Jump to content
Sign in to follow this  
Olcix

Vîşnu’nun Avatar’ları

Recommended Posts

Yaygın Hindu inançlarına göre Vişnu yeryüzüne toplam 10 kez avatarlaşarak inecektir. Bunlardan ilk dokuzu gerçekleşmiş, sonuncu avatar bedeni olacak Kalkin henüz gelmemiştir.

 

 

 

 

Hint Mitolojisi denibilecek denli etkileşim almış Güney ve Doğu Asya mitolojisinde, pek çok tanrı boy göstermektedir. Her ne kadar binlerce tanrı adı sayılsa da aslında bunların pek çoğu Ana Tanrı ve tanrıçaların avatarlarıdır.

Avatar, Hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Sanskritçede ava; aşağı ve tar: iniş anlamına gelir. Avatar busözcüklerin birleşiminden oluşturulmuş tur ve bilgi anlamına gelen veda'nın gökyüzünden yeryüzüne; havadan, ateşten, sudan veya topraktan olana inmesi ve ona dahil olması anlamında kullanılır.

Avatar inanışı, MÖ 1500-1000 yılları arasında yazıya dökülen Vedalara dayanmaktadır. Avatar herhangi bir canlı olabileceği gibi cansız nesneler olabilir. Taş, bitki veya ağaçlar da avatarlaşabilir. Hindu inanışına göre pek çok sayıda avatar bulunmaktadır.

İsvara'nın yaratıcı haline Brahma, koruyucu haline Vişnu ve yok edici haline Şiva adı verilmektedir.

Büyük tanrı Vişnu evrenin koruyucusu olarak bilinir. Evreni üç dev adımıyla ölçmüş ve bu­rayı tanrılarla insanların evi olarak kurmuş­tur. Yardımsever bir tanrıdır. Karısı Şri veya Lakşmi güzelliğiyle ünlü bir şans tanrıçasıdır. İnsan ırkıyla gönüllü olarak ilgilenmesinin bir belirtisi olarak yeryüzüne iner ve fanilerin kötülüklerin tehdidi altın­da bulundukları zamanlarda yeniden doğar. Yeniden doğuşları ya da Avatar’ları evrimsel bir çizgi izler; ba­lıktan sürüngene ve diğer hayvanlara ve ardından cüce Vamana’ya, insana ve en sonunda geleceğin yaratıcısı Kalkin’e kadar uzanır. Avatar’larm sayısı geleneksel olarak ondur ancak farklı metinlerde farklı sayılar­da münferit avatar’lara rastlanmaktadır. Buda seriye diğerlerinden daha geç katılırken yedinci ve sekizin­ci avatar’lar olan Rama ve Krişna, Hint mitolojisinin destanlanmış öyküleri bulunan önemli kahramanlarıdırlar.

Yaygın Hindu inançlarına göre Vişnu yeryüzüne toplam 10 kez avatarlaşarak inecektir. Bunlardan ilk dokuzu gerçekleşmiş, sonuncu avatar bedeni olacak Kalkin henüz gelmemiştir.

Vi%C5%9Fnu%20avatarlar%C4%B1.jpg

On avatar şunlardır:

Matsya.jpg

MATSYA: Vişnu’nun ilk yeniden doğuşu sırasında şeklini aldığı balıktır. Daha büyük bir balık tarafından yenmekten Mam tarafından kurtarılmıştır. Mam büyüyünceye kadar om bakar sonra da okya­nusa bırakır. Bu iyiliğinin karşılığında balık da Manu’yu büyük bir sel felaketinin yaklaşmakta olduğum dair uyanr ve onun bir gemi inşa etmesine, tohumlarla hayvanlan kurtararak dünyayı yeniden nüfuslandırmasım ve gemiyi güvenli bir yere çekmesine yardım eder.

kurma.jpg

KURMA: Kaplumbağa şeklindedir ve kozmik ok­yanusun çalkalanması sırasında Mandara Dağı’nı sırtında taşımıştır. Tanrılar bu iş için dağı kökünden söküp ters çevirince çalkalamanın baş­lamasıyla birlikte dağın zirvesi dünyayı deler. Kurma, tufan esnasında suların altına batmış olan yeryüzünü suyun üzerine çıkartır. Yolculuk sırasında gemiyi batırmak isteyen ifritlerden kurtarır. Vişnu, Kurma olarak ikinci kez dünyaya geldiğinde okyanusun dibine dalarak dağla birlikte dönmeye başlar ve işlemi hızlandırmak için bir pervane görevi üstlenir. Süt okyanusu tereyağına dönüşür ve ölümsüzlük iksiri Amrita’yı dışarı çıkarır.

varaha.jpg

VARAHA: Yaban domuzu şeklindedir. Dünyanın kurtarıcısıdır. Şeytan Hiranyakşa dünyayı kozmik okyanusa atar an­cak Vişnu üçüncü Avatar’ı olan Varaka adındaki domuz olarak gelip okyanusa dalar ve şeytanı öldürür. Daha sonra güzel bir kadın biçimine dönüşmüş olan dünyayı bulur ve dişleriyle taşıyarak suyun üzerine çıkarır. Kurbağanın suyun üzerine çıkardığı yeryüzünü dişleriyle kaldırarak yükselmesini sağlar ve insanlar böylece yükselen karaya çıkar.

narasimha-avatar.jpg

NARAŞİMHA: Yarı aslan, yarı tanrı şeklindedir. Zalim kralı parçalamasıyla sembolleşmiştir. Narasîmha, dördüncü Avatar’dır. Şeytan Hiranyakaşipu’nun ikizi Hiranyakşa, Tanrı lndra’yı tahtından indirmekle tehdit etmekte ve kendisi dünyanın hükümdarı olmak istemektedir. Oğlunun Vişnu’ya tapınma­sına çok sinirlenir ve onu ölüme mahkûm eder. Ancak bunu başaramaz. O öfkeyle Vişnu’nun neden kendisini gösterme­diğini söyleyerek bir sütuna vurur. Sütun yarılır ve içinden Narasimha adında yan insan yan aslan biçiminde bir yara­tık olarak yeniden doğan Vişnu çıkarak Hiranyakaşipu’nun barsaklannı deşer.

VAMANA.jpg

VAMANA: Vişnu bu sefer cüce formuna inerek şeytan kral Bali'yi kandırır. Vamana, evreni, iktidarı ele geçirmek isteyen şeytan Bali’den kurtaran cücedir. Vişnu onun bu ar­zusunun önüne geçmek için beşinci enkarnasyonunda bir cüce olmayı seçer. Bali’den atabileceği en büyük üç adımı atmasını ister. Bali görünüşte çok önemsiz gibi duran bu isteği kolaylıkla yerine getirir ve birden Trivikrama adında bir dev haline gelen Vişnu yeraltını, yeryüzünü ve gökyüzünü üç büyük adımıyla kaplar.

parasurama.jpg

PARAŞURAMA: Baltalı Rama demektir. Vişnu bu kez acımasız ve kan dökücü karakterde gelmiştir. Babasının isteği üzerine iffetsizlik yapan annesini öldürür. Paraşurama bir Brahman olarak doğmuş olmasına rağmen bir savaşçının hayatını yaşamaya yazgılıdır. Kendisine Şiva tarafından verilen kutsal bir balta ile silahlanmıştır. Babasına ettikleri hakaretin intikamın. al­mak için savaşçı bir kastın tüm erkek üyelerini yok etmiş ve dul kadınlarına da Brahmanlarla yatarak yeni ve saf bir savaşçı kastı yaratmalannı emretmiştir. Vişnu’nun altıncı Avatar’ıdir.

rama.jpg

RAMA: Vişnu’nun yedinci Avatar’ıdır. Hint mitolojisindeki en önemli iki avatar formundandır. Rama'nın karısı eşlik erdeminin örneği olarak açıklanan Sita'nın başından geçenler ve kadın erkek sadakati ile manevi olgunluğu anlatılır. Tannlann isteği üzerine Lanka’nın (Sri Lanka adası) zalim hükümdan Ravana’yı yok ettiğine inanılır. Kral Ayodhya’nın oğlu Rama kansı Sita’yı, Şiva’nın bükülmez yayını büküp kırarak kazanır. Rama üvey annesi tarafından on dön yıl boyunca ormanda yaşamaya mahkûm edilmiş ve orada Sita’yla birlikte olmuştur. Pek çok maceradan sonra Ravana’yı öldürür, Sita’yı geri alır, krallığına döner ve bin yıl boyunca hükümdarlığını sürdürür.

krisna%281%29.jpg

KRİŞNA: Vişnu'nun sekizinci avatar’dır ve evreni koruyan tanrıdır. Krişna, Sanskritçe'de siyah anlamına gelmekte olduğundan Krişna resimlerinde siyaha yakın koyu lacivert renkle betimlenir. Annesinin sekizinci çocuğunun kral Kamsa’yı öldüreceğine dair bir kehanet yüzünden do­ğumundan sonra herkesten gizlenir. Krişna sığır çobanlarının ortasında gizlice büyütülür. Aralarında bir dana kılığna girmiş olan Vatsasura’nın da bulunduğu bir dizi şeytanı öldürdükten sonra Kamsa’yı da öldürür. Büyük Kurukşetra savaşında arabıcısının kılığna girerek kahraman Arjuna’ya yardım eder. Matuhura kentinin kötü kralı Kansa'ya karşı durup savaşmak için gelir ve onu yener. Herkesin Veda'yı yani bilgiyi kavrayamayacağından bahseder. İblisin oğlu Devaki'nin oğludur. Devaki, şeytan kral Kansa'nın yarı kardeşidir. Kansa, kardeşinin çocuklarından birisi tarafından öldürüleceği kehanetinde bulunulması üzerine kardeşinin çocuklarından birçoğunu öldürür. Ancak sonunda Krişna da Kansa'yı öldürür.

***

Gautama%20Buddha.jpg

BUDA - Gautama Buddha, Vişnu’nun dokuzuncu Avatan’dır. Buda; uyanmak, kavramak, bilinçlenmek anlamındadır. Bilge kişidir. San Yak San Buda, tam uyanmış demektir. Pratya Buda kendiliğinden uyanan ve bunu açıklamaksızın etrafını iyileştiren kişidir. MS 3. ya da 4. yüz­yıla kadar tanınmamaktadır. İlk metinlerde Vişnu’nun bu Avatar’ını şeytanları Budist dinine döndürmek için kullandığı söylenmekte­dir. Amacı onları tanrılara karşı savaşlarında zayıflatmak veya günahkâr ölümlüleri yanlış yönlendirerek cezalandırılmalarını sağlamak­tır. Ancak daha sonraki metinlerde daha pozi­tif bir neden öne sürülür: Vişnu hayvan kurban etmeyi yürürlükten kaldırmayı istemiştir...

 

***

Kalkin (Kali Kalkin) : Vişnu’nun onuncu ve son avatar’ıdır... Vişnu henüz bu forma inmemiştir. İçinde bulunulan çağ, en son ve en kötü çağ olan Kali çağıdır. Şiva, her kozmik dönem sonunda evreni yok eden ve avatarı bulunmayan güçtür. Sonuncu avatar olan Kali Kalkin geldiğinde Şiva parlayan güneş, kurutan rüzgar ve akan sel olarak dünyayı kendi içine çekecektir. Kali Kalkin bu esnada at başlı insan görünümüyle beyaz bir at üzerinde gelecek ve insanı ve yeryüzünü kurtaracaktır. Dört yüz otuz iki bin yıl sürecek olan şimdiki zamanın (Koli Yuga) sonunda ortaya çıkacaktır.

Kali%20Kalkin.jpg

Hint inanışlarına göre insanlık, şimdiki zamanın son yıllarında, ruhsal ve ahlaki değerlerini kaybedecek ve medeniyetin çöküşüyle karşılaşacaktır. Kalkin’in tanrısal yeniden doğuşu beyaz bir atın üzerinde gerçekleşecek ve dünyadaki kötülükleri silip yok edecek, yeni bir çağ başlatacaktır.

hinduavatars2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...