3 Sayfadan 1. 123 SonSon
Toplam 23 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Surelerin Ebced Değeri

  Bu çalışmayı yapmamızda ki sebep esmalar gibi surelerinde ebced değerleri bilinsin hem surelerle hacet uygulamaları yapılırken adetlerine riayet ederek yapılsın, kişinin kendine ait suresini veya yakın olanını en azından bilsin diye, hem de sadece esmalarda ebced değerlerine göre havass uygulamalarının olmadığı, havas ilminde surelerde de bu usulün uygulandığı bilinsin diye acizane konuyu paylaşıyoruz. Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.
  Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur. Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır. Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın.
  Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik.Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık.

  1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle.
  2.El- Bekara:307
  3. Âl-i İmran:391
  4. El-Nisa:112
  5. El-Maide:51
  6. El-En’âm:162
  7. A’raf:352
  8. Enfal:162
  9. Tevbe:413
  10. Yunus:126
  11. Hud:15
  12. Yusuf:156
  13. Ra’d:274
  14. İbrahim:258
  15. Hicr:211
  16. Nahl:88
  17. İsra:263
  18. Kehf:105
  19. Meryem:290
  20. Taha:14
  21. Enbiya:65
  22. Hac:11
  23. Mü’minun:193
  24. Nur:256
  25. Furkan:431
  26. Şuara:572
  27. Neml:120
  28. Kasas:280
  29. Ankebut:548
  30. Rum:246
  31. Lokman:221
  32. Secde:72
  33. Ahzab:712
  34. Sebe:63
  35. Fatır:290
  36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır.
  37. Saffat:652=Fe iki kere
  38. Sad:90
  39. Zümer:247
  40. Mü’min:137
  41. Fussilet:690=Sad iki kere
  42. Şura:516 sondaki Ya dahil
  43. Zuhruf:893
  44. Duhan:655
  45. Casiye:519
  46. Ahkaf:190
  47. Muhammed:132 =Mim iki kere
  48. Fetih:488
  49. Hucurat:612
  50. Kaf:100
  51. Zâriyat:1312
  52. Tur:215
  53. Necm:93
  54. Kamer:340
  55. Rahman:298
  56. Vakıa:182
  57. Hadid:26
  58. Mücadele:83
  59. Haşr:508
  60. Mümtehine:543
  61. Saf:250 =Fe iki kere
  62. Cum’a:118
  63. Münafikun:327
  64. Teğabün:1453
  65. Talak:140
  66. Tahrim:658
  67. Mülk:90
  68. Kalem:170
  69. Hakka:214= Gaf iki kere
  70. Mearic:314
  71. Nuh:64
  72. Cin:103=Nun iki kere
  73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere
  74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere
  75. Kıyamet:155
  76. İnsan :162
  77. Mürselat:731
  78. Nebe:54
  79. Naziat:529
  80. Abese:132
  81. Tekvir:636
  82. İnfitar:341
  83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil
  84. İnşikak:552
  85. Büruc:211
  86. Tarık:310
  87. A’la:111 Ya dahil
  88. Ğaşiye:1316
  89. Fecr:283
  90. Beled:36
  91. Şems:400
  92. Leyl:70
  93. Duha:818 Ya dahil
  94. İnşirah:559
  95. Tin:460
  96. Alak:200
  97. Kadir:304
  98. Beyyine:77
  99. Zilzâl :75
  100. Adiyat:486
  101. Kari’a:376
  102. Tekasür:1121
  103. Asr:360
  104. Hümeze:57
  105. Fil:120
  106. Kureyş:610
  107. Ma’un:167
  108. Kevser:726
  109. Kâfirun:357
  110. Nasr:340
  111. Tebbet:804 Be iki kere
  112. İhlas:722
  113. Felak:210
  114. Nas:111  alıntı 2. #2
  Yasin Suresi'nin 17. ayetinin ebced değeri 2010 yılını vermektedir
  Arapça Okunuşu:
  mâ aleynâ illel belâgul mubîn(mubînu).

  ma aleyna illa elbelağu elmubiynu
  41 + 161 + 32 + 1064 + 133 = 1431 = 2010 (Şeddesiz)

  Bakara suresi'nin 251. ayetinde geçen ''... Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.'' ifadesinin ebced değeri 2024 yılını vermektedir

  Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

  Fe hezemûhum bi iznillâhi, ve katele dâvudu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev lâ def’ullâhin nâse, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lâkinnallâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).
  … Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
  … allâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).
  66 + 706 + 910 + 141 + 201=2024(şeddesiz)
  Al-i imran suresi, 139. ayetinde geçen, “ Eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.” ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir

  Al-i İmran Suresi, 194. Ayetinde geçen; “... ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİ BİZE VER...” ifadesinin ebced değeri 2023 yılın vermektedir
  Ali imran suresi'nin 20. ayetinde geçen “artık sana düşen yalnızca tebliğ (etmek)dir” ifadesinin ebced değeri 1995 yılına işaret etmektedir

  Al-i İmran suresinin 33. ayetinde geçen; 'Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;'ifadesinin ebced değeri, 2017 yılını vermektedir
  Al-İ imran suresinin 64. ayetinde geçen De ki: 'Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin...' ifadesinin ebced değeri 1979 yani hicri 1400 yılını vermektedir

  '(Allah buyurdu: 'Ey Zekeriya, ... BİZ SENİ, ADI YAHYA OLAN BİR ÇOCUKLA MÜJDELEMEKTEYİZ; ...' ifadesinin ebced değeri 2038 yılını vermektedir
  Ankebut suresi'nin 67. ayetinde geçen ''Çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz harem (Mekke'yi güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık?'' ifadesinin ebced değeri 1980 yılını vermektedir

  Ankebut suresi'nin 69. Ayetinde yer alan ''Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz...'' ifadesinin ebced değeri 1956 yılın vermektedir
  Araf suresi'nin 188. ayetinde geçen ... Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.''ifadesinin ebcedi 2026 yılını vermektedir

  Araf Suresi'nin 7. ayetinin ebced değeri 1989 yılını vermektedir
  Bakara suresinin 119. ayetinde geçen, 'Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik...' ifadesinin ebced değeri 2035 yılını vermektedir

  Bakara suresinin 129. Ayetinde geçen 'Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, ...' ifadesinin ebced değeri .....vermektedir
  Bakara suresinin 142. ayetinde geçen '... O dilediğini doğru yola yöneltir' ifadesinin ebced değeri 2002 yılını vermektedir.

  Bakara suresi'nin 213. ayetinde geçen ''...kimi dilerse onu doğruya yöneltir.'' ifadesinin ebced değeri 2001 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 247. ayetinde geçen ''... Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir.'' ifadesinin ebced değeri 1989 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 247. ayetinde geçen “....'' Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi.
  Bakara Suresi'nin 247. ayetinde geçen 'Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı....' ifadesinin ebcedi 2027 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 251. ayetinde geçen ''... Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.'' ifadesinin ebced değeri 2024 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 258. ayetinde geçen ''Allah güneşi doğudan getirir'' ifadesinin ebced değeri 2011 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 38. ayetinde geçen ''Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa...'' ifadesinin ebced değeri 2012 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 87. ayetinde geçen “...Biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik....'' ifadesinin ebced değeri 2053 yılını vermektedir

  Bazı Nur talebelerinin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yanlış cevapların doğru açıklamaları Said Nursi Hazretleri'nin kendi ifadeleriyle aşağıda açıklanmaktadır
  Benim Gülüm İstanbul'da

  Bir salkım zaman
  Cin suresi'nin 23. ayetinde geçen; '(Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir...” ifadesinin ebced değeri 1985 yılını vermektedir

  DERVİŞ
  Duha Suresi'nin 11. ayetinin ebced değeri 2003 yılını vermektedir

  En'am suresi. 35. ayeti uzay mekiklerine işaret olabilir mi?
  En'am suresi'nin 104. ayetinde geçen ''Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir.'' ifadesinin ebced değeri 1997 yılını vermektedir

  Enam suresi'nin 5. ayetinde geçen '' ... Fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir...'' ifadesinin ebced değeri 1992 yılını vermektedir
  En'am suresi'nin, 88. ayetinde geçen; “Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir.” ifadesinin ebcedi 2024 yılını işaret etmektedir

  Enbiya suresi'nin 105. ayetinde geçen; “...Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" ifadesinin ebced değeri 2020 yılını vermektedir
  Enbiya Suresi'nin 75. Ayetinin ebced değeri 1992 yılını vermektedir

  Enfal suresi'nin 18. ayetinin ebced değeri 2017 yılına işaret etmektedir
  Enfal Suresi'nin 32. Ayetinde geçen '...gökyüzünden üstümüze taş yağdır... ' ifadesinin ebced değeri en yoğun meteor yağmurunun yağdığı yıllardan biri olan 1966 yılına denk gelmektedir.

  ESMA ÜL HÜSNA'DA AHİR ZAMAN VE MEHDİ A.S. 'A İŞARETLER
  Fatır suresi'nin 23.ayetinin ebced değeri ahir zamanı işaret etmektedir

  Fatır suresi'nin 24. ayetinde geçen ''Şüphesiz biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik....'' ifadesinin ebced değeri 2035 yılını işaret etmektedir
  FİL SURESİ VE AHİR ZAMANDA MEHDİ (A.S.)'IN MÜCADELESİ

  Fussillet suresi'nin 53. ayetinde geçen ''Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz;...'' ifadesinin ebced değeri 2041 tarihini vermektedir.

  Hac Suresi, 54. Ayetinde geçen “... ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR.' İfadesinin ebced değeri 1986 yılını vermektedir

  Hac Suresi, 54. Ayetinde geçen '... ŞÜPHESİZ ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR.' İfadesinin ebced değeri 2037 yılını vermektedir

  Hac Suresi'nin 49. ayetinde geçen '...Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım.' İfadesinin ebced değeri 2043 yılını vermektedir

  Hadid suresi'nin 27. ayetinde geçen ''sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik...'' ifadesinin ebced değeri 1981 yılını vermektedir
  Hicr suresinin 14. ayeti 1995 yılında Amerikan uzay mekiği ile Rus uzay istasyonu arasındaki bağlantılara işaret etmektedir

  '...Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir;... (Hicr suresi, 85) ifadesinin ebced değeri 2037 yılını işaret etmektedir
  Hud suresi'nin 117. ayetinin ebced değeri 2020 tarihini vermektedir

  Hud suresi'nin 40. ayetinde geçen ''ve tandır feveran ettiği'' ifadesinin ebced değeri 2004 yılını vermektedir
  Hz.Mehdi

  Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tüm baskı ve zulümler son bulacaktır
  İbrahim suresi'nin 15. ayetinin ebced değeri 1993 yılına işaret etmektedir

  İbrahim suresi'nin 37. ayetinde geçen '...böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ....' ifadesinin ebced değeri miladi 1988 (şeddesiz) ve 2037 (şeddeli) yıllarına işaret etmektedir
  İsra Suresi'nin 87. ayetinde geçen ''... Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür.'' ifadesinin ebced değeri Ahir Zamana işaret etmektedir

  İSTANBUL’UN NURU GELDİ
  KALEM SURESİ'NDE VE KEVSER SURESİ'NDE HZ.MEHDİ (AS) VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARİ OLARAK BAKAN AYETLER

  Kalem suresi'nin 2. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaretler taşımaktadır
  Kehf suresinin 13. ayetinde geçen ''.. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık.'' ifadesinin ebced değeri 1996 yılını vermektedir

  ''Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.'' Ankebut suresi, 59. ayetinin ebced değeri, 2027 yılını vermektedir
  KURAN'DA UÇAK TEKNOLOJİSİNE BİR İŞARET

  Kureyş suresi'nin 4. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaretler taşımaktadır
  LA İLAHE İLLALLAH CİHANDA TEK SÖZ OLSUN

  Leyl suresi'nin 2. ayetinin ebced değeri 2017 tarihini vermektedir
  Maide Suresi'nin 32. ayetinde geçen ; “... ANDOLSUN, ELÇİLERİMİZ ONLARA APAÇIK BELGELERLE GELMİŞLERDİR...” ifadesinin ebced değeri, şeddesiz 2006, şeddeli 2016 yıllarına işaret etmektedir

  Maide suresi'nin 56. ayetinde geçen “Hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.” ifadesinin ebced değeri 2037 yılını vermektedir
  Meryem suresi'nin 40. ayetinde geçen ''Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olacağız...'' ifadesinin ebcedi 1992 yılını vermektedir

  Mümin suresinin 38. ayetinde geçen ''Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim.''ifadesinin ebced değeri 1994 yılını vermektedir
  Mümin Suresi'nin 81. ayetinin ebced değeri 1998 yılını vermektedir.

  Müminun suresi'nin 51. Ayetinde geçen 'EY ELÇİLER, GÜZEL VE TEMİZ OLAN ŞEYLERDEN YİYİN VE SALİH AMELLERDE BULUNUN...' ifadesinin ebced değeri 2040 yılını vermektedir
  Mürselat suresi'nin 10. ayeti'nin ebced değeri 1945 yılını vermektedir

  Nahl Suresi'nin 113. ayetinde geçen 'Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar...' ifadesinin ebced değeri 2007 yılını vermektedir
  Nahl suresi'nin 121. Ayetinde geçen '...(ALLAH) ONU SEÇTİ VE DOĞRU YOLA İLETTİ.' İfadesinin ebced değeri hicri 1424 yani Miladi 2002 yılını vermektedir

  Nahl suresi'nin 35. ayetinde geçen '...şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı?' ifadesinin ebced değeri 2005 yılını vermektedir
  Nahl Suresi'nin 41. Ayetinde geçen ALLAH YOLUNDA HİCRET EDENLERİ DÜNYADA ŞÜPHESİZ GÜZEL BİR BİÇİMDE YERLEŞTİRECEĞİZ ifadesinin ebced değeri 2051 yılına işaret etmektedir

  Nahl Suresi'nin 42. ayetinin ebced değeri 2027 yılını işaret etmektedir
  Nahl Suresi'nin 81. Ayetinde geçen '... İŞTE O, ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ BÖYLE TAMAMLAMAKTADIR,'ifadesinin ebced değeri 1995 yılını vermektedir

  Nahl suresi'nin 82. ayetinde geçen '...ONLAR YÜZ ÇEVİRİRLERSE, SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR.' ifadesinin ebced değeri 2003 yılına işaret etmektedir.
  Nahl Suresi'nin 82. Ayetinde geçen 'SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR.' İfadesinin ebced değeri 1998 yılını vermektedir

  Nahl Suresi'nin 96. Ayetinde geçen '...SABREDENLERİN KARŞILIĞINI YAPTIKLARININ EN GÜZELİYLE BİZ MUHAKKAK VERECEĞİZ.' İfadesinin ebced değeri 2015 yılını vermektedir
  Neml suresi'nin 17. ayetinde geçen ' Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ' ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir

  Neml suresi'nin 48. ayetinde geçen ''... yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar...'' ifadesinin ebced değeri dünyayı kan ve zulme boğan 1. Dünya savaşı'nın tarihi olan 1914 yılını vermektedir
  Neml suresi'nin 93. ayetinde geçen ''... De ki: ''Allah'a hamdolsun, o size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız ...''ifadesinin ebced değeri 1957 yılını vermektedir.

  Nisa Suresi'nin 159. Ayetinde geçen, “ANDOLSUN, KİTAP EHLİNDEN, ÖLMEDEN ÖNCE ONA İNANMAYACAK KİMSE YOKTUR...” ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir
  Nisa Suresi'nin 58. ayetinde geçen ''... bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!...'' ifadesinin ebced değeri 2022 tarihini vermektedir

  Nisa Suresi'nin 79. ayetinde geçen ''Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahid olarak Allah yeter.'' ifadesinin ebced değeri 2000 yılını vermektedir
  Nuh suresinin 2. ayetinde geçen ''Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.'' ifadesinin ebced değeri 2000 yılını vermektedir

  Rum suresi'nin, 41. ayetinin ebced değeri Darwin'e işaret etmektedir
  Sad suresi'nin 20. ayetinde geçen... Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ....vermiştik.'' ifadesinin ebced değeri 2011 yılını vermektedir

  Sad suresi'nin 47. ayetinde geçen ''Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.'' ifadesinin ebced değeri 2026 yılını vermektedir
  Saffat suresi, 60. ayetinin ebcedi 2023 yılını vermektedir

  Saffat Suresi'nin 101. ayetinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir
  Sebe suresi 26. ayetinde geçen , sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir.

  Sebe suresi'nin 18. ayetinde geçen ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik:
  Secde suresi'nin 24. ayetinde geçen “ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık...

  Şems suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinin ebced toplamları 1929 yılında keşfedilen hubble teleskobuna işaret etmektedir
  Seni yazdım

  Şuara suresi'nin 4. Ayetinde geçen '...DİLERSEK, ONLARIN ÜZERİNE GÖKTEN BİR AYET (MUCİZE) İNDİRİRİZ DE...' ifadesinin ebced değeri Mars'ın ilk yüzey fotoğraflarının çekildiği 1976 yılına denk gelmektedir
  Şura suresi'nin 15. ayetinde geçen ''... sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur....'' ifadesinin ebced değeri 2042 yılını vermektedir

  Şura suresi'nin 52. ayetinde geçen '' Dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. '' ifadesinin ebced değeri 2018 yılını vermektedir
  Taha Suresi'nden Ahir zamana işaretler

  Taha suresi'nin 135. ayetinde geçen '...sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz.
  Taha suresi'nin 39. ayetinde ahir zamana bakan işaretler bulunmaktadır

  Taha suresi'nin 53. ayetinde geçen 'ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, ....' ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir
  Tevbe Suresi'nin 33. Ayetinde geçen ''...ELÇİSİNİ HİDAYETLE ... GÖNDEREN O'DUR.'' İfadesinin ebced değeri 2005 yılını vermektedir

  Tevbe Suresi'nin 48. ayetinde geçen, “... SONUNDA ONLAR, İSTEMEDİKLERİ HALDE HAK GELDİ VE ALLAH'IN EMRİ ORTAYA ÇIKIP ÜSTÜNLÜK SAĞLADI.” İfadesinin ebced değeri 2025 yılını vermektedir
  Tur suresinin 44. ayetinin ebced değeri 1999 yılını vermektedir

  Tur suresi'nin 48. ayetinin ebced değeri miladi 1976 yılına işaret etmektedir
  Vakıa suresi'nin 71. ayetinin ebced değeri miladi 2117 yılını vermektedir

  YIKILIR BATIL FİTNELER, GELİR İSLAM BİRLİĞİ
  Yunus Suresi, 53. ayette geçen ... ''Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz.'' ....ifadesinin ebcedi 2004 yılını vermektedir

  Yunus Suresi, 55. ayette geçen; ''Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak onların çoğu bilmezler.'' ifadesinin ebced değeri 2025 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 14. Ayetinde geçen, ''... SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK'' ifadesinin ebced değeri 2048 yılını vermektedir

  Yunus Suresi'nin 25. Ayetinde geçen ''VE KİMİ DİLERSE DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİP İLETİR'' İfadesinin ebced değeri 2007 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 25. Ayeti olan ''ALLAH BARIŞ YURDUNA ÇAĞIRIR VE KİMİ DİLERSE DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİP İLETİR'' ifadesi 1999 yılına işaret etmektedir

  Yunus suresi'nin 47. Ayetinde geçen; ''HER ÜMMETİN BİR RESULÜ VARDIR. ONLARA RESULLERİ GELDİĞİ ZAMAN,...'' ifadesinin ebced değir 2021 yılını vermektedir
  Yunus suresi'nin 62. ayetinin ebced değeri 1993 tarihini vermektedir

  Yunus Suresi'nin 82. Ayetinin ebced değeri 2042 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 86. Ayeti ahir zamana işaret etmektedir

  Yusuf suresi, 111. ayetinde geçen 'Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır.''ifadesinin ebced değeri 2015 yılını vermektedir
  Yusuf suresi, 34. ayetinde geçen “böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı''ifadesinin ebced değeri 2031 yılını vermektedir.

  Yusuf suresi'nin 108. ayetinde geçen de ki: ''Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim'' ifadesinin ebcedi 2004 yılını vermektedir
  Yusuf suresi'nin 21. ayetinde geçen “...Allah, emrinde galib olandır...” ifadesinin ebced değeri 2040 tarihini vermektedir

  Yusuf suresi'nin 6. ayetinde geçen “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, ....ifadesinin ebced değeri 2018 yılını vermektedir
  Yusuf suresi'nin 7. ayetinde geçen Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır.” ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir

  Yusuf suresi'nin 88. ayetinde geçen ''Ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu;...'' ifadesinin ebced değeri 2007 de baş gösteren büyük ekonomik krizin tarihine işaret etmektedir
  Zariyat suresi'nin 34. ayetinin ebced değeri, 1980 yılını vermektedir

  Zuhruf suresinin 10. ayetinde geçen ki o, yeri sizin için bir beşik (mehdi) kıldı'' ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir
  Zuhruf suresinin 10. ayetinde geçen ''ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti.'' ifadesinin ebced değeri 2022 yılını vermektedir

  Zuhruf suresi'nin 27. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaret taşımaktadır
  Zuhruf suresinin 29. ayetinde geçen ''Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar metalandırdım, yaşattım'' ifadesinin ebced değeri 2020 yılını vermektedir

  Zuhruf suresi'nin 61. ayetinde geçen ''Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın...'' ifadesinin ebced değeri 2026 yılını vermektedir
  Zuhruf suresinin 68. ayetinde geçen ''Bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız.'' ifadesinin ebced değeri 2023 yılını vermektedir

  Zümer suresinin 11. ayetinin ebced değeri 2001 yılını vermektedir
  Zümer suresinin 22. ayetinde geçen Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? ifadesinin ebced değeri 1990 yılını vermektedir

  Zümer suresinin 61. ayetinde geçen ''Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır...'' ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir


  Mülk suresi 14.ayet 2012 yılını vermektedir.

 3. #3
  Emeginize saglik, Allah razi olsun.. ama anlamadim ayetlerin ebced degerlerinin yillara isaret oldugunu nereden biliyorsunuz?

 4. #4
  Alıntı camuro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yasin Suresi'nin 17. ayetinin ebced değeri 2010 yılını vermektedir
  Arapça Okunuşu:
  mâ aleynâ illel belâgul mubîn(mubînu).

  ma aleyna illa elbelağu elmubiynu
  41 + 161 + 32 + 1064 + 133 = 1431 = 2010 (Şeddesiz)

  Bakara suresi'nin 251. ayetinde geçen ''... Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.'' ifadesinin ebced değeri 2024 yılını vermektedir

  Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251)

  Fe hezemûhum bi iznillâhi, ve katele dâvudu câlûte ve âtâhullâhul mulke vel hikmete ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev lâ def’ullâhin nâse, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lâkinnallâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).
  … Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
  … allâhe zû fadlin alel âlemîn(âlemîne).
  66 + 706 + 910 + 141 + 201=2024(şeddesiz)
  Al-i imran suresi, 139. ayetinde geçen, “ Eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.” ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir

  Al-i İmran Suresi, 194. Ayetinde geçen; “... ELÇİLERİNE VA'DETTİKLERİNİ BİZE VER...” ifadesinin ebced değeri 2023 yılın vermektedir
  Ali imran suresi'nin 20. ayetinde geçen “artık sana düşen yalnızca tebliğ (etmek)dir” ifadesinin ebced değeri 1995 yılına işaret etmektedir

  Al-i İmran suresinin 33. ayetinde geçen; 'Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti;'ifadesinin ebced değeri, 2017 yılını vermektedir
  Al-İ imran suresinin 64. ayetinde geçen De ki: 'Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin...' ifadesinin ebced değeri 1979 yani hicri 1400 yılını vermektedir

  '(Allah buyurdu: 'Ey Zekeriya, ... BİZ SENİ, ADI YAHYA OLAN BİR ÇOCUKLA MÜJDELEMEKTEYİZ; ...' ifadesinin ebced değeri 2038 yılını vermektedir
  Ankebut suresi'nin 67. ayetinde geçen ''Çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz harem (Mekke'yi güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık?'' ifadesinin ebced değeri 1980 yılını vermektedir

  Ankebut suresi'nin 69. Ayetinde yer alan ''Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz...'' ifadesinin ebced değeri 1956 yılın vermektedir
  Araf suresi'nin 188. ayetinde geçen ... Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.''ifadesinin ebcedi 2026 yılını vermektedir

  Araf Suresi'nin 7. ayetinin ebced değeri 1989 yılını vermektedir
  Bakara suresinin 119. ayetinde geçen, 'Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik...' ifadesinin ebced değeri 2035 yılını vermektedir

  Bakara suresinin 129. Ayetinde geçen 'Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, ...' ifadesinin ebced değeri .....vermektedir
  Bakara suresinin 142. ayetinde geçen '... O dilediğini doğru yola yöneltir' ifadesinin ebced değeri 2002 yılını vermektedir.

  Bakara suresi'nin 213. ayetinde geçen ''...kimi dilerse onu doğruya yöneltir.'' ifadesinin ebced değeri 2001 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 247. ayetinde geçen ''... Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir.'' ifadesinin ebced değeri 1989 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 247. ayetinde geçen “....'' Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi.
  Bakara Suresi'nin 247. ayetinde geçen 'Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı....' ifadesinin ebcedi 2027 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 251. ayetinde geçen ''... Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.'' ifadesinin ebced değeri 2024 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 258. ayetinde geçen ''Allah güneşi doğudan getirir'' ifadesinin ebced değeri 2011 yılını vermektedir

  Bakara suresi'nin 38. ayetinde geçen ''Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa...'' ifadesinin ebced değeri 2012 yılını vermektedir
  Bakara suresi'nin 87. ayetinde geçen “...Biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik....'' ifadesinin ebced değeri 2053 yılını vermektedir

  Bazı Nur talebelerinin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği yanlış cevapların doğru açıklamaları Said Nursi Hazretleri'nin kendi ifadeleriyle aşağıda açıklanmaktadır
  Benim Gülüm İstanbul'da

  Bir salkım zaman
  Cin suresi'nin 23. ayetinde geçen; '(Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir...” ifadesinin ebced değeri 1985 yılını vermektedir

  DERVİŞ
  Duha Suresi'nin 11. ayetinin ebced değeri 2003 yılını vermektedir

  En'am suresi. 35. ayeti uzay mekiklerine işaret olabilir mi?
  En'am suresi'nin 104. ayetinde geçen ''Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir.'' ifadesinin ebced değeri 1997 yılını vermektedir

  Enam suresi'nin 5. ayetinde geçen '' ... Fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir...'' ifadesinin ebced değeri 1992 yılını vermektedir
  En'am suresi'nin, 88. ayetinde geçen; “Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir.” ifadesinin ebcedi 2024 yılını işaret etmektedir

  Enbiya suresi'nin 105. ayetinde geçen; “...Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" ifadesinin ebced değeri 2020 yılını vermektedir
  Enbiya Suresi'nin 75. Ayetinin ebced değeri 1992 yılını vermektedir

  Enfal suresi'nin 18. ayetinin ebced değeri 2017 yılına işaret etmektedir
  Enfal Suresi'nin 32. Ayetinde geçen '...gökyüzünden üstümüze taş yağdır... ' ifadesinin ebced değeri en yoğun meteor yağmurunun yağdığı yıllardan biri olan 1966 yılına denk gelmektedir.

  ESMA ÜL HÜSNA'DA AHİR ZAMAN VE MEHDİ A.S. 'A İŞARETLER
  Fatır suresi'nin 23.ayetinin ebced değeri ahir zamanı işaret etmektedir

  Fatır suresi'nin 24. ayetinde geçen ''Şüphesiz biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik....'' ifadesinin ebced değeri 2035 yılını işaret etmektedir
  FİL SURESİ VE AHİR ZAMANDA MEHDİ (A.S.)'IN MÜCADELESİ

  Fussillet suresi'nin 53. ayetinde geçen ''Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz;...'' ifadesinin ebced değeri 2041 tarihini vermektedir.

  Hac Suresi, 54. Ayetinde geçen “... ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR.' İfadesinin ebced değeri 1986 yılını vermektedir

  Hac Suresi, 54. Ayetinde geçen '... ŞÜPHESİZ ALLAH, İMAN EDENLERİ DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİR.' İfadesinin ebced değeri 2037 yılını vermektedir

  Hac Suresi'nin 49. ayetinde geçen '...Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım.' İfadesinin ebced değeri 2043 yılını vermektedir

  Hadid suresi'nin 27. ayetinde geçen ''sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik...'' ifadesinin ebced değeri 1981 yılını vermektedir
  Hicr suresinin 14. ayeti 1995 yılında Amerikan uzay mekiği ile Rus uzay istasyonu arasındaki bağlantılara işaret etmektedir

  '...Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir;... (Hicr suresi, 85) ifadesinin ebced değeri 2037 yılını işaret etmektedir
  Hud suresi'nin 117. ayetinin ebced değeri 2020 tarihini vermektedir

  Hud suresi'nin 40. ayetinde geçen ''ve tandır feveran ettiği'' ifadesinin ebced değeri 2004 yılını vermektedir
  Hz.Mehdi

  Hz. Mehdi (as) vesilesiyle tüm baskı ve zulümler son bulacaktır
  İbrahim suresi'nin 15. ayetinin ebced değeri 1993 yılına işaret etmektedir

  İbrahim suresi'nin 37. ayetinde geçen '...böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ....' ifadesinin ebced değeri miladi 1988 (şeddesiz) ve 2037 (şeddeli) yıllarına işaret etmektedir
  İsra Suresi'nin 87. ayetinde geçen ''... Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür.'' ifadesinin ebced değeri Ahir Zamana işaret etmektedir

  İSTANBUL’UN NURU GELDİ
  KALEM SURESİ'NDE VE KEVSER SURESİ'NDE HZ.MEHDİ (AS) VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARİ OLARAK BAKAN AYETLER

  Kalem suresi'nin 2. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaretler taşımaktadır
  Kehf suresinin 13. ayetinde geçen ''.. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık.'' ifadesinin ebced değeri 1996 yılını vermektedir

  ''Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.'' Ankebut suresi, 59. ayetinin ebced değeri, 2027 yılını vermektedir
  KURAN'DA UÇAK TEKNOLOJİSİNE BİR İŞARET

  Kureyş suresi'nin 4. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaretler taşımaktadır
  LA İLAHE İLLALLAH CİHANDA TEK SÖZ OLSUN

  Leyl suresi'nin 2. ayetinin ebced değeri 2017 tarihini vermektedir
  Maide Suresi'nin 32. ayetinde geçen ; “... ANDOLSUN, ELÇİLERİMİZ ONLARA APAÇIK BELGELERLE GELMİŞLERDİR...” ifadesinin ebced değeri, şeddesiz 2006, şeddeli 2016 yıllarına işaret etmektedir

  Maide suresi'nin 56. ayetinde geçen “Hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır.” ifadesinin ebced değeri 2037 yılını vermektedir
  Meryem suresi'nin 40. ayetinde geçen ''Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olacağız...'' ifadesinin ebcedi 1992 yılını vermektedir

  Mümin suresinin 38. ayetinde geçen ''Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim.''ifadesinin ebced değeri 1994 yılını vermektedir
  Mümin Suresi'nin 81. ayetinin ebced değeri 1998 yılını vermektedir.

  Müminun suresi'nin 51. Ayetinde geçen 'EY ELÇİLER, GÜZEL VE TEMİZ OLAN ŞEYLERDEN YİYİN VE SALİH AMELLERDE BULUNUN...' ifadesinin ebced değeri 2040 yılını vermektedir
  Mürselat suresi'nin 10. ayeti'nin ebced değeri 1945 yılını vermektedir

  Nahl Suresi'nin 113. ayetinde geçen 'Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar...' ifadesinin ebced değeri 2007 yılını vermektedir
  Nahl suresi'nin 121. Ayetinde geçen '...(ALLAH) ONU SEÇTİ VE DOĞRU YOLA İLETTİ.' İfadesinin ebced değeri hicri 1424 yani Miladi 2002 yılını vermektedir

  Nahl suresi'nin 35. ayetinde geçen '...şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı?' ifadesinin ebced değeri 2005 yılını vermektedir
  Nahl Suresi'nin 41. Ayetinde geçen ALLAH YOLUNDA HİCRET EDENLERİ DÜNYADA ŞÜPHESİZ GÜZEL BİR BİÇİMDE YERLEŞTİRECEĞİZ ifadesinin ebced değeri 2051 yılına işaret etmektedir

  Nahl Suresi'nin 42. ayetinin ebced değeri 2027 yılını işaret etmektedir
  Nahl Suresi'nin 81. Ayetinde geçen '... İŞTE O, ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ BÖYLE TAMAMLAMAKTADIR,'ifadesinin ebced değeri 1995 yılını vermektedir

  Nahl suresi'nin 82. ayetinde geçen '...ONLAR YÜZ ÇEVİRİRLERSE, SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR.' ifadesinin ebced değeri 2003 yılına işaret etmektedir.
  Nahl Suresi'nin 82. Ayetinde geçen 'SANA DÜŞEN YALNIZCA APAÇIK BİR TEBLİĞDİR.' İfadesinin ebced değeri 1998 yılını vermektedir

  Nahl Suresi'nin 96. Ayetinde geçen '...SABREDENLERİN KARŞILIĞINI YAPTIKLARININ EN GÜZELİYLE BİZ MUHAKKAK VERECEĞİZ.' İfadesinin ebced değeri 2015 yılını vermektedir
  Neml suresi'nin 17. ayetinde geçen ' Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ' ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir

  Neml suresi'nin 48. ayetinde geçen ''... yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar...'' ifadesinin ebced değeri dünyayı kan ve zulme boğan 1. Dünya savaşı'nın tarihi olan 1914 yılını vermektedir
  Neml suresi'nin 93. ayetinde geçen ''... De ki: ''Allah'a hamdolsun, o size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız ...''ifadesinin ebced değeri 1957 yılını vermektedir.

  Nisa Suresi'nin 159. Ayetinde geçen, “ANDOLSUN, KİTAP EHLİNDEN, ÖLMEDEN ÖNCE ONA İNANMAYACAK KİMSE YOKTUR...” ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir
  Nisa Suresi'nin 58. ayetinde geçen ''... bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!...'' ifadesinin ebced değeri 2022 tarihini vermektedir

  Nisa Suresi'nin 79. ayetinde geçen ''Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahid olarak Allah yeter.'' ifadesinin ebced değeri 2000 yılını vermektedir
  Nuh suresinin 2. ayetinde geçen ''Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.'' ifadesinin ebced değeri 2000 yılını vermektedir

  Rum suresi'nin, 41. ayetinin ebced değeri Darwin'e işaret etmektedir
  Sad suresi'nin 20. ayetinde geçen... Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ....vermiştik.'' ifadesinin ebced değeri 2011 yılını vermektedir

  Sad suresi'nin 47. ayetinde geçen ''Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.'' ifadesinin ebced değeri 2026 yılını vermektedir
  Saffat suresi, 60. ayetinin ebcedi 2023 yılını vermektedir

  Saffat Suresi'nin 101. ayetinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir
  Sebe suresi 26. ayetinde geçen , sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir.

  Sebe suresi'nin 18. ayetinde geçen ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik:
  Secde suresi'nin 24. ayetinde geçen “ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık...

  Şems suresi'nin 5. ve 6. ayetlerinin ebced toplamları 1929 yılında keşfedilen hubble teleskobuna işaret etmektedir
  Seni yazdım

  Şuara suresi'nin 4. Ayetinde geçen '...DİLERSEK, ONLARIN ÜZERİNE GÖKTEN BİR AYET (MUCİZE) İNDİRİRİZ DE...' ifadesinin ebced değeri Mars'ın ilk yüzey fotoğraflarının çekildiği 1976 yılına denk gelmektedir
  Şura suresi'nin 15. ayetinde geçen ''... sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur....'' ifadesinin ebced değeri 2042 yılını vermektedir

  Şura suresi'nin 52. ayetinde geçen '' Dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. '' ifadesinin ebced değeri 2018 yılını vermektedir
  Taha Suresi'nden Ahir zamana işaretler

  Taha suresi'nin 135. ayetinde geçen '...sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz.
  Taha suresi'nin 39. ayetinde ahir zamana bakan işaretler bulunmaktadır

  Taha suresi'nin 53. ayetinde geçen 'ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, ....' ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir
  Tevbe Suresi'nin 33. Ayetinde geçen ''...ELÇİSİNİ HİDAYETLE ... GÖNDEREN O'DUR.'' İfadesinin ebced değeri 2005 yılını vermektedir

  Tevbe Suresi'nin 48. ayetinde geçen, “... SONUNDA ONLAR, İSTEMEDİKLERİ HALDE HAK GELDİ VE ALLAH'IN EMRİ ORTAYA ÇIKIP ÜSTÜNLÜK SAĞLADI.” İfadesinin ebced değeri 2025 yılını vermektedir
  Tur suresinin 44. ayetinin ebced değeri 1999 yılını vermektedir

  Tur suresi'nin 48. ayetinin ebced değeri miladi 1976 yılına işaret etmektedir
  Vakıa suresi'nin 71. ayetinin ebced değeri miladi 2117 yılını vermektedir

  YIKILIR BATIL FİTNELER, GELİR İSLAM BİRLİĞİ
  Yunus Suresi, 53. ayette geçen ... ''Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz.'' ....ifadesinin ebcedi 2004 yılını vermektedir

  Yunus Suresi, 55. ayette geçen; ''Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak onların çoğu bilmezler.'' ifadesinin ebced değeri 2025 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 14. Ayetinde geçen, ''... SİZİ YERYÜZÜNDE HALİFELER KILDIK'' ifadesinin ebced değeri 2048 yılını vermektedir

  Yunus Suresi'nin 25. Ayetinde geçen ''VE KİMİ DİLERSE DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİP İLETİR'' İfadesinin ebced değeri 2007 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 25. Ayeti olan ''ALLAH BARIŞ YURDUNA ÇAĞIRIR VE KİMİ DİLERSE DOSDOĞRU YOLA YÖNELTİP İLETİR'' ifadesi 1999 yılına işaret etmektedir

  Yunus suresi'nin 47. Ayetinde geçen; ''HER ÜMMETİN BİR RESULÜ VARDIR. ONLARA RESULLERİ GELDİĞİ ZAMAN,...'' ifadesinin ebced değir 2021 yılını vermektedir
  Yunus suresi'nin 62. ayetinin ebced değeri 1993 tarihini vermektedir

  Yunus Suresi'nin 82. Ayetinin ebced değeri 2042 yılını vermektedir
  Yunus Suresi'nin 86. Ayeti ahir zamana işaret etmektedir

  Yusuf suresi, 111. ayetinde geçen 'Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır.''ifadesinin ebced değeri 2015 yılını vermektedir
  Yusuf suresi, 34. ayetinde geçen “böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı''ifadesinin ebced değeri 2031 yılını vermektedir.

  Yusuf suresi'nin 108. ayetinde geçen de ki: ''Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim'' ifadesinin ebcedi 2004 yılını vermektedir
  Yusuf suresi'nin 21. ayetinde geçen “...Allah, emrinde galib olandır...” ifadesinin ebced değeri 2040 tarihini vermektedir

  Yusuf suresi'nin 6. ayetinde geçen “Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, ....ifadesinin ebced değeri 2018 yılını vermektedir
  Yusuf suresi'nin 7. ayetinde geçen Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır.” ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir

  Yusuf suresi'nin 88. ayetinde geçen ''Ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu;...'' ifadesinin ebced değeri 2007 de baş gösteren büyük ekonomik krizin tarihine işaret etmektedir
  Zariyat suresi'nin 34. ayetinin ebced değeri, 1980 yılını vermektedir

  Zuhruf suresinin 10. ayetinde geçen ki o, yeri sizin için bir beşik (mehdi) kıldı'' ifadesinin ebced değeri 2016 yılını vermektedir
  Zuhruf suresinin 10. ayetinde geçen ''ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti.'' ifadesinin ebced değeri 2022 yılını vermektedir

  Zuhruf suresi'nin 27. ayetinin ebced değeri ahir zamana işaret taşımaktadır
  Zuhruf suresinin 29. ayetinde geçen ''Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar metalandırdım, yaşattım'' ifadesinin ebced değeri 2020 yılını vermektedir

  Zuhruf suresi'nin 61. ayetinde geçen ''Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın...'' ifadesinin ebced değeri 2026 yılını vermektedir
  Zuhruf suresinin 68. ayetinde geçen ''Bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız.'' ifadesinin ebced değeri 2023 yılını vermektedir

  Zümer suresinin 11. ayetinin ebced değeri 2001 yılını vermektedir
  Zümer suresinin 22. ayetinde geçen Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? ifadesinin ebced değeri 1990 yılını vermektedir

  Zümer suresinin 61. ayetinde geçen ''Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır...'' ifadesinin ebced değeri 2019 yılını vermektedir


  Mülk suresi 14.ayet 2012 yılını vermektedir.
  Yalnız bunları miladi takvime göre vermişler..
  Miladi takvimi İslamiyet kullanmaz..Hicri ile olanını uyarlamaları gerekir..

 5. #5
  ismimin ebced değeri 573 en yakın şuara suresi çıktı 572 . şuara suresinimi okumalayım.

 6. #6
  Alıntı camuro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu çalışmayı yapmamızda ki sebep esmalar gibi surelerinde ebced değerleri bilinsin hem surelerle hacet uygulamaları yapılırken adetlerine riayet ederek yapılsın, kişinin kendine ait suresini veya yakın olanını en azından bilsin diye, hem de sadece esmalarda ebced değerlerine göre havass uygulamalarının olmadığı, havas ilminde surelerde de bu usulün uygulandığı bilinsin diye acizane konuyu paylaşıyoruz. Havas uygulamalarında surelerin bu usulle kullanım şekli günümüzde pek bilinmez oysa bu usul çok fayda ve hikmetler saklar içinde bu ehline malumdur.
  Evet Esmaların kişilere baktığı gibi kuran sureleri de bakar kişi kendi esmasını bulmak için uyguladığı, kendisine tavsiye edilen usullerden biri olan isminin ebced değerine bakarak çıkan sonuca denk veya yakın esma hangisiyse o esma onun feyz aldığı bağlı olduğu isim anlaşılıyorsa aynı usulle kendi suresini de bulur. Hem kendi suresinin içeriğinde ki mesajlarla hayatına yön verir hem de hacetlerinde o sureyi kullanırsa maksadı inşallah çabuklaşır. Esmalarda olduğu gibi burada verilen değerler uğraşılması okunması en alt değer ve rakamlardır. Esmaların sırlarına vakıf olmak için nasıl ki esmanın normal değerini en az iki ile çarparak meşgul oluyorsak ve bu usulle biz esmanın tam faydasına kavuşuyorsak surelerde aynıdır. Gaflet olunmasın.
  Mushaflarımızda geçtiği şekilde kuran surelerinin isimlerinin değerleri aşağıdadır bu verilen rakamlara elif lam takısı ve şeddeler dahil değildir dahil olanları karşılarında belirttik. Ayrıca isimlerin sonlarında gelen kapalı te ebced de bilindiği üzere he makamında hesaplanır bizde verdiğimiz rakamlarda buna dikkat ettik.Hurufu mukatta ile başlayan sureleri de okunuşuna göre değil yazılışına göre hesapladık.

  1. El-Fatiha: 494: değeri bu olsa da Her insana bakan tarafı vardır Ümmül kitap (Kitabın Anası ) olması hasebiyle.
  2.El- Bekara:307
  3. Âl-i İmran:391
  4. El-Nisa:112
  5. El-Maide:51
  6. El-En’âm:162
  7. A’raf:352
  8. Enfal:162
  9. Tevbe:413
  10. Yunus:126
  11. Hud:15
  12. Yusuf:156
  13. Ra’d:274
  14. İbrahim:258
  15. Hicr:211
  16. Nahl:88
  17. İsra:263
  18. Kehf:105
  19. Meryem:290
  20. Taha:14
  21. Enbiya:65
  22. Hac:11
  23. Mü’minun:193
  24. Nur:256
  25. Furkan:431
  26. Şuara:572
  27. Neml:120
  28. Kasas:280
  29. Ankebut:548
  30. Rum:246
  31. Lokman:221
  32. Secde:72
  33. Ahzab:712
  34. Sebe:63
  35. Fatır:290
  36. Yasin:70 Bu surenin de her insana bakan tarafı vardır.
  37. Saffat:652=Fe iki kere
  38. Sad:90
  39. Zümer:247
  40. Mü’min:137
  41. Fussilet:690=Sad iki kere
  42. Şura:516 sondaki Ya dahil
  43. Zuhruf:893
  44. Duhan:655
  45. Casiye:519
  46. Ahkaf:190
  47. Muhammed:132 =Mim iki kere
  48. Fetih:488
  49. Hucurat:612
  50. Kaf:100
  51. Zâriyat:1312
  52. Tur:215
  53. Necm:93
  54. Kamer:340
  55. Rahman:298
  56. Vakıa:182
  57. Hadid:26
  58. Mücadele:83
  59. Haşr:508
  60. Mümtehine:543
  61. Saf:250 =Fe iki kere
  62. Cum’a:118
  63. Münafikun:327
  64. Teğabün:1453
  65. Talak:140
  66. Tahrim:658
  67. Mülk:90
  68. Kalem:170
  69. Hakka:214= Gaf iki kere
  70. Mearic:314
  71. Nuh:64
  72. Cin:103=Nun iki kere
  73. Müzzemmil:124= Ze ve Mim iki kere
  74. Müddessir:1248=Dal ve Se iki kere
  75. Kıyamet:155
  76. İnsan :162
  77. Mürselat:731
  78. Nebe:54
  79. Naziat:529
  80. Abese:132
  81. Tekvir:636
  82. İnfitar:341
  83. Mutaffifin:349 Fe şedde dahil
  84. İnşikak:552
  85. Büruc:211
  86. Tarık:310
  87. A’la:111 Ya dahil
  88. Ğaşiye:1316
  89. Fecr:283
  90. Beled:36
  91. Şems:400
  92. Leyl:70
  93. Duha:818 Ya dahil
  94. İnşirah:559
  95. Tin:460
  96. Alak:200
  97. Kadir:304
  98. Beyyine:77
  99. Zilzâl :75
  100. Adiyat:486
  101. Kari’a:376
  102. Tekasür:1121
  103. Asr:360
  104. Hümeze:57
  105. Fil:120
  106. Kureyş:610
  107. Ma’un:167
  108. Kevser:726
  109. Kâfirun:357
  110. Nasr:340
  111. Tebbet:804 Be iki kere
  112. İhlas:722
  113. Felak:210
  114. Nas:111  alıntı

  Arkadaşımmmm yine süper paylaşım teşekkürler..

 7. #7

 8. #8
  Tam tamına 105 olan ismimin ebcedi Kehf suresiyle karşılık geldi..Ben şimdi bu sureyi 105 defa mı okumalıyım?

 9. #9

 10. #10
  isminin ebced değeri neyse o sureyi okuyacaksın.tam bilmiyorum ama sanırım 7 gün suya okunuyor.o su içiliyor.şifa,büyü için..

3 Sayfadan 1. 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Kari Koca için Evlilik Hayati Nasil Geccek Ebced Değeri
  Konuyu Açan: arzumm, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 80
  Son Mesaj : 21-Feb-2013, 17:00
 2. Esmalarin Arapca Yazilis Sekli Ebced Degeri..
  Konuyu Açan: *cennet*, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 09-Aug-2011, 14:13
 3. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
  Konuyu Açan: roze, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 05-Apr-2010, 01:15

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com