Jump to content
Sign in to follow this  
denardo

Hizbül Kifaye

Recommended Posts

imam Hasan Şazeli Hazretlerine ait bu hizb çok etkili,tesirli bir hizibdir.en azından bir kere okuyan her türlü fenalıklardan,fakirlikten,sıkıntıdan,vehim ve üzüntüden,hastalıklardan,zulümden,hasetten.zararlı ve zehirli mahlukattan korunur.okuyan insanlar arasında her daim izzet ve onurla yaşar.

Bismillahirrahmanirrahıym.Hüvellahüllezi la ilahe illa hüve alimül gaybi veş şehadeti hüver rahmanür rahıym.Hüvellahü la ilahe illa hüvel melikül kuddusüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir.Sübhanellahi amma yüşrikun.Hüvellahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül husna.Yüsebbihu lehu ma fis semavati vel erdı ve hüvel azizül hakim.Allahü la ilahe illa hüve ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun.Rabbül meşrikı vel mağribi la ilahe illa hüve fettehızhü vekila.Ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil aziym.Ma şaellahü kane ve ma lem yeşe lem yekün.A'lemü ennellahe ala külli şey'in kadirun ve ennellahe kad ehata bi külli şey'in ılma.Ve ennes saate atiyetün la raybe fiha ve ennellahe yeb'asü men fil kubur.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve minşerriş şeytanir racim.Ve minşerri külli dabbetin ente ahızün bi nasıyetiha inne rabbi ala sıratın müstekıym.Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arzşil aziym.Bismillahirrahmanirrahiym.Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.Amentü billahi ve dehaltü fi kenfillahi ve tehassantü bi kitabillahi ve ayatillahi vestecerü bi rasulillahi muhammedin sallellahü aleyhi vesellemebni abdillah.Allahü ekber allahü ekber allahü ekber mimma ehafü ve ahzeru euzü bi kelimatillahit tammati min şerri ma haleka bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semiy'ul alim.Hasbiyallahü ve nı'mel vekil.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Bismillahi ala nefsi ve dini ve ehli ve mali ve ıyali ve ashabi ve ala külli şey'in a'tanıhi rabbi ennellahe hafızul kafi bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna vallahü min veraihim mühıyt.Bel hüve Kur'anün mecidün fi levhın mahfuz.Sitrul arşi mesbulün aleyna ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu aleyna ma şaellahü la kuvvete illa billahi la nahşa min ehadin bi elfi bi elfi kul hüvellahü ehad.Allahüs samed.Lem yelid ve lem yuled.Ve lem yekün lehü küfüven ehad.Allahümmahfazni fi leyli ve nehari ve za'ni ve esğari ve harakati ve sekenati ve zihabi ve iyabi ve huduri ve ğıyabi min külli suin ve belain ve hemmin ve ğammin ve nekedin ve ramedin ve veceın ve sudaın ve elemin ve samemin ve afetin ve ahetin ve fitnetin ve musıybetin ve adüvvin ve hasidin ve makirin ve sahırin ve tarikın ve marikın ve harikın ve hainin ve sarikın ve hakimin ve zalimin ve kadın ve sültanin vahrusni ve neccini ve min cemiy'ış şeyatıyni vel cinni vel insi ve min cemiy'ıl halkı vel beşeri vel ünsa vez zekeri vel hayyeti vel akrabi ved debibi vel hevami vat tayri vel vahşi ya bariül

enami ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram.Fe seyekfikehümüllahü ve hüves semiy'ul alim.Selamün ala nuhın fil alemin.İnna kezalike neczil muhsinın.Ve selamün alel enbiyai vel mürselin.Kef ha ya ayn sad.Ha mim ayn sin kaf.Kifayeten ve hımayeten ve hıfzan lena ve vikayeh.Allahümmestecib düai ve la tühayyib racai ya kerimü ente bi hali alim.Allahümme yessir li ümuri veşrah li sadri vağfir li zenbi vestür uyubi verham şeybeti ve tahhir kalbi ve tekabbel ameli ve salati vakdı haceti ve bellığni müşahedetel ka'beti vel beytil harami vez zemzeme vel mekami ve ru'yeti seyyidina ve kurrati uyunina muhammedin aleyhi efdalüs salati ves selam.Ve cüd bi rahmetike aleyye ve ala valideyye ve zürriyyeti ve ehli ve ekaribi vel müslimine ve edhılna bi rahmetike cenneten naiym.Ya rabbi entel kerimü ve fike ahsentü zanni fe la tühayyib racai ve afinı va'fü anni ya ğafuru ya rahıymü bi rahmetike ya erhamer rahımin.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve habibina ve nuri ebsarina ve kurrati uyunina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran vel hamdü lillahi rabbil alemin''

Kaynak:Gizli ilimler

Share this post


Link to post
Share on other sites

sayın miniminik h.şazeli hizbleri cok etkilidir.ben genellikle h.şazeli ye ait hizbül berr virdi şerifini okurum fatiha suresinin ünlü duası her hacetim kabul oldu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...