Jump to content

çakır

Üye
 • Content Count

  1,503
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

çakır last won the day on January 15 2017

çakır had the most liked content!

Community Reputation

17,802 Excellent

7 Followers

Recent Profile Visitors

19,882 profile views
 1. YUSUF SURESİ İLE BÜYÜ İPTALİ. Cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece,yatsı namazını kılıyorsun.son 3 rekat olan selati vitiri kılmadan 2 rekat hacet namazı kılıyorsun.birinci rekatta subhaneke,fatiha ve ayetel kürsüyü okuyorsun.ikinci rekatta fatiha,ihlas felak,nas surelerini okuyorsun. namazı kıldıktan sonra 21 sefer ayetel kürsü okuyup kendini aile efradını ve evini muhafaza altına alıyorsun.üzerindeki bütün sihir büyü gbi vs.her türlü şer amel,in iptali için niyetini yaptıktan sonra,euzu besmele ile salatan tüncina,ihlas ,felak,nas suralerini 7 şer sefer okuyup ,yusuf suresine euzu besmele ile okumağa başlıyorsun.sure içersinde olan 'tı' ve kuyruklu ayın harfleri,durakları var.o tı ve kuyruklu ayın ,duraklarına geldiğinde okumayı bırakıp salaten tüncina,ihlas ,felak,nas surelerini birer sefer veya 3 er sefer euzu besmele ile okuyorsun.bitince yusuf suresinde kaldığın yerden euzu besmele ile tekrar okumağa devam ediyorsun.89 yerde bu duraklardan var.surenin bitimindede salaten tuncina ,ihlas,felak,nas surelerini başta 7 şer sefer okuduğun gibi tekrar 7 şer sefer yine okuyorsun.duanı yapıp amin deyip bitiriyorsun.sonra selati vitir namazını kıl tesbihini çek.işlem bitmiştir. çok önemli not; bu okumayı kimse için yapma.sadece seninle kan bağı olan kişiler için(oğlun,kızın,beyin,,hanımın,annen,baban,kızkardeşin,erkek kardeşin.)okuyabilirsin.bir başkası için okursan onun üzerindeki sıkıntı seni bulur.başkasının belası seni bulur.başkaları için okumaktan uzak durun.. TI DURAKLARININ VE KUYRUKLU AYINLARIN YERİNİ KIRMIZI İLE BELİRTTİM. YÛSUF SÛRESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM 1-) Elif Lâââm Ra* tilke ayatul Kitabil mübiyn; 2-) İnna enzelnahu Kur’anen arabiyyen lealleküm ta'kılun; 3-) Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasası Bima evhayna ileyke hazel Kur’an* ve in künte min kablihi leminel ğafiliyn; 4-) İz kale Yusufu li ebiyhi ya ebeti inniy raeytü ehade aşere Kevkeben veşŞemse vel Kamere raeytühüm li sacidiyn; 5-) Kale ya büneyye la taksus rü'yake alâ ıhvetike feyekiydu leke keyda* inneş şeytane lil İnsani adüvvün mübiyn; 6-) Ve kezâlike yectebiyke Rabbüke ve yuallimüke min te'viylil ehadiysi ve yütimmu nı'meteHU aleyke ve alâ ali Ya'kube kema etemmeha alâ ebeveyke min kablü İbrahîyme ve İshak* inne Rabbeke Aliymun Hakiym; 7-) Lekad kâne fiy Yusufe ve ıhvetihi ayatün lissailiyn; 8-) İz kalu le Yusufü ve ehuhü ehabbu ila ebiyna minna ve nahnü usbetün, inne ebana lefiy dalalin mübiyn; 9-) Uktülu Yusufe evitrahuhu Ardan yahlü leküm vechü ebiyküm ve tekûnu min ba'dihi kavmen salihıyn; 10-) Kale kailün minhüm la taktülu Yusufe ve elkuhu fiy ğayabetil cübbi yeltekıthu ba'düs seyyareti in küntüm faıliyn; 11-) Kalu ya ebana ma leke la te'menna alâ Yusufe inna lehu lenasihun; 12-) Ersilhu meana ğaden yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun; 13-) Kale inniy le yahzununiy en tezhebu Bihi ve ehafü en ye'külehüzzi'bü ve entüm anhu ğafilun; 14-) Kalu lein ekelehüzzi'bü ve nahnu usbetün inna izen lehasirun; 15-) Fe lemma zehebu Bihi ve ecmeu en yec'aluhu fiy ğayabetil cübbi, ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm Bi emrihim hazâ ve hüm la yeş'urun; 16-) Ve cau ebahum ışaen yebkûn; 17-) Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terekna Yusufe ınde metaına fe ekelehüzzi'bü, ve ma ente Bi mu'minin lena velev künna sadikıyn; 18-) Ve cau alâ kamıysıhi Bidemin kezib* kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fesabrun cemiyl* vallAhulMüsteanu alâ ma tasıfun; 19-) Ve caet seyyaretün feerselu varidehüm feedla delveh* kale ya büşra hazâ ğulam* ve eserruhu bidaaten, vAllahu Aliymun Bi ma ya'melun; 20-) Ve şeravhü Bi semenin bahsin derahime ma'dudetin, ve kânu fiyhi minez zahidiyn; 21-) Ve kalellezişterahu min mısra limraetihi ekrimiy mesvahu asa en yenfeana ev nettehızehu veleda* ve kezâlike mekkenna li Yusufe fiyl Ard* ve linuallimehu min te'viylil ehadiys* vAllahu ğalibün alâ emrihi ve lâkinne ekseranNasi la ya'lemun; 22-) Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hükmen ve ılma* ve kezâlike neczil muhsiniyn; 23-) Ve ravedethülletiy huve fiy beytiha an nefsihi ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek* kale meazâllahi inneHU Rabbiy ahsene mesvaye, innehu la yüflihuz zalimun; 24-) Ve lekad hemmet Bihi ve hemme Biha* levla en rea burhane Rabbih* kezâlike linasrife anhüssue velfahşa'* innehu min ıbadinel muhlesıyn; 25-) Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübürin ve elfeya seyyideha ledel bab* kalet ma cezaü men erade Bi ehlike suen illâ en yüscene ev azâbün eliym; 26-) Kale hiye ravedetniy an nefsiy ve şehide şahidün min ehliha* in kâne kamiysuhu kudde min kubulin fesadekat ve huve minel kâzibiyn; 27-) Ve in kâne kamiysuhu kudde min dübürin fekezebet ve huve mines sadikıyn; 28-) Felemma rea kamiysahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünne, inne keydekünne azîym; 29-) Yusufu a'rıd an hazâ vestağfiriy li zenbiki, inneki künti minel hatıiyn; 30-) Ve kale nisvetün fiyl Medinet imraetül aziyzi türavidü fetaha an nefsih* kad şeğafeha hubba* inna leneraha fiy dalalin mübiyn; 31-) Felemma semiat Bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet lehünne müttekeen ve atet külle vahıdetin minhünne sikkiynen ve kaletıhruc aleyhinne, felemma raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe Lillahi ma hazâ beşera* in hazâ illâ melekün keriym; 32-) Kalet fe zâlikünnelleziy lümtünneniy fiyh* ve lekad ravedtühu an nefsihi festa'sam* ve lein lem yef'al ma amüruhu leyüscenenne ve leyekûnen mines sağıriyn; 33-) Kale Rabbissicnü ehabbu ileyye mimma yed'uneniy ileyh* ve illâ tasrif anniy keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel cahiliyn; 34-) Festecabe lehu Rabbuhu fesarefe anhü keydehünne, inneHU HUves Semiy’ul Alîym; 35-) Sümme beda lehüm min ba'di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn; 36-) Ve dehale meahüssicne feteyan* kale ehadühüma inniy eraniy a'sıru hamra* ve kalel aharu inniy eraniy ahmilü fevka ra'siy hubzen te'külüt tayru minh* nebbi'na Bi te'viylih* inna nerake minel muhsiniyn; 37-) Kale la ye'tiyküma taamün türzekanihi illâ nebbe'tüküma Bi te'viylihi kable en ye'tiyeküma* zâliküma mimma alemeniy Rabbiy* inniy terektü millete kavmin la yu'minune Billahi ve hüm Bil ahireti hüm kafirun; 38-) Vetteba'tü millete abaiy İbrahîyme ve İshaka ve Ya'kub* ma kâne lena en nüşrike Billahi min şey'* zâlike min fadlillahi aleyna ve alenNasi ve lâkinne ekseranNasi la yeşkürun; 39-) Ya sahıbeyissicni e erbabün müteferrikune hayrun emillahul Vahıdül Kahhar; 40-) Ma ta'budune min duniHİ illâ Esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelAllahu Biha min sültan* inil hükmü illâ Lillah* emera ella ta'budu illâ iyyaHU, zâlikedDiynül kayyimü ve lâkinne ekseranNasi la ya'lemun; 41-) Ya sahıbeyissicni emma ehadüküma feyeskıy Rabbehu hamra* ve emmel aharu feyuslebü fete'külüt tayru min ra'sih* kudıyel emrulleziy fiyhi testeftiyan; 42-) Ve kale lilleziy zanne ennehu nacin minhümezkürniy ınde Rabbik* feensahuş şeytanü zikre Rabbihi felebise fiyssicni bid'a siniyn; 43-) Ve kalel melîkü inniy era seb'a bekaratin simanin ye'külühünne seb'un ıcafün ve seb'a sünbülatin hudrin ve uhara yabisat* ya eyyühel meleü eftuniy fiy ru'yaye in küntüm lirru'ya ta'bürun; 44-) Kalu adğasü ahlam* ve ma nahnü Bi te'viylil ahlami Bi alimiyn; 45-) Ve kalelleziy neca minhüma veddekera ba'de ümmetin ene ünebbiüküm Bi te'viylihi feersilun; 46-) Yusufu eyyühes sıddiyku eftina fiy seb'ı bekaratin simanin ye'külününne seb'un ıcafün ve seb'ı sünbülatin hudrin ve uhara yabisatin, lealliy erciu ilenNasi leallehüm ya'lemun; 47-) Kale tezreune seb'a siniyne deeba* fema hasadtüm fezeruhu fiy sünbülihi illâ kaliylen mimma te'külun; 48-) Sümme ye'tiy min ba'di zâlike seb'un şidadün ye'külne ma kaddemtüm lehünne illâ kaliylen mimma tuhsınun; 49-) Sümme ye'tiy min ba'di zâlike amün fiyhi yüğasün Nasu ve fiyhi ya'sırun; 50-) Ve kalel melîkü'tuniy Bih* felemma caehür Rasûlü kalercı' ila Rabbike fes'elhü ma balünnisvetilletiy katta'ne eydiyehünne, inne Rabbi Bi keydihinne Alîym; 51-) Kale ma hatbükünne iz ravedtünne Yusufe an nefsih* kulne haşe Lillahi ma alimna aleyhi min su'in, kaletimraetül azîyzil’ANe hashasal hakku, ene ravedtühu an nefsihi ve innehu lemines sadikıyn; 52-) Zâlike li ya'leme enniy lem ehunhü Bil ğaybi ve ennAllahe la yehdiy keydel hainiyn; 53-) Ve ma uberriu nefsiy* innen nefse leemmaretun Bissui illâ ma rahıme Rabbiy* inne Rabbiy Ğafurun Rahîym; 54-) Ve kalel melîkü'tuniy Bihi estahlıshu li nefsiy* felemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekiynün emiyn; 55-) Kalec'alniy alâ hazainil Ard* inniy Hafiyzun Aliym; 56-) Ve kezâlike mekkenna li Yusufe fiyl Ard* yetebevveü minha haysü yeşa'* nusıybu Bi rahmetina men neşau ve la nudıy'u ecrel muhsiniyn; 57-) Ve leecrul’ahireti hayrun lilleziyne amenu ve kânu yettekun; 58-) Ve cae ıhvetü Yusufe fedehalu aleyhi fearefehüm ve hüm lehu münkirun; 59-) Ve lemma cehhezehüm Bi cehazihim kale'tuniy Bi ehın leküm min ebiyküm* ela teravne enniy ufil keyle ve ene hayrul münziliyn; 60-) Fein lem te'tuniy Bihi fela keyle leküm ındiy ve la takrebun; 61-) Kalu senüravidü anhu ebahu ve inna le faılun; 62-) Ve kale liftiyanihic'alu bidaatehüm fiy rihalihim leallehüm ya'rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yerciun; 63-) Felemma raceu ila ebiyhim kalu ya ebana münia minnel keylü feersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun; 64-) Kale hel amenüküm aleyhi illâ kema emintüküm alâ ehıyhi min kabl* fAllahu hayrun hafizan ve HUve Erhamur Rahımiyn; 65-) Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim* kalu ya ebana ma nebğiy* hazihi bidaatüna ruddet ileyna* ve nemiyru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr* zâlike keylün yesiyr; 66-) Kale len ursilehu meaküm hatta tu'tuni mevsikan minAllahi lete'tünneniy Bihi illâ en yühata Biküm* felemma atevhu mevsikahüm kalellahu alâ ma nekulü vekiyl; 67-) Ve kale ya beniyye la tedhulu min babin vahıdin vedhulu min ebvabin müteferrikatin, ve ma uğniy anküm minAllahi min şey'in, inil hükmü illâ Lillah* aleyhi tevekkeltü, ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun; 68-) Ve lemma dehalu min haysü emerehüm ebuhüm* ma kâne yuğniy anhüm minAllahi min şey'in illâ haceten fiy nefsi Ya'kube kadaha* ve innehu lezu ılmin lima allemnahu ve lâkinne ekseren Nasi la ya'lemun; 69-) Ve lemma dehalu alâ Yusufe ava ileyhi ehahü kale inniy ene ehuke fela tebteis Bima kânu ya'melun; 70-) Felemma cehhezehüm Bi cehazihim ceales sikayete fiy rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun; 71-) Kalu ve akbelu aleyhim mazâ tefkıdun; 72-) Kalu nefkıdu suvaalmeliki ve limen cae Bihi hımlu beıyrin ve ene Bihi zaıym; 73-) Kalu tAllahi lekad alimtüm ma ci'na li nüfside fiyl Ardı ve ma künna sarikıyn; 74-) Kalu fema cezauhu in küntüm kâzibiyn; 75-) Kalu cezauhu men vucide fiy rahlihi fehuve cezauh* kezâlike necziz zalimiyn; 76-) Febedee Bi ev'ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahreceha min viai ehıyh* kezâlike kidna liYusuf* ma kâne liye'huze ehahu fiy diynilmelikı illâ en yeşaAllahu, nerfeu derecâtin men neşa'* ve fevka külli zıy ılmin Aliym; 77-) Kalu in yesrık fekad sereka ehun lehu min kabl* feeserreha Yusufu fiy nefsihi ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrün mekâna* vAllahu a'lemü Bima tasıfun; 78-) Kalu ya eyyühel aziyzu inne lehu eben şeyhan kebiyran fehuz ehadena mekaneh* inna nerake minel muhsiniyn; 79-) Kale meazâllahi en ne'huze illâ men vecedna metaana ındehu inna izen lezalimun; 80-) Felemmestey'esu minhu halesu neciyya* kale kebiyruhüm elem ta'lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikan minAllahi ve min kablü ma ferrattüm fiy Yusuf* felen ebrahal’Arda hatta ye'zene liy ebiy ev yahkümAllahu liy* ve HUve hayrul hakimiyn; 81-) İrciu ila ebiyküm fekulu ya ebana innebneke seraka, ve ma şehidna illâ Bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn; 82-) Ves'elil karyetelletiy künna fiyha vel ıyralletiy akbelna fiyha* ve inna lesadikun; 83-) Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fesabrun cemiyl* asellahu en ye'tiyeniy Bihim cemiy’a* inneHU HUvel Aliymul Hakiym; 84-) Ve tevella anhüm ve kale ya esefa alâ Yusufe vebyaddat aynahu minel huzni fehuve kezıym; 85-) Kalu tAllahi tefteü tezküru Yusufe hatta tekûne haradan ev tekûne minel halikiyn; 86-) Kale innema eşku bessiy ve huzniy ilellahi ve a'lemu minAllahi ma la ta'lemun; 87-) Ya beniyyezhebu fe tehassesu min Yusufe ve ehıyhi ve la tey'esu min ravhıllah* innehu lâ yey’esu min ravhıllahi illel kavmül kafirun; 88-) Felemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel aziyzü messena ve ehlened durru ve ci'na Bi bidaatin müzcatin feevfi lenel keyle ve tesaddak aleyna* innAllahe yeczil mütesaddikıyn; 89-) Kale hel alimtüm ma fealtüm Bi Yusufe ve ehıyhi iz entüm cahilun; 90-) Kalu einneke leente Yusuf* kale ene Yusufu ve hazâ ehıy* kad mennAllahu aleyna* innehu men yettekı ve yasbir feinnAllahe la yudıy'u ecrel muhsiniyn; 91-) Kalu tAllahi lekad aserekâllahu aleyna ve in künna le hatıiyn; 92-) Kale la tesriybe aleykümül yevm* yağfirullahu leküm, ve HUve Erhamur Rahımiyn; 93-) İzhebu Bi kamiysıy hazâ feelkuhu alâ vechi ebiy ye'ti basıyra* ve'tuniy Bi ehliküm ecmeıyn; 94-) Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm inniy le ecidü riyha Yusufe levla en tüfennidun; 95-) Kalu tAllahi inneke lefiy dalalikel kadiym; 96-) Fe lemma en cael beşiyru elkahü alâ vechihi fertedde basıyra* kale elem ekul leküm inniy a'lemu minAllahi ma la ta'lemun; 97-) Kalu ya ebanestağfirlena zünubena inna künna hatıiyn; 98-) Kale sevfe estağfiru leküm Rabbiy* inneHU HUvel Ğafurur Rahıym; 99-) Felemma dehalu alâ Yusufe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra inşaAllahu aminiyn; 100-) Ve refea ebeveyhi alel Arşi ve harru lehu sücceda* ve kale ya ebeti hazâ te'viylü ru'yaye min kabl* kad cealeha Rabbiy Hakka* ve kad ahsene Biy iz ahreceniy minessicni ve cae Biküm minel bedvi min ba'di en nezeğaşşeytanu beyniy ve beyne ıhvetiy* inne Rabbiy Latıyfün lima yeşa'* inneHU HUvel Aliymul Hakiym; 101-) Rabbi kad ateyteniy minel mülki ve allemteniy min te'viylil ehadiys* FatıresSemavati vel Ardı ente veliyyiy fiyd dünya vel ahireti, teveffeniy müslimen ve elhıkniy Bissalihıyn; 102-) Zâlike min enbail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrehüm ve hüm yemkürun; 103-) Ve ma ekserunNasi velev haraste Bi mu’miniyn; 104-) Ve ma tes'eluhüm aleyhi min ecr* in huve illâ zikrun lil alemiyn; 105-) Ve keeyyin min ayetin fiys Semavati vel Ardı yemürrune aleyha ve hüm anha mu'ridun; 106-) Ve ma yu'minu ekseruhüm Billahi illâ ve hüm müşrikûn; 107-) Efeeminu en te'tiyehüm ğaşiyetün min azâbillahi ev te'tiyehümüssaatü bağteten ve hüm la yeş'urun; 108-) Kul hazihi sebiyliy ed'u ilellahi alâ basıyretin ene ve menittebe’aniy* ve subhanAllahi ve ma ene minel müşrikiyn; 109-) Ve ma erselna min kablike illâ ricalen nuhiy ileyhim min ehlil kura* efelem yesiru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne min kablihim* ve ledarul ahireti hayrun lilleziynettekav* efela ta'kılun; 110-) Hatta izestey'eser Rusulü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna, fenücciye men neşa'u, ve la yuraddu be'süna anil kavmil mücrimiyn; 111-) Lekad kâne fiy kasasıhim ıbretün li ülil elbab* ma kâne hadiysen yüftera ve lâkin tasdiykalleziy beyne yedeyhi ve tafsıyle külli şey’in ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun; (sure bitimi)
 2. elhamdulillah.ne mutlu.şer bir amel üzerinde yok demekki .
 3. ALLAH hayırlara getirsin.aynen okumalarına devam et.gördüklerini unutma.net olarak bir bilgi muhakkak alırsın.
 4. RIZKIN GENİŞLEMESİ İÇİN 7 gün boyunca her gün 41 defa Ali İmran suresinin 37. ayeti bir başkasının niyetine okunur ve üzerine üflenir ise rızkı genişler ve üzerindeki bağ çözülür. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ İnnellahe yerzugu men yeşau bi ğayri hisab alıntı
×
×
 • Create New...