Jump to content
camuro

Kısmet Açtırma Duası

Recommended Posts

Arkadaşlar, sihir yapılarak kapanmış kısmetleri açan bir dua formülünü size veriyorum . Size sihir, büyü yoluyla kapanmış kısmetleri açan ve temizleyen bir formül yazıyorum. Bu 3 aşamalı ve 3 güne yayılan bir işlemdir, yapılması biraz zahmetlidir ancak inanılmaz şekilde etklilidir her türlü büyüyü ve sihiri çok eski bile olsa temizler, açar Rabbimin izniyle . İhtiyacı olanlar yapsın çok etkili olduğu belirtilmişti

 

.Bu okuma için gerekli olanlar şöyle;3 metre kadar biraz kalınca pamuk ipliği 3 küçük parça tane tuz, 3 kaşık gülsuyu, 3 kaşık sirke, 3 diş sarımsak ve 3 ayrı cami çeşmesinden alınacak su. 361 defa Euzü Besmele İhlas suresi, Yunus suresinin 81. ve 82 ayetleri,

Saffat suresi 7. ayeti ,Sad suresi 41. ayeti ile Felak ve Nas sureleri Salatı Münciye,

Ayet-el kürsi ve Bakara suresinin son 285. ve 286. ayetleri.

 

Gelelim nasıl yapılacağına:Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alınıp temiz çamaşır giyiliyor,giyilecek olan her şey tertemiz yeni yıkanmış olacak. Sonra niyet belirtilerek iki rekât namaz kılınıyor, namaz bitiminde derince bir cam kaseye 3 ayrı camiden alınmış su konuyor ve içine önce tuz, sonra sırasıyla gülsuyu, sirke, 3 diş sarımsak soymadan konuluyor ip dolaşmayacak çeklide batırılıyor. Buraya çok dikkat edilmesi gerekiyor ki ip birbirine dolaşıp karışmasın. Sonra bu suya önce 361 tane Euzü besmele ile ihlas okunuyor sonra da sırasıyla yunus suresinin 81ve 82. ayetleri, saffat 7. ayet ve sad 41 ayeti 41 defa okunuyor. Bu ayetlerin hepsi önceden bir kağıda yazarak çıkarılıyor okuma kolaylaşsın diye öyle okunuyor. Böylece işlemin ilk bölümü tamamlanmış oluyor.

Ertesi günü sabahtan ipler sudan alınıp kurutuluyor. İyice kuruduktan sonra üzerine niyet tekrarlanarak cuma selasından önce ihlas suresi okunarak 202 tane kolay çözülecek düğümler atılıyor ama ilk 101 tanesi bitince belirleyici bir işaret konuyor veya biraz geniş bir aralık bırakılınıyor ikinci 101 düğüm öyle atılıyor. Sonra bu düğümler aynı gün yani cuma günü akşamı yatsınamazından sonra felak ve nas sureleri okunarak tek tek çözülüyor herdüğümü çözerken bu işlem kim için yapılıyorsa onun adını söyleyerek;ben....kızı..... veya... oğlu.... üzerimde herhangi bir nedenden dolayı kısmetkapalılığı varsa, ya da sihir büyü veya nazar etkisi ile benim her türlü nasibim,rızkım, iş ve evlilik kısmetim kapalıysa ( Durumunuz hangisine uygunsa onu söyleyin.. Bekarlar için: evlilik, iş. Evliler için: iş, rızk, kısmet gibi... ) ben tüm bu kötü etkileri Yüce Allah'ın adı ile ve Allah'ın kelamı olan kuran ayetleri ilet emizliyorum ve bu düğümleri açarken önümdeki bütün engelleri kaldırıyor veher türlü şansımı, kısmetimi, nasibimi açıyorum deniyor ve tek tek ilk 101 likdüğümler bu şeklilde çözülüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri şu; ilk 101 lik düğümlere kadar FELAK suresi okunarak,sonraki 101 lik düğümler ise NAS süresi okunarak çözülüyor. Bu okumalar vedüğüm çözme işlemi sırasında daha önceden üzerine dua okunan su kâsesiokuyanın önünde olacak ve düğümü çözülen ipler tekrar bu suya bırakılacak.

 

Düğüm işlemi tamamlandıktan sonra okunmuş suya 17 tane Ayet-el kürsü ve bakara suresi 285-286 ayetleri yani ameneresulü okunuyor. En son olarak da 21 tane salat-ı münciye okunuyor ve okuma tamamlanıyor.Bu okunmuş su ve içinde ki çözülen ipler bir gece üstü örtülerek bırakılıyor.Ertesi gün ipler sudan alınıyor, kurutuluyor sonra da kül olana kadar yakılıyor.İpten arta kalanlar ya bir akar suya veya ayak basılamayacak gibi olan evindışında bir yere, toprağa gömülüyor. Su ise içinden sarımsaklar alınıyor 21 gün boyunca içme suyuna azar azar karıştırılıp içiliyor yemek, çay, kahvesuyuna katılarak kullanılıyor eksildikçe üzerine su ilave ediliyor banyo suyunakatılıp bu sudan geçiliyor. Bu su eşyalara, varsa arabaya, iş yerine, yaşanılanalanlara, odalara, salonlara mutfaklara yani banyo ve wc hariç her yere,kullandığınız her eşyanıza hafifçe püskürtülüyor.

 

Böylece tam bir temizlik yapılmış oluyor.İnşaallah sıkıntısı olan arkadaşlarıma çözüm olur.

Çalışmada geçen dualar arakadaşlar;

361 defa okunacak

Euzü besmele

: Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim

Anlamı :

Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve RahimOlan Allah’ın Adı ile.

İhlas Suresi :

Bismillâhirrahmânirrahîm.Gul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed.Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün(l) lehû küfüven ehad.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ileDe ki; O Allah, bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’namuhtaç; fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmadı ve doğurulmadı.O’na bir denk de olmadı.

Yunus suresi 81. ve 82. ayetler:

81.Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sıhr innellahe seyübtılühinnellahe la yuslihu amelel müfsidın82.Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev kerihel mücrimun

Anlamı:

81. Onlar (iplerini) atınca, Musa dedi ki: "Sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onuboşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez."82. "Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığaçıkaracaktır."

Saffat suresi 7. Ayet:

Ve hıfzam min külli şeytanim marid

Anlamı:

7. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

Sad Suresi

41. ayet

 

41. Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeşşeytânu bi nusbin ve azâb(azâbin).

Anlamı:

41. (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine,“Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.

Nas Suresi :

Bismillahirrahmanirrahim Kul e'uzü birabbinnas Melikinnasİlahinnas Min rrilvesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas Minelcinnetivennas

Anlamı:

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese verensinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine,insanların İlâh’ına sığınırım.”

Salatı Münciye:

Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âliSeyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Vetakdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât veterfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn.Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufranekerabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Anlamı:

Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et.Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve

belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin,bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetinebizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta veöldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin ensonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunlarımerhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi birvekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.

Ayet-el Kürsi :

ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühûsinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeuindehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûnebişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâyeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:

ALLAH… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklamave uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızınO’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakinibilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyikavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pekbüyüktür.

Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri:

285

.

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne),kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lânuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâgufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru)286.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâmektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmilaleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâtuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ,ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Anlamı:

285.Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de(iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerineiman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden)ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Sendenbağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”286.Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onunkazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerekdua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey

 

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. EyRabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla,bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

arkadaşlar tekrar tekrar tekrar yazıyorum

18 cuma suresi okuyun

bakın nasibiniz nasıl açılcak

yasinle başlayın

yasinle bitirin

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

yasemin74 cuma suresi nasıl okunuyor açıklarmısın iş kısmetim kapandı olacak işlerim bile olmuyor

Share this post


Link to post
Share on other sites
arkadaşlar tekrar tekrar tekrar yazıyorum

18 cuma suresi okuyun

bakın nasibiniz nasıl açılcak

yasinle başlayın

yasinle bitirin

 

tam acıklamasını vere bilir mısınız kardeşim?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gercektende zahmetliymiş camuro teşekkürler paylaşım için..

Share this post


Link to post
Share on other sites

yunus suresi saffat suresi sad sureleri 41 keremi okunacak ayrıca ihlas suresi kaç kere okunacak ben bunu bir yakınım için yapa bilirmiyim acaba

Share this post


Link to post
Share on other sites

ben bunu yillar önce annemle beraber yapmistim yalniz farkli sekilde annem 3 metre ipe dügüm atmisti ben okuyarak ipi suya salarak okuyarak cözmüstüm hayli cok uzun sürüyor bu islem daha fazla sürer...

Share this post


Link to post
Share on other sites
tam acıklamasını vere bilir mısınız kardeşim?

 

sanırım şöyle oluyor.Yani ben böyle anladım.

yasemin arkadaşımızda gelince daha detaylı açıklar.

Cuma günü sela vaktinden önce 1 yasin okumayla başlayın ve cuma süresini okuyabildiğiniz kadar okuyun.

kalan sayıyıda gelecek cuma gününe kadar tamamlayın.

gelecek cumaya 1 cuma süresi bırakın.onuda sela vakti okuyun sonrada 1 yasin okuyun duanızı tamamlayın.

böylece 18 cuma süresini tamamlayın inş.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...