Jump to content
şükrü34

İnanılmaz Güçlü Ve Kuvvetli Bir Dua (Mucize)

Recommended Posts

Guest FReeSLaVe

En alta kucuk puntolarla yazdigin 6 sefer yubsirune kadar oku sonra 7. kez besmeleyle basla seklindeki aciklaman ustte belirttigin okuma seklinden farkli bi izahmis gibi anlasiliyor.. Istersen kafalari karistirmamak icin orayi duzenle..

 

Paylasimin icin tesekkurler.. Yasin Suresiyle Rab'bime siginmak cok makbul olsa gerek.. Kur'anin Kalbi Yasin Suresi derler.. Ama Surenin arasina eklemeler yapmak dogrumudur bilemem.. Gerci sen ekleme yapilacak dememissin ayetler tekrar tekrar okunacak demissin.. Rab'bim dileklerimizi kabul etsin insAllah..

Share this post


Link to post
Share on other sites

şükrü abi "bıraktığın yerden" denilmiş ama yeniden besmeleyle süreyi baştan mı okuyacağız lütfen düzenleyerek yazabilirsen çok sevineceğim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ALTINBAŞAK
7 kere

bismillahirrahmanirrahim

yasin vel kuranil hakim inneke leminel murselin den, feağşeynahüm fehüm la yübsirüne kadar, okuduktan sonra

allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün oku

sonra bıraktığın yerden başlayarak ve cealeni minel mükremine kadar oku

11 defa: allahümme ekrimni bi kazai havaici

6: defa ve ekrimni bi taatike söyle

süreyi bıraktığın yerden okumaya başla zalike takdiyrülaziyzil aliym ayeti kerimesine kadar oku sonra 14 kere daha zalike takdiyrül aziyzil aliym de sonra 14 kere

allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke söyle

sonra süreyi şerifi bıraktığın yerden başlayarak selamün kavlen min rabbirrahiym ayeti kerimesine kadar oku 19 kere daha selamün kavlen min rabbirrahiym söyle sonra 19 kerede allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha söyle

sonra süreyi şerifeyi kaldığın yerden okumaya devam et

(eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li............ hacetini söyle)

 

13 kere daha tekrar edeceksin (parantezde yazılan yeri)sonra süreyi okumaya devam et ve bitir

 

 

 

 

(besmeleyle 6 defa başlıyıp yübsirüne kadar okunup )sonra 7. besmeleyle yeniden başlanır ve anlatılan şekilde okunur

aşırı derecede kuvvetli olup kötü niyetle okunmaması tavsiye edilir

kaynak kenzul havas olup bende yılarca okudum ve güzel sonuçlar aldım

bilmeyen arkadaşların okumaları tavsiyemdir

yalnız okumaya başlamadan 2 rekat allah rızası için namaz kılınmalı ve çok dikkatli ve hatasız okunmalıdır

saat önemli değildir ama gece yarısından sonra okumak daha kuvvetli olur

 

Şükrü kardeş Allah razı olsun da, sadece mavi ile işaretlediğim yer, orjinalinde böyle değil....bela dan sonra ve hüvel hallkulaliym olarak bitiyor o kısım..:rolleyes:Yani burda mevcut kırmızı ayet değiştirilip yerine mavi ile işaretlediğim yer eklenmiş..Bu durum biraz kafamı karıştırdı..Yasinin orjinalini değiştirip farklı bireşey ekleme durumu kafamı karıştırdı..Diğer yerlerde değiştirme değil ekstradan ekleme yapılmış, bu normal belki ama ekleme yapılmadan direkt değiştirme olabilir mi bilemem?9_9

 

Bunu söylemek istedim..

 

Ufak harflerle verdiğin nota gelince: anlamayan arkadaşlar için ilk 6 sefer besmele ile söylenen yere kadar okunacak, yani 1 besmele söylenen yere kadar oku, sonra başa dön besmele ile tekrar aynı söylenen yere kadar, tekrar başa...6 kez..en son 7 sefer, besleme ile başlanıp verilen formül şeklinde okunup bitirilecek ..Ben böyle anladım..

 

Allah kabul etsin..:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

düzenledim bir yanlış yoksa şükrü abinin kontrolünden sonra isteyen arkadaşlar bu şekilde bastırabilir...

 

besmele ile 6 kez 9. ayet sonuna kadar oku 7. kez besmele ile başla ve eklenen bölüm ile okuyup sureye devam et.

 

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yasın

2. Vel kur'anil hakiym

3. İnneke le minel murseliyn

4. Ala sıratım müstekıym

5. Tenziylel aziyzir rahıym

6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırune "allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün"

10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

17. Ve ma aleyna illel belağul mübın

18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

24. İnnı izel le fı dalalim mübın

25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn (11 defa)"allahümme ekrimni bi kazai havaici

(6 defa)"ve ekrimni bi taatike"

28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym (14 defa ) " zalike takdiyrül aziyzil aliym " ( 14 defa )"allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke "

39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın

48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym (19 defa ) " selamün kavlen min rabbirrahiym "

( 19 defa )" allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha "

59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn

70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

( 13 defa )"(eveleysellezi halekassemavati vel arda bi kaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li............ hacetini söyle)

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest SİYAHİ

eklenen bölüm neresi

Share this post


Link to post
Share on other sites

9. ayetin sonunda daha kalın ve biraz daha büyük yazı ile yazılı...diğer ekleride doğrudan arkasına eklenmesi gereken ayetlerin arkasına sayısını paranteze alarak yazdım daha büyük puntayla...dikkat edersen farkedeceksindir...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kardelen41

şükrü kardeşim altınbaşak arkadaşımızın sorusuna bende takıldım vermiş olduğun formülü denemk istiyorum ama bu soruda kaldım cvp verirsen sevinirim.ayrıca paylaşımların çok güzel elimden geldiğince vermiş olduğun duaları yapmaya çalışıyorum allah razı olsun senden kardeşim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kurbaaam kardeş allah razı olsun çok güzel tarif vermişşin

ama bende kayıtlı olan belada durulup sonra

( 13 defa )"(eveleysellezi halekassemavati vel arda bi kaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li............ hacetini söyle) sonra ve huvel hallakul aliymden başlayıp

82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunda biter

bunu her hacet için okuyabilirsiniz bu gün başka yarın başka

sınır yok

allaha emanet olun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ALTINBAŞAK

Kurbaam arkadaş, Şükrü arkadaşın verdiği bu duanın son kısmı ile senin son kısmın farklı..

Tekrar düzenlersen iyi olur..

 

Son kısmı yanlış anlamışsın yani sen de..

 

Şükrü arkadaş sonradan son kısmı düzenlemiş..

 

İlk sayfada da son kısmı ayrıntılı düzenleyerek vermiş bu sabah sanırım, ben anladım..

 

Allah razı olsun..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest elisa__

yaaa bana çok karışık geldi yaaaaa:(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...