5 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 50 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1
  Lahuti

  Yasin-i Şerifin Bir Faydası

  YASiN-i ŞERİF
  Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
  (1) Yâsiyn (2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) alâ sıratın müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahıym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm ğafilûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü'minun (8) inna cealnâ fiy a'nakıhim ağlâlen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm lâ yübsırun (10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamın mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun (15) kalu mâ entüm illâ beşerün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min şey'in in entüm illâ tekzibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelağul mübiyn (18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne (21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehızü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve lâ yünkizune (24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun (26) kıyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima ğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn (28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne (29) in kanet illâ sayhaten vahıdeten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun (34) ve cealna fiyha cennatin min nehıylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeşkürune (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym (40) leşşemsü yenbeğıy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni (42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun (43) ve in neşe' nuğrıkhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hıyn (45) ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune (46) ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn (47) ve iza kıyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutımü men lev yeşaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn (48) ve yekûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadıkıyn (49) ma yenzurune illâ sayhaten vahıdeten te’huzühüm ve hüm yehıssımun (50) felâ yestetıyune tavsıyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun (52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun (53) in kanet illâ sayhaten vahıdeten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme lâ tuzlemü nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta'melun (55) inne ashabel cennetil yevme fiy şüğulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm fiy zılâlin alel'erâiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun (58) selâmün kavlen min rabbin rahıym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün (61) ve enıbüduniy, haza sıratun müstekıym (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun (63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) ıslevhel yevme bima küntüm tekfürûn (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn (66) velev neşâu letamesna alâ ayünihim festebekussırata feenna yübsırun (67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudıyyen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kılun (69) ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğıy leh, in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübiyn (70) liyünzire men kane hayyen ve yehık kalkavlü alelkafiriyne (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun (73) ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efelâ yeşkürune (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun (75) lâ yestetıyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun (76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun (77) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasıymün mübiyn (78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylızame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enşeeha evvele merreh ve hüve bikülli halkın aliymün (80) elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukıdûn (81) eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym (82) innema emrühû iza erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.


  7 yerde mubiyn var. Her Mubiyne gelince 7 defa o ayeti oku ve arkasindan hacetin her ne ise dua eyle. Kabul oluna Inşaallah. 2. #2
  eliff
  Saol paylaşım için.
  ''Herşeyin bir kalbi vardır.Kur'anın kalbi de Yasin suresidir.Kim bu sureyi okursa Kur'anı 10 kere okumuş sevabı alır.Her kim,geceleyin Allah rızasını elde etmek niyetiyle okursa günahları bağışlanır.''
  Hadis-i Şerif
  --------------------
  Yasin-i şerifin faziletleri

  "Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca* her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında ,defninde bulunurlar ve hep duâ ederler."

  "Şeytanlar* Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar."

  "Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okursa o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar ona da sevâb verilir."

  "Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer."

  "Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ,ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur."
  "Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder."


  "Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse muhakkak sûrette şehid olarak ölür."

  "Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar."

 3. #3
  maiadam
  Lahuti arkadaşım en sonda yazdığın "7 yerde mubiyn var. Her mubiyne gelince 7 defa o ayeti oku ve arkasından hacetin ne ise dua eyle." Bunu anlamadım Mubiyn ne demek? ve o ayatleri 7 defa okuyup dua edip tekrar kaldığımız yerden Yasin-i Şerif'e devam mı ediyoruz?

 4. #4
  Lahuti
  maiadam evet, o ayatleri 7 defa okuyup dua edip tekrar kaldığımız yerden Yasin-i Şerif'e devam ediyoruz

 5. #5
  Ben de şöyle bir uygulama duymuştum.Yasinin ilk mubin durağına gelindiğinde mubin duası 7 kere okunur ve Yasin tekrar baştan başlanır ve ikinci mubin durağına kadar gelinir ve tekrar 7 kere mubin duası okunur ve başa dönerek ilk ayetten yeniden başlanır.Böylece devam edilir...

 6. #6
  Lahuti
  Alıntı ultio Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ben de şöyle bir uygulama duymuştum.Yasinin ilk mubin durağına gelindiğinde mubin duası 7 kere okunur ve Yasin tekrar baştan başlanır ve ikinci mubin durağına kadar gelinir ve tekrar 7 kere mubin duası okunur ve başa dönerek ilk ayetten yeniden başlanır.Böylece devam edilir...
  aynen oyle.
  ozel bir duasi yok istenilen dua turkcede yapilabilir.

 7. #7
  maiadam
  kızmayın ama 7 yerde mubiyn var diyorsunuz ben bilmiyorum bu ne demek?

 8. #8
  phoebe
  maidam bak yazmıs lahuti arkadasımız mubiynler ayetlerin içinde geciyor.mesela 13 ve 18. ayetlerde var.dıgerlerını de sen bulabılırsın.bence once oku mubınlerı tespit et ısaretle daha kolay olur.bu mubiyn le ılgılı uygulamalar cesıtlılık gosterıyor.yalnız sımdı her mubıyn de basa donup tekrar mı okuycaz yoksa kaldıgımız yerde 7 ser defa okuduktan sonra devam mı edıcez..ben de bunu anlamadım...kahuti arkadasım ılk anlattıgın sekılde yapmıstım bu uygulamayı ben de, fakat ultio arkadasın tarıfıne de evet demışsın...kafam karıstı

 9. #9
  eliff
  Yasin-i Şerifde sonu mübiyn diye biten 7 yer var.Sana bir örnek vereyim arkadaşım.
  Bismillahirrahmanirrahiym
  ''İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm,ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn''Burdaki ''mübiyn'' ile bittiği için sen 7 kere o mübiyn duasını okuyorsun ve kaldığın yerden Yasin-i Şerifi okumaya devam ediyorsun.

 10. #10
  maiadam
  sağolun arkadaşlar. Allah razi olsun hepinizden
  Mubiyn'ler: 12, 17, 24, 47, 60, 69 ve 77. Ayetlerde

5 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Mülk Suresinin Bir Faydası
  Konuyu Açan: Lahuti, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 11-Eki-2015, 18:33
 2. Yasin Suresi ile Bir Uygulama
  Konuyu Açan: atelia, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 38
  Son Mesaj : 26-Tem-2013, 23:31
 3. Çikolatanın Bir Faydası Daha!
  Konuyu Açan: Sidre, Forum: Sağlık Haberleri.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11-Eyl-2011, 11:42
 4. Amme Suresinin Bir Faydası
  Konuyu Açan: Lahuti, Forum: Kuran-ı Kerim.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07-Mar-2008, 23:00

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com