Jump to content
hacersş

Ne yaparsan yap Allah için yap.

Recommended Posts

Zamanı bize lütfedene yani zamanı, zamanı verene harcamalıyız ki ömür sermayesi boşa geçmesin.

Çok güzel bir dua banada bir zamanlar rüyamda verilmişti. 

Ne yaparsanız yapın herşeyi Allah için yapın. Aldığınız nefes için yapın.

Sağlık huzur afiyetiniz bol olsun

Gün içinde aklınıza geldiğinizde tıkanıp birşey yapamadığınız da zamanlı - zamansız istediğiniz gibi okuyun. İslami şartlara uygun yapabilirsiniz. 

Dileği olanlar sabah veya yatsıdan sonra okuyabilir. 

1 adet Fatiha

1 adet Bakara süresi, 1-5 ayetler

7 adet  Bakara süresi 255_256_257 ayetler

1 adet Amenerresülü okunur

Fatiha Suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

BAKARA 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. Elif lam mim 

2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn 

3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun 

4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun 

5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun 

 

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym 

256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım 

257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun 

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr 

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın 
 

Allahümme aslıh ümmete Muhammed

Allahümmerham Ümmete Muhammed.

Allahümmağfir Ümmete Muhammed.

Ya Rabbi Ümmeti Muhammedi ıslah eyle,

Ümmeti Muhammede yardım et,

Ümmeti Muhammedin günahlarını bağışla

Sevgi ile kalın,

Allah a emanet... 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...