Jump to content
saliha9

40 Rabbena; Dünya, Ahiret ve Her Dilek için

Recommended Posts

Selam arkadaşlar. geçen sene bir arkadaşım bahsetmişti. biri ona ingilizce bi kitap vermiş; 40 rebbena. Hastanede refakatçiyken okumuş çaresizce ve dilediğim şey oldu dedi. Sonra ben ancak bugün bu konuyu araştırdım, saatlerdir uğraşıyorum, tefsirleri inceledim ve 40 rabbena'yı ayırdım. Dünya ve ahiret için dualar var, meallerini de yazdım. Kuran-ı Kerim'de rabbimizin buyurduğu şekilde dua etmek her iki alemde de işimize yarar, çoğunu zaten mucize dua, 10 gün 100 kere oku duaların kabul olsun vs gibi dilek duaları bölümünden biliyoruz. şimdi bunlar toparladım. İnşallah haftada bir, ayda bir artık herkes ne kadar okuyabilirse okur, faydalanır, dünyamız ve ahiretimiz güzelleşir, dualarımız kabul olunur. Kuran-ı Kerim bir mucizedir. Okuyalım, faydalanalım inşallah.

1-)Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm(alîmu). (Bakara124)Rabbimiz,bizden (bunu) kabul buyur. Muhakkak ki Sen, Sen, en iyi işiten ve eniyi bilensin.”

 

2)Rabbenâvec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimetenleke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâburrahîm (Bakara 128)

Rabbimiz,bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sanateslim olan bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (vekurallarını) göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, Sen,tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin (rahmet nuru gönderensin).

 

 

3)Rabbenââtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve kınâazâben nâr(nâri). (Bakara 201)

Rabbimizbize dünyada hasene (güzellik ve iyilikler) ver ve ahirette dehasene (güzellik ve iyilikler) ver. Bizi ateşin azabından koru.”

 

4)Rabbenâefrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmilkâfirîn(kâfirîne). (Bakara 250)

Rabbimizüzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında)sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”

 

 

5)Rabbenâlâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ(Bakara 286)

Rabbimiz!Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi sorgulama.

 

6)Rabbenâve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ Bakara 286)

Rabbimiz,bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yükyükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bizeyükleme

 

 

7)Rabbenâve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ,vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmilkâfirîn(kâfirîne). (Bakara 286)

Vebizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bizetecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız'sın. Artıkkâfirler kavmine karşı bize yardım et.

 

8-Rabbenâlâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunkerahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu).(Ali İmran 8)

Rabbimiz,bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Seninkatından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen,Vehhab'sın (vehbi olarak bağışlayansın).

9)Rabbenâinneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî), innallâhe lâyuhliful mîâd. (Al-i İmran 9)

Rabbimizmuhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacakolan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.

 

10)Rabbenâinnenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr(nâri).(Al-i İmran 16)

Rabbimiz,biz hiç şüphesiz mü'min olduk (îmân ettik), artık bizimgünahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateşazabından koru.” derler.

 

11)Rabbenââmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaşşâhidîn. (Ali İmran 53)

Rabbimiz,Senin indirdiğin şeye inandık ve Resûl'e tâbî olduk, artıkbizi şahitlerle beraber yaz.

 

12)Rabbenagfirlenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâvensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).(Ali İmran 147)

"Rabbimiz,bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı(aşırılığımızı) bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut vekâfirler kavmine karşı bize yardım et.

 

13)Rabbenâmâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâbennâr (Ali İmran 191)

"EyRabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. SenSubhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru.

 

14)Rabbenâinneke men tudhılin nâre fe kad ahzeyteh(ahzeytehu), ve mâ lizzâlimîne min ensâr(ensârin).(Ali İmran 192)

EyRabbimiz! Muhakkak ki Sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir verezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur.

 

15)Rabbenâinnenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû birabbikum fe âmennâ (Ali İmran 193)

Rabbimiz!Muhakkak ki biz, “Rabbiniz'e âmenû olun” diye îmâna daveteden davetçiyi işittik, böylece îmân ettik

 

16)Rabbenâfagfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâmeal ebrâr (Aliİmran 193)

Rabbimizartık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı örtve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik)kullarınla beraber vefat ettir.

 

17)Rabbenâve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmelkıyâmeh(kıyâmeti), inneke lâ tuhliful mîâd(mîâde). ((Aliİmran 193)

Rabbimiz!Resûllerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver vekıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki senvaadinden dönmezsin.

 

 

 

18)Rabbenââmennâ fektubnâ meaş şâhidîn (Maide 83)

Rabb'imiz,biz îmân ettik (âmenû olduk), artık bizi şâhitlerle beraberyaz.

 

19)Rabbenâenzil aleynâ mâideten mines semâi tekûnu lenâ îden li evvelinâve âhirinâ ve âyeten mink(minke), verzuknâ ve ente hayrur râzikîn(Maide 114)

Rabb'imiz! Bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim içinbayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden birmucize (delil) olsun. Ve bizi rızıklandır. Ve Sen rızıkverenlerin en hayırlısısın.

 

20)Rabbenâzalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenneminel hâsirîn(Araf 23)

Rabbimiz,biz nefslerimize zulmettik, şâyet Sen bize mağfiret ve rahmetetmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”

 

21)Rabbenâlâ tec'alnâ mealkavmiz zâlimîn (Araf 47)

Rabbimiz,bizi zalim kavim ile beraber kılma

 

22)Rabbeneftahbeynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihîn(Araf 89)

Rabbimiz,kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin(fatihlerin) en hayırlısısın.”

 

23)Rabbenâefrıg aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn(Araf 126)

Rabbim,bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş (ruhumuz, fizik vücudumuz,nefsimiz ve irademiz) olarak öldür (vefat ettir).

 

24)Rabbenâlâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.Veneccinâ bi rahmetike minel kavmil kâfirîn(Yunus 85 ve 86)

BizAllah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalim kavme fitne (konusu)kılma.ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.

 

25)Rabbenâinneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’lin(nu’linu), ve mâ yahfâalallâhi min şey’infil ardı ve lâ fis semâ(semâi).(İbrahim38)

Rabbimiz,muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz (alenîolan) şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve sema(lar)da hiçbir şey,Allah'a gizli değildir. (İbrahim 38)

 

26)Rabbic’alnîmukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ.(İbrahim 40)

Rabbim,beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamıkabul buyur.

 

 

27)Rabbenagfirlîve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb(hisâbu).(İbrahim 41)

Rabbimiz,hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı vemü'minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).

 

 

28)Rabbenââtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâreşedâ(reşeden).(Kehf 10)

Rabbimiz,bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizimiçimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtıulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et.”

 

29)Rabbenâinnenâ nehâfu en yefruta aleynâ ev en yatgâ. (Taha 45)

“Rabbimiz gerçekten biz, onun bize (karşı) ifrata(aşırı) gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz.

 

30)Rabbunellezîa’tâ kulle şey’in halkahu summe hedâ. (Taha 50)

BizimRabbimiz, herşeye yaradılışını lütfeden (ihsan eden) sonra dahidayete erdirendir.”

 

 

31)Rabbenââmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(Müminun109)

Rabbimiz,biz âmenû olduk (ölmeden önce Sana ulaşmayı diledik). Artıkbize mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esma'n ile tecelli et).Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”

 

32)Rabbenasrifannâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ. İnnehâ sâetmustekarren ve mukâmâ(mukâmen (Furkan65-66)

Rabbimizcehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimîhelâk edicidir.Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü birikâmet yeridir

 

 

33)Rabbenâheb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâlil muttekîne imâmâ (Furkan 74)

Rabbimiz,eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışlave bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.”

 

 

34)Rabbenâ le gafûrun şekûr (Fatir 34)

Rabbimiz,gerçekten Gafûr'dur (mağfiret eden), Şekûr'dur (şükredilen)

 

35)Rabbenâvesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbûvettebeû sebîleke vekıhim azâbel cahîm(Mümin 7)

Rabbimiz,Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın.Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve senin yoluna(Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarınısevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”

 

36)Rabbenâve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihimve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzulhakîm(hakîmu).Vekıhimus seyyiât(seyyiâti), ve men tekısseyyiâti yevme izin fe kad rahimteh ve zâlike huvelfevzul azîm ,(Mümin8-9)

Rabbimiz,onlara vaadettiğin adn cennetlerine, onları ve onlarınbabalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâha ulaşanlarıdahil et. Muhakkak ki Sen, Sen Azîz'sin, Hakîm'sin (hüküm vehikmet sahibisin),

 

 

37)Rabbenâgfirlenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’alfî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfunrahîm (Haşr 10)

Rabbimizbizi ve bizden önce îmân ile geçmiş (göç etmiş) olankardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde âmenû olanlara karşıkin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki Sen; Rauf'sun, Rahîm'sin

 

38)Rabbenâaleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr (Mumtehine 4)

Rabbimiz,biz Sana tevekkül ettik. Ve Sana yöneldik. Ve masîr (varış,dönüş, ulaşma), Sana'dır.”

 

39)Rabbenâlâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ,inneke entel azîzul hakîm.(Mumtehine 5)

Rabbimiz,bizi kâfirlere fitne kılma! Ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkakki Sen, Sen; Azîz'sin, Hakîm'sin.

 

40)Rabbenâetmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr(Tahrim 8)

Rabbimiz,bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevabaçevir). Muhakkak ki Sen, herşeye kaadirsin.

 

 

Amin.

 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

araştırmış yorulmuş ne güzel duaları paylaşmışsınız Allah razı olsun ...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

okuma şekli yok. okuyabiliyorsanız her gün bir defa, namaz kılıyorsanız namazdan sonra, namaz kılmıyorsanız dilediğiniz vakitte okumanızı öneririm. içtenlik önemli.

 

dilek için en az 7 gün boyunca sessiz bir yerde 3-5-7 içinizden ne kadar geliyorsa, veya 21 gün boyunca her gün 1 kere okuyun. yeter ki isterken samimi olun. okurken anlamlarını da düşünün bana kalırsa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eline saglik hepsi cok guzel ovgu ve munacaatlar

 

Bir kismida dua kitaplarinda zikredilen muvize dualar

Share this post


Link to post
Share on other sites

​Çok güzel dualar,emeğine sağlık canım. 40 rabbena duasını mı okumak lazım içlerinden bir tanesinimi okumak laızm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...