Jump to content
Sign in to follow this  
кυвiŁαу

KPSS Vatandaşlık Notları

Recommended Posts

-Bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına bakanlar kurulu karar verir.

 

-Anayasa mahkemesi üyeleri 12 asıl, 5 yedek üyeden oluşmaktadır.

 

-TBMM Bütçe Komisyonu üye sayısı 40 kişidir.

 

-Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını anayasa mahkemesi seçer.

 

-Cumhurbaşkanı yurtdışında iken yerine TBMM başkanı vekalet eder.

 

-1982 Anayasa'sında yapılan MGK'ya başbakan yardımcılarının dahil edilmesi değişikliği 2001 yılında yapılmıştır.

 

-Anayasamahkemesi başkanı 2 defa seçilemez.

 

-Beden terbiyesi ve spor genel müdürlüğünün tüzel kişiliği vardır.

 

-Anayasa Mahkemesi emniyet genel müdürünü yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip değildir.

 

-Tüzükleri incelemekten danıştay sorumludur.

 

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

 

-Belediyeler müşterek kararname ile kurulur.

 

-İl Özel İdaresinin bütçesini vali hazırlar.

 

-Yerel yönetimler arasındaki birlikler bakanlar kurulu kararı ile kurulur.

 

-Kamu denetçisi 4 yıllığına seçilir.

 

-Anayasa mahkemesine TBMM 3 üye atar.

 

-Cumhurbaşkanının anayasa mahkemesine götürülmesi için TBMM'de gerekli çoğunluk 3/4'tür.

 

-Belediyebaşkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi İç işleri bakanına aittir.

 

-Referandum 60 gün içinde tamamlanır.

 

-HSYK kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından 60 gün önce yapılır.

 

-Yasama faaliyetlerinin denetimi anayasa mahkemesi tarafından yapılır.

 

-Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliğinin bir organıdır.

 

-YSK üyeleri 11 kişiden oluşur.

 

-Yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurula aittir.

 

-Halk oylamasına sunulan ilk anayasa 1961 anayasasıdır.

 

-HSYK'nın üye sayısı 22 / 11.

 

-Anayasa mahkemesi başkanı 4 yılda bir seçilir.

 

-İl Genel Meclisinin feshine danıştay karar verir.

 

-Herhangi bir sebepten boşalan bakanlığa 15 gün içinde yeni bakan atanması gerekir.

 

-Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimi edimdir.

 

-Siyasi haklar kamu hükmünde kararname ile düzenlenemez.

 

-Anayasa mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar.

 

-Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte kalan yazılı hukuk kurallarına Mevzu Hukuk denir.

 

-Yeni bir il kurulması kanunla olur.

-Valiyi İl Genel Meclisi ve Encümeni denetler.

 

-Milli Güvenlik Kurulu gündemini cumhurbaşkanı düzenler.

 

-Milli Egemenlik ilkesi ilk kez 1921 anayasasında yer almıştır.

 

-Yargıdan söz etmeyen tek anayasamız 1921 anayasasıdır.

 

-1961 anayasasında 71-73 değişikliğiyle kurulan devlet güvenlik mahkemeleri 2004'te kaldırılmıştır.

 

-Siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili dava, yargıtay cumhuriyet başsavcısı tarafından açılır.

 

-Vekalet süresi 15 günü geçemez.

 

-Türkiye ve dünya bankası ile görüşmeler dış işleri bakanlığı müsteşarı tarafından yapılır. Konu dış borçlar ise hazine müsteşarı ile yapılır.

 

-Pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hüküm bulunmaması halinde hukuku boşluğu doğar.

 

-Cumhurbaşkanı yargıtay genel kurulan üye atayamaz.

 

-Hukuk kurallarını sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en büyük özellik, maddi yaptırım ile desteklenmesidir.

 

-Vergi Hukukunun İlkeleri: Vergide genellik, vergide kanunilik, vergide adalet.

-Ticaret Hukukunun Yapısına giren dallar: : Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku.

-Hakimin hukuki anlaşmazlıkları çözerken başvuracağı kaynaklar sırasıyla: Kanun, Örf ve adet, Yargısal kararlar.

 

-Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetim ilk kez 1961 anayasası ile kabul edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş tarihi)

 

-Kişi hiçbir sebeple düşünce kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz.

 

-Danışma meclisi, 1982 anayasasını yapan meclisin sivil kanadıdır.

 

-2010 yılında memurlara toplu sözleşme yapma hakkı verildi. Uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulur.

 

-2001 yılından itibaren genel sınırlama nedenleri kaldırıldı.

 

-Kamu Denetçiliği Kurumu, 1982 anayasasında yapılan 2010 değişikliğe ile girmiştir.

 

-Oy kullanamayan kişiler: Er ve erbaşlar, kasti suç mahkumları, sezginlik sahibi olmayanlar, Türk vatandaşı olmayanlar ve askeri öğrenciler oy kullanamaz.

 

-Seçimlerin yenilenmesi parlamento kararıdır.

 

-TBMM'nin nitelikli çoğunlukla aldığı kararlar: Anayasa hükümlerinin değiştirilmesi, genel veya özel af, cumhurbaşkanının seçilmesi, meclis başkanı seçilmesi, bir bakanın yüce divana sevki, gensoru sonucunda güven oylaması, cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlanması, güven isteminin reddi, devamsızlık nedeniyle milletvekilinin düşürülmesi.

 

-Milletvekillerinin 6 ayı aşmamak kaydıyla geçici görevleri kabul etmeleri TBMM kararına bağlıdır.

 

-Milletvekilleri kamu görevi üstlenemez.

 

-Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili son düzenleme 2007 yılında yapılmıştır.

 

-Sosyal ve Ekonomik Haklar olağan kanun hükmünde kararname ile düzenlenir.

 

-Kanunların anayasaya aykırılığı konusunda başbakan iptal davası açamaz.

 

-Adli yargının üst derece mahkemesi yargıtay, idari yargının üst derece mahkemesi danıştaydır.

 

-Yüksek Mahkemeler: Anayasa Mahkemesi, yargıtay, askeri yargıtay, danıştay, ayim, uyuşmazlık mahkemesi.

 

-Milletvekilleri yüce divanda yargılanamaz.

 

-İdari vesaret ve hiyeraşi, idarenin bütünlüğünün bir sonucudur.

 

-Siyasi partilerin kapatılma davalarını, Yargıtay cumhuriyet başsavcısı açar.

 

-HSYK'ya sayıştay üye seçemez.

 

-Sayıştay mali denetimlerini TBMM adına yapar.

 

-Cumhurbaşkanı, başkomutanlığı temsil eder.

 

-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarını Bakanlar kurulu dikkate alır.

 

-Üniversite kurulması kanunla gerçekleşir.

 

-Gensoru, genel görüşme ve meclis araştırması en az 20 milletvekilinin talebiyle olur.

 

-Askeri hizmete ilişkin idari uyuşmazlıklardan doğan sorunlara, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bakar.

 

-Süreklilik arz etmeyen tek kanun bütçe kanunudur.

 

-Siyasi kararları almakta giderici önlemler (rasyonelleştirilmiş parlamenterilzm) 1982 anayasasında yer almıştır.

 

-Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ilk kez 1982 anayasasında yer almıştır.

 

-Nüfusa düşülecek ölüm kaydı, mahallinin en büyük mülkiye alimi vasıtasıyla yapılabilir.

 

-Meclis soruşturması için en az 55 milletvekili gerekir.

 

-OHAL ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.

 

-Devlet memurları beş yılda bir mal bildiriminde bulunurlar.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...