Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arası gösteriliyor
 1. #1

  Yasin Suresinden sonra Okunacak Dua

  YASİN SURESİNDE SONRA OKUNACAK DUA
  Ey vücudu ile mevcut, âsârı ile meşhud olan Varlığının ezelde bidayeti, ebedde nihayeti bulunmayan ulu Allah!... Yâ Rab, yalnız sana kulluk ediyor, sadece senden yardım diliyoruz. Dergâhına el açan bu kullarını, iman ve Kur'an'dan ayırma yâ Rabbü... Sayısız nimetler içinde bulunuyor, Seni, gönlümüze koyduğun nurla tanıyoruz. Bizi, bu nurdan mahrum bırakma yâ Rabbü... Sayılı nefeslerin biteceğini, ömür kandilinin söneceğini biliyor; şu âleme, inanmış olarak geldik, aynı imanla huzuruna dönmek istiyoruz. Kabul eyle yâ Rabbil... Divanıma açılan elleri boş çevirmem buyuruyor, dünya dolusu günahla gelseniz bağışlanmak için bana niyaz etseniz sizi bağışlarım diye ilan ediyorsun yâ Rab... Cân ügönülden bağışlanmak, rahmetinden payımızı almak istiyoruz. Bu lütfü bizden esirgeme yâ Rabbil... Zâtına lâyık ameller yapamadık. Kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik. Rahmete açılan kapının, bu kapı olduğunu öğrendik. Huzuruna bu sebepLe niyaza geldik. Bu kapıdan bizi boş döndürme yâ Rabbil... Af kapısının, tevbe edenlere açık olduğunu ilan ediyor, muhtaç olan kullarım, dergâhımdan kovulmaz. " huyuruyorsun, eli boş geldiğimizi görüyor, muhtaç olduğumuzu biliyorsun yâ Rab!... Ellerimizi semaya uzatmıyor, saray-ı lâ mekânına açıyoruz. Şu makamda, Sen'den af bekliyoruz. Reddetme yâ Rabbü... Yâ Rabbi! "Şayet kitabıma kulak vermez, habibimi dinlemezseniz, kısas yaparım. Yavrularınızla sizden intikam alırım. Sonra ah eder de inim inim inlersiniz. Ne yaptım da başıma bu haller geldi dersiniz. Zalimleşerek sizi hiç dinlemeyen öz be öz çocuklarınıza "böyle hayırsız çıkacağını bilsem acaba sana hiç bakar mıydım? Hakaret yağan şu ağzına meme tutar mıydım? " diyerek feryat edersiniz. Sonra ıslah için çok dua edersiniz. Lakin, Mevlâ'dan hüsn-i kabul görmezsiniz. " buyuruyorsun. Bize bu kısas yapılıyor. Evlatlarımız kimseyi dinlemiyor. Bir bardak suya bile onlara sözümüz geçmiyor. "İhtiyar mısın be adam. Kalk da suyunu kendin al" deniyor yâ Rab!... Gerçekten emirlerine kulak vermedik. Sonunda bu ağır cezaya mahkum edildik. Lakin bu cezanın şu anda bitmesini, yavrularımızın doğru yola gitmesini niyaz ediyoruz. Bu arzumuzu kabul eyle yâ Rabbü... Senden başka gayesi olmayan, gece gündüz secde-i Rahman'dan ayrılmayan, yaptığı suçlar için can ü gönülden ağlayan bu kullarını affet de öyle gönder yâ Rabbü Okuduğumuz sure-i şeriflerden, çektiğimiz kelime-i tevhid ve teşbihlerden hasıl olan manayı, Mevlâmızın davetine uyarak erişilmez makamlara yücelen, Kâb-ı Kavseyn'de cemâl-i iİlâhi'yi gören,ümmetine büyük müjdelerle dönen aziz nebinin tertemiz ruhuna arzediyor, kendisinden şefaat talep ediyoruz. Kabul eyle yâ Rabbi! Adem Aleyhisselam ile başlayan, onunla habibin arasında kalan peygamberân-ı izamı da haberdar eyle yâ Rabbi! Hatibinin hanım/arıyla, çocuklarının onun asrında yaşayıp da ondan feyz alanların cümlesine, dualarımızı duyur yâ Rabbi! Bu âleme mü'min getirdin, divanına kâfir olarak dönderme yâ Rabbi! Defter-i amalimizde bulunan ibadet varlığımızı, öz elinle yaktığın iman çerağımızı şeytan aleyhi! la'neye söndürtme yâ Rabbi! Özellikle, okuyanların ölmüşlerini rahmet deryalarına daldır yâ Rabbi! Ana babalarının kabirlerini ziyaretgah-ı Rahmet-i Rahman eyle yâ Rabbi! Cümlesini kevser ırmağında yıkanan "Gir cennetime ey kulum..." hitabına muhatap olan kullarından eyle yâ Rabbi! Onları kabir âleminin azabından, mahşer meydanında gazabından, muhafaza eyle yâ Rabbi! Şu anda burada bulunan cemaati sırat üzerinde, selâmete erenlerden, habibinle birlikte, cennete girenlerden evle yâ Rabbi! Bunların da ana ve babalarını, ahi ret âleminde bulunan yakınlarını bu ziyafet-i Kur'aniyyeden hissedar eyle yâ Rabbi! Kıyamet denen gün tecelli edince, binbir ayak bir pabuca girmiş, Alem-i Nâr bütün heybe tiyle karşımıza dikilmiş, "İnnehâ termiy bi şerarin kel kasr" ayet-i celilesinin hükmü yerine gelmiş, yani cehennem apartmanlar misali ateş gülleleriyle günahkarlar üzerine hücuma geçmiş, azgınlaşan alem-i nâr "Ve tekûlü hel min meziyd" diyerek haykırıyor. "Alevimde yanacak başka günahkâr yok mu? " diye feryâd ediyor. Ağustos ayında hararetinden kaçtığımız "aman, nasıl da yakıyor" diyerek sığınacak bir gölgelik aradığımız, güneş bütün şiddetiyle üzerimize yaklaşmış, vücudumuzu tava içindeki yağ gibi eritmeye başlamış, bedendeki etler eriyerek ayak uçlarımızda toplanmış, işte o zaman, "Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn" sadası ortalığa yayılmış, "ey dünyada benim isteklerime uymayanlar, Habibimin getirdiklerine inanmayanlar!.. İşte böyle olanlar bugün onun civarından ayrılsın. Çevresinde sadece bana inananlar kalsın " Hitab-ı ilâhisi kulakları çınlatmış yâ Rab! O anda cümlemizi, " Yâ eyyetühen nefsül mutmeinneh" fermanına muhatap olan Habibinle birlikte cennet-i âlâyı bu lan kullarından eyle yâ Rabbi! Gözlerimiz perdelendiği, şu güzel dünya görünmez hale geldiği zaman gözlerimiz cennet-i âlâ, cemâl-i Muhammed Mustafa'ya nazır ve hayran, sağımızda hazreti Kur'an, göğsümüzde sağlam iman, fikrimizde havf-ı Yezdan, dilimiz Kelime-i Tevhid'i bitirdiği an bunun nihayetinde çene kapamayı, bu güzel cümle ile huzura varmayı cümlemize nasib ü müyesser eyle yâ Rabbi! Yaptıkları amellerle haşhaşa olanları, kabirlerinde nâm u nişanı kalmayanları,yavruları tarafından unutulmuş olanları da dualarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan, günahlarından tümüyle kurtulan kullarından eyle yâ Rabbi! Dertlerine deva bekliyenlere, hastahane köşelerinde inleyenlere, Şâfî isminden şifalar ihsan eyle yâ Rabbi! Gönüllerimizden ihtirasları at, bizi sevdiklerinin arasına kat yâ Rabbi! Oturduğumuz yerlerden kalkmadan, şu topluluk buradan dağılmadan dilek ve dualarımızı kabul eyle yâ Rabbi! Bizi ihlasta zirveye ulaştır. Hac görevlerimizi hayırlısıyla yaptır yâ Rabbi! Namazdan niyazdan uzak kalan, fenalık yapmaktan zevk alan kullarını da ıslah eyle yâ Rabbi! Yavrularını terk ederek kaçanları, yuvalarından ayrı yaşayanları lütfunla geri döndür yâ Rabbi! Bizi daima Sırat-ı Müstekıymin sadakat caddesinde koştur. Cümlemizi bağışla da gönüllerimizi coştur yâ Rabbi! Okuduğumuz Yasin-i Şerifin kabul olması, dualarımızın ana babalarımıza duyurulması, milletimizin birlik ve beraberlikten ayrılmaması ve ALLAH rızası için el-FATIHA!....

  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN SURESİNİ OKUYANAN KİMSEYE YİRMİ HAC SEVABI VERİLİR
  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
  "Sure-i Yâsin'i okuyan kimseye yirmi nafile hac sevabı verilir"
  "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise Sure-i Yâsin'dir. Yâsin'i bir defa okuyan kimseye içinde Yasin bulunmayan on hatim sevabı verilir."

  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN SURESİ OKUYANA KIYAMET GÜNÜ ŞEFAAT EDİLİR
  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
  "Kur'an'da bir sure vardır. Allah Teala katında ona aziz diye isim verilmiştir. O'nu okuyan ise Allah Teala yanında şerif diye çağırılır. O'nu okuyan kıyamet günü Rabia ve Mudar kabilelerinden daha çokları hakkında şefaat eder. O, Sure-i Yâsin'dir."
  * "Muhakkak ki Kur'an'da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise mağfiret olunur. Dikkat edin o, Sure-i Yâsin'dir. Sure-i Yâsin'e Tevrat'ta muimme denilir." Muimmenin ne demek olduğu sorulduğunda Resulü Ekrem şöyle buyurdu:
  "Sahibine dünya ve ahiret hayrını umumileştirir, ondan ahiret korkularını giderir. Ve her hayırlı işini gaza eder. Kim onu okursa yirmi nafile hac stvabı verilir. Kim onu dinlerse sanki Allah yolunda bin dinar sadaka vermiş gibi ecre nail olur. Kim onu yazar da suyunu içerse içinden her çeşit hastalığı çıkarır. İçine bin tane nur, bin yakin, bin rahmet, bin refet, bin hidayet girer. Ondan bütün hastalıklar ve sıkıntılar çıkarılır


  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN SURESİNİN BAZI ESRARI HAKKINDA
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Bismillâhillezî lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bismillâhillezî lâ ilahe illâ hüve zül celâli vel ikram. Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ', ve hüves semiy'ul aliym. Allâhümme innî eûzü bike min şerri... (Burada zalim kimsenin ismi söylenir. ) duasını okur da ondan sonra zalimin yanına girerse, muhakkak surette onun şerrinden emin olur.

  Selâmün kavlen min rabbir rahıym.
  * Bu ayeti kerimeyi kim beş defa yazar da üzerinde taşırsa, geceleyin ve gündüzleyin gelecek bütün serlerden muhafaza olunur.
  * Veba istilası zamanında bu ayeti yirmi sekiz defa okuyan kimse o musibetten emin olur.
  * Mühim bir işin kolaylıkla halledilmesi için Sure-i Yasin dört defa okunur. Ara vermeden arka arkaya okunur. Bundan sonra şu dua dört defa okunur:

  Sübhânel müneffisi an külli medyun. Sübhânel müferrici an külli mahzun. Sübhâne men ceale hazâinehû beynel kâfi ven nûn. Sübhâne men izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün fe yekûn. Yâ müferricü ferric. Yâ müferricü ferric. Yâ müferricü ferric. Yâ müferricü ferric. Ferric annî hemmî ve gam mî fercen acilen gayra Acilin bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn.


  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF YAZILIR DELİ OLANA SUYU İÇİRİLİRSE
  * Sure-i Yasin yazılır da mecnun, meczup ve bunların başkalarına üç günden on güne kadar içirilirse, Allah Teala, Yasin hürmetine onlara şifa ihsan eder.
  * Kim hastalıkları, illetleri ve ağrıları için Sure-i Yasin ile birlikte Fâtiha'yı, Muavvizeteynleri ve Ayet'el-Kürsi'yi misk ve safranla yazar da yazıyı yağmur suyu ile imha edip "şifa niyeti ile içiyorum" diyerek içerse hiç şüphe yoktur ki Allah Teala ona şifa verir.


  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'İ ÖLMÜŞ KİMSENİN RUHU İÇİN OKUMAK
  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
  "Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler."
  "Her kim her cuma günü annesinin, babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de başucunda Sure-i Yâsin'i okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir."
  "Kabristana giren kimse oradaki mevtaların üzerine Sure-i Yâsin'i okursa, Allah Teala okunan Yasin hürmetine onların azabını hafifletir. Okuyan kimseye de harflerinin adedi kadar ecir verilir."
  "Ölmek üzere bulunan bir hastanın yanında
  Sure-i Yasin okunursa, okunan Yâsin'in her harfi için onar melek nazil olur. O üç bin harftir. Nazil olan melekler o kimsenin önüne saf saf olup onun için istiğfar ederler. Sekarattaki bir mü'minin yanında Sure-i Yasin okunursa, cennet-i rıdvan'da cennet serabından içirmedikçe Azrail (a.s.) onun ruhunu almaz."
  YASİN-İ ŞERİF'İ ÖLMEK ÜZERE BULUNAN KİMSEYE OKUMAK
  "Sure-i Yâsin'i ölmek üzere bulunan kimsenin üzerine okuyun."
  "Sure-i Yasin ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir."
  "Ölmek üzere bulunan kimsenin başucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona ruhunu teslim etmesinde kolaylık verir."


  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'İ CUMA GÜNLERİ OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR
  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
  "Cuma geceleri Sure-i Yâsin'i okuyan kimse, mağfireti ilâhiyyeye nail olduğu halde sabahlar."
  "Cuma gecesi iki rekat namaz kılan, birinci rekatta Sure-i Yâsin'i, ikinci rekatta Sure-i Mülk'ü okuyan kimseye, her bir harfi için nur verilir. O nur kıyamet günü önünden gider. Amel defterini önünden alır. Cehennemden uzak olduğuna dair kendisine bir beraat yazılır. Ehli beytinden yetmiş kimseye şefaat eder. Dikkat edin, bunda şüphe eden münafık olur."
  "Kim Sure-i Yâsin'i ve Sure-i Duhân'ı cuma geceleri okursa, mağfiret olunduğu halde sabahlar."

  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'İ HER GECE OKUMANIN FAZİLETİNE DAİR
  Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
  "Her gece Sure-i Yâsin'i okuyan kimse muhakkak surette şehit olarak ölür."
  "Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yâsin'i okuyan kimse affolunur."
  "Sure-i Yâsin'i geceleri okuyan kimseye Kur'an'ı yedi defa okumuş gibi ecir verilir. "
  YASİN-İ ŞERİF'İ OKUYANIN DUASI KABUL EDİLİR
  Cenabı Peygamber (s.a.v.) buyurdu:
  "Her kim Sure-i Yâsin'i, "iz câehel mürselûn"
  ayetine kadar okur da bu ayetin sonunda dua ederse
  duası kabul olunur."
  "Yasin" kelime-i şerifi yedi, yirmibir veya kırk bir defa tekrarlanarak okunursa, okuyan kimsenin onun tesirini görmesinde hiç şek ve şüphe yoktur. Muhakkak Cenabı Ecelli ve Alâ lütfü ve keremi ile o kimsenin hacetini ihsan eder.


  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'İ YANLIZ ALLAH RIZASI İÇİN OKUMAK
  Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu.
  "Sure-i Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Ancak onu Allah Teala'nın rızasını talep ederek ve ahireti isteyerek okuyan mağfiret olunur. Onu ölmüşlerinize okuyunuz."
  "Ümmetimden her müslümanın kalbinde Sure-i Yasin bulunmasını severim."
  "Geceleri Allah Teala'nın rızası için Sure-i Yâsin'i okuyan kimsenin kul hakkından başka bütün günahları affedilir."
  "Bana ve ümmetime Sure-i Yasin, Ayet'el-Kürsi ve İhlâs surelerini ikram eden Rabbime hamd ederim."

  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'İN FAZİLETİNE DAİR HADİS-İ ŞERİFLER
  Resulü Ekrem (s.a.v.) Sure-i Yasin hakkında şöyle buyuruyor:
  "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere şifadır."
  "Geceleri Yâsin'i okumak, sanki Kur'an'ı yedi defa hatmetmek gibidir."
  "Yasin ne niyet için okunursa, o şey meydana gelir."
  * Sabah ve akşamları okunması daha tesirlidir. Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa, okuyan kimsenin muradı derhal hasıl olur. Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazlarından sonra okunursa daha tesirli olur.
  * Yasin suresi, kendisini okumayı vird haline getiren bir kimseye dünya ve ahiret için hayırlı olan her şeyi ikram eder. Dünya ile ilgili bütün sıkıntıları bu sureyi okumakla yok olur.  --- Sonraki mesaj ---

  YASİN-İ ŞERİF'TE BEREKET OLDUĞUNA DAİR
  Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: "Yâ Ali, Sure-i Yâsin'e devam et. Muhakkak onda yirmi bereket vardır:
  1- Aç okursa doyar.
  2- Susuz okursa suya kanar.
  3- Çıplak okursa giydirilir.
  4- Bekar okursa evlendirilir.
  5- Korkan okursa korktuğundan emin olur.
  6- Hasta okursa iyileşir.
  7- Hapiste olan, kurtulur.
  8- Misafir okursa, yolculuğunda yardım edilir.
  9- Bir şey kaybeden okursa, kaybettiği şeyi bulur.
  10- Sıkıntı ve kederli kimse okursa, sıkıntı ve
  kederden kurtulur." 2. #2
  Çok güzel bir konu olmus....

Benzer Konular

 1. Ezandan Sonra Okunacak Dua
  Konuyu Açan: Mira, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12-Sep-2011, 13:41
 2. Abdestten Sonra Okunacak Dua
  Konuyu Açan: haktalabesi, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28-Jul-2011, 19:37
 3. Yasin Bagışlama Duası-Yasin'den Sonra Okunacak Dua
  Konuyu Açan: kısmet, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 16-Jun-2011, 14:08
 4. Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua
  Konuyu Açan: ilahi_aşk, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 08-May-2011, 16:08
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com