Jump to content
silvia.

Doping nedir?

Recommended Posts

İnsanoğlu bazı konularda egolarını yenememektedir. Bu konulardan birisi de "kazanma arzusu"dur. İnsanoğlu kazanma uğruna tüm etik değerleri ve sağlığını bir kenara bırakarak çeşitli yollara başvurmaktadır.

 

 

Spor dünyasında da bu etik ve sağlık karşıtı olgu karşımıza doping olarak çıkmaktadır. Aşağıda doping konusunda bilinmesi gerektiğine inandığımız bazı bilgileri bulacaksınız. çok spesifik olan bu konu, başlı başına bu konuda eğitim görmüş hekimlerin konusudur.

 

 

1-Doping nedir?

 

Sporcunun performansını artırmak amacıyla ; vücuda verilmesi gereken maddelerin çeşitli yollarla vücuda verilmesine doping denir.Burada genelde sentetik malzemeler kullanılır. Bunlar doğal besin kaynaklarından alınamayan ve organizmanın üretemediği maddelerdir.Bu maddeler organizmada çeşitli uyarılara yol açmakta ve sporcunun rakiplerine karşı çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

 

 

2-Doping sözcüğünün etimolojik tanımı nedir?

 

« Doping » sözcüğü ilk kez XVII.yy.da Amerika Kolonilerinde ortaya çıkmış bir kelimedir. Kuzey Amerika kıtasında 1626da Hollandalı göçmenlerin kurdukları « Yeni Hollanda Şirketi » ile Manhattan adasını satın alırlar ve yeni Başkentlerini kurarlar : New Amsterdam (günümüzün New Yorku). Bu kentin ilk binalarının inşasında çalışan işçilere verilen günlük kumanyanın ana yiyeceğinin, yerel lehçede adına « doop » dedikleri bir çeşit çorba olduğu, dönemin kayıtlarından saptanmıştır. İçindekilerin neler oldukları tam olarak bilinmemekle beraber, çalışanlara dirilik veren ve yorgunluklarını alan etkide bulunduğu söylenir. Belki Guaranis kızılderililerinin kullandıkları « paraguay çayı denilen bitki » ana maddesinden oluşuyordu ; ancak kesin olan, içenler üzerinde uyarıcı etkide bulunduğu ve bu nedenle XVII.yy.ın Amerika göçmeni beyazları tarafından çok kullanıldığıydı. Fakat bir süre sonra bir takım ani ölümlere neden olduğu, toksik madde içerdiği kuşkusuyla yasaklanmıştı.

 

 

Doping sözcüğüne verilen ikinci anlatım ise, 1964de L. Prokop tarafından ortaya atılmıştır. Bu yazara göre « dope » Güney Afrikada Bantous yerlilerinin dinsel törenlerinde kullandıkları kuvvetli bir alkollü içkinin adıydı, ve XVIII.yy. sonlarında buradaki Hollanda kökenli beyazları oluşturan Boerslerce geliştirilen bir içkiye adını vermişti.

 

 

Öyle veya böyle, kesin olan « doping » kelimesinin anglo-sakson kökenli olduğu, mutlaka « doop » veya « dope » sözcüklerinden birinden türetilmiş olduğudur. İlk kez 1903de kullanılmaya başlanmış ve İngiliz bilimsel yazılarında 1931den itibaren de « uyarıcı- stimulant» sözcüğünün yerini aldığı görülmektedir. Dopingin Fransızca karşılığı 1921 yıllarında « dopage » diye türetilmiştir. Bu yıllarda sözcük artık, ansiklopedi ve sözlüklere girmeye başlamış ve karşılığında ilk anlatımları, tanımlamaları yapılmaya çalışılmıştır.

 

 

3-Doping kavramının tarihsel gelişimi nedir?

 

Doping hakkında araştırılma yapılması önerisi ilk kez, 1960 Roma Olimpiyatları sırasında cereyan eden Psiko-Ergo-Farmakoloji Uluslararası Kongresinde ortaya atılmış, ve 1962de organize edilen iki yuvarlak masa toplantısı sonrasında, 26-27 Ocak 1963de Fransada toplanan bir bilimsel Kongrede Dopingin ilk tanımının yapılmasına çalışılmıştır. Bu ilk tanıma göre :

 

 

“ Doping bir sporcunun fizyolojik hazırlanması değildir. Bu hazırlanma yaşamsal önemdedir ve tıbbi kontrol altında yapılmalıdır. Bir yarışma hedeflenerek veya bir yarışma sırasında, verimi arttırmaya yönelik, sport etiğine aykırı ve sporcunun beden veya ruh sağlığına zarar verebilecek, her türlü madde veya yöntem uygulamaları DOPİNG addedilir. “

 

 

Bu ilk tanım, halen geçerli olan Doping tanımının da bütün unsurlarını içermektedir. Bununla birlikte Avrupa Konseyinin Kasım 1963de Starsbourg ve Madridde yaptığı iki toplantıda yeniden ele alınmış ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu toplantıda sırası ile Avusturya, Danimarka, İspanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere kendilerine uygun gelen Doping tanımlarını tartışmaya sunmuşlardır. Bu toplantıda ülkemiz açısından bize ilginç gelen nokta, daha 1963 yılında doping hakkında organize edilen bu ilk diplomatik nitelikteki kongreye Türkiye kendi DOPİNG tanımını sunmak suretiyle aktif katılımda bulunmuş olduğudur. Avrupa Konseyi arşiv kayıtlarına göre Türkiyenin 1963 yılında DOPİNG hakkındaki tanımı şu şekildedir :

 

 

“ DOPİNG MADDESİ, PERFORMANSI YÜKSELTEN BİR TÜR FARMAKOLOJİK UYARICIDIR. “

 

 

Uzun tartışmalardan sonra Avrupa Konseyi, devletlerin sundukları biri birlerine yakın veya uzak tanımları değerlendirerek doping hakkında şu tanımı karara bağlamıştır :

 

 

“ Doping, bireyin bir yarışmaya katılımı nedeniyle ve yapay ve haksız şekilde performansını arttırmak amacıyla, organizmaya yabancı fizyolojik maddelerin, herhangi bir yöntemle yüksek dozda ve anormal yollardan, sağlıklı bir kişiye uygulanması veya kendisi tarafından kullanılmasıdır. “

 

 

1964de Tokyo Olimpiyatları münasibetiyle toplanan bilimsel kongre yukarıdaki tanıma şu paragrafı ilave etmek gereğine karar vermiştir :

 

 

“ Bir yarışmaya katılım sırasında, niteliği, dosajı veya uygulama şekliyle, bir sporcunun yapay ve haksız şekilde performansını arttıracak bir tıbbi müdahele zorunluluğu doğarsa, bu dahi doping addedilmelidir. “

 

 

Sonrasında, 1965 yılından itibaren Devletler ilk yasal doping tanımlarını yapmaya başlarlar. Diğer bir ifade ile « doping ile mücadele ulusal yasalarını » kabul ederler. Bu bağlamda Belçika : Nisan 1965, Fransa : Haziran 1965de doping ile mücadeleyi yasal düzenleme altına almıştır. Bu kanunların çıkartılması, ve özellikle bunlara bağlı yönetmeliklerin ve ekli yasak madde – ilaç listelerinin kabulü ile doping kavramı, tanımı akademik kongre çalışmalarını aşarak somutlanmış ve yasaklar ile cezalar içeren bir hukuk düzenine kavuşmuştur.

 

 

Ancak bir yandan doping ile mücadele yasal bir düzenlemeye ulaştırılırken, hemen karşısında bu mücadelenin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı olduğunu iddia eden zıt görüşlüler de ortaya çıkmıştır. Bu karşıt görüşlere ve doping ile mücadelenin yersiz olduğunu ileri sürenlere rağmen 1967de Uluslararası Bisiklet Federasyonu kendi doping tanımını ve yasaklı maddeler listesini tanzim eden ilk uluslararası teşkilat olmuştur.

 

 

Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki doping ile mücadelenin sadece sporcuların kullanımları ile sınırlı bırakılmaması gerektiğini ve bu mücadelenin sporcular dışındaki bireylere de, özelikle çalışanlarla öğrencilere de genişletilmesi gerektiğini savunan görüş sahipleri de mevcuttur.

 

 

1970li yılların sonunda sağlık meslek erbabı, spor dünyası ve diğer teşekküller tarafından oluşturulmuş yüze yakın doping tanımı biribirleri ile kesişmekte, birbirlerini tamamlamakta ve bazen de birbirlerine zıtlıklar ortaya koyar hale gelmişlerdi. Bu durum karşısında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1984 yılında dopingin basitleştirilmiş bir tanımını yapmak ihtiyacını duymuştur. Avrupa Konseyinin bu tanımına göre :

 

 

“Sporda doping, yetkili spor teşkilatlarının kurallarına aykırı şekilde, bunların yasaklamış olduğu madde veya madde sınıflarını kullanmaktır. “

 

 

Bu tanımlamadan iki yıl sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de nihayet şimdiye kadar yapılmış tanımlamalara oldukça yakın, kendi tanım ve yasaklı maddeler listesini kabul etmiştir. Aynı dönemlerde Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) gibi sporun çok önemli kuruluşları da kendi doping tanım ve yasaklı maddeler listelerini saptayarak bu alanda etkin bir mücadeleye girişmişlerdir.

 

 

Fakat bu kez de ortaya çok farklı yasaklı maddeler listeleri ortaya çıkmış ve uygulanır olmuştur. Bu durum da farklı disiplinlerdeki sporcular arasında bir haksızlık, adaletsizlik duygusu yaratmıştır ; zira bir sporda doping olarak nitelenen ve cezalandırılan bir madde bir başka sporda serbest kalmıştır. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse ABDde NBA de dopingli bir sporcu çok ağır bir cezaya çarptırılmakta : hayat boyu ihraç edilmekte ve fakat bu cezaya maruz yasaklı madde listesi de o denli kısa tutulmaktaydı : sadece kokain ve eroin.

 

 

Zaman içerisinde Devletler doping ile mücadeledeki yasal düzenlemelerini yeniden, günün şartlarına uygun şekilde ele almışlar ve örneğin Fransa 1965 tarihli kanununu 1989da yenilemiştir. Yine 1989da Avrupa Konseyi de doping tanımını yeniden ele almıştır. Bu yeni düzenlemesinde doping şöyle tanımlanmaktaydı :

 

 

“Bu sözleşme uyarınca

 

a) Sporda dopingden anlaşılan, sporculara uygulanan veya bunlar kullanılan farmakolojik madde sınıfları veya metodlarıdır;

 

b) Farmakolojik madde sınıfları veya metodlarından anlaşılan, yetkili uluslararası spor teşkilatlarınca yasaklanmış ve bu alanda tanzim edilen listelerde bulunan farmakolojik madde sınıfları veya metodlarıdır;

 

c) Sporcudan anlaşılan, organize spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan her iki cinsiyetten bireylerdir “

 

 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)de tanımını geliştirmek ihtiyacını duymuş ve 1999da Lozanda toplanan [sporda Doping Dünya Konferansı (2-4 Şubat 1999)]ndan şu yeni tanım çıkmıştır:

 

 

“ 1. Sporcunun sağlığı için tehlikeli olabilecek ve/veya performansını iyileştirebilecek bir madde veya metodun kullanılması,

 

2. sporcunun organizmasında, bu KODa aykırı bir maddenin bulunması veya bir metodun uygulandığının saptanması

 

doping olarak nitelenir. “

 

 

4-Neler doping maddesidir?

 

Doping ile ilgili çalışmalar çeşitli kurumlarca yapılmaktadır.Bunların en üst düzeyi IOCnin(International Olympic Commite/Uluslararası Olimpiyat Komitesi)tıp komisyonudur.Bu komisyon çeşitli dönemlerde ,çeşitli doping listeleri yayınlar.Ülkemizde de bu komisyon tarafından akredite edilmiş bir doping araştırma merkezi vardır.

 

 

Türkiye Doping Kontrol Merkezi adındaki merkez,Ankarada Hacettepe Üniversitesindedir Prof.Dr. Atilla Hıncal tarafından kurulan merkezin, şimdi başında Prof.Dr. Aytekin Temizer bulunmaktadır.

 

Doping listeleri ve bunların sınıflandırılmasını ileride bulacaksınız.

 

 

5-Doping neden zararlıdır?

 

Dopingin spor sahalarında etik kurallarındaki eşit koşullarda yarışma ortamını bozmasının dışında ,insan organizması üzerine olumsuz etkileri vardır.

 

 

Doping insan vücudu üzerine olumsuz etkileri,bir dönemler Alman bilim adamlarının ortaya attığı otomatik savunma mekanizması teorisi ile değerlendirilmiştir.Burada kullanılan doping maddeleri ile insanın istemli olarak devreye sokamadığı rezerveler devreye girmektedir.Otomatik savunma mekanizması teorisine göre doping alımı sonucunda organizmanın bilincinin ve isteminin dışında bir zorlaması oluşmaktadır.Bu zorlama,alınan maddenin ölçüsüne ve vücudun dayanma gücüne göre sonu ölümle sonuçlanan dramatik tablolar yaratabilir.

 

 

Günümüzde yapılan araştırmalarda doping maddelerinin grubuna göre insan vücuduna verdiği çeşitli zararlar ortaya çıkmışır.Bunlara kısaca değinirsek,örneğin amfetamin grubu maddelerin alınması,organizmanın yorgunluk duygusunun ortadan kalkması sonucu belirli bir ekonomi kaybı olur.Dinlenme kapasitesi belirgin oranda düşer.Taşikardi (çarpıntı) Yüksek tansiyon,aşırı terleme kas tonusunda (geriminde) artış,sinirlilik,sindirim bozukluğu ve cinsel fonksiyonlarda bozulma ortaya çıkarır.Kas yapıcı diye de tanımlanan anabolizan grubu maddelerin alınması sonucunda da iskelet,karaciğer,böbrek,cinsel organlarda ileri derecede tahribata yol açar.

 

 

6- Sporda Doping Lozan Bildirgesi nedir?

 

Bu bildirge "Sporda Doping Dünya Konferansı'nda" hazırlanmıştır. Lozan, İsviçre, 4 Şubat 1999

 

 

Sporcuların ve genel olarak gençliğin sağlığını tehdit eden doping uygulamalarının sporun ruhuna ve tıbbi etik kavramına aykırı olduğu ve Olimpik Hareket tarafından kurulan kuralların zorlanmasına yol açtığı göz önünde tutularak;

 

 

Sporda dopinge karşı yapılan mücadelenin, Olimpik Hareket ve dünyadaki tüm diğer spor organizasyonlarını, hükümetleri, hükümetler arası ve dışı kuruluşları, dünyadaki tüm sporcuları ve yakın çevresini ilgilendirdiği kabul edilerek;

 

Sporda Doping Dünya Konferansı, hükümetler, hükümetler arası ve dışı kuruluşlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitelerinin temsilcileri ve atletlerin katılımıyla bildiri ki:

 

 

1.Eğitim, dopingin önlenmesi ve sporcuların hakları

 

 

Olimpik yemin, antrenör ve diğer görevlilere de genişletilerek sporda dürüstlüğe saygı, etik ve hakça yarış kavramını içerecektir. Eğitsel ve doping uygulamalarına karşı yapılacak kampanyalar çoğaltılacak, gençler, sporcular ve onların yakın çevresi üzerinde yoğunlaştırılacaktır. Dopingle mücadelede tüm çalışmalar tam bir şeffaflık içerisinde yapılacak ancak sporcuların temel haklarının zedelenmemesi için gerekli olan gizlilik korunacaktır. Medya ile olan ilişkiler dopingle mücadele kampanyaları ile birlikte yürütülecektir.

 

 

2. Dopingle Mücadelede Olimpik Hareket İlkeleri

 

 

Dopingle mücadelenin temeli olarak kabul edilen "Dopingle Mücadelede Olimpik Hareket İlkeleri ",doğal olmayan ve sporcunun sağlığı için zararlı madde ve yöntemlerin kullanılması, ve/veya performanslarını çoğaltabilecek veya sporcunun vücudunda bulunan bir maddenin veya Dopingle Mücadelede Olimpik Hareket İlkeleri ekinde sunulan listede belirtilen madde ve yöntemlerin kullanımı olarak tanımlanır.

 

 

Dopingle Mücadelede Olimpik Hareket İlkeleri, tüm sporculara, antrenörlere, eğitimcilere, idarecilere ve Olimpik Hareket çerçevesinde yapılan spor yarışmaları organizasyonları için antrenman çalışmalarında bulunan veya katılacak sporcularla birlikte çalışan tıbbi ve tıbbi olmayan diğer tüm görevlilere uygulanır.

 

 

3. Cezalar

 

 

Doping kurallarına uyulmadığı durumlarda uygulanacak cezalar, yarışma ve yarışma dışı kontroller çerçevesinde ele alınacaktır.

 

 

Sporcuların, Ulusal Olimpiyat Komitelerinin ve Uluslararası Spor Federasyonlarının büyük bir kısmının isteğine göre temel doping maddelerinin veya yasaklanmış yöntemleri ilk kez kullanan sporcular için uygulanacak en az cezanın sporcuların tüm yarışmalardan iki yıl süre ile men edilmesidir. Ancak, özel ve ayrıcalıklı durumlarda Uluslararası Spor Federasyonlarının ilgili kurullarınca ele alınmak üzere, ilk kez doping kullanan sporcular için uygulanacak olan iki yıl yarışmalardan men cezasında farklı uygulamalar yapılabilir. Ek cezalar veya farklı ölçüm kriterleri ortaya konabilir. Dopingle Mücadelede Olimpik Hareket İlkelerini zedeleyen ve suçlu bulunan antrenör ve idarecilere çok daha büyük cezalar uygulanabilir.

 

 

4. Uluslararası Dopingle Mücadele Kurulu (Ajansı) /WADA-World Anti-Doping Agency

 

 

2000 yılında Sidney'de yapılacak olan XXVII. Olimpiyat oyunlarında tam olarak geçerli olmak üzere bağımsız bir Uluslararası Dopingle Mücadele Kurulu (Ajansı) oluşturulacaktır. Bu enstitü, amacın gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kuruluşlarla bağlantılı olarak çeşitli programları koordine etmekle sorumlu olacaktır. Bu programlar arasında özellikle yarışma dışı doping kontrol programlarının geliştirilmesi, araştırmaların koordinasyonu, dopingden koruyucu ve eğitim faaliyetleri ile ve analiz için bilimsel ve teknik standart ve yöntemlerin uygulanmasında ve cihazlarda tek düzeliğin sağlanması sayılabilir. Uluslararası Olimpiyat Komitesince üç ay içerisinde, sporculardan, hükümet ve hükümetler arası kuruluş temsilcilerinden oluşan ve Olimpik hareketi temsil edecek bir çalışma grubu kurulacak ve bu kurulun yapısı, görevleri ve bütçesi tanımlanacaktır. Olimpik Hareket, kurula 25 milyon USD'lik bir bütçe ayıracaktır.

 

 

5. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal

 

Olimpiyat Komitelerinin ve Spor Yüksek Mahkemesi'nin Sorumlulukları

 

 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitelerinin ve Spor Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Dopingle Mücadele Kurulu ile işbirliği içerisinde kendi yöntemlerine göre doping kurallarını göre uygulamakta olduğu saygın yetki ve sorumluluğunu koruyacaktır. Buna bağlı olarak alınacak olan kararlar sırasıyla öncelikle Uluslararası Spor Federasyonları, sonra Ulusal Olimpiyat Komiteleri ve olimpiyat oyunlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sorumluluğu altında yürütülecektir. Son durumun uygulanmasında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri kendi görevleri bittikten sonra Spor Yüksek Mahkemesi'nin otoritesini tanıyacaktır.

 

 

Sporcuların ve haklarının disiplin uygulamalarında korunması için, haber alma hakkı, hukuki yardım görme hakkı, kanıt sunma hakkı, şahit gösterme hakkı gibi hukuğun genel prensipleri sağlanacak ve tüm uygulanabilecek durumlar için geçerli olacaktır.

 

 

6. Olimpik Hareket ve kamu oyu ile olan işbirliği

 

 

Sporda dopingle mücadelede, spor organizasyonları ve kamu oyu arasındaki ilişki, her iki tarafın sorumlulukları ölçüsünde kuvvetlendirilecektir. Eğitim, bilimsel araştırma, sosyal ve sağlık alanında sporcuların korunmasına yönelik çalışmalarda ve doping ile ilgili yasaların koordinasyonu konularında her iki taraf ortak tavır takınacaktır.

 

 

Bu Bildirge Lozan'da yapılmıştır (İşviçre) 4 Şubat 1999

 

7. WADA-World Anti-Doping Agency/Dünya Anti-Doping Ajansı

 

Uluslararası Dopingle Mücadele Kurulu (Ajansı) kısa adıyla WADA World Anti-Doping Agency 2000 Sdyney Olimpiyatları ile birlikte faaliyete geçen bağımsız bir kuruluştur. Bu enstitü, amacın gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kuruluşlarla bağlantılı olarak çeşitli programları koordine etmekle sorumludur.Bu programlar arasında özellikle yarışma dışı doping kontrol programlarının geliştirilmesi, araştırmaların koordinasyonu, dopingden koruyucu ve eğitim faaliyetleri ile ve analiz için bilimsel ve teknik standart ve yöntemlerin uygulanmasında ve cihazlarda tek düzeliğin sağlanması sayılabilir.

 

 

 

9. Prof.Dr.Aytekin Temizerin mektubu:

 

 

IOC Doping ilaçları listesi yenilendi!

 

 

Sporcular tarafından kullanımı yasak ve kısıtlı olan farmakolojik maddeler ve yöntemler ile kullanımı özel koşullarla serbest ve tamamen serbest olan farmakolojik maddeler listesi her yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesi Tıp Komisyonu tarafınca gözden geçirilmekte ve ilan edildikten sonra geçerli olacak yeni liste yayınlanmaktadır.

 

 

Sporcularımız doping testlerinde en son geçerli listeye göre değerlendirilmekte ve eski yıllardaki uygulamalar bazen tamamen değiştirilmektedir. Bu yılda uyarıcılar, narkotik analjezikler, anabolik maddeler, idrar söktürücüler ve peptid hormonlar ile bunların etkilerini taklit eden maddeler ve benzerleri sporcular tarafından kullanımı yasak maddeler sınıfını oluşturmaktadır.

 

 

Kan dopingi, yapay oksijen taşıyıcılarının veya plazma genişleticilerinin kullanımı ve farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar sporcular tarafından kullanımı yasak olan yöntemler olup bunlardan yapay oksijen taşıyıcılarının veya plazma genişleticilerinin kullanımı bu yıl listeye yeni olarak eklenmiştir.

 

 

Sporcular tarafından bazı durumlarda kullanımı yasaklı olan farmakolojik madde grupları ise bu yıl çok değişikliğe uğramamış ve alkol, kannabinoidler, lokal anestezikler, glukokortikosteroidler ve beta-blokörler olarak sıralanmıştır.

 

 

Bu yıl eklenen bir yenilikte uygulamada tekdüzeliğin sağlanması amacıyla yarışma dışı doping analizlerinde uyulacak kurallardır. Buna göre yetkili organlar tarafınca özellikle istenmediği durumlarda yarışma dışı alınan doping kontrol numunelerinde yasaklı maddelerden anabolik maddeler, idrar söktürücüler, peptit hormonlar ve bunların etkilerini taklit edenler ve benzerleri ile yasaklı yöntemler analiz edilecektir.

 

 

Tüm sporcularımızın bu kitapçığı dikkatli bir şekilde okumaları ve özellikle değişiklikleri gösteren taramalı kısımlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Hepinize dopingsiz bir spor yaşamı dilerim.

 

 

Prof.Dr.Aytekin Temizer

 

Türkiye Doping Kontrol Merkezi Başkanı

 

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 

 

 

 

10-Türkiye piyasasında satılan ve sporcular tarafından doping maddesi sayılan müstahzarlar nelerdir?

 

 

A.P.C Tablet (Kafein) 3

 

Actidem Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Actifed Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Actifed Tablet (Psödoefedrin HCA) 3

 

Actrapid-HM Flakon (Regüler İnsülin) 2

 

Actrapid-HM Penfill Kartuş (Regüler İnsülin) 2

 

Adafen Tablet (Kafein) 3

 

A-ferin Forte Film Tablet (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

A-ferin Kapsül (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

A-ferin Pediatrik Şurup (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Airomir İnhaler (Salbutamol) 4

 

Akuadon Tablet (Klortalidon)

 

Aldactazide 50 Tablet (Hidroklorotiazid, Spironolakton)

 

Aldactazide Tablet (Hidroklorotiazid, Spironolakton)

 

Aldacton A Tablet (Spironolakton)

 

Aldactone Tablet (Spironolakton)

 

Aldolan Ampul (Petidin HCA)

 

Alfarol Tablet (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Algopirin Draje (Kafein) 3

 

Aljil Tablet (Kafein) 3

 

Aminocardol Ampul (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)

 

Aminocardol Tablet (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)

 

Anamur Damla (Nafazolin Nitrat)

 

Anapolon Tablet (Oksimetolon)

 

Antiastım Tablet (Efedrin Hidroklorür, Kafein) 3

 

Antibeksin Şurup (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Apex Kapsül (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Apo-Atenolol Tablet (Atenolol)

 

Apo-Pindol Tablet (Pindolol)

 

Apo-Tamox Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Apo-Tamox Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Artex Tablet (Tertatotol HCA)

 

Artu Þurup (Efedrin HCA) 3

 

Asko Tablet (Kafein)3

 

Asmafilin Fort Kapsül (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)

 

Aspirin Fort Tablet (Kafein) 3

 

Asthmadol Şurup (Efedrin Hidroklorür, Lobelin, (Kafein) 3

 

Asthmadol Tablet (Efedrin Hidroklorür, Papaverin) 3

 

Astmerole İnhaler (Salbutamol) 4

 

Astmerole Maxihaler (Salbutamol) 4

 

Atropa Damla (Papaverin HCA)

 

Avmigran Film Tablet (Kafein) 3

 

B ioptan Draje (Kafein) 3

 

Babyrhinol Şurup (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Beloc Ampul (Metoprolol Tartarat)

 

Beloc durules Tablet (Metoprolol Tartarat)

 

Beloc ZOK Kontrollü Salimli Tablet 100 (Metoprolol Tartarat)

 

Beloc ZOK Kontrollü Salimli Tablet 50 (Metoprolol Tartarat)

 

Benafed Şurup (Psödoefedrin HCA) 3

 

Benical Cold Lak Tablet (Psödoefedrin HCA) 3

 

Benical Şurup (Psödoefedrin HCA) 3

 

Betoptic Oftalmik Solusyon (Betaksolol HCA)

 

Betoptic S Oftalmik Süspansiyon (Betaksolol HCA)

 

Bricanyl Durules Tablet (Terbutalin Sülfat) 4

 

Bricanyl İnhaler (Terbutalin Sülfat) 4

 

Bricanyl Şurup (Terbutalin Sülfat) 4

 

Bricanyl Tablet (Terbutalin Sülfat) 4

 

Bricanyl Turbuhaler Toz İnhalatör (Terbutalin Sülfat) 4

 

Brodil Şurup (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Broksin Şurup (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Bronkar Şurup (Psödoefedrin HCA) 3

 

Bronkar-A Şurup (Psödoefedrin HCA) 3

 

Bumid Tablet (Bumetanid)

 

Cafergot Tablet (Kafein) 3

 

Carena Ampul (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)

 

Carteol Göz Damlası %1 (Carteolol HCA)

 

Carteol Göz Damlası %2 (Carteolol HCA)

 

Choragon Ampul 1500 Ü.Ý (Koriyonik Gonadotropin=hCG)1

 

Choragon Ampul 5000 Ü.Ý (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Cibadrex Film Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Cirrus Kapsül (Psödoefedrin HCA) 3

 

Cisplatyl Flakon (Mannitol)

 

Codasel Tablet (Kafein) 3

 

Codeinal Tablet (Efedrin HCA) 3

 

Coldeks Kapsül (Fenilefrin HCA)

 

Comax Fort Tablet (Kafein) 3

 

Combivent Aerosol (Salbutamol) 4

 

Combivent Flakon (Salbutamol) 4

 

Concor Lak Tablet (Bisoprolol Fumarat)

 

Contex Kapsül (Fenilpropanolamin HCA)

 

Corsal Kapsül (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Coryban-D Kapsül (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Cusimolol Damla 2.5 (Timolol Maleat)

 

Cusimolol Damla 5 (Timolol Maleat)

 

Danasin Kapsül 100 (Danazol)

 

Danasin Kapsül 200 (Danazol)

 

Danasin Kapsül 50 (Danazol)

 

Darob Tablet (Sotalol HCA)

 

Darvolin Tablet (Kafein) 3

 

Defeks Şurup (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Deflu Tablet (Fenilefrin HCA)

 

Delix 2.5 Plus Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Delix 5 Plus Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Desal Ampul (Furosemid)

 

Desal Tablet (Furosemid)

 

Diazomid Tablet (Asetazolamid)

 

Dideral Tablet (Propranolol)

 

Difilin Ampul (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)

 

Difilin Supozituar (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)

 

Difilin Tablet (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)

 

Dolantin Ampul (Petidin HCA)

 

Dolantin Damla (Petidin HCA)

 

Dolantin Tablet (Petidin HCA)

 

Dolviran Tablet (Kafein) 3

 

Dorfan Şurup (Psödoefedrin Hidroklorür) 3

 

Dorfan-CF Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Dristan Film Tablet (Fenilefrin HCA)

 

Duact Kapsül (Psödoefedrin HCA) 3

 

Durogesic Transdermal Flaster 50 (Fentanil)

 

Durogesic Transdermal Flaster 100 (Fentanil)

 

Durogesic Transdermal Flaster 25 (Fentanil)

 

Durogesic Transdermal Flaster 75 (Fentanil)

 

Efedrin Ampul (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Efedrin-Arsan Tablet ( Efedrin Hidroklorür) 3

 

Efedrin-Gürsoy Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Efedrin-Radium Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Efetal Şurup (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Ekorinol Şurup (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Enflucide Burun Sprey (Nafazolin HCA)

 

Ephedramide Burun Damlası (Efedrin HCA) 3

 

Ephedrin Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3

 

Eprex Flakon 10000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Flakon 2000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Flakon 4000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Kullanıma Hazır Şırınga 1000 Ý.Ü/0.5 ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Kullanıma Hazır Şırınga 10000 Ý.Ü/ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Kullanıma Hazır Şırınga 2000 Ý.Ü/0.5 ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Kullanıma Hazır Şırınga 3000 Ý.Ü/0.3 ml (Eritropoetin=EPO)

 

Eprex Kullanıma Hazır Şırınga 4000 Ý.Ü/0.4 ml (Eritropoetin=EPO)

 

Ergafein Tablet (Kafein) 3

 

Estandron Prolongatum Ampul (Testosteron Propionat, Testosteron Fenpropionat,

 

Testosteron İsokapriat) 3

 

Esteron Depo Ampul (Oksabolon Sipyonat)

 

Eupnase Şurup (Efedrin HCA) 3

 

Fenasthma Şurup (Efedrin HCA) 3

 

Fentanyl Ampul (Fentanil)

 

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 100mcg (Fentanil)

 

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 500mcg (Fentanil)

 

Fentanyl Citrate Ampul (Fentanil)

 

Fentanyl Citrate Flakon (Fentanil)

 

Fertadur Tablet (Siklofenil)1

 

Fertilin Tablet (Klomifen Sitrat) 1

 

Fluamid Draje (İndapamide)

 

Flubest Draje (İndapamide)

 

Fludex Draje (İndapamide)

 

Fludex SR Tablet (İndapamide)

 

Fludin Film Tablet (İndapamide)

 

Flutans Kapsül (İndapamide)

 

Foradil Inhaler (Formoterol Fumarat)

 

Foradil Kapsül (Formoterol Fumarat)

 

Forza Tablet (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Furomid Ampul (Furosemid)

 

Furomid Tablet (Furosemid)

 

Gastroguanil Tablet (Metadon HCl=Amidon HCA)

 

Genotropin Kartuþ (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Gerakon Tablet (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Geralgine-K Tablet (Kafein) 3

 

Geralgin-P Tablet (Kafein) 3

 

Gonaphene Tablet (Klomifen Sitrat) 1

 

Griban Tablet (Efedrin HCA) 3

 

Gripin Kaþe (Kafein) 3

 

Hemoralgine Pomad (Efedrin HCA) 3

 

Humatrope Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Humegon Ampul (LH) 1

 

Humulin-M 70/30 Flakon (NPH İnsülin+Regüler İnsülin)2

 

Humulin-M 70/30 Prefil Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Humulin-M 80/20 Flakon (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Humulin-M 80/20 Prefil Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Humulin-M 90/10 Flakon (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Humulin-N Flakon (NPH İnsülin) 2

 

Humulin-N Prefil Kartuş (NPH İnsülin) 2

 

Humulin-R Prefil Kartuş (Regüler İnsülin) 2

 

Humulin-R Flakon (Regüler İnsülin) 2

 

Hypertens Tablet (Klortalidon)

 

Hyzaar Film Tablet (Hidroklorotiazid)

 

İliadin Damla (Oksimetazolin HCA)

 

İliadin Sprey (Oksimetazolin HCA)

 

İndamid Kapsül (İndapamide)

 

İndapen Tablet (İndapamide)

 

İndurin Tablet (İndapamide)

 

İnhibace Plus Tablet (Hidroklorotiazid)

 

İnsulatard-HM Flakon (NPH İnsülin) 2

 

İnsulatard-HM Penfill Kartuþ (NPH İnsülin) 2

 

Kataljin-P Tablet (Kafein) 3

 

Katarin Kapsül (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Klomen Tablet (Klomifen Sitrat) 1

 

Kongest Tablet (Fenilpropanolamin HCA) 3

 

Konveril Plus Tablet (Hidroklorotiazid) 3

 

Küramol Tablet (Kafein) 3

 

Lasix Ampul (Furosemid)

 

Lasix Tablet (Furosemid)

 

Latusin Şurup (Efedrin HCA) 3

 

Livial Tablet (Tibolon)

 

Lizik Tablet (Furosemid)

 

Lopresor Film Tablet (Metoprolol Tartarat)

 

Lopresor-SR Divitab (Metoprolol Tartarat)

 

Lucidril Draje (Meklofenoksat HCA)

 

Maliasin Draje 100 (Propilheksedrin=Barbeksaklon)

 

Maliasin Draje 25 (Propilheksedrin=Barbeksaklon)

 

Mediator Kaplı Tablet(Benfluoreks)

 

Mellerettes Damla (Tiyoridazin HCl)

 

Mellerettes Draje (Tiyoridazin HCl)

 

Melleril Draje 100 (Tiyoridazin HCl)

 

Melleril Draje 25 (Tiyoridazin HCl)

 

Menogon Ampul (LH)1

 

M-Eslon Mikropellet Kapsül 10 (Morfin Sülfat) 3

 

M-Eslon Mikropellet Kapsül 100 (Morfin Sülfat) 3

 

M-Eslon Mikropellet Kapsül 30 (Morfin Sülfat) 3

 

M-Eslon Mikropellet Kapsül 60 (Morfin Sülfat) 3

 

Metorfan Draje (Efedrin HCl) 3

 

Minoset Plus Tablet (Kafein) 3

 

Mixtard 10 HM Penfill Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Mixtard 20 HM Penfill Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Mixtard 30 HM Penfill Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Mixtard 40 HM Penfill Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Mixtard 50 HM Penfill Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin) 2

 

Moduretic Tablet (Amilorid HCl, Hidroklorotiazid)

 

Monopril Plus 10 Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Monopril Plus 20 Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Morfin HCl Ampul 10(Morfin HCl) 3

 

Morfin HCl Ampul 20 (Morfin HCl) 3

 

Moverdin Tablet (Selegilin HCl)

 

Neo Recormon Kullanıma Hazır Şırınga 5000 i.Ü (Eritropoetin=EPO)

 

Neo Recormon Kullanıma Hazır Şırınga 1000 i.Ü (Eritropoetin=EPO)

 

Neo Recormon Kullanıma Hazır Şırınga 2000 i.Ü (Eritropoetin=EPO)

 

Neo Sedeks Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Neo-Jucodine Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Neomigran Nazal Sprey (Kafein) 3

 

Nolaten Tablet (Atenolol)

 

Nolvadex Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat)1

 

Nolvadex Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Nolvafen Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Nolvafen Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Norditropin 12 i.Ü Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Norditropin 24 i.Ü Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Norditropin Penset (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Nortan Tablet (Atenolol)

 

Nostil Burun Spreyi (Fenilefrin HCl)

 

Novadral Retard Draje (Norfenefrin)

 

Optalidon Draje (Kafein) 3

 

Orgasulin 30/70 Flakon (NPH İnsülin+Regüler İnsülin)2

 

Orgasulin 30/70 Kartuş (NPH İnsülin+Regüler İnsülin

 

 

Orgasulin-NPH Flakon (NPH İnsülin)2

 

Orgasulin-NPH Kartuş (NPH İnsülin) 2

 

Orgasulin-R Flakon (Regüler İnsülin) 2

 

Orgasulin-R Kartuþ (Regüler İnsülin) 2

 

Oxis Turbuhaler-Kuru Toz Ýnhaler(Formoterol Fumarat)

 

Pacofen Tablet (Kafein) 3

 

Pacofen-S Tablet (Kafein) 3

 

Panalgine Tablet (Kafein) 3

 

Papaverin Ampul (Papaverin HCl)

 

Papaverin Tablet (Papaverin HCl)

 

Paramidon Tablet (Kafein) 3

 

Parol-Cold Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Paver Fort Tablet (Papaverin HCl)

 

Peditus Şurup (Fenilefrin HCl)

 

Pedrin Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Pektodin Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Penikin Tablet (Efedrin HCl, Kafein) 3

 

Peraljin Tablet (Kafein) 3

 

Pereks Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Pergonal-75 Ampul (LH)1

 

Pirosal Tablet (Kafein) 3

 

Pregnıl Ampul 1500 Ý.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Pregnıl Ampul 500 Ý.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Pregnıl Ampul 5000 Ý.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Prent Tablet (Asebutolol)

 

Preterax Tablet (Indapamide)

 

Primobolan Depot (Metenolon Enantat)

 

Problok Film Tablet (Metoprolol Tartarat)

 

Profasi Ampul 2000 Ý.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Profasi Ampul 5000 Ý.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1

 

Proviron Tablet (Mesterolon)

 

Pulnase Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Radyocodin Şurup(Efedrin) 3

 

Rapifen Ampul (Alfentanil HCl)

 

Regroton Tablet (Klortalidon)

 

Remidon Tablet (Kafein) 3

 

Rhinopront Kapsül (Fenilefrin HCl)

 

Rhinopront Süspansiyon (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Rhinotussal Kapsül (Fenilefrin HCl)

 

Rhinotussal Süspansiyon (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Rilace Plus Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Rinogest SR Mikropellet Kapsül (Psödoefedrin HCl) 3

 

Rinogest Þurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Rinomisin Damla (Nafazolin)

 

Ritalin Tablet (Metilfenidat HCl)

 

Rıtmonorm Ampul (Propafenon HCl)

 

Rıtmonorm Film Tablet 150 (Propafenon HCl)

 

Rıtmonorm Film Tablet 300 (Propafenon HCl)

 

S urvector Tablet(Amineptin Hidroklorür)

 

Saizen Flakon 24 Ý.Ü(Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Saizen Flakon 4 Ý.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Salbulin İnhaler (Salbutamol) 4

 

Salbutam-SR Kapsül 4 (Salbutamol) 4

 

Salbutam-SR Kapsül 8 (Salbutamol) 4

 

Salbutol Aerosol (Salbutamol) 4

 

Salbutol Şurup (Salbutamol) 4

 

Salbutol Tablet (Salbutamol) 4

 

Salfuran Tablet (Furosemid)

 

Sedonal Ampul (Papaverin HCl)

 

Sedonal Fort Ampul (Papaverin HCl)

 

Sedonal Tablet (Papaverin HCl)

 

Seldepar Tablet (Selegilin HCl)

 

Serevent Blister Disk (Salbutamol) 4

 

Serevent İnhaler (Salbutamol) 4

 

Serophene Tablet (Klomifen Sitrat)1

 

Setakaf Tablet (Kafein) 3

 

Sinoretik Fort Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Sinoretik Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Sistral Draje (Kafein) 3

 

Sotarit Tablet (Sotalol HCl)

 

Spalt Tablet (Kafein) 3

 

Steron Depo Ampul (Oksabolon Sipyonat)

 

Sudafed Ekspektoran Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Sudafed Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Sudafed Tablet (Psödoefedrin HCl) 3

 

Sulfarhin Burun Merhemi (Efedrin HCl) 3

 

Sulfarhin Burun Merhemi (Nafazolin HCl,Efedrin HCl) 3

 

Suprecur Nasal Sprey (Buserelin Asetat)

 

Suprefact Sprey (Buserelin Asetat)

 

Suprefact Flakon (Buserelin Asetat)

 

Sustanon-250 Ampul (Testosteron Propionat,Testosteron Fenpropionat,

 

Testosteron

 

Synacthen Ampul Depot (Tetrakosaktid=ACTH)

 

Syrocol Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Tadex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1

 

Talozin Tablet (Sotalol HCl)

 

Tamodex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1

 

Tamoplex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1

 

Tamoxifeno Gador Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat)1

 

Tamoxifeno Gador Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat)1

 

Tamoxifen-Teva Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Temsaljin Tablet (Kafein) 3

 

Tensidif Tablet (Atenolol)

 

Tensinor Tablet (Atenolol)

 

Teofedrin Şurup (Efedrin HCl) 3

 

Termaljin Plus Tablet (Kafein) 3

 

Theraflu C&C Draje (Kafein) 3

 

Theraflu Forte Film Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Theraflu P Poşet (Psödoefedrin HCl) 3

 

Timoftal Damla (Timolol Maleat)

 

Timolol-POS Damla (Timolol Maleat)

 

Timoptic Damla 2.5 (Timolol Maleat)

 

Timoptic Damla 5 (Timolol Maleat)

 

Timosol Damla 0.25 (Timolol Maleat)

 

Timosol Damla 0.5 (Timolol Maleat)

 

Timotem Damla 0.25 (Timolol Maleat)

 

Timotem Damla 0.5 (Timolol Maleat)

 

Trandate Tablet (Labetalol HCl)

 

Triaminic Damla (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Triaminic Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Triamteril Kapsül (Hidroklorotiazid,Triamteren)

 

Turoptin Göz Damlası %0.1 (Metipranolol)

 

Turoptin Göz Damlası %0.3 (Metipranolol)

 

Tuseptil Şurup (Fenilpropanolamin HCl) 3

 

Tussifed Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Tylol Cold Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Tylol Hot Efervesan Granül (Psödoefedrin HCl) 3

 

Tylol Plus Tablet (Kafein) 3

 

Urex Ampul (Furosemid)

 

Urex Tablet (Furosemid)

 

Vendal Retard Film Tablet 10 (Morfin HCl) 3

 

Vendal Retard Film Tablet 100 (Morfin HCl) 3

 

Vendal Retard Film Tablet 30 (Morfin HCl) 3

 

Vendal Retard Film Tablet 60 (Morfin HCl) 3

 

Ventide Aerosol (Salbutamol)4

 

Ventodisks Disk (Salbutamol) 4

 

Ventolin Ampul (Salbutamol) 4

 

Ventolin Diskus (Salbutamol) 4

 

Ventolin İnhaler (Salbutamol) 4

 

Ventolin Nebules (Salbutamol) 4

 

Ventolin Şurup (Salbutamol) 4

 

Ventolin Tablet 2 (Salbutamol) 4

 

Ventolin Tablet 4 (Salbutamol) 4

 

Vermidon Tablet (Kafein) 3

 

Vicks Madinait Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Vicks Vapodrı Şurup (Psödoefedrin HCl) 3

 

Virgen Kapsül (Testosteron Undekanoat) 3

 

Visken Tablet (Pindolol)

 

Vistagan Liquifilm (Levobunolol HCl)

 

Volmax Tablet 4 (Salbutamol) 4

 

Volmax Tablet 8 (Salbutamol) 4

 

Wintus Draje (Fenilefrin (HCl)

 

Zambo Þurup (Efedrin HCl) 3

 

Zestoretik-10 Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Zestoretik-20 Fort Tablet (Hidroklorotiazid)

 

Zitazonium Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Zitazonium Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1

 

Zomacton Flakon 12 Ý.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

Zomacton Flakon 4 Ý.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Erkek sporcularda kullanımı yasak olan müstahzarlar

 

2. Diyabetik hasta olduğu hekim tarafınca rapor ile bildirilen sporcularda kullanımı serbest

 

3. Analiz sonunda idrarda derişimi aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerin altında bulunursa doping sayılmamakta

 

4. Egzersiz nedenli astım ve astım hastaları için olduğu hekim tarafınca rapor ile

 

bildirilen sporcularda kullanımı serbest

 

 

11-İdrar içinde derişimleri verilen sınırları aştığında doping olan maddeler nelerdir?

 

 

Kafein > 12 mikrogram/mililitre

 

Karboksi-THC > 15 nanogram/mililitre

 

Katin > 5 mikrogram/mililitre

 

Efedrin > 10 mikrogram/mililitre

 

Epitestosteron > 200 nanogram/mililitre

 

Metilefedrin > 10 mikrogram/mililitre

 

Morfin > 1 mikrogram/mililitre

 

19-norandrosterone > 2 nanogram/mililitre erkeklerde

 

19-norandrosterone > 5 nanogram/mililitre bayanlarda

 

Fenilpropanolamin > 25 mikrogram/mililitre

 

Psödoefedrin > 25 mikrogram/mililitre

 

Salbutamol (yarışma dışı analizde) > 1000 nanogram/mililitre

 

T/E oranı > 6

 

12-UOK Tıp Komisyonu tarafından belirlenen Sporcular Tarafından Kullanımı Yasak ve Kısıtlı Olan Farmakolojik Maddeler ve Yöntemler ile Kullanımı Özel Koşullarla Serbest ve Tamamen Serbest Olan Farmakolojik Maddeler Nelerdir? (2000 yılı itibariyle)

 

 

I. Sporcularca kullanımı yasak olan farmakolojik madde grupları

 

 

A. Uyarıcılar,

 

B. Narkotik analjezikler,

 

C. Anabolik maddeler,

 

D. İdrar söktürücüler,

 

E. Peptid hormonlar ile bunların etkilerini taklit eden maddeler ve benzerleri.

 

 

II. Sporcular tarafından kullanımı yasak olan yöntemler

 

 

A. Kan dopingi,

 

B. Yapay oksijen taşıyıcılarının veya plazma genişleticilerinin kullanımı

 

C. Farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar.

 

 

III. Sporcular tarafından bazı durumlarda kullanımı yasaklı farmakolojik madde grupları

 

 

A.Alkol, B. Kannabinoidler, C. Lokal anestezikler, D. Glukokortikosteroidler, E. Beta-blokörler

 

 

alıntı

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...