Jump to content
Sign in to follow this  
logos

Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği

Recommended Posts

Millî Savunma Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2007

Resmi Gazete Sayısı : 26559

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarındaki eğitim-öğretimin amaç ve ilkelerini, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları ile organlarının kuruluş, görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını, eğitim-öğretimin süre ve şekillerini, giriş koşullarını, sınav ve değerlendirme, mezuniyet, disiplin, okuldan çıkma ve çıkarılma hususlarını ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarını, sınıf okullarında/eğitim merkezi komutanlıklarında eğitim-öğretim ve kurslara tabi tutulan personeli ve bu okullarla ilgili diğer komutanlıkları kapsar.

 

Dayanak

 

 

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 4 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14,15, 36 ve 68 inci, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 üncü, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 3 üncü, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanunun 3,5,6,9,10,22,23 ve 25 inci, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 34 üncü, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18 inci, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddeleri ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

 

 

Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayı: 926 Sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştirilmek üzere alınanların astsubay nasbedilmeden önceki askerî eğitim dönemindeki statüyü,

b) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adayı: 926 Sayılı Kanunun, üçüncü fıkrasındakiler hariç 14 üncü maddesinde belirtilen yöntemlerle subay nasbedileceklerin subay nasbedilmeden önceki askerî eğitim dönemindeki statüyü,

c) Eğitim-öğretim: İntibak eğitimleri dışında, kıta ve birlikler dahil olmak üzere sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında, ilgili komutanlıklar tarafından onaylanmış eğitim-öğretim programlarında belirtilmek suretiyle yapılan tüm faaliyetleri,

ç) Eğitim-öğretim kurulu: Komutan/öğretim başkanının başkanlığında; kurul/grup başkanları, öğrenci amiri/kurs komutanı, komutanın uygun göreceği şube müdürleri/ders grup amiri ile tüm öğretmenlerden oluşan, eğitim-öğretimin değerlendirildiği en yüksek kurulu,

d) Eğitim-öğretim yılı: Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında, eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihine kadar geçen süreyi,

e) Kurs: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu çeşitli sınıf, branş ve konularda personele yeni veya geliştirilmiş bilgi, beceri, davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen, mesleki gelişimine katkı sağlayan, uzaktan eğitim dahil planlı eğitim-öğretim faaliyetlerini,

f) Kursiyer: Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında subay/astsubay temel eğitim-öğretimine ve açılan her çeşit kurslara iştirak eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş ayrıldıkları branşlarla ilgili silah, sistem ve cihazların çalıştırılması ve verilebilecek meslek/hizmet görevleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırılması amaçlanan erbaş ve erler, işçiler ile Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen öğrenci tanımı dışındaki dost ve müttefik ülkelerin personelini (Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının müsaadesi ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahısları),

g) Öğrenci: Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında rütbesiz olarak temel askerlik eğitimine tabi tutulan ve/veya okuyan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî personel ile Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin personelini,

ğ) Öğretmenler/ders kurulu: Komutan/öğretim başkanının başkanlığında, kurul/grup/ders başkanları/amirleri ile katılması uygun görülen ilgili ders öğretmenlerini,

h) Sınıf okulu/eğitim merkezi komutanlığı: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sınıf, branş ve ihtisas özelliklerine uygun eğitim-öğretim yaptıran, sınıfının teknik ve taktik gelişmesi için araştırma, inceleme yapan, taktik ve doktrin geliştiren, kurslar açan, ismini özel kadro ve kuruluşundan alan askerî eğitim-öğretim kurumlarını,

ı) Sözleşmeli subay/astsubay adayı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilmek üzere kendileri ile ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanların sözleşmeli subay/astsubay nasbedilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Teşkilat ve Görevler

 

 

 

Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatı

 

 

Madde 5 - (1) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

(2) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut sınıflara ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerine göre isimlendirilebilir. Gerektiğinde birden fazla sınıf okulu/eğitim merkezi komutanlığı bir komutanlık altında birleştirilir.

 

Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının görevleri

 

Madde 6 - (1) Bünyesinde açılan eğitim-öğretim ve kurslara katılan personelin, kuvvet ve sınıf özellikleri dikkate alınarak sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Temel askerlik ve sınıfı ile ilgili taktik, teknik ve idari bilgileri, sevk idare usullerini, sınıfının silah, araç ve gereçlerinin taktik ve teknik kullanma yöntem ve kurallarını, bakım ve ikmal konularını öğretmek.

b) Sınıfı ile ilgili doktrin, taktik, teknik ve idari usuller geliştirmek.

c) Sınıfı ile ilgili ferdi eğitim, toplu eğitim ve harekat eğitimi için eğitim desteği sağlamak.

ç) Sınıfının kullandığı teknolojilerin genel prensiplerine sahip olma ehliyetini sağlamak.

d) Sınıfı ile ilgili mevzuatı öğretmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Kaynaklar

 

Subay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları

 

 

Madde 7 - (1) Subay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları şunlardır:

a) Harp okullarını bitirerek muvazzaf subaylığa nasbedilenler.

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Tıp Fakültesini bitirerek muvazzaf subaylığa nasbedilenler.

c) Kendi nam ve hesabına/Silahlı Kuvvetler nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görüp muvazzaf subaylığa nasbedilenler.

ç) Sağlık ve diğer nedenlerle sınıf değiştiren subaylar.

d) Astsubaylıktan subaylığa geçme hakkını kazananlar.

e) Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, istenen branş ve nitelikleri taşıyanlardan özel kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak sözleşmeli subaylığa nasbedilenler.

f) Genelkurmay Başkanlığının müsaadesiyle Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin subayları.

 

Yedek subay adayı kaynakları

 

Madde 8 - (1) Askerlik mükellefiyetini 1076 sayılı Kanun esaslarına göre yedek subay olarak yapmak hakkını kazanan fakülte ve yüksekokuldan mezun olanlardan sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarına sevk edilen yedek subay adaylarıdır.

 

Astsubay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları

 

Madde 9 - (1) Astsubay temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları şunlardır:

a) Astsubay Meslek Yüksek Okullarını bitirerek muvazzaf astsubaylığa nasbedilenler (Kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyması halinde).

b) Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, istenen branş ve nitelikleri taşıyanlardan özel kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa nasbedilenler.

c) Sağlık ve diğer nedenlerle sınıf değiştiren astsubaylar.

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel kanun ve yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz uzman jandarmalar.

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinde özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri haiz uzman erbaşlardan muvazzaf astsubay adayları.

e) Kıta erbaş ve erlerinden temin edilecek astsubay adayları.

f) Genelkurmay Başkanlığının müsaadesiyle Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşmaları kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin astsubayları.

 

Uzman erbaş temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları

 

Madde 10 - (1) Uzman erbaş temel eğitim-öğretimine katılacak personel kaynakları, özel kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere sahip uzman erbaşlardır.

 

Sivil personel eğitimlerine katılacak personel kaynakları

 

Madde 11 - (1) Sivil personel eğitimlerine katılacak personel kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan sivil memur ve işçiler ile özel protokoller gereği diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personeldir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim-Öğretimin Amacı ve Süreleri

 

Eğitim-öğretimin amacı

 

Madde 12 - (1) Genel Amaçlar:

a) Subaylar:

1) Temel eğitim: Harp okulundan mezun olan muvazzaf subaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subaylar ile astsubaylıktan subaylığa geçme hakkını kazanan subayların, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre, kabiliyetlerini ve önderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirerek, sınıfı görevlerini yapabilecek hale getirmek, kendi sınıfının bütün silah, araç ve gereçlerine ait taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek takım komutanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında takım komutanlığı ve eşidi ile ilçe jandarma komutanlığı yardımcılığı, jandarma karakol komutanlığı), liderlik vasıfları ile sevk ve idare, eğitici yeteneklerini geliştirmek, daha üst komutanlık ve karargâh görevlerine hazırlamaktır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 8 inci maddesi gereği Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen haller, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri için ilave eğitimler verilir.

2) Subaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönergeler ile düzenlenir.

b) Yedek subaylar: Yedek subay adaylarının temel eğitimi sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının sorumluluğunda yapılır. Bu eğitimin amacı, yedek subay adaylarına; askerliği sevdirmek, subaylık vasıfları vermek ve geliştirmek, vazife bilincine sahip, sorumluluklarını müdrik, ruhen, bedenen, taktik ve teknik bakımdan yetiştirildiği branşta takım/tim komutanlığı ve gemilerde branş subaylığı yapabilecek yeteneği kazandırmaktır.

c)Astsubaylar:

1)Temel eğitim: Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olan muvazzaf astsubaylar, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubaylar ile uzman jandarma/uzman erbaşlardan astsubaylığa geçme hakkını kazanan astsubayların; kabiliyetlerini ve liderlik vasıflarını uygulamalı olarak geliştirmek, kendi sınıf görevlerini yapabilecek hale getirmek, sınıfına ait silah araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgilerle teçhiz etmek, kendi sınıflarında kısım ve takım komutanlığı yapabilecek şekilde komutan ve idareci olarak, operatör, teknisyen astsubayları ise, ayrıldıkları branşta silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanan veya onların bakımlarını bizzat yapan personel yetiştirmek ve nihai olarak Astsubay Çavuş-Üstçavuş rütbesindeki kadro görev yerleri için gerekli nitelikleri kazandırmaktır.

2) Astsubaylara mesleki gelişim devrelerine bağlı olarak kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik, teknik ve hukuki bilgiler vererek, onları kısım, takım ve karakol/devriye komutanı ile branş astsubayı olarak yetiştirmektir.

3) Diğer eğitimlerin amaçları yönergeler ile düzenlenir.

ç) Uzman jandarmalar: Uzman jandarmalara, Jandarma Genel Komutanlığının ve sınıf özelliklerine ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları kısım, takım ve devriye komutanı/personeli ile branşında veya emrinde görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

d) Uzman erbaşlar: Uzman erbaşlara, kuvvet ve sınıf özelliklerine göre kendileri için lüzumlu olan ve sınıflarına ait silah, araç ve gereçler hakkında taktik ve teknik bilgiler vererek, onlara öncelikli olarak kadro kod görevlerinde belirtilen özellikleri kazandırmak ve onları tim/manga, kısım komutanı/personeli ile branşında veya görev yapacağı birliğin kullandığı silah, araç, gereç ve malzemeyi kullanıp bakımını bizzat yapabilecek şekilde yetiştirmektir.

(2) Özel amaçlar: Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkartılacak yönergelerle eğitim programlarında belirtilir.

 

 

Eğitim-öğretim süreleri

 

 

Madde 13 - (1) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarındaki eğitim-öğretim süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için temel eğitimin süresi, pilotaj eğitim-öğretim süreleri hariç 52 haftayı geçemez.

b) Yedek subay adayı için temel eğitim-öğretim süresi 1076 Sayılı Kanuna göre düzenlenir.

c) Muvazzaf ve sözleşmeli astsubaylar için temel eğitim-öğretim süresi 52 haftayı geçemez.

ç) Uzman jandarma temel eğitim-öğretim süresi 26 haftadan az olamaz.

d) Uzman erbaş temel eğitim-öğretim süresi 26 haftayı geçemez.

e) Yıllık eğitim-öğretim faaliyet takvimleri, sınıf okulları/eğitim merkez komutanlıklarının bağlı olduğu komutanlıklar tarafından gerektiğinde diğer komutanlıklarla koordinede bulunularak tespit edilir.

f) Gece ders ve eğitimleri hariç haftada en çok 40 saat ders yapılır. Her ders saati en fazla 50 dakikadır.

 

 

Yabancı uyruklu askerî personelin tabi olacağı hususlar

 

 

Madde 14 - (1) Yabancı ülke askerî personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının eğitim-öğretimine kabul edilmeleri ve bunlara uygulanacak esaslar, personelin mensup olduğu devletle yapılan Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması ve protokole göre, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek direktifler çerçevesinde yürütülür.

(2) Bu personelin eğitim-öğretimleriyle ilgili faaliyetler çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

 

 

Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında dersler ile eğitim-öğretim programları

 

 

Madde 15 - (1) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak dersler, eğitim standartları ve eğitim-öğretim programları şunlardır:

a) Silahlı Kuvvetlerin amaçları ile kuvvet ve sınıf özellikleri esas alınarak sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca veya konu ile ilgili yetkilendirilmiş komutanlıklarca hazırlanır ve sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının bağlı bulunduğu komutanlıklarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

b) Subay temel eğitimleri, harp okullarının ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının devamı niteliğinde olduğundan harp okullarında ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığında okutulan konular sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında okutulmaz.

c) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında okutulacak ders içerikleri bir üst eğitimi destekleyecek ve alt yapı oluşturulacak düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde düzenlenir.

ç) Eğitim standartları ve eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve onaylanması ile ilgili hususlar ise yönergeler ile düzenlenir.

d) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli/muvazzaf subay/astsubay adaylarına uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi üç aydan az olmamak üzere kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM:İlkeler, Sınav Türleri ve Not Verme Düzeni

 

İlkeler

 

Madde 16 - (1) Sınavlar; derslerin veya blok derslerin belirlenen bir bölümü veya tamamı bitirildiğinde bu dersin/blok derslerin hedeflerine ne ölçüde erişilmiş olduğunu tespit etmek, kursiyer/öğrencilerin değerlendirilmesine esas olacak başarı durumlarını saptamak amacıyla yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yoklamalar ile ödev ve proje çalışmaları şeklinde yapılır.

 

Sınav türleri

 

Madde 17 - (1) Sınav türleri şunlardır:

a) Ara sınavları: Bir dersin veya ders bloğunun belirli bir bölümünün işlenmesi sonunda yapılan ve yalnız o bölüme ait konuları kapsayan sınavlardır. Kabul edilir bir mazereti nedeniyle ara sınavlara katılmayan kursiyer/öğrencilere mazeretlerinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, ders/blok ders bitimi sınavlarından önce olmak kaydıyla o ders ile ilgili bir sınav hakkı tanınır.

b) Ders (blok) bitimi sınavları: Bir dersin veya ders bloğunun tamamının işlenmesi sonunda yapılan, o ders veya ders bloğunun tamamına ait konuları kapsayan sınavlardır.

c) Bütünleme sınavları: Eğitim-öğretim süresi sonunda değerlendirme ilkelerine göre en fazla 4 dersten veya bloktan başarı gösteremeyenler için uygulanan sınavlardır.

ç) Engel sınavları: Ders/blok ders sınavları (ara sınav veya ders bitirme sınavları) ile bütünleme sınavlarından herhangi birine sıhhi veya kabul edilebilecek nedenlerle katılamayan kursiyer/öğrencilere, mazeretlerinin bitimini takip eden 7 gün içerisinde uygulanan sınavlardır. Engel sınavlarının mazereti yoktur.

d) Sertifikasyon Sınavları: Personelin görevlerini icra edebilmedeki yeterliliğinin tespit edilebilmesi amacıyla görevine yönelik belirlenen konulardan Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde bünyesindeki aynı ihtisastaki tüm personele uygulanan sınavlardır. Sınavdan başarısız olan personele ihtisas yönergelerinde belirtilen usuller uygulanır.

 

Not verme düzeni

 

 

Madde 18 - (1) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında yapılacak sınavlarda not verme ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Sınavlarda notlar 100 puan esası üzerinden verilir. Kesirli not verilmez.

b) Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler dikkate alınmaz.

c) Notların derecelendirme esasları;

1) 100 - 86 Çok iyi

2) 85 - 70 İyi

3) 69 - 60 Orta

4) 59 - 0 Zayıf

ç) Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik özellik arz eden kursların bitirme not barajları yönergelerinde düzenlenir. Bu notlar 60 dan az olamaz.

 

ALTINCI BÖLÜM: Başarısızlığın Tespiti ve Yapılacak İşlemler

 

Başarısızlığın tespiti

 

Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin eğitim-öğretimlerinde;

a) Beş veya daha fazla ders/blok dersten başarısız olanlar,

b) Eğitim-öğretim süresi içerisinde, başarısız olduğu herhangi bir ders/blok dersin bütünleme sınavından geçer not (60) alamayanlar,

c) Eğitim-öğretim süresi içinde iki defa kopya yapanlar,

ç) Geçerli mazereti olmadan iki defa sınava girmeyenler,

d) Bir veya daha fazla dersten, toplam olarak en fazla üç defa sınav kâğıdını boş verenler (Tartışmalı durumlarda sınav kağıdının boş olarak verilip verilmediğine Öğretmenler Kurulunca karar verilir),

e) Çeşitli sebeplerle eğitim-öğretim süresinin ders yapılan günlerinin üçte birine katılmayanlar,

başarısız sayılırlar ve kurs kaybederler.

(2) Devam edilmeyen ders günlerinin tespitinde; bir günde üç derse katılmayanlar yarım gün, dört veya daha fazla derse katılmayanlar tam gün devamsız sayılır.

(3) Temel eğitim-öğretim ile bunların dışındaki eğitim-öğretim veya kurslarda başarısızlığın tespiti yönergeler ile düzenlenir.

 

Başarısız olanlar hakkında yapılacak işlemler

 

Madde 20 - (1) 19 uncu maddede açıklanan durumlardan biri nedeniyle eğitim-öğretimi başaramayanlar hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Subaylar;

1) Temel eğitim-öğretimdeki harp okulu mezunu subaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak subay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu subaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanların okul ile ilişiği kesilir.

2) Fakülte ve yüksekokul mezunu subaylar hakkında 926 sayılı Kanunun 14 ve 15 inci madde hükümleri uygulanır.

3) Astsubaylıktan subay olma hakkını kazananlardan başarısız olanlar müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak subay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılanlardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanların okul ile ilişiği kesilir.

4) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarından temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte bir(1/3)ine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilir.

5) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen subayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenlerin okul ile ilişiği kesilir.

b) Sözleşmeli Subay/Astsubaylar; Eğitim-öğretimleri sırasında başarısız olanlara 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

c) Yedek subay adayları; Yedek subay temel eğitim-öğretimine katılan yedek subay adayları eğitim-öğretimde başarısız oldukları takdirde askerlik mükellefiyetlerini erbaş olarak yerine getirirler. Kanuni mazeretleri nedeniyle başarısız olanlar müteakip dönemlerde temel eğitim-öğretime tabi tutulurlar.

ç) Astsubaylar;

1) Temel eğitim-öğretimdeki Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylar; müteakip eğitim-öğretim yılında açılacak astsubay temel eğitim-öğretimine katılmak üzere atama işlemine tabi tutulur. İkinci defa eğitim-öğretime katılan bu astsubaylardan herhangi bir sebeple eğitimlerini tamamlayamayanların okul ile ilişkileri kesilir.

2) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay adaylarından temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte bir(1/3)ine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilir.

3) Uzman jandarma/uzman erbaş kaynaklı adaylar, eğitim ve öğretimde başarısız oldukları takdirde müteakip döneme iştirak ettirilmezler ve kıt'alarına iade edilirler. Bu durumda bulunanlar müteakip dönemlerde yeniden astsubay olmak üzere müracaat edemezler. Bunlardan geçerli özürleri ve sağlık nedenleriyle başarısız olanlar açılacak ilk eğitim-öğretim dönemine planlanırlar. Bu dönemde de başarısız olanların sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıkları ile ilişikleri kesilerek uzman jandarma kaynağından gelenler kıt'alarına, uzman erbaşlar ise çalışmak istemeleri halinde eski birliklerine iade edilir.

4) Çeşitli nedenlerle sınıfı değiştirilen astsubayların tertip edildikleri eğitim-öğretimde başarısız olmaları durumunda müteakip dönemin eğitim öğretimine katılmaları sağlanır. Bu dönemde de başarı gösteremeyenlerin sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarıyla ilişikleri kesilir.

5) Blok eğitimi uygulayan sınıf okulları/eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretim yılının herhangi bir safhasında başarısızlıkları kesinleşerek eğitim-öğretimden ayrılacak öğrenci/kursiyerlerin tâbi tutulacakları işlemler yönergeler ile düzenlenir.

6) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynakları hariç okulla ilişikleri kesilen astsubay adaylarına Devlet tarafından yapılan masrafların ilgili kanun hükümlerine göre ödettirilmesi için kanuni işlemler yapılır.

d) Uzman Jandarmalar; Eğitim-öğretimde başarısız olan uzman jandarmalardan, durumları 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine uyan uzman jandarmaların Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilir.

e) Uzman Erbaşlar; Eğitim-öğretimde başarısız olan uzman erbaşlardan, durumları 3269 sayılı Kanunun 12 nci ve 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine uyan uzman erbaşların Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilir.

(2) Subay ve astsubay nasbedildikten sonra sınıf okulları/eğitim merkez komutanlıklarındaki temel kursa katılmadan veya katıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu alanlara 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendi hükümleri uygulanır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜMisiplin Esasları, Okuldan Çıkarılma ve Disiplin Kurulu

 

 

Genel esaslar

 

 

Madde 21 - (1) Eğitim-öğretime katılan personel, katılışlarından ayrılışlarına kadar, katılış yaptıkları birlik komutanlığının öğrenim gördükleri komutanlığının emrindedir.

(2) Eğitim-öğretime katılan personele, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarına katıldıkları andan itibaren en kısa zamanda uymaları gereken askerî nizam, esas ve usuller öğretilir. Anılan personel kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen hususlara aynen uymak zorundadır.

(3) Muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubaylar, yedek subay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile kursiyerlere ceza verme yetkisi olmayanlar, disiplin suç ve tecavüzlerini, emir ve komuta silsileleri yoluyla ceza vermeye yetkili disiplin amirlerine yazılı veya sözlü olarak bildirirler.

(4) Zorunlu haller dışında disiplin amirleri tarafından verilen oda hapsi cezaları eğitim-öğretime mani olmamak amacıyla tatil günlerinde uygulanır. Cezayı veren disiplin amirleri eğitim-öğretime engel olmamak amacıyla cezanın tatil günlerinde veya fasıla ile infazını emredebilir.

(5) Dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli subay adaylarına Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında kursiyer olarak eğitim gören memur ve işçiler için ilgili mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

 

Disiplin esasları ve ceza hükümleri

 

Madde 22 - (1) Disiplinin tesisi ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlara disiplin amirlerince 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun esaslarına göre ceza verilir.

b) Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adaylar ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adaylarının tabi olacakları disiplin esasları;

1) Her adayın okula kabulü ile birlikte 40 disiplin notu verilir. Belli cezalar karşılığı kırılan notlar bundan düşülmek suretiyle adayın o andaki disiplin notu ortaya çıkarılır. Bu disiplin notunun tamamının kaybedilmesi halinde adaylar disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin notunda hangi eylemlerden dolayı kaç puan düşüleceği yönergeler ile düzenlenir.

2) Adaylara; Uyarı, İzinsizlik, Oda hapsi cezaları verilir.

3) Adaylara verilen uyarı cezası karşılığında 1 disiplin notu, izinsizlik cezası karşılığında bir hafta sonu tatiline karşılık 2 disiplin notu, disiplin amirlerince verilecek oda hapsi cezası karşılığında her bir gün oda hapsi cezası için 4 disiplin notu, disiplin mahkemesince verilecek oda hapsi cezası karşılığında her bir gün için 5 disiplin notu kırılır.

(2) Adayların astlık ve üstlük münasebetleri yönergeler ile düzenlenir.

 

Disiplin kurulu

 

Madde 23 - (1) Disiplin kurulu, hakkında karar verilmesi istemi ile gönderilen, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş adaylarından sınıf okulları/eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretimde bulunan öğrencilerle ilgili disiplin konularını inceleyip karara bağlayan kuruldur.

 

Disiplin kurulunun kuruluşu

 

Madde 24 - (1) Disiplin kurulu; sınıf okulları/eğitim merkez komutanı başkanlığında, öğretim kurulu başkanı, öğrencinin eğitim-öğretim maksadıyla emrine verildiği en üst seviyedeki birlik komutanı veya öğrenci amiri, adli müşavir veya disiplin subayı ile yönergelerde belirtilen diğer personelden oluşur.

 

Disiplin kurulunun görevleri

 

Madde 25 - (1) Genel olarak görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerden;

1) Disiplin bozucu hareketlerde bulunan, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmayanların,

2) Tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeyenlerin,

3) İçkiye, kumara, borçlanmaya ve şahsi menfaatine aşırı derecede düşkün olanların,

4) Silahlı Kuvvetlerin manevi şahsiyetine gölge düşürücü davranışta bulunanların,

5) Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsedikleri anlaşılanların,

6) Askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanların,

durumlarını görüşür.

b) Hakkında karar verilecek öğrenci ile ilgili olarak;

1) Ceza ve mükâfat fişini,

2) Ahlak (disiplin) notunu,

3) Disiplin kurullarına daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini,

4) Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılası ile mükerrer disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını,

5) Disiplin kurullarına yollanması nedenlerini ve bunun delillerini,

6) Kırılan disiplin notlarının yasa, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olup olmadığını,

7) Yanlış veya hatalı uygulama yapılıp yapılmadığını,

inceler.

c) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve mensup olduğu birlik komutanını Alay Komutanını, yoksa öğrenci amirini/öğrenci tabur komutanını, yoksa öğrenci amirini dinler ve öğrenci hakkında kararını verir. Öğrenci, izin tecavüzü veya firar nedeniyle okulda bulunmaz veya okulda bulunduğu ve çağrıldığı halde disiplin kuruluna gelmez ise, öğrenci dinlenmeden de karar verilebilir. Firar veya özürsüz izin tecavüzü nedeniyle eğitim-öğretim süresi içinde ders yapılan günlerin üçte birine veya daha fazlasına devam etmeyen öğrenci hakkında, mahkeme kararı beklenilmeden ve disiplin notuna bakılmaksızın okuldan çıkarılma kararı verilebilir.

ç) Disiplin kurulları kararları gerekçeli olarak yazılır. Düzenlenen tutanak kurula katılan tüm üyelerce imzalanır. Kararlar, gerekli delil ve belgeleriyle birlikte, onaylanmak üzere yetkili makamlara gönderilir.

d) Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş adaylığının sona ermesine ilişkin alınacak kararlar; 17/3/1984 tarihli ve 18344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yedek Subay Adaylarından Erbaş ve Er Çıkarılacaklara İlişkin Yönetmelik ile söz konusu personelin teminine ilişkin kanun/yönetmelik esaslarına göre kesinleşir.

(2) Disiplin kurulları, sınıf okulları/eğitim merkez komutanının, okul komutanının emri ve üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır. Başkan ve üyelerin birer oy hakkı vardır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlamak üzere verilir, oylamada çekimser kalınmaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu kurullarda en kıdemli subay, kurul başkanı bulunmadığı zaman kurula başkanlık eder.

 

Yedek subay adaylarının ilişiklerinin kesilmesi

 

Madde 26 - (1) Yedek subay adaylarının okul ve adaylıkla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili hususlar 1076 sayılı Kanun ile Yedek Subay Adaylarından Erbaş ve Er Çıkarılacaklara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre çıkarılacak yönergeler ile düzenlenir. Adayların okuldan çıkarılma ile ilgili onay ve uygulamaya yönelik işlemleri yönergelerde açıklanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Moral-Özlük Hakları

 

İzinler

 

Madde 27 - (1) İzinler ve verilme esasları şunlardır:

a) Eğitim-öğretim süresi içindeki yılbaşı, ulusal ve dini bayramlarla, hafta tatilleri müddetince sınıf okulları/eğitim merkez komutanlıklarına, aksi emredilmedikçe tatil edilir. Ulusal ve dini bayramlarda son günü perşembeye gelmesi durumunda, tatil süresi pazar akşamına kadar uzatılır.

b) Bulaşıcı hastalık, sel, yangın, deprem gibi olağanüstü hallerde Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarındaki öğretime ara verilebilir.

c) Eğitim-öğretim süresinde ara tatil haricinde prensip olarak izin verilmez. Ancak geçerli özürleri olanlara, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca veya uygun görüldüğü takdirde 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yedi güne kadar izin verilebilir.

ç) Süreleri 19 (dahil) ile 30 hafta (dahil) arasında olan kurs/eğitimler için 1 hafta, 31 hafta ve daha uzun süreli kurs/eğitimler için ise 2 hafta olmak üzere yıllık izine mahsuben ara tatil (sömestr) izni verilebilir.

d) İlk sınıflandırma sonucuna göre temel eğitim-öğretime katılan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların mesai dışında izin kullanma esasları şunlardır:

1) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile ilk sınıflandırma sonucuna göre her gün mesai bitimini müteakip, ertesi günü mesaide bulunacak şekilde izinli bırakılırlar. Ancak ilk sınıflandırma sonucuna göre pilotaj eğitimine katılanlardan evli olanlar hariç mesai bitimini müteakip okulu terk etmeyerek gece okulda kalır. Bu personele, çarşamba günü mesai bitiminden sonra saat 24.00'e kadar izin verilebileceği gibi, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca izin verilen bölgelere, cuma akşamı mesai bitiminden pazar günü saat 23.00'e kadar izin verilebilir.

2) Bu maddede belirtilen hususlarda Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, görevin özelliğine göre uygun görülecek kısıtlamalar getirilebilir ve kısıtlama getirilecek hususlar yayımlayacakları yönergelerinde düzenlenir.

e) Muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, muvazzaf/sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş adaylarına verilecek izinler şunlardır:

1) Günlük İzin: Mesai günlerinde, geçerli mazereti olan adaylara, aynı akşam yoklama saatine kadar verilen izindir. Mesai günlerinde gerekli mazereti olmayan adaylara izin verilmez.

2) Hafta Sonu İzni: Her aday, sınıf okulu/eğitim merkezi komutanlıklarının bulunduğu ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ilgili yönergelerinde belirtilen garnizonlardaki sınıf okulunun bulunduğu garnizondaki anne, baba, evli kız ve erkek kardeşlerinin yanına evci çıkabilir. Evci izinleri, cuma günü mesaisinin bitimiyle başlar. Pazar günü akşamı ise saat 21.30'u geçmemek şartı ile anılan saate kadar devam eder. Dönüş saatine, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Adaylardan evli olanlar, eşi garnizonun bulunduğu yerde ise Cuma günü mesai bitiminden, Pazar günü akşam saat 21.30'u geçmemek şartı ile evci çıkabilirler. Dönüş saatine, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Evci olanların dışındaki adaylara cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'a kadar çarşı izni verilir. Dönüş saatine, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; mevsim ve ulaşım imkânları ile kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak karar verilir.

(2) Mazeret İzni: Sel, yangın, deprem gibi olağan üstü durumlarda ve adayın akrabalarının ölümü halinde verilecek izinlerdir. Mazeret izinleri sınıf okulu/eğitim merkezi komutanının, okul komutanlığının takdirine göre verilir.

(3) İzinlerle ilgili diğer hususlar, Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esaslarına göre yürütülür.

 

Ödül

 

Madde 28 - (1) Eğitim ve öğretim süresi içerisinde şartları uyan personele 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre ödül verilir.

 

Bitirme diploması ve kurs belgesi

 

Madde 29 - (1) Bitirme diploması ve kurs belgesi verilme esasları şunlardır:

a) Bitirme Diploması: Eğitim-öğretimi başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara bitirme diploması verilir. Bitirme diplomasını onaylayacak makamlar ile diplomaların örnekleri sınıf okullarının kuruluşları dikkate alınarak çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.

b) Kurs Belgesi: Sınıf Okullarında açılacak kursları başarı ile bitiren subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, işçi, Kuvvet Komutanlıklarının müsaadesiyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket ve kuruluşlardan kurslara iştirak eden şahıslara Türk Silahlı Kuvvetleri Kurs Yönergesi esasları çerçevesinde kurs belgesi verilir.

(2) Söz konusu personele verilecek bitirme diploması ile kurs belgelerinin şekil ve içerikleri, yönergeler ile düzenlenir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergeler

 

Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar ile, sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında; eğitim-öğretim, kayıt kabul ve giriş şartları, sınavlarla ilgili esaslar, başarının tespiti, başarısız olanların durumu, engel sınavları, yıl sonu başarı ortalaması, derecelendirme, öğretim elemanları, disiplin kurulu ve üst disiplin kurulunun kuruluş işleyişleri, görevleri, özlük hakları, ödül ve diğer hususlar, bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren altı ay içinde bünyelerindeki sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarının özellikleri dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergeler ile düzenlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

 

Madde 31 - (1) 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik 2007 - 2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...