Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1

  Şifa Ayetleri ve Dualari

  1. ŞİFA AYETLERİ: 1

  Bismillâhirrrahmâni'rrahîm: “Ve yeşfi sudûra kavmin mü'minin. Ve şifâün limâ fi’s-sudür; ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minine fîhi şifâün linnâsi inne fî zâlike le-âyeten li-kavmin yetefekkerûn. Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah­metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezîne âmenû hüden ve şifâ”

  2. YEDİ AYET-İ KERİME

  Bismillahi’r-Rahmâni’r-Rahîm: “Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhü lenâ. Hüve Mevlânâ, ve ala’llâhî fe’l-yetevekkeli’l-Mü'minûn (Tevbe, 9: …)

  Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm: “Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hû. Ve in yüridke bi-hayrin felâ râdde li-fadlihî yusîbü bihî men yeşâü mîn ibâdih. Ve hüve'l-Gafûru’r-Rahîm.”(Yûnus, 10: 107)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm: “İnnî tevekkeltü alâllâhi Rabbî ve Rabbiküm mâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün bi-nâsıyetihâ. İnne Rabbî âlâ sıratın müstakîm.”(Hûd, 56)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm: "Ve ke'eyyin min dâbbetin Lâ tahmilü rizkahâ. Allahû yerzükuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm.”(Ankebût, 60)

  Besmele ile "Mâ yeltehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

  “Besmele” ile “Fe-in tevellev fekul hasbiyallâhü La ilahe illâ Hû. Aleyhi tevekeltü ve Hüve Rabbü'l-Arşi’l-Azîm.”(Tevbe, 9: 129)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm: "Ve lein se'eltehüm men halakâ’s-Semâvâti ve’l-Arda leyekûlunnallâh. Kul e-feraeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşifâtü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtü Rahmetih. Kul hasbiyallâh. Aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn.” (Zümer, 38)

  3. ŞİFA İÇİN YAĞMUR SUYUNA

  Temiz bir kab içine toplanmış yağmur suyuna;
  70 kere Fatiha
  70 kere Âyete’l-Kürsî
  70 kere İhlâs
  70 kere Felâk
  70 kere Nâs okunup üflenir ve biraz içilip, geri kalanı vücudun her yerine sü­rülür.
  Ayrıca, kim hastalandığı zaman, 40 kere; “La İlahe illâ ente sübhâneke înni küntü mine'z-zâ-limîn” diye dua ederse, çok faydasını görür…

  4. ŞİFA İÇİN ŞU DUA DA YEDİ KERE OKUNUR:

  “Allâhümme inni es'elüke'ş-şifâ min külli dâin şi­fâ'.”

  Sabah Namazının sünneti ile Farz'ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatiha okunup, şifa niyetine içilir ve 40 gün devam edilir.

  Şu surelerden herhangi biri de her gün 7'şer kere okunur.
  1 – Lokman sûresi
  2 – Yâsîn sûresi
  3 – Hucürât süresi
  4 – Cinn sûresi
  5 – Tekâsür sûresi
  6 – Asr sûresi
  7 – Kureyş sûresi
  8 – Leheb sûresi
  9 – İhlâs sûresi
  10 – Felâk sûresi
  11 – Nâs sûresi

  5. AŞAĞIDAKİ DUALAR HER GÜN 7'ŞER KERE OKUNUR

  Bismillâhirrrahmânirrahîm.
  "Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîle'ile-Ee ve kâime ezeliyyün b i eze l i yy eti hî ve la yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kersîre'l Hayrı ve yâ dâime'l-mâ'rûfi birahmetike yâ er-Hame'r-Rahîmîn."

  "Allâhümme innî es'elüke'l afiyete fîddünyâ ve'l-âhireti, Allâhümme innî es'elüke'l-afve ve'lâfiyete fi dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme's tur av-râti ve min rav'âtî. Allâhümme'h faznî min beyni ye-deyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimalî ve min fevkî ve eûzü biazamatike en uğtâle min tahtı. Allâ-hümme ağninî bi'l-ilmi ve zeyyinnî bil Hilmi ve ker-rimnî bi't-tavkâ ve cemmilnî bi'l afiyeti."

  6. Cum'a Namazından önceki bir saatte 200 kere: "Yâ Allâhü'l-Mahmûdü fî külli fi-âlihî" okunur.

  7. Her gün aşağıdaki şekilde dua okunur.

  100 kere: "Allâhümme salli âlâ Muhammedi n ve âlâ âli Muhammed. Kemâ salleyte âlâ İbrâhîme ve âlâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."

  500 kere: "La havle velâ kuvvete illâ billâh."


  100 kere: "Allâhümme bârik âlâ Muhammed i n ve âlâ âli Muhammed. Kemâ barekte âlâ İbrâhîme ve âlâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."

  8. Her gün, 1 bardak zemzem suyuna;

  "Mâü zemzeme limâ şüribe lehû" okunup içilir. Sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.

  "Es'elüllâhe'l-Azîme, Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfî-ke."

  9. Aşağıdaki dualar 3, 7 veya 11 kere okunur.

  "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

  "Allâhümme ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, ve'şfi en-te'ş-Şâfi, la şifâi illâ şifâüke, şifâen la yüğâdiru seka-men."

  "Bismi'llâhi erkıyke min külli şey'in yü'zîke vallâhu yeşfîke."

  "Bismi'llâhi erkıyke min küli şey'in yü'zîke ve min külli aynin ve hâsidin Allâhü yeşfîke."

  10. Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

  "La ilahe illâ ente sübhâneke innî kuntu mîne'z-âlimin."

  "Bismillah. Allâhümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da'vet-i nebiyyike't-îayyîbi'l-mübâreketi'l-mekîni indeke Bismillah."

  "Bismillâhi'l-Kerîm, Eûzü billâhi'l-Azîm min şerri külli ırkın narin ve min şerri hayri'n-nâr."

  11 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

  "Bismi'llâhi erkîke min külli şey'in. Vallâhü yeşfîke min dâin fîke ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.


  “Es'elüllâhe'l-Azîme Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en-yeşfîke illâ affehullâhü min zâlike'l-maraz."

  "Eûzü bi-kelimâti'lfâhi't-tâmmâti min şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

  12 — Aşağıdaki dualar her gün 7'şer kere okunur.

  Bismil lâhirrrahmâhlrrahîm.
  "Elhamdü lillâhillezî faddalenâ âlâ kesîrin min ibâ-dihi'l-mü'minin."
  "Bismillah! eûzü bi-izzetillâhî ve kudretihî min şer­ri mâ ecidü ve ühâziru min külü dâin ve sekamin."

  "Bismillah! erkîke min külli dâin ve yü'zikellâhü yeşfîke."
  "Yâ mübdie'l-berâyâ ve muıydehâ bâ'de fenâihâ bi-kudretihî bi-hurmet-i Muhammed’in ve Ehl-i Beyt-i Muhammed."

  13. 45 gün süreyle, her gün 1 FATİHA okunur. Arkasından, 422 kere “Y ŞÂFΔ denir ve şöyle dua edi­lir;

  "Yâ Rabî! Sen şifâ vericisin. Bu hastaya (veya bana) şi­fâ' ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifândır. Ey Allah'ım! Öyle bir şifâ ver ki, bir daha acı ve üzün­tü görmesin (görmeyeyim)."

  Bir miktar suya; 100 kere “YÂ RAHMÂN”, 41 ke­ re "YÂ ŞEKUR”, 21 kere “YÂ SELAM” ve 786 kere
  Besmele okunur, sonra; "Yâ Rabbî! Hazret-i Muhammed (s.a.v) ve Ehl-i Beyti hürmetine beni (veya şu hastayı) bütün dertlerimden kurtar!" diye dua edilip, su içilir.

  Cum'a namazından önce, 200 kere "Yâ Allah" denilip, dua edilir.
  19 - Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sûre ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam İçilir.
  70 kere, Fatiha
  70 kere, Âyetü'l-Kürsî
  70 kere, Kâfirûn
  70 kere, Felâk
  70 kere, Nâs
  70 kere, A'lâ Suresi
  70 kere, Es'tağfirullâhe ve etûbü ileyh."

  70 kere, "La ilahe illallâhu vahdehu la şerike lehu âlihen vahiden la na'büdü illâ iyyâhu muhlisine le-hu'd-dîne ve lev kerîhe'l-kâfirûn."

  70 kere, "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi..."

  70 kere, "Allâhümme salli âlâ muhammedin nebiy-yi ümmiyyi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

  "DUA İLE KORUNMA" kitabı

  Hastalarımıza acil şifalar dileğiyle...

  Arif ARSLAN 2. #2
  Allah razi olsun.

Benzer Konular

 1. Şifa Ayetleri
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Rukye ve Tedavi.
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 01-Oct-2012, 03:32
 2. Şifa ayetleri...
  Konuyu Açan: denmeh1, Forum: Rukye ve Tedavi.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27-Jul-2012, 11:10
 3. Dua adabı, Dua ayetleri ve Efendimizin Duaları
  Konuyu Açan: maiadam, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06-Dec-2009, 18:14

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com