7 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 66 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Sabetaycılık ve sabetaycılar listesi

  İlk bakışta konu size uzun gibi gelebilir,

  Fakat yazar oyle güzel toparlamıski,bir solukta okuyacaksınız.

  Önce ön bilgi olarak ,Dinler Tarihi uzmanı DR. lütfü Özşahin'in sözlerini aktarayım.

  "Yahudiliğin tarihsel serüveninde Babil sürgününe kadar henüz Mesihlik anlayışı doğmamıştır.
  Özellikle Batılı araştırmacılara göre Yahudilerin kendilerini kurtarıp "göksel-şeriat" devletini kurarak yeniden Kral Süleyman dönemindeki ihtişamlı günlerini getirecek Arz-ı Mev'ud, Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirecek Mesih beklentisi yoktu.
  Nabukadnezar M.Ö. 587'de Süleyman Mabedi'ni yıkıp 50 bin Yahudi'yi Babil'e köle olarak götürünce Yahudiler burada Zerdüştlük'teki son kurtarıcı simgesi olan Saoşyant inancından etkilenerek Mesih inancını geliştirdiler. Öyle ki, bütün sürgün ve işgal dönemlerinde kendilerini kurtaracak Mesih beklentilerini daima diri tuttular".


  Sabetaycılar


  İspanyollar, topraklarından İslâmiyet’i silme çalışmalarına 1200’lü ilk yıllarda başladılar. 1492’ye gelindiğinde, çalışmalar hedefe ulaşmıştı. Sıra, Yahudiler’e – Musevîler’e gelmişti. Bilindiği gibi; Yahudilik ırk, Musevîlik ise dindir. Ancak Yahudi ırkı ile Musevî dini özdeşleşmiştir. Birlikte anılırlar.
  Yahudiler, 1490 ‘lı yıllara kadar İspanya’da altın çağlarını yaşadılar. Bu tarihlerde başlayan asimilâsyon, sindirme ve göçe zorlama amaçlı baskılar, dayanılmaz hâle gelmişti. Yahudiler, Osmanlı Devleti’nden gelen dâveti kabul ederek 1492 yılında İspanya’yı terk etmeye başladılar.
  Göçmenler: İstanbul, İzmir ve Selânik’e yerleştirildiler. Huzur dolu, sâkin bir hayat yaşıyorlardı.
  İzmir’de, Kadifekale semtinin fakir Musevî ailelerinden oluşan alt kesimlerinde, l6 Eylül l626 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adını ‘Sabetay’ koydular. Aile soyadları ‘Sevi’ idi. Sabetay Sevi, din adamı olarak yetiştirildi. O, 39’uncu yaşının eşiğinde yoğun bir mistisizme saplandı. Toplumu kurtarabilecek ilâhi bir güce sahip olduğunu söylemeye başladı. 31 Mayıs 1665 tarihinde Mesih olduğunu ilân etti.
  Yahudi inancına göre Mesih (kurtarıcı), kendilerine bu günkü İsrail topraklarında bağımsız bir devlet kuracak ve dünyanın dört bir yayına dağılmış olan Yahudiler’i bir araya toplayacaktır.
  Sabetay Sevi, haham olarak sinagoglarda ateşli konuşmalar yapar. Taraftarlarının sayısı her gün artmaktadır. Avrupa’dan Yemen’e, Kuzey Afrika’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan insanlar arasında dalgalanmalar, kaynaşmalar olur. Heyecan kasırgası ile Yahudiliğin resmî tutumundan ayrı, yeni ve radikal bir akım doğar. Bu akım, Hıristiyanlar arasında etkileşimlere, Müslümanlar arasında ise sert ve ciddî tartışmalara yol açmıştır.
  İnsanlar, Sabetay Sevi’ye tapmaya, sinagoglardaki konuşmalarından sonra taşkınlıklar yapmaya başladılar. Kimse, neler olabileceğini kestiremiyordu. Taraftarlar: “Efendimiz, Türk’ü tahtından indirecek ve dünyayı 18 krallığa bölecek.” Diyorlardı.
  Sabetay Sevi, oluşmasına yol açtığı heyecan seline kapıldı. Taraftarlarıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin başşehri İstanbul’a doğru yürüyüşe geçti.

  Bu olay üzerine Sevi tutuklandı ve yargılandı. Sultan Dördüncü Mehmet, çok uzun süren yargılamayı perde arkasından takip etti. Yargılama sonunda Sabetay Sevi’nin önüne iki seçenek kondu: İddialarından vazgeçmezse öldürülecek, Müslümanlığı kabul ederse, hayatı bağışlanacaktır. Sevi: “Bu can bu bedende olduğu sürece Müslüman’ım.” Der, Aziz Mehmet Efendi adını alır.

  Taraftarlarının bazıları bu ihaneti kabullenmez ve intihar ederler. Çoğunluk ise Müslümanlığı kabul eder.
  Mesih, yâni kurtarıcı, kendisini kurtarabilmek için dinini değiştirmiştir.

  Bir müddet sonra da taraftarları arısındaki intiharları durdurabilmek ve insanları kendisine çekebilmek için bir atraksiyon yapar: Cübbesinin içine bir kuş yerleştirerek topluluğunun huzuruna çıkar. Burada cübbesinin önünü açarak sakladığı kuşu uçurur. “Can bedenden çıktı.” Diyerek, eski dinine döndüğünü îma eder.

  Sabetay Sevi ve yandaşlarına, dinlerinden döndükleri için, ‘dönme’ veya ‘avdeti’ denilir. Fakat onlar, İslâmiyet’i kabul ettiklerini söylemelerine, görünüşte Müslüman gibi hareket etmelerine rağmen, gerçekte Musevîliğe inanmaktadırlar. Bu durum, yetkililerin gözünden kaçmaz. 1676 yılında Arnavutluk’a sürgüne gönderilirler. Sabetay Sevi aynı yıl Arnavutluk’ta ölür.

  Sabetay Sevi’nin hayattaki iddiaları kadar ölümü de fırtınalara yol açtı. Ona inananlar, Mesih olarak Müslüman olduğunu fakat Musevî olarak gökyüzüne uçtuğunu söyleyip, günün birinde tekrar dünyaya döneceğine ve bütün Yahudiler’i kurtaracağına inanırlar. Bu inançlarını korumak ve yaymak için teşkilâtlanırlar. Gizli, içine kapanık bir cemaat olarak Mesih’lerini beklemektedirler. Sabetaycılar, daha sonra Selânik’e yerleşirler. ‘Selânik Dönmesi’ isimlendirmesi böylece oluşur. Oradan da 1924 yılında topluca İstanbul’a gelirler.

  Toplumumuzdaki Konumları

  Sabetaycılar’ın; Mesih’lerini beklemeleri, çoğunluğu muhafazakâr olan insanlarımız için bir problem oluşturmuyor. Ancak kendilerini gizleyen Sabetaycılar’ın sıkıntıları var. Birincisi, kendi aralarında üç ana gruba ayrılmış durumdalar:
  1- Yâkubiler,
  2- Kapancılar,
  3- Karakaşlar .
  Her grubun alt kolları var. Gruplar ve kollar arasında çetin bir mücadele yaşanıyor. Asıl mücadele ise, Sabetaycılar ile Musevîler arasındadır.
  Sabetaycılar, Müslüman gibi yaşamalarına rağmen Müslüman değiller. İbadetlerini sinagoglarda yapmak istiyorlar.
  Musevîler ise, Müslüman gibi yaşadıklarından ve Musevîliğin gerekli ritüellerini yerine getirmediklerinden onları Musevî saymıyorlar ve ibadethanelerine kabul etmiyorlar, birlikte dua etmeyi reddediyorlar. Aralarındaki bu çekişmelerin oluşturduğu huzursuzluk, toplumumuzu olumsuz olarak etkiliyor.

  Hele bir de Türk vatandaşı olmaları sebebiyle, İsrail hükümeti nezdinde haklarının aranıp verilmesini devletimizden istemiyorlar mı ?... Anlaşmazlıklar böylece milletlerarası boyutlara ulaştırılıyor. Yarın neler olabileceğini kestirmek mümkün değil.

  Sabetaycılar gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde asimilâsyonist baskılar (!) altında bulunduklarını iddia ediyorlar. Fakat bu nasıl bir baskı ise, her iki dönemde paşalık, vezirlik, baş vezirlik, genel müdürlük, milletvekilliği ve bakanlık gibi devletin çok önemli makamlarına gelebiliyorlar. İş hayatında, sanat ve basın alanında bir numara olabilenler var.
  Sabetaycılar’ın, insanlarımıza ters gelen davranışları şöylece sıralanabilir:
  -Sabetay Sevi’ye tapanlar olmuş. Kendisine ‘Allah’lık izafe edilmiş. İtiraz etmemiş. Müslüman Türk halkının anlayışına göre bu sapkınlıktır.
  -Devlete karşı ayaklanmış, yürüyüşe geçmiş. Bu hareket anarşi ve terördür.
  -Sabetaycılar, “Salt mantık açısından bakıldığında, Sabetay Sevi öğretilerinin kavranamayacağını” söylüyorlar. Akla ve mantığa uygun olmayan bir felsefe ciddiye alınamaz.
  -Sabetaycılar, 300 yıllık kültürlerini gizlice yaşamaktan şikâyetçiler. Türkiye’de, 4000 yıllık kültürlerini yaşamak ve yaşatmak isteyenler var. Onları fundamentalist( yaradılışın kökenini araştirmak) ve çağ dışı olmakla suçluyorlar.


  -İstekleri, Devletimiz tarafından karşılanmadığı için “Türkiye bu gün, Osmanlı Devleti’nin çok gerisindedir. Bu şartlar altında hiç kimse, Türkiye’ nin Avrupalı sayılmamasından gocunmamalıdır.” Diyorlar.

  Azınlığın Çoğunluğua Dayatması
  Türkiye’deki akl-ı selim sahipleri, Sabetaycılar’a, ‘Ya sev, ya da git’ demiyor.
  Yukarıda bir kısmı özetlenen olumsuzluklara rağmen Sabetaycılar, kültürümüzün alt zenginliklerini oluşturan bir grup olarak saygın insanlar halinde aramızda yaşama hakkına sahipler. Kimse varlıklarından rahatsız olmaz.

  Saygınlığın devamını güçleştiren davranışlar, Sabetaycılar’dan geliyor.
  -Milliyetçi ve muhafazakâr aydınlarımıza batıcı bir hayat tarzını dayatıyorlar. Millî ve manevî değerlere önem vermeyen kozmopolit insanlar olarak tanınıyorlar. Kendilerinin bu şekilde tanımlanmasından rahatsız olmadıklarını açıkça belirtiyorlar.

  -“Elhamdülillah Müslüman’ım” Diyorlar. Fakat değiller. Bu durum, onlar için sadece bir dinî tercih olarak kalsa, kimsenin bir diyeceği olmaz. Olması gerekenin bu olduğunu söylemeleri insanı tedirgin ediyor.

  -Sağ-sol, lâik-dindar, Alevî-Sünni ve Türk-Kürt sürtüşmelerinde gizliden gizliye kışkırtıcı roller üstlendikleri sezinleniyor.

  -Kimlik bunalımı içerisinde olmaları sebebiyle yaşadıkları huzursuzluk, giderek topluma yayılıyor.

  Sabetay Sevi, kendi cemaatine; “Benzet, fakat benzeme !” emrini vermişti.
  Onlar, bu emir gereği, kendilerini Müslüman’a benzetiyorlar. Türkiye’de Türk ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Milletlerarası platformlarda ise, Yahudi – Musevî olduklarını iddia ediyorlar. Bu iki yönlü söylem, Müslüman-Türk imajımızı zedeliyor.
  Kendilerini samimiyetle ortaya koyanlar, hoşgörü ile karşılanabilir. Çifte kimliği benimseyenler de... Onlar değişmeseler de olur. Fakat içerisinde bulundukları toplumu değiştirmeye çalışmaları hoş karşılanmıyor.
  Yine de onlar, çifte kimlikleri ve çifte standartları ile alt kültürümüze ayrı bir renk katıyorlar. Tatlı tonlarda olmasa bile...
  Oğuz Çetinoğlu


  Türkiye’de Sabatay Sevi’nin târikatına bağlı yüzbinlerce insan yaşamaktadır.
  Bunlar tarihte ve günümüzde hâdiselerin gelişmesinde önemli rol oynayan çok tesirli bir güç teşkil ediyorlar. Gizli bir cemaat oldukları için kimliklerini ortaya çıkarmak oldukça zor olmakla beraber zamanla yapılmış bazı ifşaatlar, olaylar karşısındaki tutum ve davranışları, mevki ve ünvanlari ile kullandıkları tipik isimler bize bâzı ipuçları verebiliyor.

  Bu bir “kara liste” değildir. Onları kimliklerinden ötürü yargılıyor da değiliz. Antisemitizm yapmak gibi bir niyet asla yoktur. Sadece gerçeklerin gün ışığına çıkarılması ve insanların hakiki kimliklerini saklamadan rahatça yaşabilecekleri bir toplum oluşmasına katkı sağlamaktır.

  Siyasiler
  Rahşan Ecevit
  İsmail Cem
  Tansu Çiller
  Şükrü Sina Gürel
  Ercan Karakaş
  Bülent Tanla
  Coşkun Kırca
  Kemal Derviş
  Câvid Bey
  Nuri Conker
  Ahmet İsvan
  Osman Kibar
  Hayrettin Erkmen
  Turan Güneş
  Sebâti Ataman
  Emre Gönensay
  Naim Talû
  Salih Bozok
  Aka Gündüz
  Turhan Kapanlı
  Mithad Şükrü Bleda
  Sümer Oral
  Ali Dinçer
  Ekrem Alican
  Cem Kozlu
  Fatin Rüştü Zorlu
  Sabiha Sertel
  Ş. Hüsnü Değmer
  Kıbrıslı Kâmil Paşa
  Ahmed Vefik Paşa
  Faik Nüzhet
  Tayyibe Gülek

  Sinema-Tiyatro
  Haldun Dormen
  Hulûsi Kentmen
  Ayhan Işık
  Kenan Işık
  Aziz Rutkay
  Doğa Rutkay
  Aziz Basmacı
  Yıldız Kenter
  Müşfik Kenter
  Leyla Gencer
  Halûk Bilginer
  Memduh Yükman


  Televizyon
  Ali Kırca
  Ali Baransel
  M. Ali Birand
  Murat Birsel
  Deniz Arman

  Bürokrası
  Gazi Erçel
  Metin Yalman
  Osman Olcay
  Osman Kulin
  Sadun Terem
  Kaya Toperi
  Gaazi Yaşargil
  S. Kâni İrtem
  Onur Öymen
  Özdem Sanberk
  Hüseyin Poroy


  Gazeteciler
  Güneri Civaoğlu
  Cüneyt Arcayürek
  Ahmed Emin Yalman
  Nazlı Ilıcak
  Cengiz Çandar
  Canan Barlas
  Altan Öymen
  Örsan Öymen
  Abdi İpekçi
  Nail Güreli
  Güngör Mengi
  Yusuf Ziya Ortaç
  Ali Sirmen
  Aydin Emeç
  Çetin Emeç
  Ülkü Arman
  Sedat Simâvî
  Erol Simâvî
  Ali Nâci Karacan
  Nadir Nâdi Abalıoğlu
  Yunus Nâdi Abalıoğlu
  Ali Gevgilli
  Ruhat Mengi
  Leyla Umar
  İlker Sarıer
  Hasan Tahsin
  Murat Birsel
  Fazlı Necib
  Necmi Tanyolaç
  Yılmaz Çetiner

  Eğlence
  Sezen Aksu
  Nilüfer
  Burak Kut
  Neco
  Sibel Egemen
  Ciğdem Talu
  Egemen Bostancı
  Murat Arkan
  Perran Kutman
  Harika Avcı
  Ozan Orhon
  Işıl Özışık


  Serbest Meslek
  Atilla Dorsay
  Cemil İpekçi
  Uğur Civelek
  Yıldırım Mayruk
  Muvaffak Benderli

  Karikatüristler
  Cemal Nadir Güler
  Semih Poroy
  Ali Ulvi Ersoy
  Altan Erbulak
  Tekin Aral
  Oğuz Aral
  Piyale Madra
  Bedri Koraman

  Sanayici - İşadamı
  Nejat Eczacıbaşı
  Bülent Eczacıbaşı
  Feyyaz Berker
  Feyyaz Tokar
  Cem Boyner
  Ali Koçman
  Dinç Bilgin
  Can Paker
  Ömer Çavuşoğlu
  Halil Bezmen
  Dilber Ailesi
  Rona Yırcalı
  Selahattin Göktuğ
  Fuad Sâdıkoğlu
  Ferdi Vardarman
  Öner Akgerman
  M. Cemil Merzeci
  Ziya Taşkent
  Cem Uzan
  Ali Koç


  Yazarlar

  Hâlide Edip Adıvar
  Orhan Pamuk
  Yaşar Kemal
  Muazzez Berkand
  Nâzım Hikmet Ran
  Azra Erhat
  Vedat Nedim Tör
  Yaşar Nâbi Nayır
  Celal Sâhir Erozan
  Emil Galip Sandalcı
  Ali Cânip Yöntem
  A. Hamid Tarhan
  Şinasî

  Üniversite
  Kemal Gürüz
  Kemal Alemdaroğlu
  Nermin Abadan-Unat
  Sulhi Dönmezer
  Talât Halman
  Gündüz Gedikoğlu
  Eser Karakaş
  H.Veldet Velidedeoğlu
  Sıddık Sâmi Onar
  İlhan Arsel
  Sâhir Erman
  Bülent Tanör
  Nur Serter
  Tunç Erem

  Askerler
  Çevik Bir
  Ali Fuad Cebesoy
  Am. Sait Halman
  Tuğg. Halit Göktuğ
  Yarb. Selim Soley
  Tümg. Ömer Z. Dorman
  Kur.Alb. Osman Köksal
  Tümg. Sırrı Öktem
  Gen. Cahid Tokgöz
  Gen. Zeki Soydemir
  Güven Erkaya
  Refik Tulga
  İsmail Toker
  Bütün sabetaycılar elbette bu listeden ibaret değildir.
  Ama bütün isimleri illa görmek istiyorsanız daha kapsamlı bir liste için Kendinizde araştırıp bulabilirsiniz.


  Yine Dinler Tarihi uzmanı DR. lütfü Özşahin'in yazdıklarına bakalım.

  "Şüphesiz Sebatayistler üzerine ilk önceleri İslami kesimde ve şimdilerde sol tandanslı kesimlerde çok yazılıp çizilmektedir.
  Ancak hemen belirtelim ki, özellikle Adnan Mendres'i de kapsayan Sabataycı suçlamalarla kantarın topuzu iyice kaçmışa benzemektedir.
  Zira yarın işi öyle bir noktaya vardırırlar ki, milletin tarihsel ve toplumsal değerleri ile bütünleşen, topluma maddi ve manevi hizmet eden, yakın tarihimizde çok önemli kilometre taşları olan M.K.Atatürk, Mehmet Akif, Said Nursi, Necip Fazıl, Nurettin Topçu vs. gibi şahsiyetleri düzmece şecerelerle Sabataycı ilan edip toplumun tarihsel hafızasını dumura uğratabilirler". 2. #2
  arkadaşım dikkatimi çekti ne kadar tanınmış isim varsa listede...eğer bu liste gerçek ise vay bize bu liste biraz yalçın küçük'ün yahudiler listesine çok benzemiş mesela ben hulusi kentmeni çok seviyorum,çocukluğumuz hep onun filimleriyle geçti.adamın kökeni ne olursa olsun seviyorum onu

 3. #3
  Livane
  Bende bugün Soner Yalçın'dan Beyaz Müslümanların büyük sırrını okuyordum ve kitap tamamen sebatayistlerden bahsediyor...Kendilerini tarikatlarla gizleyen, ne müslüman ne yahudi olan topluluk... Kabala felsefesine dayandıkları söyleniyor...Bu kitabı kesinlikle okumalısınız.. Yani Türkiye'deki birçok tarikatın aslında neye hizmet ettiğini öğrenmek için okumalısınız.. Sizin müslüman kökenli sandığınız tarikatlar aslında sebatayistlerin yuvası olabilir...Hatta bazı cemaatler hatta çok mensubu olan cemaatler sebatayların elinde Çok ünlü tarikatlar ve cemaatler (isim vermiyorum) sebatayların kendilerini gizleme kalkanı malesef ve arada müslümanları kullanıyor, onları da saçma sapan ideolojilerine alet ediyorlar... Bu tarikat ve cemaatlerin başında da yahudi (daha doğrusu değişime uğramış sebatay adı verilen müslümanlaşmış gibi görünen yahudi) kişiler var..Biraz daha dikkatli olmak gerek çünkü akla kara birbirine girmiş durumda, umarım ne demek istediğimiz anlamışsınızdır...Girdiğiniz cemaatlere dikkat ediniz...

 4. #4
  Livane arkadaşım ne bileyim biraz abartılı değilmi sence liste...

 5. #5
  Sabetaycı gerçeği var ülkede ama bu listedeki bir çok kişi hayatta değiller,kendilerini anlatamazlar vede inandırıcı değil çoğu isim,Salih Bozok dinine bağlı bşir insan hayatını okuyun bence çoğu doğrudeğilolanlarda özentiden olanlar

 6. #6
  Ben Ezberden kopyala yapıştır yapmadım.
  Bir cok görüş okudum ve araştırdım

  Ve en can alıcı okudugum yazılarda Ilgaz zorlu'ya ait olanlardı.
  Ilgaz zorlu yahudi kökenlidir.

  Kimdir peki ılgaz zorlu
  1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında Bursa'da Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 1990-1991 yılları arasında Dr.Gad Nasi'nin yardımları ile Kudüs'te bir yıl süren araştırmalarda bulundu. Bu arada Sabetaycılığın önemli kaynaklarının muhafaza edildiği Ben Zwi Enstitüsü'nde incelemeler yaptı. Yavne Kibbutz'unda Yahudi Tarihi ve Kültürü konusunda eğitim gördü. Halen İstanbul'da yaşıyor.

  Şimdi merak edip arastırın ropörtajını,neler demiş ve neden demiş.
  Bir cok seyi zaten anlatıyor,kimin sabetaycı oldugunu,kimin saklayıp kimin saklamadıgını.ve kendilerini deşifre ettigi hakkında için kac hakaret davası acıldıgını vs vs vs.

  Ve ilave ediyor,Sabetaycılar listesi kara liste degildir.

 7. #7
  Alıntı Livane Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bende bugün Soner Yalçın'dan Beyaz Müslümanların büyük sırrını okuyordum ve kitap tamamen sebatayistlerden bahsediyor...Kendilerini tarikatlarla gizleyen, ne müslüman ne yahudi olan topluluk... Kabala felsefesine dayandıkları söyleniyor...Bu kitabı kesinlikle okumalısınız.. Yani Türkiye'deki birçok tarikatın aslında neye hizmet ettiğini öğrenmek için okumalısınız.. Sizin müslüman kökenli sandığınız tarikatlar aslında sebatayistlerin yuvası olabilir...Hatta bazı cemaatler hatta çok mensubu olan cemaatler sebatayların elinde Çok ünlü tarikatlar ve cemaatler (isim vermiyorum) sebatayların kendilerini gizleme kalkanı malesef ve arada müslümanları kullanıyor, onları da saçma sapan ideolojilerine alet ediyorlar... Bu tarikat ve cemaatlerin başında da yahudi (daha doğrusu değişime uğramış sebatay adı verilen müslümanlaşmış gibi görünen yahudi) kişiler var..Biraz daha dikkatli olmak gerek çünkü akla kara birbirine girmiş durumda, umarım ne demek istediğimiz anlamışsınızdır...Girdiğiniz cemaatlere dikkat ediniz...
  yazar kanıtlıyor mu bu iddialarını, ben kitabı henuz okumadım. tesekkurler.

 8. #8
  Livane
  Alıntı alper Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Livane arkadaşım ne bileyim biraz abartılı değilmi sence liste...
  Yoo değil aslında ve bu listedekilerin çoğu kimliğini inkar etmiyor ki Ilgaz zorlu demiş ege ve oda direk ben sebatayistim diyen biridir...Türkiye'de tahmin ettiğinizden çok daha fazla yahudi kökenli insan var arkadaşlar...Hatta dünyada.. Onlar ABD de, ABD li hristiyan, Avrupada Avrupalı hristiyan, Türkiyede de Türkiyeli müslüman oluyorlar... Onlar müslüman olduklarını söylüyor, tasavvufu (aslında yahudilerde karşılığı olan kabalayı) örnek alıyor, tarikatlar kuruyorlar... Yani onları gerçek bir müslümanda ayırt etmek mümkün değilken, hatta onlar artık kimliklerini gizlemiyorken bu liste az bile...Liste de çook çok ünlü iş adamları, devlet bakanları, yöneticiler var ama onlar direk ben sebatayistim demez, diyemez... Demem o ki, asla bir sebatayı o demeden anlayamazsınız, çünkü tam bir müslüman gibi yaşıyorlar....Ama kalkan bu sadece

 9. #9
  Bir şey daha eklemek istiyorum.
  Ilgaz Zorlu kimligine kararıyla nüfus kağıdının din bölümüne yahudi yazdırmiştir.
  Bunun dışında Cemil İpekci ve Halil Bezmen'de sabetaycı oldugunu acıklamıs.
  Yazıdaki bir noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

  "Sabetay Sevi, kendi cemaatine; “Benzet, fakat benzeme !” emrini vermişti".

  İyi geceler

 10. #10
  Livane
  Alıntı bcape Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  yazar kanıtlıyor mu bu iddialarını, ben kitabı henuz okumadım. tesekkurler.
  Elbetteki dayanaklarla söylüyor..Ama o isim vermiyor yada sebatayları yargılamıyor...Şu ana kadar sebataylar çok derinlemesine incelenmedi...Gizliden ilerliyorlar ve bu kitap bu topluluk hakkında çok açık bilgiler veriyor...Onlardan olanlarla konuşuyor, araştırıyor...Hatta bu kitabı yazdığı için antisebatayist ilan ediliyor, başı çok ağrıyor ama sağolsun elini taşın altına sokup böyle bir kitap yazmış.. Herkes böyle tabuları yıkmaya cesaret edemez..Ama emin olun, Soner Yalçın ii bir araştırmacı gazeteci/yazar ve gerçeği yazıyor..Yalan şeyler yazsa zaten çoktan alırlardı hesabını

7 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Erkeklerin Yalan Listesi
  Konuyu Açan: natilyus81, Forum: Aşk-İlişkiler-Evlilik.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 07-May-2013, 02:08
 2. Sabetayizm - Sabetaycılık
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: Diğer Din ve İnanışlar.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06-Haz-2008, 19:46
 3. Türkiye'deki Sinagogların Listesi
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: Musevilik.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03-Nis-2008, 14:54
 4. Msn deki Yasak Listesi
  Konuyu Açan: Fatih, Forum: MSN Messenger.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02-Mar-2008, 16:12

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com