8 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 75 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Yasin'i Şerif İle Hacet

  Yasini Şerif ve Hassaları

  Bu surenin tesiri her yönden çoktur. Bu husutada bir çok hadisi şerif rivayet olmuştur.
  Peygamber efendimiz a.s şöyle buyurmuşur.
  Yasin okunduğu şey içindir ( her ne maksat için okunsa o şeye etkisi olur )
  Yasin okumaya devam edenin geçmiş ve gelecek günahları af olur.
  Kuranı kerimdeki esrarı ilahide Yasini şeriftedir ve Yasini şerifteki 4 ayette gizlidir. Onlarda 55 , 56 , 57 ve 58 ayetleridir.
  Bu hadisi şeriften anlaşılıyorki Yasini şerif dünyevi ve uhrevi her hususta havası celilesi tesir eden büyük bir hazinedir.
  Şimdi bu hazineden faydalanma yöntemlerinden bir tanesini burada açıklayacağım.

  Yasin süresin günleri ve okuma şekli
  Yasin suresinde 7 mubin vardır ve bu mubinler yedi güne bölünmüştür. Her güne gelindiği zaman o güne ait olan bölüm mubün duasıyla birlikte 7 defa okunur ve okuma bittikten sonra tekrar kaldığın yerden Yasin i okumaya devam edilir.

  Hergün Yasin e başlamadan önce ilk olarak aşağıdaki dua okunur


  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme ya mücerrinnili veya müsahhırel fili ve falıkal bahrınnebiyyi israfile. Allahümme es elüke ente yessirli ma üridü ya hayre nasırı ve hayrün muin bi hakkı elhamdulillahi rabbil alemiyne. Eiyni ala külli emri bi kudretike ya rahmanü veya rahimü. Ve bi hürmet sureyi Yasin. Vebi hürmeti seyyidil mürselin habibi rabbil alemiyne. Muhammedin Sallallahü aleyhi ve selleme ve bi hakkı.

  Pazar


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  • Yasın
   2. Vel kur'anil hakiym
   3. İnneke le minel murseliyn
   4. Ala sıratım müstekıym
   5. Tenziylel aziyzir rahıym
   6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
   7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
   8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
   9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
   10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
   11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
   12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  Aksemtü aleyküm ya marek ruhaniyeti bi izzillahi ve resulihi ve bi nuri veçhillahi. Ve bi hakkı esmaillahi. Ve bi hakkı elhamdü lillahi rabbil alemiyne. ya Hayyü ya Kayyümü ya Kadi ya Şafi ya Hadi ya Latitfü ya Baki. Ecib ya Rukyail ve ente ya müzbihü Semain ve mutian bi hakkı elhamdülillahi rabbil alemiyne. Ve bi hakkı el Hayyül Kayyumü. Ve bi hakkı el meliki el galibi aeyke emrühü Ebced. Ve bi hakkı el cehtatyilü ve Kad Ca elhakku ve zehekal batilü innel batilekane zahukan aksemtü aleyke ya Rükyayile vel melikil müzbihü. Bi hakkı melikil mabudi.

  Bismillahirrahmanirrahim

  • Pazartesi
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

  Errahmanirrahim. Ya rahmanü ya rahimü ya Allah’ü ya Atufü ya Celilü ya cebbarü ya ceva’dü ecib ya Cebrallü ente bi emrihi serian mulian bi hakku Errahmani Errahim. Aleyke emrühu hüvezeh mehtıl be kıdemna ila ma amilu men amile fecealnahü hebaen mensura. Allahümme Sahhirli el melik Haytayail ve emrühu bi Kada i haceti.

  • Salı
  Bismillahirrahmanirrahim


  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
  24. İnnı izel le fı dalalim mübın

  Ya maliik yevmiddin. Ya mukallibel kulubi vel ebsari ecib ya Mühriz Semain mutıan bi hakkı mukallibel Kulubi vel ebsari. Ve bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühü Tıykel ve bi hakkı fehtahyil. Fe iza cae Vadü rabbi cealehu dekka’e ve kane Va’dü rabbi hakka Aksemtü aleyke bi hakkı elmeliki galibi aleyke emrühu ebi mührizel ahmeri ve bi hakkı Ketlehyuz.


  • Çarşamba
  Bismillahirrahmanirrahim

  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

  İyyake na’büdü ve iyyake nestaihü. Ecib bi hakkı seril mabudi ve bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühü SA’fez. Ve bi hakkı Fehtahtil Kale Musa ma zi’tüm b.hissihri innallahe sıletılühu. Ve bi hakkıllahülaziym. Aksemtü aleyke ya seyyidü semhiyayil ve bürkani ve bi hakkı el melikil mabudi.


  • Perşembe
  Bismillahirrahmanirrahim

  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

  Allahümme inni es’elüke ya Ka’dirü ya Muktedirü ya Latiyfü Ya halıku ya Hadi ecib ya İsrafil. Ve nete Semhureş semain mutian bi hakkı hazihil esmai. İhdinassıratel müstekim. El batıl imin beyne eydiyhi ve min halkıhi tenzilün min Hakimin Hamidin. Ecib ya hadime hazihi sureti ve bilhakkı karaşet Vakdı haceti.


  • Cuma
  Bismillahirrahmanirrahim

  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

  Sıratellezine en’amte aleyhim. Allahümme inni es elüke ya Halimü ya Aliymü ya Allahül guyubi. Ya Nur ya Aliyyü ya Latiyfü ya Hadi. Entüsahhirli hadime hazihis sureti ecib ya Ebyazu Semain mutian bi hakkı el melikil galibi aleyke emrühu Sehaz. Ve bi hakkı Cehıttili ileyhi yesidul Kelimüt tayyibü vel amelüssalihü. Yerfeuhü aksemtü aleyke ya Cehtiyayil ve ente ya ebyazü.


  • Cumartesi
  Bismillahirrahmanirrahim

  70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

  Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amiyn. Ya Zahirü ya Azizü ya Melikü ya Müminü ya Müheyminü ya Zahirü ya Azizü ya kadirü ya kebirü ecib ya Kesfiyayil. Ve ente ya Meymun. Ve bi hakkı gayril mağdubi aleyhim Veleddallin. Ve bi hakkı el Ka hirifevka ibadihi el kebiril mütealir be bi hakkıl galibi aleyke emrühu zadzağ ve bi hakkı kehtatyil lemak Fencil. Fevkal hakku ve batıle ma kanu ya lemun ecib ya hadime hazihi sureti.

  Okuma bittikten sonra aşağıdaki dua okunur

  Ya Allahüsamedi min indekal mededi ve aleyke mutemedi. Ya Nasirü ya muiynü bi hürmeti iyyakena büdü ve iyyakenestaiyn. İnni ala kulli halin bi Kuvveti. Ve Kudretike ya muiynü. Ya Rahmanü ve bi hürmeti sureti Yasin. Ve bi hürmeti Sallallahü aleyhi veselleme ve ala alihi ecmaiyn. 2. #2
  denedimyanıldım
  hiçbişe görünmüyor arkdaşım maalesef.
  <B><SPAN style="FONT-SIZE: 11.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#ff0000>
  böyle şeyler çıkıyor

 3. #3
  Vedia
  albino kardeşim hiç bir şey yok konu açmışsın ama konu düzeltirsen sevinirim kolay gelsin...

 4. #4
  Alıntı denedimyanıldım Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hiçbişe görünmüyor arkdaşım maalesef.
  <B><SPAN style="FONT-SIZE: 11.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#ff0000>
  böyle şeyler çıkıyor
  siteme atmıştım ordan kopiledim html kodlarını almış düzelttim şuan okunuyor olması gerek

 5. #5
  Vedia
  Allah razı olsun kardeşim deniyicem inşallah güzel paylaşım olmuş eline sağlık

 6. #6
  denedimyanıldım
  teşekkür ederiz.elinize sağlık.

 7. #7
  farkli bir tekip buda Allah razi olsun emegine saglik..sonucta Yasin yasinin gucu asla tartisilamaz...

 8. #8
  kardeşim paylaşım için Allah razı olsun da ben pek birşey anlamadım..her gun okudugumuzla beraber ayrı ca da 7tane mübin mi okunması gerekiyor..

 9. #9
  Alıntı minik_kalpler_ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kardeşim paylaşım için Allah razı olsun da ben pek birşey anlamadım..her gun okudugumuzla beraber ayrı ca da 7tane mübin mi okunması gerekiyor..
  her güne gelince o kısmı 7 defa okuyup devam edeceksiniz diğer günleri 1 defa olmak üzere hergün tamamı okunmuş olacak

 10. #10
  kutlaar
  Albino ellerine sağlık, Allah razı olsun kardeşim

8 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. 41 Yasin Yerine Geçen Yasin-i Şerif Hatmi
  Konuyu Açan: _Linda_, Forum: Dilek Duaları.
  Cevap: 30
  Son Mesaj : 09-Tem-2015, 20:28
 2. Yasin-i Şerif Hadimi ve Sırrı (Garantili)
  Konuyu Açan: majisyen, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 77
  Son Mesaj : 21-Kas-2013, 22:55
 3. Yasin-i Şerif ile Kesin Sonuç Ben Yaptım
  Konuyu Açan: missbeliz, Forum: Büyü.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 21-Eki-2009, 02:40
 4. Yasin-i Şerif
  Konuyu Açan: maiadam, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08-Eki-2009, 13:41
 5. Besmelei şerif ile tasarrufun en üstüne çıka
  Konuyu Açan: kvp, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 27-Tem-2009, 14:39
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com