Jump to content
Guest nnic

Herkese Yıldızname ( Kaçmadan,Göçmeden:)

Recommended Posts

Marifetnameden alıntı gibi geldi bana da

Ben zatı muhteremin konu mesajlarını okudum..Sayın pek kıymetli konu sahibi de buna ışık tutmuş..

 

İkizler Kadını...

 

Cömerttirler.Halk tan uzak yaşamayı severler. Ayrıca tuzlu ve soğuk şeylerdende hoşlanırlar. Sirke kullanmaları, bolca sebze ve marul yemeleriçok faydalıdır.

 

Aklıve tedbiri yerinde ve sohbetleri de mükemmeldir. Kendilerinibeğenirler. Erkeklerin malını yemekten zevk alırlar. İleriyaşlarında ziraata merak ederler fakat zarara uğrarlar.

 

Doğduklarıgün yıldızlarının açısına göre üç vasfaayrılırlar.

 

Birincivasıf: ( 22 – 31 Mayıs )

 

Evişlerinde maharetlidirler. Alışverişte talihlidirler.Aynızamanda hazır cevaptırlar. Karınlarında bir alamet veya sezaryenizi gibi bir işaret bulunur. Balgamları çoktur sırt, omuz vegöğüs ağrılarından şikayet ederler. Ara sıra müshilkullanmaktan çok fayda görürler. Mevki sahibi biriyle evlenirler.Yaşlandıkça mal ve kazançları artar. Erkekler çok kıskanır,fakat kadınlar çok severler. Ama, gayet sarışın bir kadındankorku vardır. Böylesinden çekinmesi hayırlı olur. Hafızası çokkuvvetlidir. her şeye karşı merakları vardır. Sinirlerine çokdikkat etmeleri gerekir. Çünkü, sinir hastalarına karşı çokistidatlıdırlar.

 

Öğretmen,yazar, muhasebeci, mütercim ve memur olabilirler.

 

Kavuniçi,mor, eflatun ve sarı renkli elbiseler giyip, parmaklarında akikveya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam birahenk içinde bulunurlar.

 

İkincivasıf: ( 1 – 9 Haziran )

 

Butarihler arasında doğan kadınlar için denize düşmek ve boğulmaktehlikesi vardır. Çocuklarının çoğunu düşürürler. Bununiçin pek az çocuk sahibi olurlar. Çok mal ve mülke sahipolmalarına rağmen bunları faydası olmayan şeylere sarf ederler.Çalgı ve eğlence çok severler. Alış verişte bahtları açıktır.Başlarından 2 veya 4 nikah geçer. Bu tarihler arasında doğankadınlar, hukukçu, bankacı, yazar,berber, dişçi, eczacı ve iyibir işçi olabilirler. Kırmızı, mavi veya sarı renkli elbiselergiyip, topaz veya zümrüt taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıylaahenk içinde olurlar.

 

Üçüncüvasıf: ( 10 – 21 Haziran )

 

Başve kalp ağrılarından şikayet ederler. Dimağlarına kan hücumettiği zaman göz ağrılarına ve sinir hastalıklarınatutulurlar. Bunun için sık sık müshil kullanmalarında faydavardır. Yüksek bir mevki sahibi olabilirler. Ayrıca meslek olarakyazarlık, öğretmenlik ve sekreterliği seçebilirler. Ancakbunların dışında da seçecekleri mesleklerde de muvaffak olacakkabiliyetleri vardır.

 

Kırmızı,turuncu, kahverengi veya sarı renkli elbiseler giyip, zümrüt veyayakut taşlı yüzük takarlarsa mizaçları ile tam bir ahenk içindeolular.

 

Hayatve Maişeti:

 

Hayatlarıiyi geçer. Niyet ve hatırları saf olup, gizli kin ve garazda hileve hıyanetten hoşlanmazlar. Herkesten hürmet görürler. Güleryüzlü olup, düşmanlarına bile dargın olmazlar. Emindirler,emanete ihanet etmezler. Gülmeyi ve eğlenmeyi severler. İyilikettikleri kimselerden zarar görürler ve dedikodulara maruzkalırlar. Halktan uzaklaşmaları onlar için çok hayırlı olur.Yaşları ilerledikçe rızıkları artar ve halleri iyi olur.Karanlık yerlerden sakınmaları iyi olur. Zira cinlerin şerrineuğramalarından endişe edilir.

 

Malve ticareti:

 

Küçükyaşlarda malı az olur. 30 yaşlarına doğru mal ve serveti artar.Arabi ayın 15 inden sonra doğanların zaruret çekmelerindenkorkulur. Kah fakir, kah zengin olurlar. Nihayet bir erkek tarafındansahip olacakları bir mal sayesinde ahir ömürlerine kadar huzur vebolluk içinde yaşarlar.

 

Kardeşleri:

 

Doğduklarısaatte Utarit, Güneş’ e bakar vaziyette ise; o zaman kardeşlerierkek olur. Çok iyi anlaşırlar. Eğer doğdukları anda Müşteri’ye bakar vaziyette ise; kardeşleri kız olur ve aralarında sevgi vemuhabbet olmaz. Bu halde kardeşleri kendisinden önce vefateder.

 

Ana-BabaMünasebeti:

 

Anababaları tarafından diğer kardeşlerine oranla daha çoksevilirler. Doğdukları anda Utarit, Müşteri yıldızına bakarvaziyette ise; babaları önce vefat eder. Miras yerler fakat buyüzden kardeşleri ile münakaşa yaşarlar.

 

Evlatları:

 

Çokçocuk düşürmelerinden endişe edilir. Çocuklarının çoğuerkek olur. İlk çocukları erkek olursa; çocuklarının hepsiyaşar ve onlardan hayır görür.

 

Hastalıkve illetleri:

 

Hastalıklarınınçoğu üşütmekten ileri gelir. Sırt, mafsal ve böbrek ağrılarıile birlikte baş dönmesinden şikayet ederler. Sinir hastalıklarınaistidatlıdırlar. Ara sıra müshil alır, kızdırıcı veısındırıcı ilaçlar kullanırlarsa çok iyi olur.

 

Evlilikhayatı:

 

Şehvetleriçoktur. Akrabasından bir erkekle evlenme ihtimali vardır. Birdenfazla evlilik yapma ihtimalleri de vardır. Sarı tenli, zayıf veyüzünde bir alamet olan adamdan korku vardır. Böyle bir adamınona sihir yapıp, kocası ile arasını açma riski vardır. Ahirömürlerinde bütün servetlerini bir adama yedirmelerindenkorkulur.

 

Korkuve ölüm tehlikesi:

 

7aylık, 3, 7, 11, 15 ve 43 yaşlarındaki ölüm tehlikeleriniatlatırlarsa; 80 sene yaşarlar.

 

Yolculukları:

Çokyolculuk ederler. En iyi yolculukları güney ve batıya olanlardır.Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Buyolculuklarının birinde yüksek mevki sahibi biri ile tanışıp,ondan çok menfaat görürler. Çok sık rüya görürler amaneredeyse hepsini unuturlar.

 

İzzetve ikbali:

 

Mevkisahibi kimselerden fayda görürler. Nereye giderlerse gitsinlerorada sevgi ile karşılanırlar. Mal ve mevki sahibi bir erkektençok fayda görürler. Kadınlar tarafından sevilmezler. Esmer tenlive yüzünde bir eser olan kadından sakınmaları gerekir. Çünküböyle bir kadının kendilerine sihir yapmalarından korkulur.

 

Emelve Arzuları:

 

Umumiyetleemellerine ulaşırlar. Erkeklerden çok fayda görürler. Nimet verefah içinde yaşarlar.

 

Düşmanve hasetçileri:

 

Genelliklekadınlar tarafında düşmanlık görürler. Fakat Allah cc ın izniile hepsine galip gelirler. Hayırlı günleri Çarşamba dır.Pazartesi günü ve Çarşamba gecelerinden sakınmaları gerekir.Dostlarını tabiatı hava olanlardan seçmeleri menfaatlerinedir.Toprak tabiatlı olanlardan sakınmalıdır. Yeni ay gördüklerindebir erkek yüzüne bakacak olurlarsa o ay hayırlı ve bereketligeçer. Bir Muratları için müracaatta bulunacak olurlarsa;Çarşamba gününün erken saatlerini tercih edecek olurlarsamuratları gerçekleşir. Pazartesi günü başlayan hastalıklardansakınmaları gerekir. En uygun madenleri gümüştür. Mavi ipeklive sarı keten elbiseler giymeleri münasiptir. Ekşi ve tatlışeyler yemeleri faydalıdır. Yattıkları zaman başlarını sağtarafa koyarlarsa; rahat uyur ve her türlü beladan emin olurlar.İnsan ve cin şerrinde, sihir ve nazardan emin olmak için,kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarınınözel duasını, misk, safran ve gül suyu ile yazdırıp,üzerlerinde taşırlarsa; çok büyük fayda görürler.

 

Canlarısıkıldığı zaman Hüzzam, Bestenigar, Segah ve Uşak makamındaşarkılar dinlemeleri faydalıdır. Öğretmen, hukukçu, bankacı,sanatkar, yazar, muhasebesi, mütercim, dişçi, cerrah, ezacı, şairve kuyumcu olabiliriler.

 

Çokiyi yemek pişirirler ve yine çok iyi sofra tanzim ederler. Fakat,kendileri boğazlarına düşkün olmayıp, yemeklerinde seçimyapmazlar. Her ne bulurlarsa onu yerler. Fakat çoğu defa az yerler.En çok ızgara etleri severler.

 

Meslek gruplarına bakın bilgisayar uzmanı,bilgi işlem,broker v.s göremeyeceksiniz..Hostes kesinlikleee..

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aslan Kadını

Bu burçta doğan kadınlar sarıya meyyâl beyaz benizli, kısa kollu, geniş göğüslü, büyük burunlu, geniş ağızlı, seyrek saçlı, eli açık, azizü'n-nefs, cevciyeti hoş, evlâdı az, gözünde zayıflık veya bir ayıp, yüzünde âşikar bir eser olan bir kadındır. Halkın şerrinden, dedikodusundan korkar. Orta yaşlarında bir parasız derecesinde fakr-u zarurete dur olup sonradan servet elde eder. Bir hayli gencin malını yer. İlk zevci bunun kahrından telef olur. Ekser evlâdı erkek olacağından nazara uğrar. İşlemediği bir şeyden dolayı itham olunur. Esmer benizli bir erkekten sakınmalıdır. Çünkü malını yer ve kendisine fenalık eder. Erkeklerden çok zarar ve felakete uğrar. Denizde gark olmak (boğulmak) tehlikesine mâruz olup ölümü gözü önünde görür ve sonra kurtulur. 70 veya 80 sene yaşar.

 

Bunda da üç vecih vardır:

 

Birinci Vecih:Zühâl'e mütenâzır olursa; esmer veyâ buğday benizli, parlak saçlı, tatlı gözlü, çatık kaşlı, büyük butunlu, seyrek dişli, mekr ve hud'a sahibesi, gazabı ve hiddeti pek şiddetli, düşmanı olup, hasetçisi fazla bir kadındır. Başında bir ben vardır. Avret mahallinde de bir ben veya eser bulunur.Soğuk sudan korku vardır. Mülk veya mal sahibi olur. Evlatları (çoğu) erkek doğar.Vatanından sefer eder. Başından bir veya üç nikâh geçer. Halkla pek ziyâde münâsebette bulunaktan kaçınmalıdır.

 

İkinci Vecih:Müşteri'ye mütenâzır olursa; saf beyaz benizli, geniş göğüslü, kalın boyunlu, güzel yüzlü, ateşin bakışlı, sarı veya kırmızıya meyyâl saçlı, nikâh ve zevcede bahtı yâver, evlâdı erkek ve kız, tab'an (yaratılış olarak) kıskanç, çabuk kızan, bilgili, akıllı, sanat sahibesi olur. Eğer doğum gününde Müşteri şerefte ise ehl-i beytinin âmiri ve reisi; çok mal sahibi, kadri yüce olur. Bir kavme emir ve nehiy eder. Hayırlı günü perşembe ve pazardır. Gençlere meyyâl olup onlara karşı zayıftır. Yüksek bir yerden düşmekten korku vardır. Kadınlardan çok hile ve mekideye mâruz kalır. Kumral ve sarı saçlı bir kadından hazer etmeli, uzak durmalıdır; çünkü düşmanı olup helâkine, kendisini yok etmeye çalışır.

 

Üçüncü Vecih:Merih'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, sarı veyâ kumral saçlı, ince kaşlı, zayıf vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, şehveti kuvvetli olduğundan mukarenete fevkalâde meyyâl, erkeklerce rağbet olunan bir kadın olup yüzünde veya kollarında bir alamet, göğsünde siyah bir ben, göbeğinin altında bir eser vardır. Pek az evlâdı olur. Bunlar da erkektir. Belki mizâcının tesiriyle kısırdır. Sık sık baş ağrısından şikâyet eder. Gözleri, göz ağrısına kabiliyetlidir (yatkındır). Limonata ve demirhindi şerbeti faydalıdır. Başından çift nikâh geçer. Tab'an (yaratılış olarak) kıskançtır. İlk zevcinden talak ile veya vefât dolayısıyla ayrılır. Zevk ve sefayı; ve (düğün-) derneği

sever. İhtiyarladıkça iyi bir hale kavuşup hacca gider.

 

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve taliiGüneş'tir. Hayatı güzel geçer. İyi yaşar. Niyeti sâfidir. Yüzü güleç olup kin ve hileden, hasetten âridir. Fevkalâde emindir. Eğlenceyi sever. Cömert olup iyilik ettiklerinden bahtı yoktur. Halk ile fazla iç içe bulunmaktan kaçınması hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe rızkı artar.

 

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Sümbüle(Başak) ve yıldızı Utarid'dir. Küçük iken zengin olup sonradan malı artar. Faydası olmayan ve (kadir kıymet bilmeyen) kimselere ihsân eder. Ömrünün sonlarında biraz zarurete uğrar ise de Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ihtiyarlığında halktan müstağni yaşar. Mal ve mülkü artar.

 

Kardeşleri Hânesi: Burcu Mizân (Terazi) ve taliiZühre'dir. Eğer Müşteri'ye münâzırlardan ise kardeşlerinin ekseri erkek, eğer Merih'e mütenâzırlardan ise çoğu kız olur. Onlarla iyi geçinemediğinden görüşmez. Bir mülk veyâ mirâs dolayısıyla aralarında husumet olur. Bilhassa kız kardeşlerinden çok sakınmalıdır.

 

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızıMerih'tir. Çocuk iken babası ve anası kendini sevmezler. Validesinin sütünden başka bir süt emer. Merih'e veyâ Zühâl'e mütenâzır ise validesi babasından evvel vefât eder. Miras yer ise de faydası olmaz. Geldiği gibi gider.

 

Evlat ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Kavs(Yay) ve taliiMüşteri'dir. Evlâdı erkek ve kızlardan terekküp eder. Yahut hararet mizacı dolayısıyla hiç doğurmaz., düşürür. Bu yüzden hastalığa uğrar ve sonra şifa bulur. Son oğlu yüzünden hayır görür.

 

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Cedy (Oğlak) ve taliiZühâl'dir. Ekser hastalığı dancı, sevda galebesi, soğuk almak ve yeldir. Müshil almak, kimyon, demirhindi, bal yemek faydalıdır. Safra ve sevdanın galebesinden neş'et eden hastalıkları için5 dirhem halile ve bir o kadar da demirhindi alıp güzelce dövdükten sonra 1-2 okka suda mükemmel kaynatmalı ve sonra 15 dirhem hıyarperşembe, 30 dirhem şeker, 1 danik mahmude ve o miktarda ravend, 2 dirhem bademyağı ilave edip bundan 5 dirhem kadarını menekşe şerbeti ile sık sık içmelidir.Bu sayede tabiatı intizama girerek safran döker ve sebep olduğu hastalıklar zâil olur. En büyük ilâcı budur.

 

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve taliiZühâl'dir. Beyaz benizli erkekler pek muvafıktır. Esmer benizliler münasip olmaz. İki veya dört nikâh geçirir. İlk zevciyle iyi geçinemez. Kocasını kahreder, sonra kocalarından kendi kahır görür. Malını mülkünü yerler. Nikâhsız erkeklerden etrafında dolaşan çok olur. Bunlar malından bir haylini israf ettirirler. Kendisi de zevl0065rinden miras yer. Bir kadın, kendisine büyü yapar.

 

Korku ve Mevti Hânesi: Burcu Hud (Balık) ve yıldızıMüşteri'dir. Gerek zevci ve gerek malı dolayısıyla felakete uğramaktan, senenin talii bu burçta olursa 7, 14 veya 28 yaşında ölüm tehlikesi vardır. Eğer bunlardan kurtulursa ve 40 yaşını da geçirirse 75 sene yaşar ve ahfâdını büyütür.

 

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Merih'tir. Seferde bahtı yoktur Ne kadar az yolculuk ederse o kadar iyidir. En iyi seferi, salı günü sabahleyin şark cihetine doğru olan yolculuğudur. Yolculuğu sırasında boğulmak tehlikesine maruz kalır. Biiznillahi Tel bundan halâs olur.

 

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve taliiZühre'dir. Büyükler ve ileri gelenler indinde makbul ve muteber olur. Kadınlardan talii yoktur. Ona şiddetle buğz ve düşmanlık ederler. Sarı benizli veya esmer, orta boylu bir kadından korku vardır. Bu, onun hânesinin harap olmasına çalışır. Ondan sakınmalıdır.

 

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Cevza (Oğlak) ve yıldızıUtarid''dir. Her gün hatta her saat başka bir şey emel eder. mit ve emel ettiği şeye âhir ömründe (ömrünün sonlarında) nâil olur. Akıbeti iyidir. Azmettiği bir şeyden sarfınazar etmez ve buna da muvaffak olur. Nimet ve refâh içerisinde vefât eder.

 

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Seretan (Yengeç) ve yıldızı Kamer'dir. Düşmanları ve hasetçileri çok olur. Düşmanlarından ekserisi kadınlardır.Ekmeğini her yiyen, ona fenalık etmeye çalışır. Sırrını kadınlara haber verdiğinden biri tarafından sihir yapılması tehlikesi ve bir kadının onu zevcinden ayırması ihtimâli vardır. Kadınlar meyânında talii yoktur. Gerek kadın ve gerek erkek dost, arkadaş ve şerik olmak üzere talii Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi nâri (Ateş) olanlar münasiptir. Talii Seretan (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi mâi (Su) olanlardan sakınmalıdır. Eğer kanı galeyan ederse bahar, yaz veya sonbahar mevsimlerinde kan aldırmak lazımdır.

 

Hayırlı günü perşembe olup hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık, ölümüne sebep olur. Yeni ay gördüğü vakit bir erkek yüzüne bakarsa o ay kendisine mübarek olur. Hayırlı madeni altın ve yaldızlı gümüş, taşı da yakut ve kırmızı akiktir. Hayvandan kır ve doru erkek at, elbiseden keten ve ipek, renklerden limon ve safran sarısı en muvafık ve münasiptir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...