Jump to content
Guest mavera

Kün Feyekün Duası..

Recommended Posts

bu duayı ben paylaşcaktım ALLAH razı olsun arkadaş paylaşmış ben manasını okudum çok güzel rabbimin ol demesi yeter gücünün kuranda geçtiği ayetlerden yazılmış. kitapta sayısı hangi günler okunması gibi bi özellikten bahsetmemiş sadece bu duayı ihlasla inanarak her türlü muradınız dileğiniz için okuyabilirsiniz yazıyor.... rabbim herkesin duasını hayırlısıyla kabuletsin aminn ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

dua niyetiimiz olana kadar her gün sürekli olarakmı okunmalı yoksa bir kere okumak yeterlimi....ayrıca hem kızım için hemde oğlum için aynı gün onların niyeti için okuyabilirmiyim

Share this post


Link to post
Share on other sites

arkadaşlar ilk sayfada yayınlanan duada fetih suresinin ayetleri 3kez arka arkaya yazılmış son sayfalardakinde ise 2kez yazılmış hangisi doğru acaba

Share this post


Link to post
Share on other sites

kısmet merhana ; bu duayı kaç kez okumak gerek ..

 

KÜN FE YEKÜN DUASI

Euzübillahimineşşeytanirraciym.

Bismillahirrahmanirrahiym.

Ve salallahu ala nebiyyil keriym.

Allahümme ya rabbi,Allahüme ya rabbi,Allahüme ya rahiym
.

Hüvallâhullezî lâ ilâhe illâ hüe, elmelikü kuddûsü selâmü mû’minül muheyminül azîzü cebbârul müekebbiru sühânallâhi ammâ yüşrikûn. –Haşr-23

 

E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.-İhlas Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

İzâ câe nasrullahi velfethu ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. – Nasr Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3

İnna fetahna leke fethan mübina. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma . Ve yensurakallahü nasran aziza .- Fetih-1-2-3

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşiril mû’minîn. –Saff-13

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

E fe ğayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.-Ali İmran-83

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.- Bakara-156

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Vessemai vettarikı ve ma edrake mettarik. En necmus sâkıb. İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz. Fel yenzuril insanü mimme hulik. Hulika min main dafik. Yahrücü min beynis sulbi vet teraib. İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir. Yevme tubles serâir. Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır. Ves semâi zâtir rec’ı vel ardı zâtis sad’ . İnnehu le gavlun faslün ve mâ huve bil hezl. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdu keydâ . Fe mehhilil kâfirîne emhilhüm ruveydâ.-Tarık Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Ye’tîhâ rızguhâ ragaden min kulli mekânin.-Nahl-112

Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Mâ ındekum yenfedu ve mâ ındallâhi bâkın.-Nahl-96

Vallâhu hayrur râzıkîn.-Cuma-11

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ emmen yemşî seviyyen alâ sırâtın mustekîm.-Mülk-22

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

Li îylâfi kurayşin iylâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. Fel ya’budû rabbe hâzel beyt. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf. -Kurayş Suresi

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

YA RABBI,YA RABBI,YA RABBI, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH.

Kulillâhümme mâlikel mülki tû’til mülke men teşâu ve tenziul mülke mimmen teşâ’, ve tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâ’, bi yedikel hayru inneke alâ kulli şey’in gadîr. –Ali İmran-26

Tûlicül leyle fîn nehâri ve tûlicün nehâra fîl leyl, ve tühricül hayya minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy, ve terzugu men teşâu bi ğayri hısâb.-Ali İmran-27

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn-Yasin-83

 

Eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehü la serike lehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü

ALLAHÜMME salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim

eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dagveti fi kadai haceti...

(Burda ne sıkıntımız varsa, dünyevi veya uhrevi kalbimizden ne geçiyorsa, onu 3 veya 5 veya 7 defa içtenlikle söylüyoruz .

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM;

Bedîus semâvâti vel ardi ve izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehu kün fe yekûn.-Bakara-117

Gâlet ennâ yekûnü lî ğulâmün ve lem yemsesnî beşerun.-Meryem-20

Gâle kezâlikillâhü yehlügu mâ yeşâu izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehu kün fe yekûn.Ali İmran-47

İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem, halagahü min turâbin sümme gâle lehü kün fe yekûn.-Ali İmran-59

Ve hüvellezî halakas semâvâti vel arda bil hakk, ve yevme yegûlü kün fe yekûn.-En’am-73

İnnemâ gavlünâ li şey’in izâ eradnâhü en negûle lehü kün fe yekûn.-Nahl-40

Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhâneh, izâ gadâ emran fe innemâ yegûlü lehü kün fe yekûn.-Meryem-35

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kün fe yekûn-Yasin-82

Hüvellezî yühyî ve yümît, fe izâ gadâ emran fe innemâ yegûlu lehu kün fe yekûn.-Mü’min-68

Allahumme bi hakki hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ikdiy haceti fiddarayni inneke ala külli sey`in gadiyr.,

yazan arkadaşdan allah razı olsun

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Türkçe Meali.

Taşlanarak -Allah'ın huzurundan- kovulan şeytandan Allah'a sığınırım .

 

Rahman-Sonsuz merhametiyle mü’min-kafir diye ayırmadan bütün yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını gideren, Rahim-Kendisine inanarak yaşamlarını buyrukları doğrultusunda geçirmeye çalışan inançlı kullarına da ayrıca katından ikramlarda bulunan , bütün yarattıklarına sonsuz merhametiyle tecelli eden Allah’ın adıyla…

 

 

 

Allah, yaratılanlardan bir karşılık beklemeden Allah yolunda hizmet eden soylu ve cömert Peygambere salât etsin. Ey Allah! Ey Rab sıfatıyla tecelli ederek bizlere acı ya da tatlı çeşitli yollarla yaşamın gerçek amacını öğreten,bizleri eğiten Rabbim-! Ey Allah! Ey Rabbim! Ey Allah! Ey Rabbim! Ey Rahman! Ey Rahim!

 

O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yönetimi elinde olan tüm kainatın hükümdarı ve sahibi olan,kimse tarafından yönetilmeyen ve bulunduğu makamdan indirilemeyen el Melik’tır. Mukaddestir,her türlü eksiklikten uzak olan,bütün kamil sifatları Kendisinde bulunduran,sınırlanamayan ve herhangi bir şekilde düşünülemeyen el Kuddus’tur. O, tüm afetlerden ve yok oluşlardan uzak olan, tüm selametler Kendisinden umulan, dostlarını selamete erdiren ve sürekli selamlamakta bulunan, barış ve esenliğin kaynağı es- Selam’dır. O, Kendi zatına önce Kendisi inanıp şehadet eden, kullarının güvenliğini sağlayan, mü’min kullarının emniyet kaynağı olan,azaptan emin kılan el-Mü’min’dir.O, her şeyi hakkıyla koruyup,gözeten ve her varlık üzerinde hakkıyla gözetleyici olan el-Müheymin’dir. O ,eşi, benzeri olmayan, mertebesi asla düşürülemeyen, mutlak güç sahibi, gerçek Tek yüce olan el- Aziz’dir. O, dilediğini,irade ettiğini zorla yaptırabilen ama bu zorlamada mü’minleri ıslah ederken kafirlere de haddini bildiren,yarattıklarının bütün işlerini tam anlamıyla yoluna koyan el-Cebbar’dır. O,her yönden, büyüklükte eşsiz olan, kibir ancak ve ancak Kendisine yakışan,O’nun hakkı olan el –Mütekebbir’dir. O,eksik sıfatların hepsinden de uzak olan,arı olan,tertemiz olan Sübhan’dır. Ve O,Kendisine ortak koştukları her şeyden uzaktır. (Haşr-23)

Hâlâ Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysaki, göklerdekiler de yerdekiler de isteyerek ya da istemeyerek O'na teslim olmuşlardır ve yalnız O'na döndürüleceklerdir. (Âli İmran-83)

 

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir. Yasin Suresi-82)

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-83)

 

O, hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan ve hiçbir özelliğinde, hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan Ehad'dır!

Dolayısıyla; çokluk, parçalara ihtiyaç, maddî olan-olmayan tüm cevherler ve özellikler, birleşme gibi ikilik belirtisi olan şeyler, O'nun İlahi Zât-ı için asla söz konusu olamaz.

Bundan dolayı ,O'nun ne Zât'ı, ne sıfatları, ne de fiilleri konusunda başkalarıyla herhangi bir ortak noktası bulunduğu düşünülemez.

Allah, her şey Kendisine muhtaç olan, Kendisi ise hiç bir şeye ihtiyaç duymayan bir Samed'dir.

Bu yüzden yemekten, içmekten ve sonradan yaratılma belirtisi olan noksanlık getirecek her türlü ihtiyaçtan son derece uzaktır. Dolayısıyla O, kimsesiz durur ama kimse O'nsuz duramaz!

O doğurmamıştır, zira hemcinsi yoktur . Bu sebeple, onunla birleşme neticesi bir doğum söz konusu olamaz. Zaten, yardımcı ya da, soyunu yürütecek birine de ihtiyacı yoktur .

O doğurulmamıştır . Çünkü her doğan sonradandır ve cisimdir. O ise, varlığının başlangıcı olmayan bir Kadîm'dir. Dolayısıyla ,varlığı öncesinde hiçbir şeyin olması söz konusu değildir.

Hiçbir yönden O’nun eşi, dengi ve benzeri yoktur ve olmamıştır.(İhlâs Suresi)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Allah'in yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek,O’nu yücelterek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile, çünkü O, tövbeleri kabul edendir.(Nasr Suresi)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih verdik. Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin.(Fetih Suresi 1-2-3)

Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih verdik. Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin.(Fetih Suresi 1-2-3)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Ve hoşlanacağınız birşey daha: Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Müjdele o mü'minleri!(Saff Suresi-13)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Hâlâ Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysaki, göklerdekiler de yerdekiler de isteyerek ya da istemeyerek O'na teslim olmuşlardır ve yalnız O'na döndürüleceklerdir. (Âli İmran-83)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

İşte o sabredenler, kendilerine bir bela-musibet geldiği zaman: “Biz Allah için varız, ve biz sonunda O'na döneceğiz.” derler.(Bakara-156)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur. Artık insan, bir baksın neden yaratıldı? Fışkırıp çıkan-kuvvetle atılan bir sudan yaratıldı. Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su. Şüphe yok ki ölümden sonra tekrar onu hayâta döndürmeye de kaadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün. Artık onun-insanın bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Yemin olsun o, dönüşle/döndürümle dolu göğe, Çatlayışlarla/yarılışlarla dolu yere de yemin olsun, Hiç şüphesiz o -Kur'an-, ayırt eden-gerçekle uydurulanı-hakkı batıldan ayırdeden bir sözdür. O bir eğlence –şaka-boş söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ben de tuzak kuruyorum. Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere-kafirlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı.(Tarık Suresi)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Allah bir şehri örnek verdi: Güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti, böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona açlık ve korku elbisesini tattırdı.(Nahl-112)

Onlar bir ticaret yahut bir eğlence görünce, seni ayakta bırakıp oraya sökün ettiler. De ki: Allah katında olan şey, eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah ise en hayırlı rızık vericidir.(Cuma-11)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.(Nahl-96)

Onlar bir ticaret yahut bir eğlence görünce, seni ayakta bırakıp oraya sökün ettiler. De ki: Allah katında olan şey, eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah ise en hayırlı rızık vericidir.(Cuma-11)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?(Mülk-22)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için, kış ve yaz seferlerinde eriştikleri güvenlik ve kolaylıklar için, artık bu Beyt'in-evin- Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.(Kurayş Suresi)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

YA RABBI,YA RABBI,YA RABBI, YA ALLAH,YA ALLAH,YA ALLAH.

 

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”(Ali İmran-26)

"Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın."(Ali İmran-27)

O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.

İşte O, her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Herşeyin gerçek mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz..(Yasin Suresi-82-83)

 

"Ben şahitlikte bulunurum ki; Allâh-u Te'âlâ'dan başka hiçbir ilah yoktur.

O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, şüphesiz Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve elçisidir.

Ey Allah! Muhammed e ve Muhammed'in Ehl-i Beytine salât ve selâm eyle.

Ey bu ism-i şeriflerle ve âyet-i kerîmelerle görevli olan melekler ve ruhanîler! (İsteğimin yerine gelmesi için davetime) icabet edin.

(Burda ne sıkıntımız varsa, dünyevi veya uhrevi kalbimizden ne geçiyorsa, onu 3 veya 5 veya 7 defa içtenlikle söylüyoruz .

 

Rahman-Sonsuz merhametiyle mü’min-kafir diye ayırmadan bütün yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını gideren, Rahim-Kendisine inanarak yaşamlarını buyrukları doğrultusunda geçirmeye çalışan inançlı kullarına da ayrıca katından ikramlarda bulunan , bütün yarattıklarına sonsuz merhametiyle tecelli eden Allah’ın adıyla…

 

(O), Bedi’dir-göklerin ve yerin eşsiz ve örneksiz yaratıcısıdır. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.(Bakara-117)

Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.(Meryem-20)

(Meryem) sordu: "Rabbim, bana bir erkek dokunmadığı hâlde benim nasıl bir çocuğum olur?". . . Buyurdu ki: "İşte öylece!. . Allâh dilediğini yaratır! O bir işin olmasına hükmederse, sadece 'OL' der ve o iş oluşur. "(Ali İmran-47)

Allah katında İsa'nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "Ol!" dedi. Artık o, olur.(Ali İmran-59)

Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, ilmi sonsuzdur, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, her işi hikmetle yapar, O'dur Habîr, her şeyden haberdardır.(En’am-73)

Biz birşeyi dilediğimizde, onun hakkında söyleyeceğimiz söz, "Ol!" demekten ibarettir; o hemen oluverir.(Nahl-40)

Çocuk edinmek Allah’a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona “ol” der o da oluverir.(Meryem-35)

. O birşeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: "Ol!" Artık o, oluverir.(Yasin-82)

O, O'dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor. Bir iş ve oluşa hükmedince, ona sadece "Ol!" der; o hemen oluverir.(Mü’min-68)

 

 

Ey Allah! Bu âyetler hakkı için ve bunlarda bulunan sırlar bahsi için; iki cihanda da muradımı ver. Şüphesiz ki Sen herşeye hakkıyla gücü yetensin. Amîn.

Alıntı.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

çok güzel bir dua paylaşan ve tekrar gündeme getiren vede diğer emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...