Jump to content
Sign in to follow this  
denmeh1

7 Sayısının Sırrı.

Recommended Posts

İnsanlar gibi sayıların da karakterlisi karaktersizi, şanslısı, şanssızı, sevileni, sevilmeyeni var galiba. 2 yıl önce iş yerimin bulunduğu apartmanda 13 numaralı daire yoktu. 13 sayısının uğursuzluğu gibi, 7 sayısı da uğur sayısı olarak kabul edilir. İnsanlara "Uğurlu sayınız nedir?" diye sorulduğunda genellikle "7" cevabı alınıyormuş. Peki 7 sayısı neden uğurlu?

 

7, ilkçağ düşünürlerinden beri insanları düşündürmüş bir sayı. Pisagorculara göre 7, tek sayı olarak erkektir ve uğuru temsil eder. Philolaus, 7 için "Her şeyin hâkimi ve lideri, bir tanrı gibi ebedî, metin, hareketsiz, yalnız kendine benzeyen, bütün diğerlerinden farklı olan tanrıça Athena’ya benzer." der. 7 sayısını uğurlu yapan bir başka önemli neden daha vardır. Kurân’a göre Allah, yeri ve göğü 7 günde ve 7 tabaka halinde yarattı. Hac sırasında Kâbe’nin etrafında dolanma, Tavaf ve Safayla Merve tepeleri arasındaki koşu da 7 kere yapılır. Mekke’de belli bir mevkide hacı, 7 kere "Allah-u Ekber!" diye bağırır. Haccın sonunda şeytan, 7 taşla taşlanır.

 

Felsefe ve din açısından olduğu gibi zaman ölçüsü olarak da 7 önemlidir. Çünkü hafta, 7 gündür. Bu açıdan insan yaşamında 7, önemli bir rol oynar. Çocuklar, ortalama 7 ayda süt dişlerini çıkarır, 7 yaşında düşürürler. 2 x 7 yaşında ergenliğe ulaşırlar.

 

Bir inanışa göre, dünyanın görünen ve görünmeyen âlemler arasında ve kozmostaki rakamı 7’dir. 7, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir.

 

7 rakamı, vahiy yoluyla alınan kutsal ayetlerde de sık sık yer alır; hem uhrevî hem de dünyevî alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, Madde ve İnsanla (3 unsur), Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7’dir ve bunlar, Dünya Gelişim Sayısı’nın temelini oluştururlar.

 

Doğa’da, güncel ve sosyal hayatta, insanın varlığında ve hayatta tesadüf ettiğimiz 7’lere bir göz atalım:

[h=3]Doğada 7 Sayısının Geçtiği Yerler[/h] ✔ Gökkuşağı, 7 renktir.

 

✔ Büyük Ayı, 7 yıldızlıdır.

 

✔ Dünyada 7 kıta vardır.

 

✔ Gökyüzü, 7 kattır.

 

✔ En çok tanınan ve bilinen gül çeşidi, “7 Veren Gül”dür.

 

✔ Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi vardır.

 

✔ Rio, Roma ve İstanbul 7, tepe üzerine kurulmuştur.

 

✔ Kızılderililerde 7 mevsim vardır.

 

✔ Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır.

[h=3]Güncel ve Sosyal Hayatta 7 Rakamının Geçtiği Yerler[/h] ✔ Bir Haftada 7 gün vardır.

 

✔ Dünyanın harikalarının sayısı nedense 8 değil 7 dir.

 

✔ Müzikte 7 nota vardır.

 

✔ 7 temel renk vardır.

 

✔ James Bond, 007’dir.

 

✔ Bizim Hürmüz bile 7 kocalıdır.

 

✔ Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır.

 

✔ Atatürk, 7 harftir.

 

7 Âlimler Hikayesi: “7 Âlimler Hikâyesi”, kaynağını Sindbadname’den alan Türkçe masallar derlemesidir. Bir câriyenin iftirasına uğrayan Doğulu bir hükümdarın oğlunun kurtulması için, ülkedeki 7 bilge vezirden her birinin 7 gün boyunca kadınların kurnazlıkları üzerine anlattıkları öykülerden oluşur. Derlemenin adı da bu 7 âlimden gelir.

 

7 Askı: Arapça’da "Muallakatü’s- Seba"…Arap edebiyatında, İslâm öncesinde yazılmış 7 kasideden oluşan derlemedir. Her biri yazarların en iyi yapıtı sayılan bu kasidelerin, Kâbe duvarlarına asıldıkları için bu adla anıldığı sanılır.

 

7 Hafta Savaşı: Avusturya- Prusya Savaşı olarak da bilinir. 1866’da, Avusturya, Bavyera, Saksonya, Hannover ve kimi küçük Alman devletleriyle Prusya arasında 1866’da yapılan ve 7 hafta süren savaştır. Prusya’nın zaferiyle sonuçlanmış, Avusturya’nın Almanya’dan çekilmesine yol açmıştır.

 

7 Yıl Savaşı: Fransız ihtilalinden önce Avrupa’nın bütün büyük devletlerinin katıldığı son büyük savaştır. Savaşın bir cephesinde Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya, öbüründe Prusya, Hannover ve İngiltere yer almıştı.

 

7 Meşaleciler: 7 Meşale adlı edebiyat akımının kurucuları…

 

Yedigün: İstanbul’da yayımlanan haftalık magazin dergisi (15 Mart 1933- 17 Ağustos 1950)

 

7 Gün: Ankara’da yayımlanan haftalık haber ve aktüalite dergisi (1972-1978)

 

7. Sanat: İstanbul’da 24 sayı yayımlanan aylık sinema dergisi.

 

Yeditepe: İstanbul’da 1 Nisan 1950- Haziran 1984 arasında, önce 15 günlük, daha sonra da aylık olarak yayımlanan edebiyat ve sanat dergisi.

 

Yedikır Barajı: Amasya’nın Suluova ilçesinde, Tersekan Çayı üstünde kurulu toprak dolgu barajı…

[h=3]7 İle İlgili Deyişler[/h] 7 Belâ, 7 Canlı, 7 İklim 4 bucak, 7 kat el, 7 mahalle duydu, Yediden Yetmişe, 7 Düvel, 7 Göbek, 7 Delikli Tokmak.

[h=3]İnsanın Varlığında 7 Sayısının Geçtiği Yerler[/h] ✔ İnsanın soyu, 7 göbek öteye gider.

 

✔ İnsanın 7 çakrası vardır.

 

✔ İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği)

 

✔ Çocuklar okula 7 yaşında başlar.

 

✔ 7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır.

[h=3]Dinî Hayatta 7 Sayısının Geçtiği Yerler[/h] 7 Ruh: Eski Mısır’da Güneş Tanrısı’nın 7 ruhlu olduğuna inanılıyordu.

 

7 Bilge: Sümerlerde Ea, “Su Tanrısı” dır. Enki adıyla da bilinir. İnanışa göre Su Tanrısı Ea’nın 7 Bilge Öğrenci’si vardı. Bunlar, yeryüzüne çıkıp insanlara bilgelik ve ilim öğretirlerdi.

 

7 Musalar: Müziği yaratan 7 müzik perisi (Anadolu-Helen mitolojisinde yer alan Musa denilen bu periler türkü çığırır, çalgı çalarlardı.)

 

7 Kurban: M.Ö.278 yıllarında Balkanlar üstünden Anadolu’ya geçerek Ankara yöresine yerleşen Galatlar’ın kurban törenlerinde 7 hayvanı kurban olarak kesmeleri. (Anadolu’da bir işin, bir dileğin yerine gelmesi için 7 koç kurban etme geleneğini de buna bağlayan halkbilimciler var. Örneğin bir yakınım, uzun zamandır bir çocuklarının olmasını arzu ediyordu. Bunun için 7 koç kurban edildi. Çocuk, 7. ayın 7’sinde doğdu ve 7 yıl bir koç kurban edildi.)

 

7 Kamış: Sirinks uzunluklarına göre yan yana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan’ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir, bir efsaneye konu olmuştur. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, "Sirinks" isimli güzel bir periye aşık olur. Pan’dan kaçmak için Sirinks, kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna ve ona olan aşkı için Pan, bu kamışlardan biraz keser ve bugün “Sirinks” ya da “Pan flütü” olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar.

 

7 Engel: Şaman inancına göre Tanrı Ülgen’in katına ulaşmak için geçilmesi gereken 7 engel vardır. Bu engelleri aşmak, insanın inanç bakımından değişik aşamalardan geçmesine, olgunlaşmasına bağlıdır.

 

7 Kişi: (Şaman inancına göre) Tanrı Ülgen’in yeryüzünde, önce, kemikleri kamıştan, etleri topraktan 7 kişi yarattığına inanılır..

 

7 Oğul: Ülgen’in 7 oğlu vardır: Karşıt, Bura-Kan, Yaşıl-Kan, Burça-Kan, Karakuş, Baktı-Kan, Er-Kanım.

 

7 Kulaç: Asya’da yaşayan "Beltir" adlı Türk topluluklarının düzenlediği bir din töreninde 7 kulaç uzunluğunda bir ip kullanılır, buna onların dilinde "çilipağ" denir.

 

7 Gün: Yenisey’de yaşayan Şamanist Türk boylarından Beltirler, ölüleri Müslümanlar gibi yıkarlardı. Ölü toprağa verildikten sonra, ölünün dul kalan karısının saç örgüleri çözülüp dağıtılır ve yarısından aşağısı kesilirdi. Dul kadın, ancak ölünün toprağa verilişinden 7 gün sonra saçlarını örebilirdi.. Ölünün karısı ve çocukları, ölünün toprağa verişinden sonra 7 gün içinde, ölünün ciğerleri rahatsız olmaması için, ciğer yemezlerdi. Ölü toprağa verildikten 7 gün sonra, köy ya da oba halkı toplanıp mezarlığa giderler ve mezarın başında ateş yakarlardı.

 

Çin’in Gan-su eyaletinde Nan- şan dağlarının kuzey kollarında yaşayan Sarı Uygurlar, uzun zamandır Budist sayıldıkları halde defin törenlerinde birçok Şamanlık unsurlarını muhafaza etmişlerdir. Bunlar ölülerini 3 ya da 7 gün evlerinde saklarlar. Bu süre içinde lamaları çağırıp dualar okuturlar.

 

7 Kez Tekrar: Çin kaynakları, 6. yüzyılda Göktürklerin defin törenini şöyle anlatmaktadır: "Ölü bulunan çadırın etrafında at üstünde 7 defa dolaşırlar. Kapının önünde bıçakla yüzlerini kesip ağlarlar. Yüzlerinden kan ve yaş karışık olarak akar. Bu töreni 7 defa tekrar ederler."

 

7 Gün 7 Gece: Gılgamış Destanı’nda Tanrı Enkidu’yu alt etmek için 7 gün 7 gece oyalandırılması… Aynı şekilde Budha dininde “Çıtamani” denen mutluluk incisini bulmak ve insanları mutluluğa kavuşturmak için Budha’nın gizli bir ülkede 7 gün, 7 gece yol gitmesi…

 

7 Melek,7 Gün: Yezidilerin inancına göre 7 imam (peygamber) ve bunların yaratıldığı 7 gün Melek Taus (Pazar), Derdail (Pazartesi), İsrafail, Mikail (Çarşamba), Cevrail (Perşembe), Şamnail, Turail (Cumartesi)…

 

7 Şans Tanrısı: (Şişi- fuku- cin) Japon mitolojisinde iyi talih ve mutlulukla ilişkilendirilen 7 tanrı vardır. Her biri farklı kökenlerden geldiği halde 16 ncı yüzyıldan sonra aynı kümede toplanan bu tanrılar Bişamon, Daikoku, Ebisu, Fukurokucu, Curocin ve Hoteiyle tek tanrıça olan Benten’dir. Halk şarkılarına da konu olan Şişi- fuku, cin resim ve oyunlarda tek tek ya da topluca komik öğelerle betimlenir.

 

Tevrat’a göre Firavun, rüyasında 7 cılız ineğin, 7 semiz ineği yediğini görmüştü.

 

Tevrat ve İncil’de, 7 sayısı yaygın olarak kullanılmıştır. 7 rahip, 7 trompet, 7 kilise, 7mühür, 7 kâse, 7 yıldız, 7 boynuz, 7 başlı canavar, 7 ruh, 7 kollu şamdan çok bilinen örneklerdir.

 

İnanışa göre, Hz. Süleyman’ın tapınağına 7 basamakla çıkılıyordu.

 

Tufanın hazırlıkları 7 gün sürmüştü.

 

Nuh’un, gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak sekizinci gün gemiye dönebilmişti.

 

7 Tur: Eskiden Yahudiler, Kamış Bayramı’nda tapınaklarında toplanır ve kutsal mihrabın etrafında 7 kez dönerlerdi. Museviler de Hamursuz Bayramı’ndan 7 hafta sonra yapılan Gül Bayramı’nda günah adağı olarak 7 kuzuyu kurban etme geleneği vardır.

 

7 Çoban: Musa peygamberin, Firavun’dan kaçarak, gittiği Medyan çölünde yardım ettiği söylenen 7 çoban kız.

 

7 Oğul: Tevrat’a göre Yafes’in 7 oğlu vardır. Bunlardan her biri, bir ulusun atası sayılır.

 

7 Günah: Hıristiyanlık’ta manastır hareketinin başlangıcından bu yana 7 büyük günahtan söz edilir. Bu günahlar şöyle sıralanır: 1)Kibir, 2) Açgözlülük, 3) Şehvet, yani aşırı ve yasaklanmış cinsel istek, 4) Kıskançlık, 5) Oburluk ve genellikle ayyaşlık, 6) Öfke ve 7) Tembellik.

 

Katoliklerde 7 sakrament esastır

 

7 Uyurlar: “Eshâb-ı Kehf” olarak bilinir. Ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü efsanenin kahramanlarıdır. Ortaçağ boyunca Hıristiyan ve İslâm dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma İmparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (M.S. 250) 7 Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağaranın kapısı kapanır. Böylece İmparator Decius’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kurban törenlerine katılmaktan kurtulan 7 Hıristiyan, mûcizevî bir uykuya dalarlar. Doğu Roma İmparatoru 2. Thedosius döneminde (M.S. 408- 450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. 7 asker, yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan sonra ölürler. Bunun üzerine onlar adına kutsal bir mezar yapılır.

 

Batı’da yaygın olan anlatıda Eshâb-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Denis, Serapion ve Konstantinos’tur. Doğu’daki anlatılardaysa bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, Debernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer. Afşin ve Tarsus’ta Eshâb-ı Kehf, Efes’teyse “7 Uyurlar” adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır.

 

7. Gün Adventisleri: 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkan 1000 yıl inancına bağlı Protestan akımı Adventizmin günümüzdeki en büyük koludur.

 

Kurân’ın ilk sûresi Fâtihâ, 7 âyettir.

 

Kainat 7 günde yaratılmıştır.

 

Kabe’nin etrafı, 7 kere tavaf edilir.

 

Mevlevilik’te 7, bilgelik rakamıdır.

 

Mevlevilerde 7 selâm vardır.

 

İslâm dininde 7 mertebe vardır.

 

Müslümanlar Hac sırasında Safa’yla Merve arasında 7 kez gidip-gelirler.

 

Müslümanlar Hac sırasında şeytan taşlamada 7 taş atarlar. Mina’da, bayram günleri 3 gün şeytan taşlanır. Bayramın 1. günü Mina’da, Cemre- i Akabe [büyük Şeytan] denilen yerde 2,5 metreden ya da daha uzaktan Cemre [büyük Şeytan] yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar 7 taş atılır. Bayramın 2. günü, öğle namazından sonra 3 ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hıf’e yakın olandan başlanır. Önce küçük şeytan, sonra orta şeytan ve büyük şeytana 7 taş atılır, toplam 21 taş eder. Bayramın 3. günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi 49 taş olur. [Aynen 2. günkü gibi.] 3. günü güneş batmadan önce, Mina’dan ayrılınır. 4. gün de Mina’da kalıp, sabahtan güneşin batışına kadar dilediği zaman 21 taş daha atmak müstehabdır. [Küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılır.]

 

Kurân’da 7 Gök tabiri, 7 kez geçer. (Bakara Sûresi 29), ( 17. İsra Sûresi 44), ( 23. Muminun Sûresi 86), (41. Fussilet Sûresi 12), ( 65. Talak Sûresi 12), (67. Mülk Sûresi 3), (71. Nuh Sûresi 15). ayetlerde gerçekleşmektedir.

 

7 İmamcılık: Sebiye, “7 İmamcılık” olarak da bilinir. Şiiliğin, imamların sayısını 7’yle sınırlayan koludur. Sebiye izleyicileri zamanla 7 sayısı üzerine kurulu bir öğreti geliştirmişlerdir. Buna göre yeryüzünde her zaman Tanrı’’nın kanıtları (hüccet) vardır. Kanıtlar, konuşan (natık) ve susan (samit) olmak üzere ikiye ayrılır. 7 konuşan kanıt Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Musa, İsa Mesih, Hz. Muhammed ve Muhammed et- Tamm’dır. Her 2 konuşan kanıt arasında da 7’şer susan kanıt vardır. Hz. Muhammed’le Muhammed et- Tamm arasındaki susan kanıtlar, Hz. Aliyle başlayıp Hz. İsmail ile biten 7 imamdır.

[h=3]Kurân-ı Kerîm’de 7 Rakamı[/h] Kurân-ı Kerîm’de kimi rakamlara dikkat çekilmiştir, bunlardan biri de 7 rakamıdır. İnsanlığın amacı bu konudan birtakım anlamlar çıkarmak değil, daha çok Kurân’ın sistematiği üzerine dikkat çekmektir. Bu açıdan baktığımızda, bir haftanın 7 gün olması gibi secde konusunun 7 rakamıyla ilişkili olduğunu görmekteyiz, secde halinde 7 uzvumuz yerle temas halindedir (2 ayak ucu + 2 diz + 2 avuç içi + 1 alın).

 

7 Çift;

 

Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kurân’ı verdik.

 

Bu ayet, 1/Fatiha sûresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumuysa Fatiha’nın 7 ayet oluşudur.

 

7 Gök;

 

Bakara 29: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları 7 gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.

 

Muminun 86: De ki: “7 göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”

 

Fussilet 12: Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.

 

Talak 12: Allah, 7 göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

 

Mülk 3: O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?

 

Nuh 15: Görmüyor musunuz; Allah, 7 göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?

 

Nebe 12: Sizin üstünüze sapasağlam 7 gök bina ettik.

 

7 Gün (Dönüşte 7);

 

Bakara 196: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban (ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hastaysa ya da başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka ya da kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umreyle yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban (ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da 3 gün, döndüğünüzde 7 olmak üzere, bunlara, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, mutlaka cezası pek çetin olandır.

 

7 Gece;

 

Hakka 7: (Allah) Onu, 7 gece ve 8 gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

 

7 Başak;

 

Bakara 261: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.

 

Rüyada 7 (7 Kıtlık Yılı);

 

Yusuf 43: Hükümdar: "Ben (rüyamda) 7 besili inek görüyorum, onları 7 zayıf inek yiyor; bir de 7 yeşil başak ve diğerleriyse kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler, ) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin." dedi.

 

Yusuf 46: (Zindana gidip:) “Yusuf, ey doğru (sözlü insan). 7 besili ineği 7 zayıf (ineğin) yediği ve 7 yeşil başakla diğerleri kuru olan konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar.”

 

Yusuf 47: Dedi ki: “Siz 7 yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.”

 

Bilinmeyen 7;

 

Kehf 22: (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “3’tüler, onların 4.sü köpekleridir.” Ve: “5’tiler, onların 6.sı köpekleridir.” diyecekler. (Bu) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “7’dirler, onların 8.si köpekleridir.” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.

 

7 Deniz;

Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından 7 deniz daha eklenerek (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 

7 Yol;

 

Muminun 17: Andolsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz.

 

7 Kapı;

 

Hicr 44: (Cehennem) Onun 7 kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

 

6+1;

 

A’Raf 54: Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

 

Yunus 3: Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah’tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 

Furkân 59: O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor.

 

Secde 4: Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O’nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

 

Hadid 4: Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.

 

Kuran’da 7. Sûre, el-Araf Süresi’dir. Araf’ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan ve dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kurân’da 7. sûre olan el-Araf’ın 7. âyetine bakalım:

 

“Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.”

 

Burada, tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla Yüce Yaradan’la insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu belirtiliyor. Tüm bu bilginin, 7. sûrenin 7. âyetinde olması, herhalde tesadüf olamaz.

 

NOT: Yed kelimesi, Arapça isimdir. “El”, “Kudret” anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, “Beyaz El” anlamdadır. Hz. Musa’nın parlayan eli, onun ilk mûcizesi, kerameti anlamımdadır. Yedullah kelimesiyse “Tanrı Eli” anlamına gelir.

 

Yahudilik’te bu tradisyonel sayı Menorah’ın (7 Kollu Şamdan) 7 kolunda yankılanır. Kabala’da 7 kollu şamdan Gökyüzünün Yeryüzünü 7 aşamada, 7 ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetim’in 7 ayrı aşamasını anlatır. Eski Ahit’teki ünlü bir “yedi sahne” de aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir: 7 rahip 7 koç boynuzuyla Jericho’nun duvarlarını 7 günde çevirmiştir. 7. günde onlar kenti 7 kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho’nun duvarları düşmüştür. Eski Ahit’te Baalam’ın 7 sunağı, kurban edilecek olan öküz ve koç vardır, Jordan Nehri’nde yıkanan Naaman zamanları, Samson’un sınırlarının sayısı, 7 kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocukla, 7. dağdaki sandıkla ilişkilendirilir, ayrıca güvercin 7 günden sonra gönderilir. 7, Yahudilikte okült zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Yahudi yılında 7 büyük kutsal gün vardır. Mabedin inşâsı 7 yıl sürmüştür, bilgeliğin 7 sütunu vardır. “Yahova’nın sözleri saf sözlerdir, 7 kere saflaştırılmış saf gümüştür.” der. 12. mezmurun yazarı ve bu kelimeler Kabalacılara Kitabı Mukaddesin kelimelerinin daha derin yorumu için ilham kaynağı olur. Bu şekilde sukkotta oturmak için tavsiye edilen 7 gün, yaratılışın 7 günüyle ilgilidir ve Zohar’a göre Kabala’daki 7, alt sefirot İbrahim, İshak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf ve Davut şeklinde tarihsel tezahürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde 7 yıl süren Süleyman Mabedi’nin binası Mabed’e tekabül eden “sefirah binah” (Yüksek Akıl) da içine alan 7 alt sefirot ile meczedilir. Bu alt sefirot’un 7.si (onuncusu dalih) Şekine’dir, buna Sabbath Queen (7. Gün Kraliçesi) denir ve Zohar’ın açıkladığına göre 7. asli güne tekabül eder. Yedinin her içermesi gibi Süleyman’ın Meselleri de Bilgeliğin 7 sütununu över ve Zekeriya Rabb’ın 7 gözünden söz ettiğinde bu imgeyi Tanrı’nın her yerde hazır ve nazır olması ve her şeyi bilmesini anımsatmak için kullanır. (Zekeriya 4:10). 7 İlahi Göz kavramı sanki Tanrı’nın onlar aracılığıyla dünyaya baktığı gözler olan 7 büyük veliyle bağlantılı olarak sonraki dönemde Tasavvufta yeniden ortaya çıkar.

[h=3]Mısır[/h] Mısır’da kader tanrıçaları olarak 7 Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin 7 kavanozu vardır, Ra’nın 7 kızı 7 tunikleri üzerine 7 düğüm atmışlardır, Ra’nın 7 şahini 7 bilgedir, boğayla birlikte 7 inek doğurganlığı temsil eder, ötealemin 7 evi vardır ve bu evlerin 3 kat 7 kadar girişleri vardır. Bu sayı Osiris için kutsaldır. Mısır’da Cennet’e giden 7 yol ve 7 cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılması sonucu elde edilen 14 yer ölümün diyarındadır. Bir geç dönem demotik metinde Osiris yeraltı dünyasının 7 salonunda babasını dolaştırır. Mısır Tradisyonu’nda esiri okyanus Nun’da yüzen Ra’nın kayığında 7 tanrı vardır. Osiris’in, ışığın 7 derecesi denilen 7 basamaklı merdiveni vardır.

[h=3]Hinduizm[/h] Hinduizm’de Brahmanlar’ın 7 Mücevheri ve tufandan önce 7 tanrısı ve onları koruyan 7 bilge adam vardır. 7, Hindistan’da yaygın bir kullanıma sahiptir. 3 ile birlikte Vedalar’da en sık kullanılan sayıdır. Ateş Tanrısı Agni ile ilişkilidir. Ateş arınmanın sembolüdür. Agni’nin 7 eşi, annesi ve kızkardeşi; 7 alevi, ışığı, dili vardır ve ona 7 katlı şarkılar adanır. Güneş tanrısının 7 atı arabasını gökler boyunca çeker. Rigveda, 7 yıldızdan ve tanrıların içeceği olan cennetle bağlantılı olan soma’dan oluşan 7 dereden sözeder. Fırtına ve yağmur tanrısı İndra 7 katlıdır ve dünya 7 kısımdır, mevsimler 7 tanedir ve Cennet’te 7 orman bulunur.

[h=3]Tasavvuf[/h] İslam’da ilk mükemmel sayıdır. 7 gök, 7 iklim, 7 dünya ve deniz, 7 renk, 7 peygamber, kalbin 7 aktif gücü, hali ve 7 durağı vardır. Kabe 7 kez tavaf edilir ve bu Tanrı’nın 7 özelliğini temsil eder. İslam 7 sembolünün önemini pek çok yerde vurgulamıştır; örneğin Kurân’a göre Allah cenneti ve dünyayı 7 katlı yaratmıştır. Kurân 7 anlamlıdır ve namazdaki bir rekat 7 bölümden oluşur. İslam’ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş 7 melek vardır. Mesnevi’de 7 yıldızın 7 aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda 7 makam ya da 7 vadi, dünyanın pek çok yerindeki mistik tradisyonlarda yaygındır. 7, manevi 3 ve maddi dördün ideal bir birleşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir. Salik’i en son amacına ulaştırmak için gereken 7 aşama, cehennemin 7 kapısı vardır. O kapıların her birini tek tek açmak gerekir. Geç dönem Sufilik, ezoteristlerin ruhsal güçlerini üstünde yoğunlaştırdıkları bedenin 7 hassas noktasından söz eder, bunlar Hint ezoterizmindeki 7 çakrayla paraleldir. Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı’nın Adem’den Muhammed’e kadar kendini 7 büyük peygamberde dışa vuran 7 temel niteliğiyle iş görür. 7, Sufilerin özellikle önem verdiği bir sayıdır. Göksel küreler “yedi değirmen” ve büyük ayı takımyıldızı “7 taht” olarak bilinir. Türk tradisyonlarında Uygurların 7 kutsal kenti vardır. İstanbul 7 tepelidir. Altaylarda tahtı yıldızlarda olan Ülgen’in 7 oğlu vardır. Kuzey Asya’da insanın 7 canının olduğu kabul edilir. Ayrıca 7 başlı ejder sembolü de Türk tradisyonlarında rastlanan bir semboldür. Sibirya ve Yakut Şamanizmi’ne göre dünya dağı 7 katlıdır. Gökler ve yer 7 katlıdır. Tufan ve tufanda kullanılan gemi de 7 sembolüyle ilişkilendirilir. Örneğin Tevrat’ta gemiye her saf hayvan türünden yedişer tane alınır. Gemi 7. ayın 7. günü Ararat Dağı’nın tepesine ulaşır. Nuh’un Gemisi 7 bölmelidir. Kalde ve Hint Tradisyonları tufanın 7 gün sürdüğünü belirtir.

[h=3]Mitraizm[/h] 7, Mitraizm kültünde de önemli bir role sahip olmuştur. Mitras bir İran güneş tanrısıdır. Mitraizm Gizemleri’nde ruh, 7 gezegenin yeraldığı gök yoluyla ilahi var oluşa yükselmiş düşüncedir. Bu yükseliş, sembolik olarak her usta olacak kişinin geçmesi gereken 7 kapıyla temsil edilir, arınmanın da sembolüdür, her kapıda giysinin bir parçasını bırakmak dünyevi niteliklerden art arda kurtulmayı sembolize eder. Bu sembolizmin kökenleri İştar’ın yeraltı dünyasına gittiğinde 7 kapının her birinde bir giysiyi bıraktığı eski Babil’e kadar uzanır. 7 kat aşağı inerek, 7 katı yukarı çıkılır. İnsanın kendi iç varlığında yaptığı 7 aşamalı derinleşmenin sembolüdür ve herkes bu inişi ve sonra da çıkışı yaşayarak yükselir. Mitras Gizemleri’nde ustalar en sonunda çırılçıplak ve bütün maddi sıfatlardan kurtulmuş, ruhsal dünyada yeniden doğmaya hazır olarak sekizinci kapıya, Işık Kapısı’na ulaşırlar. Bu kültle bağlantılı olan kefaret ve arınma ayinleri ayın 7., 14., 21. ve 28. günleri düzenlenirdi. İnsanın yıldızlı göksel kürelere yükselişine ilişkin eski görüşleri gibi, Mitras kültüne kabulün 7 derecesi de Hıristiyan 7 katlı araf kavrayışı temelinde biçimlenmiştir; fakat daha da önemlisi bunlar genel olarak kabul edilmiş olan gizemli yoldaki 7 basamak kavramının habercisidirler. Sibirya Şamanları’nda da benzer bir sembolizm bulunmaktadır. Şaman ayinlerinin dayandığı kozmik kutupta 7 kesik vardır ve Samoyed Şamanı görevini üstlenmeden önce 7 gün 7 gece bilinçsizce yatar.

[h=3]Zerdüştlük[/h] Eski Pers’in dinî olan Parsilik’teki 7 ölümsüz aziz, yüksek ruhlar (Amesha Spentas) olarak adlandırılırlar; bunlar iyi niyet, yüksek adalet, özlem duyulan Tanrı’nın Krallığı, alçakgönüllülük, mükemmel sağlık, yenilenmiş ölümsüzlük ve şuurlu itaat’tir. Yedinin önemi eski Zerdüştçülük’te açıkça kabul edilmiştir. 6 Amesha Spentas, yani 6 kılavuz ruh, adalet ve iyilik tanrısı Ahura Mazda’nın bütünlemesiyle bir yediliyi oluştururlar. Pers tradisyonuna göre Dünya Dağı’nın tepesinden akan ırmakların ayırdığı 7 alan, ateşin 7 biçimi, Agni’nin 7 Işını vardır.

[h=3]Mayalar[/h] Maya öğretisinde göğün 7. katından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan 7 Ahpu, insan kalbini simgeleyen “yedi” adındaki ilahe ve 7 ışınlı taç vardır. Kolomb öncesi Amerika’da Mayalar göğün 7 katlı olduğuna inanırdı.

[h=3]Sümer-Akad-Babil[/h] Sümero-Semitik tradisyonda haftanın 7 ay bölümü ve günü vardır. Dünyanın 7 bölgesi vardır, gökyüzü ziguratın düzlemleriyle sembolize edilir, hayat ağacının 7 dalı vardır ve bunların her birinin 7 yaprağı, cehennemin 7 kapısı, Tiamat’ın 7 şeytanı ve kendisini yok edecek 7 rüzgarı, 7 mühür, 7 inanç vardır. Sümer ve Akad metinlerinde 7 noktayla simgelenen ve boğa takımyıldızını oluşturan 7 şeytanın olduğu söylenir. 7 basamaklı olan Sümer Kralı Gudea’nın tapınağına 7 göksel kürenin ziyaretçisini anımsatmak için dünyanın 7 bölümünün evi denilirdi.Babil’de yedinin bolluk ve bereket sembolü olduğu düşünülürdü. Eski Babil Ziguratı, basamaklı piramidi 7 katlıydı. Ayrıca eski Babil’de sıcak mevsimlerde 7 burç görülemezdi, yalnızca 5 tanesi ufkun ötesinde görülebilirdi. Bu görülemeyen 7 burcun kötü ilkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle yedinin tehlikeli ya da olumsuz bir sayı olduğu düşünülürdü. İnsanın aydınlatılması gereken 7 karanlık yönünü simgelediği söylenir, Babil’de gezegenlerin sayısı olarak bilinirdi.

[h=3]Dogon-Bambara Gelenekleri[/h] Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre 7, İlahi Kelam’ı ve galaksilerin yaratılmasını sembolize eden temel bir sayıdır. Maya, Dogon ve Bambara tradisyonlarına göre İlahi Kelam’ın telaffuzu yedilidir. 7, insanın ve evrenin rakamı olarak kabul edilir, ayrıca 3 ve 4 sayılarıyla olan bağlantısından dolayı piramit geometrik formuyla ilişkilendirilir.

[h=3]Avrupa[/h] Ortaçağ Avrupası’nda 7 sayısının seriler halinde kullanımı tercih edilirdi: Kutsal Ruh’un 7 armağanı (Gotik çağda Güvercinlerle temsil edilir), 7 erdem, 7 sanat ve bilim, 7 ayin, insanın 7 yaş dönemi, 7 ölümcül günah, İsa’nın duasındaki 7 dilek. 7 kilise, 7 boynuz ve kuzunun gözleri, ejderhanın 7 başı, “7 Mühürle Mühürlü” kitabındaki Tanrı’nın gazabının 7 şişesi vardır. Alman öğretisinde, uyumsuz, sürekli olumsuz konuşan evli kadınlara “yedi şeytan” denir. Bu kullanımın kaynağıysa bir kişinin horoskopunda evlilikle ilişkili olan “7. ev”den kaynaklanıyor olabilir; 7. evin olumsuz yönünün evlilikte çatışmayı içermesi olduğuna inanılırdı.

[h=3]Grek Gelenekleri[/h] Grek öğretisinde Styks Irmağı *******un çevresini 7 kez dolaşır. Orfe ve Apollon’un Liri’nin 7 teli, Pan’ın flütünün 7 deliği, 7 Hesperidler, Pisagor’un 7 müzikal notası (titreşimi), Platon’un kürelerin müziğiyle ilişkilendirdiği 7 göksel Siren vardır. Greko Romen öğretisinde 7 sayısı, lirinin 7 teli olan Apollon için kutsaldı, ayrıca 7 Athena-Minerva ve Ares-Mars için de kutsaldı; Pan’ın 7 piposu vardır, Yunanistan’da 7 Bilge Adam vardır. Pisagor İnisiyasyonu’nda içindeki üçün gökyüzünü, dördün dünyayı temsil ettiği kozmik bir sayıdır, mükemmelliği sembolize eder. Pisagorcular 7’ye dönüm noktası derlerdi. Bu dönüm noktasına gelen kişi, ruhsal olarak kendisiyle karşılaşmak ve mükemmel olana yükselmek ister fakat içindeki diğer 7 noktayla de mücadelesi şarttır. Sonuçta elde edeceği şey mükemmellik olduğu için de bu zorlu mücadeleye isteyerek katılır.

[h=3]Japon Gelenekleri[/h] Japon Tradisyonu’nda 7 tanrı ve inisiyatik törenlerde 7 oktan oluşan köprü olarak geçer. Japonya’da yaygın bir inanca göre 7 tanrı iyi şans getirir. Afrika’daki Pahouin öğretisinde yaratıcının topraktan yaptığı varlığın insana dönüşmesi için suda 7 gün kaldığı inanışı vardır.

[h=3]Ölüm Kültü[/h] 7, ölüm kültünde de özel bir yer tutar. Zuo qi; yani 7 yapmak, ölen kişinin ruhunun kendini yavaş yavaş bu dünyadan ve akrabalarından kopardığı, ölümden sonraki dönemlerdir. Her 7. günde çoğu zaman sutra okuyan Budist rahiplerin eşliğinde kimi kurbanlar adanır ve ayinler düzenlenir. Bu 49 gün sürer; bu sürenin sonunda ölen kişinin ruhu ******* hayatına tamamen geçer. Arda Viraf Name adlı eserinde ruhun öte dünyaya yükselişi betimlenirken Viraf, hedefine ulaşmadan önce 7 gün yolculuk yapar.

[h=3]Astroloji[/h] Astrolojide Semavi felekler “7 değirmen” olarak ve Büyük Ayı takım yıldızı "7 Taht" olarak bilinir. 7 gezegensel felek boyunca yükseliş fikri Eski Astroloji içinde büyük önem taşır ve Zodyak aslında yedili sistem üzerine kurulmuştur. 7 felek kavramı eski astrolojinin temelini oluşturur.

[h=3]Kadim Tıp[/h] 7, eski tıpta da önemliydi. Hipokratik gelenekte, 7 sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Ruh yani insanın içindeki asli yön yani içsel şövalye, 7 başlı ejder olan egosuyla yeterince mücadele edemezse, ölümcül de olabilecek hastalıklarla savaşmak zorunda kalır. Antikite dönemi hekimleri acı verici hastalıkların 7 gün ya da yedinin katı sürdüğünü bilirlerdi. Majik yöntemler kullananların ortaya çıkardığı hastalıklardan kurtulmanın genelde 7 yıl sürdüğü düşünülürdü. On7. Yüzyılda Sir Thomas Brown’a göre her 7 yıl yaşamda bedenin ya da zihnin, bazen her ikisinin de doğasında bir değişiklik yapardı. Arap hekim ve filozof Ibn Tufeyl’in yazdığı bir romanda “yabani bir ortamda tek başına yetişen kahraman 7 yıllık aşamalarla ahlâksal ve ruhsal mükemmelliğe ulaşır” denilmektedir. Sözde Hipokratiklerse şöyle söylerler: “7 sayısı okült güçlerinden dolayı her şeyi varlığa geçirme eğilimindedir. Hayatın eczacısıdır ve bütün değişimlerin kaynağıdır; ayın kendisi de her 7 günde bir biçim değiştirir.

[h=3]7 Başlı Yılan (Ejderha)[/h] 7 başlı yılan, inisiyatik yoldaki 7 zorlu sınavı simgeler. Aynı zamanda cehenneme iniş denilen inisiyatik deneyim sırasında inisiye adayının mücadele etmesi ve yok etmesi gereken karmik tortularını, menfi etkisi, nefsaniyetini simgeler. Bu sembol Türk tradisyonlarında 7 başlı ejder olarak ifade edilmiş, ejderha sembolüyle simgelenmiştir. Doğu Ekollerinde özellikle Tibet ve Çin’de 7 başlı ejderha simgesiyle, iç yolculukta olan kişiye, bu aşamaları geçtikten sonra Işık, Aydınlanma ve İlahi Kelam’a kavuşma, Evrensel Yasalar’la ahenk içinde yürüme müjdelenir. Dejenere olmadan önce eski zamanlarda özellikle Tibet ve Çin’de bu sembolü simgeleyen özel okullarda inisiyeler eğitim görürler, ejderhayı yendikten sonra asıl bilgiyle karşılaşırlardı. Daha sonra bu değerli okullarda, kimi majik etkilere yenik düşerek, 7 başlı ejder sembolü saptırıldı, kişinin kolay yoldan sonsuzluğa açılmasını simgeleyen bir sembole dönüştü. 7 başlı oluş, hem bu mücadelenin zor olduğunu, hem de arınma işleminin 7 planla ilgili olduğunu gösterir. 7 plan, Göksel Yönetimi ve idareyi de simgelediği için ruhun arınmak için geçirmek zorunda olduğu 7 aşama ya da 7 kapıyı simgeler. İnisiyatik arınma yolunda olan kişi bu 7 aşamayı geçtikten sonra sekizinci aşamada, sonsuzluğu fark eder ve nefsiyle olan sınavlarını da verdiği için Işık’la Aydınlanma ve Aydınlatma aşamasına kavuşur, ruhu sükuna erer, fırtınalar ve iç sıkıntılar sona erer.

[h=3]Ezoterizm[/h] 7 sayısı, Yüce Tesir’in 3 âlem olarak yayılmasını ya da 3 âlemde yayılmasını esas alan tradisyonel sistemlere göre, bu tesirin ötealem, süptil alem, seyyal âlem, esiri âlem, ******* gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı alemdeki sembolüdür. Söz konusu tradisyonel sistemlere göre Yüce Tesir’in tezahür etmemiş âlemdeki sembolü üç, aracı âlemdeki sembolü 7, gerçekleşmiş âlemdeki rakamıysa 12’dir. 7 sembolünün tradisyonlardaki ezoterik açılımları şunlardır: 7, ruhsal tekamülün, doğadaki ve evrendeki gelişimin sembolüdür. Kimi tradisyonlarda, bazen dünya gezegeninin ötealem, süptil âlem, seyyal âlem, esiri âlem gibi çeşitli adlarla belirtilen aracı âlemini bir titreşimler hiyerarşisi tarzında belirtmek ve bu titreşim alanlarıyla ilgili bilgileri açıklamak adına kullanılmıştır. Sözkonusu aracı âlem, maddenin farklı düzeylerde titreşen enerjetik alanlarını barındırmaktadır. Bu âlemde dünyanın fiziksel ortamından başlayarak giderek yoğunlukları azalmakta olan esiri maddelerinin, yani madenin titreşim düzeyi giderek yükselen hallerinin sıralanması, farklı tesir ortamlarının bir tür kademeleşmesi bulunmaktadır. Buna kısaca esiri derecelenme, bu ortamlara da 7 plan ya da 7 süptil plan denir.

[h=3]Meo Spritüalizm[/h] Neo Spiritüalizm’de 7 sınavlı, 7 aşamalı eğitim sürecini ve bu aşamalarla ilgili çeşitli bilgileri simgeler. Spiritüalizmdeki bu aşamalar “nefis terbiyesinin 7 aşaması” olarak kabul edilirken bu süreç, Mevlevilikte “yedi selam”, Bektaşilikte “yedi erkân”, Ahilikte “7 ad 7 şart” adlarıyla bilinir. Bu aşamalarda 7 realite ya da 7 şuur halinin açılımı söz konusudur ki ruhsal gelişimin bu 7 kademesinin Sufilik’teki karşılığı kalbin 7 iç zarfına denk düşer. Şuur 7 kademede açılarak, aydınlanma gerçekleşir. Aynı zamanda da yedili sistemler, 7’li diziler halinde oluşan periyodik değişim, tesir ve akımları ifade ettiği için 7 değişimin kaçınılmaz sayısıdır ve 7 sayısıyla sık karşılaşan kişi mükemmelleşmeye giden yolda bu değişim sürecine girmiş ya da girmek üzere demektir. Neo Spiritüalizm’de 7 sayısı Dünya Ruhsal Organizasyonlarının da sayısıdır. İlahi İradeyle gerçekleşen tüm ruhsal ve fiziksel organizasyonlarda 7 sayısıyla sembolize edilir ve matematiksel bir bağ ile tüm organizasyon ağı birbirine bağlıdır.

 

Kısacası; 7 rakamı, dünyanın ve insanın oluşum ve tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Alıntı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...