Jump to content
Sign in to follow this  
Guest YaHu

Mecmuatul Ahzab Download

Recommended Posts

Guest YaHu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

 

Hepsi Arapçadır.....

 

ALLAH C.C Hepimizin Sıkıntılarını,Ilmini ve hayır dualarımı kabul eyler inşallah. ALLAH.

 

Büyük Eevliyadan Bazılarının Duaları

Hizbü's-Seyf - Hz Ali (r.a.) 1

Hz Ali (r.a.)'nin Bir Hizbi 9

Haftalık Dualar - Hz Ali (r a) 10

Cuma Günü Duası 10

Cumartesi Duası 11

Pazar Duası 11

Pazartesi Duası 12

Salı Duası 13

Çarşamba Duası 13

Perşembe Duası 13

Duâü'l-Ferec - Hz Ali (r.a.) 14

Hz Ali (r.a.)'nin Bir Duası 15

Hz Ali (r.a.)'nin Bir Münâcâtı 16

el-Kasidetü'1-Mecdiyye - Hz Ali (r.a.) 16

Füyûzât-ı Rabbâniye - Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.) 18

Hizbü'1-Hıfz - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 33

Hizbü'l-Celâle - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 35

el-Hizbü'1-Kebir - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 36

el-Münâcâtü's-Seheriyye - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 49

Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 49

Salatü'l-Kibriti'l-Ahmer - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 50

Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 55

Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Duası 56

Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Virdi 57

Esmâ-i Hüsna Kasidesi - Abdülkadir Geylânî (k.s.) 59

 

Haftalık Virdler -

 

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 62

Pazar Günü Virdi 62

Pazartesi Virdi 67

Salı Virdi 69

Çarşamba Virdi 71

Perşembe Virdi 72

Cuma Virdi 76

Cumartesi Virdi 77

Hizbin Hatimesi 79

 

Haftalık Gece Virdleri -

 

Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 81

Pazar Gecesi Virdi 81

Pazartesi Gecesi Virdi 82

Salı Gecesi Virdi 84

Çarşamba Gecesi Virdi 85

Perşembe Gecesi Virdi 87

Cuma Gecesi Virdi 89

Cumartesi Gecesi Virdi 91

Mıknatısü'l-Ed'iye Hizbi - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 93

Hizbü't-Tefric - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 94

Hizbü't-Tevhid - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 95

Hizbü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 97

Duanın İhtitamı 101

İ'tisâmü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 101

Salâtu Fevâtihi'l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 102

Salatü'1-Kutb - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 104

Salatü's-Sır - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.) 106

İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)'nin Münâcâtları 107

1-Münâcâtü't-Tâibîn 107

2- Münâcâtü'ş-Şâkîn 108

3-Münâcâtü'l-Hâifîn 109

4- Münâcâtü'r-Râcîn 110

5- Münâcâtü'r-Râğibîn 111

6- Münâcâtü'ş-Şâkirîn 113

7- Münâcâtü'l-Mutiîn Lillâh 114

8- Münâcâtü'l-Mürîdîn 115

9- Münâcâtü'l-Muhibbîn 116

10- Münâcâtü'I-Mütevessilîn 117

11-Münâcâtü'I-Müftekırîn 118

12- Münâcâtü'l-Ârifîn 119

13- Münâcâtü'z-Zâkirîn 120

14- Münâcâtü'l-Mu'tasımîn 121

15- Münâcâtü'z-Zâhidîn 122

Duaü'l-İstiâze - Zeynülabidin Hazretleri (r.a.) 123

Arefe Günü Duası - Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.) 124

Hizbü'l-Hasîn - İmam Gazâlî (k.s.) 136

Hizbü'l-Masun - İmam Gazâlî (k.s.) 138

Hizbü'l-İhticâb - İmam Gazâlî (k.s.) 148

Hüsn-ü Akıbet Duası - İmam Gazâlî (k.s.) 149

Cünnetü'1-Esmâ - İmam Gazâlî (k.s.) 149

Allah'ın Birliğini İlan İçin 149

Tevbenin Kabulü ve Mağfiretin Talebi İçin 150

Af Talebi İçin 150

Duaların Kabulü ve İhtiyaçların Giderilmesi İçin 150

Duanın Kabule Karin Olması İçin 150

İlim ve Hikmete Nail Olmak İçin 151

Düşmanlara Karşı Yardıma Mazhar ve Fetihin Müyesser Olması İçin 151

Zâlimleri Dize Getirmek ve Sultanların Gözünde Heybetli Görünmek İçin 151

Katı Kalplerin Yumuşaması İçin 151

Düşmanlardan ve Belalardan Kurtulmak İçin 151

Düşmanlara Galip Gelmek İçin 152

Düşmanı Yenmek ve Zararından Korunmak İçin 152

Düşmandan ve Tuzaklarından Korunmak İçin 152

Rızkın Bollaşması İçin 152

Çocuk Sahibi Olmak İçin 153

Saygın ve İtibarlı Olmak İçin 153

İtibarlı ve Nimete Mazhar Biri Olmak İçin 153

Gönlün Huzura Ermesi ve Vakar Sahibi Olmak İçin 153

Kalpten Üzüntüyü Atmak İçin 153

Kalb İnşirahı İçin 154

Gam, Keder ve Acının Defi İçin 154

Açlık ve Susuzluğun Giderilmesi İçin 154

Yağmur Yağması İçin 154

İhtiyaçların Giderilmesi İçin 154

Kin, Nefret ve Düşmanlık Duygularına Karşı 154

Sihrin Bozulması ve Zararının Defi İçin 155

Zorlukların Kolaylaşması ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin 155

Hastalıktan Şifa Bulmak İçin 155

Hastalıkların Defi İçin 155

Tâûn Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin 155

Münkirlerin İnkarını Def İçin 156

Düşmanların Hakkından Gelmek İçin 156

Düşmanların Ağzını Bağlamak İçin 156

Düşmanlardan Gizlenmek İçin 156

Kötülerin Dil ve Basiretlerinin Bağlanması İçin 156

Cehennem Azabından Korkulduğunda 156

Ölüm Sekerâtının Kolay Olması İçin 157

Bir Halden Daha Güzel Bir Hale Geçmek İçin 157

İyilik ve Lütfa Mazhar Olmak İçin 157

Sıkıntı ve Hapisten Kurtulmak İçin 157

Dalaletten Kurtulup Selamete Ermek İçin 157

Nimetin Şükrünü Eda ve Mazhar Olunan Lütfün Artması İçin 157

el-Hizbü'1-Kebir - İmam Şâzilî (k.s.) 158

Hizbü'l-Fetih - İmam Şâzilî (k.s.) 167

Hizbü'1-Hamd - İmam Şâzilî (k.s.) 171

Hizbü'1-Lutf - İmam Şâzilî (k.s.) 182

Hizbü't-Tams - İmam Şâzilî (k.s.) 186

Hizbü Darbi't-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) 188

Hizbü'1-İhfâ - İmam Şâzilî (k.s.) 191

Hizbü'l-Hucub - İmam Şâzilî (k.s.) 193

Hizbü'1-Hıfz - İmam Şâzilî (k.s.) 194

Hizbü'ş-Şekvâ - İmam Şâzilî (k.s.) 197

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzilî (k.s.) 205

Hizbü'1-Hars - İmam Şâzilî (k.s.) 208

İmam Şâzilî (k.s.)'nin Bir Hizbi 209

Hizbü'l-Ed'iye, İmam Şâzilî (k.s.) 209

es-Salâtü'n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.) 216

Ebü'l-Ferec el-Bedevî (k.s.)'nin Bir Hizbi 218

Şeceretü'1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.) 224

Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)'nin Bir Virdi 224

Hizbü'l-İhlas - Ahmed er-Rufâî (k.s.) 228

Ashâb-ı Bedir - Abdullatif eş-Şâmî (k.s.) 236

Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)'nin Virdleri 250

Salavât-ı Şerife - Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.) 266

Sıkıntı ve Darlık Hallerinde - Cafer-i Sâdık (r.a.) 273

Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın Bir Duası 273

Haftalık İstiâzeler - Câfer-i Sâdık (r.a.) 274

1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin 274

2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin 276

3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin 277

4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı 279

5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı 281

6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı 282

7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin 284

Virdin Hitâmı 285

Seher Vakti Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 286

Gurub Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.) 293

Hizbü'1-Hıfz - İmam Nevevî (k.s.) 297

Virdü'l-Ferec - İmam el-Kerhî (k.s.) 299

Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300

Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.) 300

el-Musebbeâtü'1-Aşr - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 301

Salavât-ı Şerife - Ahmed ed-Derdîr (k.s.) 302

İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Duası 321

İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Münâcâtı 323

Evrâd-ı Fethiye - Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.) 324

Virdin Hitâmı 335

Şurûtun Fethiyye 336

Haftalık İstiğfar Hizbi - Hasan el-Basrî (r.a.) 339

Cuma Günü İstiğfarı 339

Cumartesi İstiğfarı 342

Pazar İstiğfarı 345

Pazartesi İstiğfarı 348

Salı İstiğfarı 351

Çarşamba İstiğfarı 354

Perşembe İstiğfarı 356

 

Haftalık Virdler -

 

Muhammed İbn Üsâme (r.a.) 360

Cuma Günü Virdi: Virdü'1-Hamd 360

Cumartesi Virdi: Virdü'l-İstiğfar 364

Pazar Virdi: Virdü't-Tesbih 368

Pazartesi Virdi: Virdü't-Tevekkül 374

Salı Virdi: Virdü's-Selam 378

Çarşamba Virdi: Virdü't-Tevhîd 380

Perşembe Virdi: Virdü'l-İstiğâse 383

Münâcâtü'l-Hikem - İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.) 390

Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Virdi 394

Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı 396

Teheccüd Vakti Duası - Ali Vefa (k.s.) 397

Hizbü'I-Kelimâti'l-Aşr - Ali Vefa (k.s.) 398

Hizbü'n-Necât - Ali Vefa (k.s.) 399

Muhammed Vefa (k.s.)'nın Bir Duası 400

İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)'nin Bir Hizbi 401

Hizbin Hatimesi 426

Hizbü'l-Felâh - Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.) 432

Enes İbn Malik (r.a.)'in Bir Virdi 433

Virdü'l-İstiğâse - İmam Şafiî (r.a.) 436

Haftalık Vird - Fahreddin Râzî (r.a.) 436

Münâcâtü's-Seheriyye - Râbiatü'l-Adeviyye (k.s.) 437

Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)'nin Bir Duası 438

es-Salatü'1-Vasfiyye - Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.) 439

Hacı Bayram Velî (k.s.)'nin Bir Virdi 442

Hizbü'l-Ferdaniyye - Muhammed es-Sâdât (k.s.) 449

Hizbü'l-Hucub - Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.) 449

Ebü's-Suûd (k.s.)'un Bir Duası 451

Şeyh Şâlî (k.s.)'nin Bir Virdi 452

Edellü'l-Hayrât Duası - Mahmud el-Kürdî (k.s.) 457

 

Haftalık Vird ve Hizibler

 

Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar 460

Perşembe Günü Duası 463

Cuma Duası 465

Cumartesi Duası 468

Pazar Duası 469

Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb 470

 

Çeşitli Konularda İlgili Hizibler

 

Mevleviler Hizbi 473

Hizbü't-Teveccüh, Seher Vakti 480

Hizbün Şerif 482

Hizbü'ş-Şükr 485

Hizbü'n-Necât 487

Hizbü't-Tcshîr 488

Hizbü'1-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin 489

Münâcâtü'l-Fâtiha 492

Duâü'n-Nur 495

Duâü's-Saâde 496

Evliyaların Kalkanı Duası 496

Bütün Meşâyihin Evradı 497

Evliyaların Kalkanı Virdi 506

Hizbü'l-Fethiyye, Akşam Virdi 506

Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin 511

Azaba Maruz Kalmamak İçin 512

Virdü'1-Hıfz 513

 

Efendimize (SAS) Salatü Selamlar

 

Salavât-ı Şerife 516

Binbir Salât ü Selam 517

Salâtü'l-Mi'râciyye 520

es-Salâtü'1-Emniyye 523

Zübdetü's-Salavât 526

Pazartesi Gecesi Hizbi 526

Sah Gecesi Hizbi 531

Çarşamba Gecesi Hizbi 536

Perşembe Gecesi Hizbi 541

Cuma Gecesi Hizbi 546

Cumartesi Gecesi Hizbi 551

Pazar Gecesi Hizbi 555

 

Esma-i Hüsna ve İsmi Âzam Duaları

 

Esma-i Hüsna Virdi 560

İsm-i Celil Duası 562

İsm-iÂzam Duaları 562

Enes İbn Malik (r.a.) Rivayeti 562

Sa'd İbn Ebi Vakkâs (r.a.) Rivayeti 563

Büreyde Hazretleri (r.a.) Rivayeti 563

Esma Bnt Zeyd (ranha) Rivayeti 563

Muaz İbn Cebel (r.a.) Rivayeti 563

Ebu Ümâme el-Bâhilî (r.a.) Rivayeti 563

Abdullah İbn Abbas (r.a.) Rivayeti 563

Ebü'd-Derdâ (r.a.) Rivayeti 563

Hz Aişe (ranh) Rivayeti 563

Hz Muaviye (r.a.) Rivayeti 563

Ubâde İbn Samit (r.a.) Rivayeti 564

İmam et-Taberâni (r.a.) Rivayeti 564

 

Enbiya, Sahabe ve Bazı Büyük Zatların Duaları

 

Peygamberân-ı İzam (as)'ın Tesbîhât ve Duaları 565

Hz Adem (as)'in Tesbîhâtı 565

Hz Adem (as)'in Duaları 565

Hz Nuh (as)'un Tesbîhâtı 566

Hz İbrahim (as)'in Tesbîhâtı 566

Hz İsmail (as)'in Tesbîhâtı 566

Hz İshak (as)'ın Tesbîhâtı 567

Hz İshak (as)'ın Duası 567

Hz Eyyüb (as)'ün Tesbîhâtı 567

Hz Salih (as)'in Tesbîhâtı 567

Hz Yunus (as)'un Tesbîhâtı 567

Hz Yakub (as)'un Duası 568

Hz Yusuf (as)'un Tesbîhâtı 568

Hz Yusuf (as)'un Duası 568

Hz Musa (as)'nın Tesbîhâtı 568

Hz Harun (as)'un Tesbîhâtı 569

Hz Yahya (as)'nın Tesbîhâtı 569

Hz İsa (as)'nın Tesbîhâtı 569

Hz Muhammed (sas)'in Tesbîhâtı 569

Hz Muhammed (sas)'in Duası 569

Hz Azrail (as)'in Tesbîhâtı 570

Hz Mikail (as)'in Tesbîhâtı 570

Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları 570

Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Münâcâtı 570

Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Duası 572

Hulefâ-i Râşidîni Sevmek ve Sevgilerine Mazhariyet İçin Dua 574

Hz Hamza (r.a.)'ın Bir Duası 574

Korku Karşısında - Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) 574

Murada Ermek İçin -Abdullah İbn Abbas (r.a.) 574

Entrikalara Karşı - Ebü'd-Derdâ (r.a.) 574

Dünyevî Sıkıntılardan Kurtulmak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575

Uhrevî Sıkıntılara maruz kalmamak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.) 575

Peygamber Efendimizin (sas) Ehl-i Beyti'nin Duası 575

Hasan İbn Ali (r.a.)'ın Bir Duası 576

Kayıtlardan kurtulmak için - Musa el-Kazım (r.a.) 576

Mağfirete nâiliyet ve kusurların setri için - Süfyânü's-Sevri (ra( 576

Ahmed İbn Hanbel (r.a.)'ın Bir Duası 576

Büzürkvâr (k.s.)'ın Bir Duası 577

Şifa İçin - Muhammed el-Medeni (r.a.) 577

Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin 577

Münâcât-ı Mudariyye 578

Kaside-i Mudariyye - İmam Bûsirî fks) 579

Kaside-i Bürde - İmam Bûsirî (k.s.) 581

Câmî Bir Salât u Selâm - M Fethullah Gülen Hocaefendi 590

 

 

Mecmuatul Ahzab (Derleme)Download : Burdan Tıklayınız

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mavera

ALLAH razı olsun başkalarının yapamayacaklarını yaptınız.bir yiğit çıksada diye beklerdim .devamını bekleriz...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mavera

:Doda olur devam..

--------------------

kardeş çok teşekkür edrim . bu arabca verdiğin duaların ne için okunacaklarını yazsaydın daha iyi olurdu .. arabca güzel olmuş.hadi bir gayret...

--------------------

ne zaman bitcek upload çok varmı daha.....:P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun.

Bu Linkteki Devr-i Ala isimli Muhyiddin Arabi Hazretlerinin duasını sabah namazının ardından hergün aksatmadan okursanız hayatınızın gidişatını da duanızın sonucunu da çok etkileyecektir.

Selametle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest YaHu

Tevekkulumuz Allah c.c. Ne Guzel Vekildir.

 

Insa-ALLAH.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kardes, Allah binlerce kez razi olsun... ne desek az... cok buyuk bir paylasim... Allah da yuzunu guldursun... sabir ve sukur ile bekliyoruz...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest YaHu

Allah c.c Hepimizden Tum Muslumanlardan Ve Ummeti Muhammed ve Ummeti Iman edenlerden Razi Olsun.

Insa-ALLAH.

 

 

Burdan Tıklayınız

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest YaHu

Hadi Hayirlisi Allah c.c`dan..

 

Dosyada Bozukluk Linkte Bozukluk Varsa Tekrardan Yuklerim Bildirirseniz..

 

81 MB Allah c.c Kolaylik versin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mavera

kardeş link tıkır tıkır çalışıyor emeğine sağlık .. inanın bu kadar sevinmemiştim allah da sizi sevindirsin..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...