlerlekarşılaştığınız zamanboyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizdebağısıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra(esirleri) ya karşılıksızya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur.Eğer Allah dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizledenemek içinböyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onlarınamelleriniasla boşa çıkarmayacaktır.
5.Onları doğruya ve güzeleerdirecek ve durumlarınıdüzeltecektir.
6.Onları, kendilerinetanıttığı cennete koyacaktır.
7.Ey iman edenler! Eğer sizAllah’a yardım ederseniz(emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size yardım eder veayaklarınızı sağlambastırır.
8.İnkâr edenlere gelince,yıkım onlara! Allah,onların işlerini boşa çıkarmıştır.
9.Bu, Allah’ın indirdiğinibeğenmemeleri, bu sebeplede Allah’ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır.
10.Onlar yeryüzünde dolaşıp,kendilerindenöncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onlarıyerle biretmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.
11.Bu, Allah’ın inananlarınyardımcısı olması, inkâredenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.

12.Şüphesiz Allah, inanıpsalih ameller işleyenleri,içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünyazevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onlarınkalacakları yer ateştir.
13.(Ey Muhammed!) Seniçıkaran kendi memlekethalkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helâkettik.Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.
14.Rabbinin katından açıkbir belgesi olan kimse,kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyankimselergibi midir?
15.Allah’a karşı gelmektensakınanlara söz verilencennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadıdeğişmeyen sütırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmaklarıvardır.Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlamavardır.Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarınıparçaparça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?
16.Onlardan seni dinleyenlervardır. Fakat seninyanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmişolanlara,“Az önce ne söyledi?” derler. İşte bunlar, Allah’ın, kalplerinimühürlediği venefislerinin arzularına uyan kimselerdir.
17.Hidayete erenleregelince, Allah onlarınhidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarınısağlar.
18.Onlar kıyametinkendilerine ansızın gelmesindenbaşka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (amaöğütalmıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almalarıkendilerine nefayda verecek?
19.Bil ki Allah’tan başkahiçbir ilâh yoktur. Hemkendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarınınbağışlanmasını dile!Allah, gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.

20.İnananlar, “Keşke birsûre indirilse!” derler.Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince;kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimseninbakışı gibisana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.
21.İtaat ve güzel bir sözonlar için daha hayırlıdır.İş ciddileşince Allah’a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbettekendileriiçin daha iyi olurdu.
22.Demek, yüz çevirdiğinizdeyeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız,öylemi?
23.İşte bunlar, Allah’ınlânetleyip, kulaklarınısağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
24.Onlar Kur’an’ıdüşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinüzerinde kilitleri mi var?
25.Kendileri için hidayetyolu belli olduktan sonragerisingeri dönenleri, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş, vekendilerini boşümitlere düşürmüştür.
26.Bu, münafıkların,Allah’ın indirdiğini beğenmeyenkimselere, “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah,onlarıngizlice konuşmalarını bilir.
27.Melekler, onlarınyüzlerine ve sırtlarına vurarakcanlarını alırken hâlleri nasıl olacak?
28.Bu, Allah’ı gazaplandıranşeylere uydukları ve O’nunhoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onlarınamellerini boşaçıkarmıştır.
29.Yoksa, kalplerindehastalık olanlar Allah’ın,kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

30.Biz dileseydik, onlarısana gösterirdik de, senonları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşmatarzlarından da tanırsın. Allah, yaptıklarınızı bilir.
31.Andolsun, içinizden,cihad edenleri vesabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadarsizideneyeceğiz.
32.İnkâr edenler, Allahyolundan alıkoyanlar vekendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber’e karşıgelenler hiçbirşekilde Allah’a zarar veremezler. Allah, onların amellerini boşaçıkaracaktır.
33.Ey iman edenler! Allah’aitaat edin, Peygamber’eitaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
34.İnkâr eden, Allahyolundan alıkoyan, sonra da inkârcılarolarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır.
35.Sakın za’f göstermeyin.Üstün olduğunuz hâldebarışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi aslaeksiltmeyecektir.
36.Şüphesiz dünya hayatıancak bir oyun veeğlencedir. Eğer inanır ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O sizemükâfatınızıverir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.
37.Eğer onları sizdenisteyip de sizi zorlasaydı,cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı.
38.İşte sizler, Allahyolunda harcamayaçağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilikyaparsaancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsızzengindir,siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başkabirtoplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.