Jump to content
yakamosa1

Salatı Naciye

Recommended Posts

bismillahirrahmanirrahim allahümme salli alen nebiyyil mütevecci bi tacil kemali fi makamil hazretil ekmeliyyeti ala sairil beriyyeti ve sellim selamel hususiyyeti fi hazretir rububiyyeti salaten ve selamen yetimmu nuruhüma lena ebeden vela yenkatiu sevabühüma bel yeteceddedu sermeden allahümme salli ala tal'ati mebde'iz zati ve mezheri envari's sıfati zil cenabil azam ve cah'i ekremi ve'n nuril hârik'ı vel kalemil farik'ı vel cemalil yetimi ves sıratil müstakimi vel huluk'ıl azimi vel hudel kavimi vel kemalil mutlak'ı vel izzıl muhakkak'ı vel makamil a'la ves sırrıl ecla vel batinil etka vel kalbil enga vel lisanil fasihi vel vechil melihi vel celalil zahiri ver rahmetiş şamileti ven niğmetil kamileti mebdeil emri vel hitami ve müntehen nehyi ve'n nizami. tirazi hulletil mülki vel melekuti ve müstevdai hazainür'rahamuti kutbu dairetül vücud.ve mağdini füyuzati l keremi vel cüd.insani aynil kemal,ve fahril mezaya vel hisaal.mefcere yenabi'il hikemi.vel müeyyedi bi a'lal himemi.latifeti sırril hilafetil a'demiyyetil müştemiletil müştehireti bil envaril muhammediyyeti hassa'hellahu bi salati turdi tilke latifetil ahmediyyeti. ve selami a'tiri aleyhe min rabbil beriyyeti.sümme min abdin hakirin muğterifin bi taksiri.yercu salate minke aleyh fe salli allahümme alel mütehheri't ta'mme. va'siteti ıkdi'n nizami.fatihi hazainil mearifi ve müfidil esrari vel letaifi.nurul envar ve sırrul esrar.bahril cud.ve mededil vücud.ve seyyidi külli veledin ve mevludün.mekarri tenezzülati,ve mecle tecelliyati,bil mağna'r ruhiyyi ve zikri's subbuhi. ruhul ervahi ve latifetil irtiyahi.insani aynil ağyan,fi cemi'id deverani'z zeman meblagil mekasidi's seniyyeti.li zevi'l himemil aliyyeti.fi hazaratil kudsiyyeti,behcetil envaril mütellikati fi mezahiri's sebah,ve ünsi hazretil vücudil kabileti,li melahil milah,mürşidil uku'li ve hadi'n nufusi ve münevvril ervahi ve müzilil buusi,hatibil hutbetil visali.bi lisanil ittisali,fi cami'il celali vel cemali. imami ehlil irfani.fi hazretil insani.allahümme salli ve sellim aleyhi selamen tuarrifuna bihi esrare mearifi dairetihil külliyeti kema yağrifuna fi dairetia cuz'iyyeti.allahümme hakkikna bi hakaik'i uluvvihi ve beyanihi fi hazarati iyanihi ve enzil aleyna min berekatihi ma yukarribuna ileyhi.fi cemi'i hazaratihi.allahümme bi hakkı hususiyyeti hussana bi havassı mearifi hilleti ve risahe anhu ehlül hususiyyeti hatta sa'ru bihe fi ekmeli'r rutbetin beynel beriyyeti.allahümm'ec'al kulubena mağmureten bi mearifihi'l ilmiyyeti ve ervahene münevvereten bi envarihi's seniyyeti.ve ukulena ta'bieten li me'muretihi ve nufusena mahru'zeten an menhiyyetihi.ve ebdanena münkateten li zalikel hüda ma ehyeytena ebeden.allahümm'ecal hayatena ala sünnetihi ve mevtena ala milletihi vecalhu'l mucibe anna fil berzahi veş şefia lena indeke yevmel kıyameti minel enka'li ve azimil ehvali vecalhü lena muciren min azabike ve ca'ren fi dari's sevabike min gayri sa'bigı azabin vemtihanin ya hannanu ya mennan.allahümme mettiğna bi tal'ati şuhudihi fid dareyni vec'alhü lena eni'sen fil kevneyni.vec'alna indehu min ehlil inayeti fil bidayeti ve nihayeti ver'da an a'lihi ve ashabihi vet'tabiine velhamdülillahi rabbil alemin

Share this post


Link to post
Share on other sites

emeginize saglık iyi güzel okuyalım ama anlamı nedir? fazileti nedir?

bir de salati naciye genelde salatı tüncina ya denmiyormu?

teşekkürler...

Share this post


Link to post
Share on other sites

salatı naciye (kurtuluş salavatı) hasan şazili hazretlerine aittir.ben bu salavatı mecmuatül ahzabın arapça kitabından buraya türkçesini yazdım.bu salavatla ilgili bir şerh(açıklama)bulamadım.bulanlar olursa sevinirim.

 

bu salavatla birlikte salatı meşişi de her gün okuyun,bilhassa günah işlemekten korunmak için salatı meşiş okuyalım.

 

218 (2).jpg

217 (2).jpg

216 (2).jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...