2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 20 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor

Konu: Zafer Duası

 1. #1

  Zafer Duası

  Ebul-Hasan eş-Şazili'nin Zafer Duası

  Allahümme bisetveti ceberuti kahrike vi bir sûrati igasadeti nesdike bi gayritike intihaki hurumetike vebihimayetike limani temate biayetike nes'elüke yâ Allahü yâ semiu ya galibu yâ mucibu yâ seriü yâ müntekımu yâşedidel betşi yâ cebbe ru yâ gahha ru yâ yâ men le yukcizühü yukcizühü kahrül cebebirati velâ yuhsemû aleyhi halakül mütemerri dati minel mülüki vellâ kesireti en mütemerri techâle keyden men kadeni fi nahrihi vemekre men mekkere bi ahiden aleyhi vehüfreten men hâferen livegıan fiha vemen nesebe li şabeketel hida içhalhu yâ seyyidi müsagan İleyha ve müsaden fiha velâsirren ledeyha Allahümme bi hakkı
  kaf ha yâ ayn sad İhfina hemmel ida velakgihümür redâ vechalhüm li kulli habibin feda ve sellit aleyhim acilen nikmeti filyevmi velgade Allahümme beddit şemlehüm Allahümme ferrık cemahüm Allahümme lehrichüm andairetil hilmi vestelbehüm mededel imhali ve gulle eydihim verbut alâ gulübihim velâ tübellihümül amale Allahümme mezzik hüm kulle mâümezzik mezzaktehû İlakdaike intisaren ienbiyâike ve resulike ve evliyâike
  "Allahümme tasirlenen tisareke ihek babike alâ akdeyike "(3 defa) Allahümme latü mekkinil akdae fina velâ tusellit hüm aleyna bizunibina "hamim hamim hamim hamim hamim hamim hamim" (3 defa)
  hümmül emru vecaen nasrü ve aleyna layunserune hamim gayn sad kaf himayetüna mimma nehafü Allahümme kina şerrel esvai vela tecalnâ mehalen lil belva "Allahümmek ekfina eamelel recai vefel gallemeliya hüve yâ hüve" (3 defa) yâ men nifetlihi nifetlihi nes'elükel acelel acele İlâhil icabeten icâbete yâ men ecebe nühel fi gavmihi ve yâ men nesere İbrahime alâ akdaihi veyâ men redde yusuf alâ yakup yâ men keşefe dürra eyyüb yâ men ecebe davvete zekeriya yâ men gabile tesbiha yunus metta nes'elüke ve esrari hazihit deaveti entete
  gable mabihi deavneke ve entukdiye nâ maseelneke incil venâ vakte kellezi veattehu li ibadetikel müminin.lâ İlâhe İllâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.in gadaat amâlüna ve izzetike illâ minke vehabe vecezaünâ ve hıkkıke illâ fike inebdalet aretül erhâmi veb teadet ve ekrebüş yiminna garete allah yâ garete allah cidis şerre müsri aten fi halli ukta tina yâ gaveta Allah yâ adedil adüne vecârü vececev ne Allah müciren ve kefâ billâhi nasiren ve hasbünâ allahü ve nimel vekil velâ havle velâ kuvvete İllâ billahil aliyyil azim.taciblenâ amin.
  fegudia debirul gavbillezine zalemü velhamdü lillahi rabbil alemin ve selle allahü alâ seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem sümme hizbulnas.
  kaynakelâil'ül Hayrat 2. #2
  kaç defa okuyacağız?

 3. #3
  Delailül Hayrat kitabından aldım.sayı belirtilmemiş.bildiğim bu dua düşmana karşı ve başka konularda zafer kazanmak için okunuyor.

 4. #4

 5. #5
  Alıntı camuro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Delailül Hayrat kitabından aldım.sayı belirtilmemiş.bildiğim bu dua düşmana karşı ve başka konularda zafer kazanmak için okunuyor.
  hangi yayinevinden ?

 6. #6

 7. #7
  Alıntı Cangirl75 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hangi yayinevinden ?
  kuran dünyası yayınları elif kitabevi

 8. #8
  Alıntı camuro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kuran dünyası yayınları elif kitabevi
  tesekkür ederim yalniz ben pamukyayincilik`tan sanmistim. Tesekkür tekrardan

 9. #9
  Hizbü'n Nasr (Zafer Duası)

  Allahümme bisatveti ceberûti kahrike.
  Ve bi sur’ati igaseti nasrike ve bigayretike.
  Li’ntihâki hurumâtike
  Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü
  Yâ Allâhü
  Yâ Allâhü
  Yâ semîu
  Yâ mücîbü
  Yâ karîbu
  Yâ serîu
  Yâ müntekımü
  Yâ kahhâru
  Yâ şedîdel-batşi
  Yâ men lâ yu’cizühû kahrül-ceâbirati
  ve lâ ya’zumü aleyhi helâkülmütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati
  en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi ve hufrate men hafera le-nâ vâkıan hüve fîhâ
  ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi
  ic’alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ
  ve masîden fîhâ
  ve esîran ledeyhâ
  Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd
  İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ
  Vec’alhüm li külli habîbin fîdâ
  Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ
  Allahümme beddid şemlehüm
  Allahümme ferrık cem’ahüm
  Allahümme fülle haddehüm Allahümme kallil addehüm
  Allahümmec’alid-dâirete aleyhim
  Allahümme ersilil-azâbe ileyhim
  Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi
  Ves’lübhüm müdüdel-imhâli
  Ve ğulle eydiyehüm ilâ a’nâkıhim
  Ver’bit alâ kulûbihim
  Ve lâ tubellighümü’l- â’mâle “allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu intisâren
  Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike
  Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ e’daike
  Allahümme lâ tümekkini’l-e’dâe fînâ ve lâ minnâ
  Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamünâ 3 defa “Hâ Mîm lâ yünsarûne.” 7 defa Humme’l- emru ve câe’n- nasru
  Fe aleynâ lâ yünsarûne 3 defa
  Allahümme bi hakkı “Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf” hımâyetünâ min mâ nehâfü.
  Allahümme kıne’l- esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen li’l-belvâ.
  Allahümme e’tına emele’r-recâi ve fevka’l-emeli
  Yâ men bi fadlihi lifadlihi
  Nes’elüke ilâhî el acel el acel
  İlâhi el icâbete el icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi
  Yâ men nasara ibrâhîme alâ e’dâihî
  Yâ men radde yûsufe alâ ya’kûbe
  Yâ men keşefed’- durra an eyyûbe
  Yâ men ecâbe da’vete zekeriyyâ
  Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ
  Nes’elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihi’d- deavâti’l- müstecâbeti en tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tü’dıyenâ mâ seelnâke
  Encizlenâ va’deke ellezî veadtehû li ibâdike’l-mü’minîn
  Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn
  İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke
  ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke in ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ ve esrig şey’en gâretallahi
  yâ gâretallahi hussiyes’seyre musriaten fî hallin ukdetina
  yâ gâretallahi ade’l-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran
  Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran
  hasbinallahu veniğmelvekîlu vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azîm selamün alâ nuhin fi’l-âlemîne
  ve ala seyyidinâ Muhammedin fi’l-murselîne istecip lenâ âmîne âmîn âmîn
  ve kutia dâbiru’l-kavmi ellezine zalemu velhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne
  ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.


  Anlamı

  Allahım!
  Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine,
  Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına,
  Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!

  Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,
  Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz

  Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!
  Ey Mutlak duyucu-işitici!
  Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!
  Ey Bize bizden de yakın olan!
  Ey En hızlı olan-her işi anında yapan!
  Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran!
  Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!
  Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!
  Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât!
  Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk
  etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât!

  İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi..
  Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!
  Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!
  Ey Efendimiz!
  Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!
  Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!
  O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!

  Allahım!
  “Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için,
  Bizi bu kötülerin şerrinden koru!
  Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl!
  Sevdiği evladını kendine düşman kıl!
  Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl!
  Allahım! Topluluklarını dağıt!
  Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!
  Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt!
  Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et!
  Allahım! Üzerlerine azabını gönder!
  Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!
  Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar!
  Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar!
  Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et!

  Allahım!
  Onları büsbütün parçala-dağıt!
  Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et!
  Allahım!
  İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!
  Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!

  “Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!
  Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et!

  Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!
  Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz.
  Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!

  Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!..
  İlâhî Senden istiyoruz!

  Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce!
  İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden!
  Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!
  Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!
  Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
  Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
  Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
  Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!
  Allahım!Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için !
  Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız!

  Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!
  Senden başka İlâh yoktur!

  Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum!
  Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir!

  Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin!
  Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!
  Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl!
  İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!
  Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!Dost olarak Allah yeter!Yardım edici olarak Allah yeter!
  Allah ne güzel Vekildir!..Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur,

  Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç…
  Âlemlerde selâm Nuh’a (as) olsun!
  Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun!
  Duamızı kabul et!Âmin! Âmin!Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!
  Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsusutur..

  Allahım! Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

  Büyüden,büyücüden kurtulmak için 3 veya 7 gün oruçlu olarak 313 defa okunur.sabah ve yatsı namazından sonra 1 kez okumak üzere toplam sayı 313 olacak

  Günde 1 defa okumak çok faydalıdır.

 10. #10
  yanliz bu duayi gercekten hakkedenlere okumak gerekiyormus( pamuk yayinlarinda okumustum) ..iki ucu keskin bicak gibi imis, haksiz yere okunursa okuyani mahvedermis

2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Futbolculara Zafer Duası :D
  Konuyu Açan: GizliÖzne, Forum: İlginç ve Komik Videolar.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16-Ara-2011, 22:59
 2. Zafer ve Gurur
  Konuyu Açan: Lucky, Forum: Sinema & Tiyatro.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01-Şub-2009, 10:07
 3. Zafer Algöz
  Konuyu Açan: kopukgonul, Forum: Yönetmen ve Oyuncu Biyografileri.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24-Nis-2008, 14:02
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com