Jump to content
BORDO

Vallâhu Alâ Kulli Şey’in Kadîr (Allah Gücü Her Şeye Yetendir)

Recommended Posts

vallâhu alâ kulli şey’in kadîr yani Allah'ın gücü her şeye yeter anlamındaki ayetleri ben her gün okuyorum belki sizlerde yararlanmak istersiniz dedim.

 

2/BAKARA-20: Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâelehum meşev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bisem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları heraydınlatmasında onun (ışığında) yürürler. Ve onların üzerlerine karanlıkçökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını dagörmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah, herşeye kâdirdir (herşeyegücü yeter).

 

 

2/BAKARA-106: Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne’ti bihayrin minhâ ev mislihâ e lem ta’lem ennallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Biz bir âyetten neyi neshedersek (kaldırırsak vedeğiştirirsek) veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislinigetiririz. Allah’ın herşeye kaadir olduğunu bilmiyor musun?

 

 

2/BAKARA-109: Vedde kesîrun min ehlil kitâbi levyeruddûnekum min ba’di îmânikum kuffârâ(kuffâran), haseden min indi enfusihimmin ba’di mâ tebeyyene lehumul hakk(hakku), fa’fû vasfehû hattâ ye’tiyallâhu biemrih(emrihî), innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktansonra, nefslerindeki hasetten dolayı, sizi îmânınızdan sonra küfre döndürebilmeyi(fıska düşürmeyi) isterler. Artık, Allah (bu husustaki) emrini getirinceyekadar bağışlayın ve hoşgörün. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.

 

 

2/BAKARA-148: Ve li kullin vichetun huve muvellîhâfestebikûl hayrât(hayrâti), eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîâ(cemîan),innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

(Ümmetlerin) hepsinin döndükleri (yöneldikleri) bir yönüvardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizibiraraya getirir. Muhakkak ki Allah herşeye kaadirdir.

 

 

2/BAKARA-259: Ev kellezî merra alâ karyetin ve hiyehâviyetun alâ urûşihâ, kâle ennâ yuhyî hâzihillâhu ba’de mevtihâ, feemâtehullâhu miete âmin summe beaseh(beasehu), kâle kem lebist(lebiste), kâlelebistu yevme ev ba’da yevm(yevmin), kâle bel lebiste miete âmin fenzur ilâtaâmike ve şerâbike lem yetesenneh, venzur ilâ hımârike ve li nec’aleke âyetenlin nâsi venzur ilâl izâmi keyfe nunşizuhâ summe neksûhâ lahmâ(lahmen), felemmâ tebeyyene lehu, kâle a’lemu ennallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Veya çatıları üzerine çökmüş (altı üstüne gelmiş) birkaryeye uğrayan kimsenin, “Allah bunu (bu kasabayı) ölümünden sonra nasıldiriltecek?” demesi gibi. Bunun üzerine Allah, onu yüz sene öldürdü. Sonra dadiriltti. (Ona) “Ne kadar (ölü bir vaziyette) kaldın?” dedi. (O da): “Bir günveya günün bir kısmı kadar.” dedi. (Allah): “Hayır, yüz yıl kaldın. Haydiyiyecek ve içeceğine bak, bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. (Bu), seniinsanlara bir âyet (canlı bir ibret) kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onlarınasıl inşa ediyoruz (kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz) sonra ona etgiydiriyoruz.“ Böylece (merkep dirilip, eski haline gelince ve herşey) onaaçıkça belli olunca: “Allah’ın, herşeye kaadir olduğunu biliyorum.” dedi.

 

 

2/BAKARA-284: Lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı),ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh(bihillâhu), feyagfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar (herşey) Allah’aaittir. Ve eğer siz nefslerinizde (içinizde) olanı açıklasanız veya onugizleseniz de Allah, sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfireteder, dilediği kimseyi azaplandırır. Ve Allah herşeye kaadirdir.

 

 

3/ÂLİ İMRÂN-26: Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke menteşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu menteşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

De ki: "Mülkün mâliki olan Allah'ım. Mülkü dilediğineverirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın vedilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeyekaadirsin.

 

 

3/ÂLİ İMRÂN-29: Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhuya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı),vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

De ki: Sinelerinizde olanı, gizleseniz veya onu açıklasanızda, Allah onu bilir. Ve (Allah), göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allahherşeye kadîrdir.

 

 

3/ÂLİ İMRÂN-165: E ve lemmâ asâbetkum musîbetun kad asabtummisleyhâ, kultum ennâ hâzâ, kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kullişey’in kadîr(kadîrun).

 

Ve iki mislini (düşmanlarınıza) isabet ettirdiğiniz birmusibet, size isabet ettiği zaman: "Bu nasıl oldu?" dediniz. Deki:"O sizin kendi nefslerinizdendir." Muhakkak ki Allah, her şeyekaadirdir.

 

 

3/ÂLİ İMRÂN-189: Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı),vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve Allah her şeyekaadirdir.

 

 

5/MÂİDE-17: Lekad keferellezîne kâlû innallâhe huvelmesîhubnu meryem(meryeme) kul fe men yemliku minallâhi şey’en in erâde enyuhlikel mesîhabne meryeme ve ummehu ve men fîl ardı cemîa(cemîan) ve lillâhimulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Yahluku mâ yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Andolsun ki “Muhakkak ki Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.”diyenler kâfir olmuşlardır. De ki; “Öyle ise Allah, Meryem oğlu Mesih’i,annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helâk etmek isterse, Allah’dan birşeyi (önlemeye) kimin gücü yeter?” Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunanherşeyin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Allah (c.c.), herşeyekaadirdir.

 

 

5/MÂİDE-19: Yâ ehlel kitâbi kad câekum resûlunâ yubeyyinulekum alâ fetretin min er rusuli en tekûlû mâ câenâ min beşîrin ve lâ nezîrinfe kad câekum beşîrun ve nezîr(nezîru) vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ey Kitap ehli! Resûllerin (peygamberlerin) fetret devrinde(aralarının kesildiği zamanda), sizlere gerçekleri açıklayan Resûl’ümüz(elçimiz) gelmişti. “Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi.” dersiniz diye(dememeniz için). Oysa size "müjdeleyici ve uyarıcı" bir Resûlgelmişti. Allah herşeye kaadirdir.

 

 

5/MÂİDE-40: E lem ta’lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti velardı yuazzibu men yeşâu ve yagfiru limen yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Göklerin ve yerin mülkünün Allah’ın olduğunu bilmiyor musun?Dilediğine azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah herşeye kaadirdir.

 

 

5/MÂİDE-120: Lillâhi mulkus semâvâti vel ardı ve mâfîhin(fîhinne) ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır.Ve O, herşeye kaadirdir.

 

 

6/EN'ÂM-17: Ve in yemseskallâhu bi durrin fe lâ kâşife lehuillâ huve, ve in yemseske bi hayrın fe huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu,O’ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeyekaadirdir.

 

 

16/NAHL-77: Ve lillâhi gaybus semâvâti vel ard(ardı), ve mâemrus sâati illâ ke lemhıl basari ev huve akrabu, innallâhe alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah’a aittir. O saatin(kıyâmetin) emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak kiAllah, herşeye kaadirdir (gücü yetendir).

 

 

22/HACC-6: Zâlike bi ennallâhe huvel hakku ve ennehu yuhyilmevtâ ve ennehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Muhakkak ki Allah, işte O, Hakk’tır. Ve muhakkak ki O,ölüleri diriltir ve muhakkak ki O, herşeye kaadirdir.

 

 

24/NÛR-45: Vallâhu halaka kulle dâbbetin min mâin, fe minhummen yemşî alâ batnihi ve minhum men yemşî alâ ricleyni ve minhum men yemşî alâerbain, yahlukullâhu mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ve Allah, bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmıkarnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerindeyürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.

 

 

29/ANKEBÛT-20: Kul sîrû fîl ardı fanzurû keyfe bedeel halka,summallâhu yunşîun neş’etel âhırat( âhırate), innallâhe alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

"Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasılolduğuna bakın. Sonra Allah, ahiretin yaratılışını inşa edecek(gerçekleştirecek). Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir." de.

 

 

30/RÛM-50: Fanzur ilâ âsâri rahmetillâhi keyfe yuhyil ardaba’de mevtihâ, inne zâlike le muhyîl mevtâ, ve huve alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Öyleyse Allah’ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonraarzı (yeryüzünü) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki (O), ölüleri işte böylegerçekten diriltendir ve O, herşeye kaadirdir.

 

 

33/AHZÂB-27: Ve evresekum ardahum ve diyârahum ve emvâlehumve ardan lem tetaûhâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîran).

 

Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına (ülkelerine),mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah herşeyekaadirdir.

 

 

35/FÂTIR-1: El hamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardıcâilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa, yezîdu fîlhalkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörderkanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah’a aittir. Yaratmadadilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.

 

 

41/FUSSİLET-39: Ve min âyâtihî enneke terel arda hâşiaten feizâ enzelnâ aleyhel mâehtezzet ve rebet, innellezî ahyâhâ le muhyîl mevtâ,innehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ve onun âyetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün.Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona(arza) hayat veren (Allah), elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O,herşeye kaadirdir.

 

 

42/ŞÛRÂ-9: Emittehazû min dûnihî evliyâe, fallâhu huvelvelîyyu ve huve yuhyîl mevtâ ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Yoksa O’ndan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah; O,dosttur. Ve O, ölüleri diriltir. Ve O, herşeye kaadirdir.

 

 

46/AHKÂF-33: E ve lem yerev ennallâhellezî halakas semâvâtivel arda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ, belâinnehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmedilermi? Ve O, onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kaadirdir. Evet,muhakkak ki O, herşeye kaadirdir.

 

 

48/FETİH-21: Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ,ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîren).

 

Ve henüz ulaşamadığınız, Allah’ın kuşatmış olduğu diğer(ganimetler) var. Ve Allah, herşeye kaadirdir.

 

 

57/HADÎD-2: Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî veyumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Semaların ve arzın (yeryüzünün) mülkü O’nundur. Hayatagetirir ve öldürür. Ve O, herşeye kaadirdir.

 

 

59/HAŞR-6: Ve mâ efâ allâhu alâ resûlihî minhum fe mâevceftum aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lâkinnallâhe yusallitu rusulehu alâmen yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

Ve onlardan (onların mallarından), Allah’ın Resûl’üne feyolarak verdiği şey (savaşsız elde edilen ganimet) için, o zaman, onlarınüzerine at ve deve koşturmadınız (savaşmadınız). Ve lâkin Allah, resûllerinidilediklerine musallat eder. Ve Allah, herşeye kaadirdir.

 

 

64/TEGÂBUN-1: Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîlard(ardı), le hul mulku ve le hul hamdu ve huve alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

 

Göklerde ve yerde olan herşey Allah’ı tesbih eder. MülkO’nundur ve hamd O’nadır. Ve O, herşeye Kaadir’dir (gücü yetendir).

 

 

67/MULK-1: Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kullişey’in kadîr(kadîrun).

 

Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O,herşeye kaadirdir.

*******************************************************************

Bismillahirrahmanirrahim...

Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşevfîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâellâhu le zehebe bi sem’ihim veebsârihim innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).: Mâ nensah min âyetin evnunsihâ ne’ti bi hayrin minhâ ev mislihâ e lem ta’lem ennallâhe alâ kullişey’in kadîr(kadîrun).: Vedde kesîrun min ehlil kitâbi lev yeruddûnekum minba’di îmânikum kuffârâ(kuffâran), haseden min indi enfusihim min ba’di mâtebeyyene lehumul hakk(hakku), fa’fû vasfehû hattâ ye’tiyallâhu bi emrih(emrihî),innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).: Ve li kullin vichetun huvemuvellîhâ festebikûl hayrât(hayrâti), eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhucemîâ(cemîan), innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).: Ev kellezî merra alâkaryetin ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ, kâle ennâ yuhyî hâzihillâhu ba’demevtihâ, fe emâtehullâhu miete âmin summe beaseh(beasehu), kâle kemlebist(lebiste), kâle lebistu yevme ev ba’da yevm(yevmin), kâle bel lebistemiete âmin fenzur ilâ taâmike ve şerâbike lem yetesenneh, venzur ilâ hımârikeve li nec’aleke âyeten lin nâsi venzur ilâl izâmi keyfe nunşizuhâ summe neksûhâlahmâ(lahmen), fe lemmâ tebeyyene lehu, kâle a’lemu ennallâhe alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).: Lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve in tubdû mâ fîenfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh(bihillâhu), fe yagfiru limen yeşâu veyuazzibu men yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).: Kulillâhummemâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), vetuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâkulli şey’in kadîr(kadîrun). Kul in tuhfû mâ fî sudûrikum ev tubdûhuya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı),vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : E ve lemmâ asâbetkum musîbetun kadasabtum misleyhâ, kultum ennâ hâzâ, kul huve min indi enfusikum innallâhe alâkulli şey’in kadîr(kadîrun). Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhualâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : Lekad keferellezîne kâlû innallâhe huvelmesîhubnu meryem(meryeme) kul fe men yemliku minallâhi şey’en in erâde enyuhlikel mesîhabne meryeme ve ummehu ve men fîl ardı cemîa(cemîan) ve lillâhimulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Yahluku mâ yeşâu, vallâhu alâ kullişey’in kadîr(kadîrun).: Yâ ehlel kitâbi kad câekum resûlunâ yubeyyinu lekum alâfetretin min er rusuli en tekûlû mâ câenâ min beşîrin ve lâ nezîrin fe kadcâekum beşîrun ve nezîr(nezîru) vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : Elem ta’lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ardı yuazzibu men yeşâu veyagfiru limen yeşâu, vallâhu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : Lillâhi mulkussemâvâti vel ardı ve mâ fîhin(fîhinne) ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).: Ve in yemseskallâhu bi durrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yemseske bihayrın fe huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Ve lillâhi gaybus semâvâti velard(ardı), ve mâ emrus sâati illâ ke lemhıl basari ev huve akrabu, innallâhealâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : Zâlike bi ennallâhe huvel hakku ve ennehuyuhyil mevtâ ve ennehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Vallâhu halaka kulledâbbetin min mâin, fe minhum men yemşî alâ batnihi ve minhum men yemşî alâricleyni ve minhum men yemşî alâ erbain, yahlukullâhu mâ yeşâu, innallâhe alâkulli şey’in kadîr(kadîrun). Kul sîrû fîl ardı fanzurû keyfe bedeel halka,summallâhu yunşîun neş’etel âhırat( âhırate), innallâhe alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun). : Fanzur ilâ âsâri rahmetillâhi keyfe yuhyil arda ba’demevtihâ, inne zâlike le muhyîl mevtâ, ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). :Ve evresekum ardahum ve diyârahum ve emvâlehum ve ardan lem tetaûhâ, vekânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîran). : El hamdu lillâhi fâtırıs semâvâtivel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve rubâa,yezîdu fîl halkı mâ yeşâu, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Ve minâyâtihî enneke terel arda hâşiaten fe izâ enzelnâ aleyhel mâehtezzet ve rebet,innellezî ahyâhâ le muhyîl mevtâ, innehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). :Emittehazû min dûnihî evliyâe, fallâhu huvel velîyyu ve huve yuhyîl mevtâ vehuve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). : E ve lem yerev ennallâhellezî halakassemâvâti vel arda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ,belâ innehu alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kadehâtallâhu bihâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîren). Lehu mulkussemâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumît(yumîtu), ve huve alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun). Ve mâ efâ allâhu alâ resûlihî minhum fe mâ evceftum aleyhi minhaylin ve lâ rikâbin ve lâkinnallâhe yusallitu rusulehu alâ men yeşâu, vallâhualâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîlard(ardı), le hul mulku ve le hul hamdu ve huve alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun). Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’inkadîr(kadîrun).

Edited by BORDO

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...