3 Sayfadan 2. İlkİlk 123 SonSon
Toplam 29 sonuçtan 11 ile 20 arası gösteriliyor
 1. #11
  benim anlayamadığım şu; şu anda etrafta birçok bu tür kitap var. Dua kitabı diye alıyorsunuz şunun için şu okunur tarzı şeyler var. Ve madem bunların %98'i yanlış bunlar niye basılıyor. Millet alıp okuyor çünkü. O zaman bu musallatlara neden olacak. Mesela arif pamuk'un kitapları nasıldır? Onlarda mı yanlış? Yada şöyle sorayım içinde doğru bilgiler bulunan türkçe bir kitap var mı?? 2. #12
  Ancak eski el yazması türü kitaplardan yararlanılabilir diye düşünüyorum yani asıl lazım çünkü diğer kitaplar sürekli birbirinden nakil yapıldığı için değişikliğe uğramıştır o yüzden bu ilmi ilk elden geçirilmiş bir el yazması kitap ile ele geçirilir birde okuma sorunu var Hep Osmanlıca Ve Arapça Oluyorda....

 3. #13
  samo
  Bilgiler için teşekükrler..drako

 4. #14
  samo
  Rukyenin Meşru olduğuna Dair deliller ;

  RUKYE GÜNAHTIR DİYENLER OKUSUN...

  Rukye Belirlenen çizgiler içerisinde yapıldığı zaman Günah değildir..


  Hadis No : 4010
  Ravi: Cabir
  Tanım: Resulullah (sav) Benî Amr İbni Hazm'a yılana karşı rukye yapma ruhsatı tanıdı. Biz Resulullah (sav) ile birlikte otururken bizden bir kimseyi akrep soktu. Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, buna rukye yapayım mı?" diye sordu: "Sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse hemen olsun" buyurdular.

  Kaynak: Müslim, Selam 60-61, (2198,2199)


  --------------

  Hadis No : 4011
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) bize, zehire karşı, göz değmesine karşı, nemle kurduna karşı rukye yapmamıza ruhsat tanıdı.

  Kaynak: Müslim, Selam 58, (2196); Ebu Davud, Tıbb 18, (3889); Tirmizi, Tıbb 15, (2057)  --------------

  Hadis No : 4014
  Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Resulullah (sav), hummaya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı öğretmişti: "Bismillahi'l-Kebiri eüzü billahi'l-Azimi min külli ırkın na'arın ve min şerri harri'n nar." "Ulu Allah'ın adıyla, kanla kabaran her bir damardan ve ateş hararetinin şerrinden büyük Allah'a sığınırım."

  Kaynak: Tirmizi, Tıbb 26, (2076)


  ----------

  Hadis No : 4015
  Ravi: Ali
  Tanım: Resulullah (sav) bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu: "Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz."

  Kaynak: Tirmizi, Daavat 122, (3560); Buhari, Marda 20, Tıbb 39 [rivayet Buhari'de Hz. Aişe'den gelmiştir]

  -------

  Hadis No : 4016
  Ravi: Sabit İbnu Kays İbni Şemmas
  Tanım: Resulullah (sav), ben hasta iken yanıma gelip şu duayı okudu: "Ey insanların Rabbi, Sabit İbnu Kays İbni Şemmas'tan acıyı kaldır." Sonra (Medine'nin) Buthan (nam vadi)'dan toprak alarak bir kadehe koydu, üzerine su döküp nefes etti, sonra (su ile karışan bu toprağı) üstüme serpti.

  Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 18, (3885)


  -----------


  Hz. Aişe'nin (r.ah.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) ailesinden bir kimse hastalandığı zaman, ona Muavvize surelerini okuyup üflemek itiyadında idi. Vefatına sebep olan hastalığa tutulunca, ben kendisine nefes vermeye ve kendi eliyle vücudunu meshetmeğe başladım. Çünkü onun eli benim elimden çok daha bereketli idi.

  ---------

  Hadis No : 4019
  Ravi: Ebu'd'Derda
  Tanım: Anlattığına göre, kendisine bir adam gelerek idrar tutukluğuna yakalandığını söyledi. O da adama: "Ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim" dedi: "Sizden kim hastalanırsa şu duayı okusun: "Rabbunallahu'llezi fi's-semai tekaddese ismüke, emrüke fi's-semai ve'l-ardı, kema rahmetüke fi's'semai fec'al rahmeteke fi'l-ardı. Veğfir lena hübena ve hatayana. Enle Rabbu't-Tayyibin. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifaen min şifaike ala haza'l-vece'i fe yebreu, (Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen (kötü söz ve fiillerden kaçınan) bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, Rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin." [Ebu'd-Derda (ra), adama] bu duayı okumasını emretti. O da, okudu ve iyileşti.

  Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 19, (3892)

  ---------

  Hadis No : 4020
  Ravi: Osman İbnu Ebi'l'As
  Tanım: Resulullah (sav)'a müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana: "Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı okur buyurdu. Dua şu idi: Üç kere: "Bismillah" tan sonra yedi kere, "Euzu bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru." "Bedenimde çekmekte ve çekinmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum" diyecektim. Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teala hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.

  Kaynak: Müslim, Selam 67, (2202); Muvatta, Ayn 9, (2, 942); Ebu Davud, Tıbb 19, (3891); Tirmizi, Tıbb 29, (2

  --------

  Hadis No : 4009
  Ravi: Avf İbnu Malik
  Tanım: Biz cahiliye devrinde afsunlama yoluyla tedavide bulunurduk. Bu sebeple: "Ey Allah'ın Resulü! Bu hususta ne dersiniz?" diye sorduk. Bize: "Okuduğunuz duaları bana arzedin bakayım!" buyurdular. (Biz de okuyup arzettik. Dinledikten) sonra: "İçerisinde şirk olmayan dua ile rukye yapmada bir beis yoktur!" buyurdular.

  Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 18, (3886); Müslim, Selam 64, (2200)

  -------

  İbn Hacer el-Askalanî, alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir:

  a) Allah Teala'nın kelamıyla (âyetlerle), isimleri veya sıfatlarıyla olması;

  b) Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması;

  c) Yapılan rukyenin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın Allah Teâlâ tarafından gönderildiğine inanılması (Fethul-Barî, X, 206).

  Rukye, mubah, haram ve şirk olmak üzere üş çeşittir.

  1- Mubah olan Rukye: Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mubahtır. Hz. Aişe (r.anh)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: "Rasûlüllah (s.a.s) son hastalığında muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini meshediyordum" (Buharî, Tıb, 32; Müslim, Selâm, 51-52).

  Yine Hz. Aişe (r.anh) Rasûlüllah (s.a.s)'ın hastalığından bahsederken şunları söylemektedir: "Rasûlüllah (s.a.s) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve Mu'avvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti" (Buharî, Tıb, 39).

  Yine akrep sokmasına karşı Fatiha ile rukye yapıldığına dair hadis varid olmuştur (Buharî, Tıb, 33). Ve yine Rasûlüllah (s.a.s)'ın hastalanan bazı kimselere, Mu'avvizeteyn okuyup, onları sağ eliyle meshettiği ve peşinden de şöyle söylediği rivâyet edilmektedir "Ey insanların Rabbi olan Allah'ım hastalığı gider; buna şifa ver. Şifa veren yalnız sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan şifa ver" (Buhari, Tıb, 37).

  Bu anlamda rivâyet edilen hadisler çoktur. Bazı alimler Rasûlüllah (s.a.s)'in; "Göz değmesi ve hummanın dışında rukye yoktur" (Buharî, Tıb, 17) hadisine dayanarak, göz değmesi, yılan ve akrep sokması dışında rukyenin caiz olmadığı kanatine varmışlardır. Ancak diğer bazı alimler de bu hadisin, rukyenin en fazla faydalı olacağı anlamına sarfedildiğini, "Zülfikardan başka kılıç yoktur" sözüne kıyas yaparak cevaplandırmışlardır. Çünkü diğer Hadislerde görüldüğü gibi, Rasûlüllah (s.a.s) başka şeyler için de rukyeye cevaz vermiştir.

  2- Haram olan rukye: Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, bilinmeyen isimler, bilenlerin Arapçadan başka bir dille rukye yapması, demir, tuz kullanarak veya ip bağlayarak rukye yapılması haram kılınmıştır. Fayda verdiği tecrübe edilmiş uygulamalar bunun dışındadır.Şabir (r.a)'dan şöyle rivayet edilmektedir:

  "Rasûlüllah (s.a.s) ruky'e yapılmasını yasakladı. Amr ibn Hazm'ın çocukları gelip şöyle dediler: "Ya Rasûlüllah! Biz bir tür rukye yapardık ve onunla akrep sokmalarına karşı korunurduk". Rasûlüllah; Ona dönün onda bir kötülük görmüyorum. Sizden her kim kardeşine fayda vermeye güç yetirirse ona faydalı olsun” (Müslim, Selam, 63) demişti. el-İzz b. Abdüsselam'dan anlamı bilinmeyen harflerle yapılan rukye sorulduğu zaman, küfrü gerektirecek anlamlar içerip içermediğinin bilinmemesinden dolayı buna cevaz vermemiştir.

  3- Şirk olan Rukye: Allah Teâlâ'dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dilenerek yapılan rukye, şirktir. Meleklerin, peygamberlerin, cinlerin ve benzeri varlıkların isimleriyle rukye yapmak gibi... Bunların tamamı Allah Teâlâ'ya şirk koşmaktır. Nitekim Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Efsun, nazarlık boncuklar, ve muhabbet için yapılan muhabbet muskaları şirktir" (Ebu Davud, Tıb, 17; İbn Mace, Tıb, 39; Ahmed b. Hanbel, I, 381). Yine; "İçinde şirk bulunmayan şeyle rukye yapmakta bir kötülük yoktur" (Müslim, Selam, 64) buyurmaktadır. İbn Hacer bu konuyu şöyle açıklamaktadır: "Bazı rukyelerde şirk bulunmaktadır. Çünkü onu yapanlar kendilerine dokunan zararı defetmek ve lavda elde etmeyi Allah'tan başka kimselerden istemektedirler" (İbn Hacer el-Askalanî, Fethul-Barî, X, 260).

  Müslüman, tamamıyla Allah Teâlâ'ya tevekkül etmekten başka şeylerden fayda dilemez. Nitekim Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

  "Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak Cennete girecektir. Onlar, efsun yapmayanlar, teşe'um etmeyenler, vücudlarını dağlamayanlar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir" (Buhârî, Tıb, 17; Müslim, İman, 372). Kendiliğinden, istenmediği halde müslüman kardeşine rukye yapması bunun dışındadır. Bu Rasûlüllah (s.a.s)'in şu hadisine göre müstehaptır.: "İçinizden her kim kardeşine yardım etmeye güç yetiriyorsa bunu yapsın" (Müslim, Selâm, 63).


  Peygamberimiz Bizzat Rukye yapmıştır ve bunu helal kılmıştır Belirli çizgiler içerisinde...Yukarıda yazıyor.

  Selamlar...Sevgiler...

 5. #15
  esmanur
  tesekkurler paylasimin icin

 6. #16
  buskas
  Dua-sure ile tedavi'de yükses sesle okuma ile kısık sesle (içten) okuma arasında çok ama çok fark var..
  Kendisinin duyabileceği şekilde net ve gür bir okumanın etkisi çok ama çok fazla oluyor..
  Bunu bizzat kendim test ettim..

 7. #17
  Urumhamatahayil
  Alıntı buskas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dua-sure ile tedavi'de yükses sesle okuma ile kısık sesle (içten) okuma arasında çok ama çok fark var..
  Kendisinin duyabileceği şekilde net ve gür bir okumanın etkisi çok ama çok fazla oluyor..
  Bunu bizzat kendim test ettim..

 8. #18
  esmanur
  evet haklisin

 9. #19
  Palmyra
  Alıntı BEYAZKURT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Esma yayınlarının kitaplarından uzak durun çünkü kitaplardaki bilgilerin çoğu kasıtlı olarak bozulmuş durumda...İnanmayana isbat ederim...
  Mesela "BAHRUL MARİF" kitabının aslı bende var ama esma yayınlarının bastığında tılsım ve duaların çoğu alakasız...

  nasıl yani ? açıklarmısın..

 10. #20
  daywalker
  Arkadaşlar ben de birşey merak ediyorum acaba biyoenerji - reiki falan bunlar günah mıdır? şirk midir?

3 Sayfadan 2. İlkİlk 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Dua ile Ruhsal Tedavi
  Konuyu Açan: кυвiŁαу, Forum: Estanbul Kitap ve Dergi.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Ara-2011, 17:19
 2. Sadaka ile Tedavi.!!.
  Konuyu Açan: kayserciyes1, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20-Tem-2011, 10:19
 3. İmgeleme Tekniği İle Tedavi
  Konuyu Açan: üstünkural, Forum: Doğaüstü (Paranormal).
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 25-Şub-2010, 01:16
 4. Dua Hastalıkların Tedavi Sürecini Hızlandırıyor
  Konuyu Açan: kaanansay, Forum: Sağlık Haberleri.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14-May-2009, 03:21
 5. Yıldızname ile tedavi yöntemi..
  Konuyu Açan: mavera, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 29-Mar-2009, 20:54
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com