Jump to content
Yaraliasik

Enam Suresi ve Faziletleri

Recommended Posts

Busure aralardaki okunan duaları okumadan baştan sonuna kadar okunsa olurmu bilen arkadaşlar varsa cevap yazabilirmisiniz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enam süresinin bu şekilde ki okunuşu tek bir dilek için okunur iki tarafı keskin kılıç gibidir lütfen Allah'ın hoşuna gitmeyecek dilekler için okumayın ve bu şekilde 7 gün devam edin okumaya... okumaya başlamadan önce mutlaka 2 rekat hacet namazı kılın....

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

1. Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur* sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun

2. Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela* ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun

3. Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard* ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun

4. Ve ma te'tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

5. Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm* fe sevfe ye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

6. E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara* ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe'na mim ba'dihim karnen aharın

7. Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın

8. Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek* ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun

9. Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

10. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

11. Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

12. Kul li mem ma fis semavati vel ard* kul lillah* ketebe ala nefsihir rahmeh* le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun

13. Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar* ve hüves semıul alım... (bu ayet 7 defa tekrar edilir)

14. Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut'ımü ve la yüt'am* kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın

15. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym

16. Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh* ve zalikel fevzül mübın..15 kere

ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirun bil ibad.....ayeti okunucak

 

17. Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır

18. Ve hüvel kahiru fevka ıbadih* ve hüvel hakımül habır...17 ve 18. ayetler 7 ser kere tekrar edilicek.

 

19. Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh* kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihı ve mem belağ* e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra* kul la eşhed* kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun

20. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun

21. Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih* innehu la yüflihuz zalimun

22. Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun

23. Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın

24. Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun

25. Ve minhüm mey yestemiu ileyk* ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra* ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha* hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın

26. Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh* ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

27. Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minın

28. Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl* ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun

29. Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usın

30. Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim* kale e leyse haza bil hakk* kalu bela ve rabbina* kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun

31. Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah* hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim* e la sae ma yezirun

32. Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv* ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun* e fe la ta'kılun

33. Kad na'lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun

34. Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna* ve la mübeddile li kelimatillah* ve le kad caeke min nebeil mürselın

35. Ve in kane kebüra aleyke ı'raduhüm fe inisteta'te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te'tiyehüm bi ayeh* ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın

36. İnnema yestecıbüllezıne yesmeun* vel mevta yeb'asühümüllahü sümme ileyhi yürceun

37. Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih* kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

38. Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm* ma ferratna fil kitabi min şey'in sümme ila rabbihim yuhşerun

39. Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat* mey yeşeillahü yudlilh* ve mey yeşe'yec'alhü ala sıratım müstekıym

40. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted'un* in küntüm sadikıyn

41. Bel iyyahü ted'une fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun

42. Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be'sai ved darrai leallehüm yetedarraun

43. Fe lev la iz caehüm be'süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya'melun

44. Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey'* hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun

45. Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu* vel hamdü lillahi rabbil alemın

46. Kul eraeytüm in ehazellahü sem'aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye'tıküm bih* ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun

47. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun

48. Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın* fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

49. Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun

50. Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek* in ettebiu illa ma yuha ileyy* kul hel yestevil a'ma vel besıyr* e fe la tetefekkerun

51. Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun

52. Ve la tatrudillezıne yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh* ma aleyke min hısabihim min şey'iv ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın

53. Ve kezalike fetenna ba'dahüm bi ba'dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina* e leysellahü bi a'leme biş şakirın

54. Ve iza caekellezıne yü'minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym

55. Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın

56. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillah* kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın

57. Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih* ma ındı ma testa'cilune bih* inil hukmü illa lillah* yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın

58. Kul lev enne ındı ma testa'cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm* vallahü a'lemü biz zalimın

59. Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu* ve ya'lemü ma fil berri vel bahr* ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın

60. Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb'asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma* sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun

 

61. Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah* hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun

62. Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk* e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın 61 ve 62 . ayetler 7 kere tekrar edildikten sonra 15 ve üfevvizu emri illallah innallahe basirun bil ibad okunur.

 

63. Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu tedarruav ve hufyeh* le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın

64. Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun

65. Kul hüvel kadiru ala ey yeb'ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba'daküm be'se ba'd* ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun

66. Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk* kul lestü aleyküm bi vekıl

67. Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta'lemun

68. Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a'rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih* ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimın

69. Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey'iv ve lakin zikra leallehüm yettekun

70. Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy'* ve in ta'dil külle adlil la yü'haz minha* ülaikellezıne übsilu bima kesebu* lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun

71. Kul e ned'u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a'kabina ba'de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed'unehu ilel hüde'tina* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve ümirna li nüslime li rabbil alemın

72. Ve en ekıymüs salate vettekuh* ve hüvellezı ileyhi tuhşerun

 

73. Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk* ve yevme yekulü kün fe yekun* kavlühül hakk* ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur* alimül ğaybi veş şehadeh* ve hüvel hakımül habır.... 73.ayet 7 kere tkrar edilir

 

74. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh* innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın

75. Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının

76. Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba* kale haza rabbı* felemma efele kale la ühıbbül afilın

77. Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı* felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın

78. Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber* felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun

79. İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın

80. Ve haccehu kavmüh* kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan* ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey'a* vesia rabbı külle şey'in ılma* e fe la tetezekkerun

81. Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana* fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn* in küntüm ta'lemun

82. Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun

 

83. Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih* nefeu deracatim men neşa'* inne rabbeke hakımün alım

84. Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub* küllen hedeyna* ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun* ve kezalike neczil muhsinın

85. Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas* küllüm mines salihıyn

86. Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta* ve küllen faddalna alel alemın

87. Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym....83den 87.ayet kadar 5 ayet 7 kere okunur

sonra 15 kere

Rabbena Atina min ledünke rahmetan ve heyyi’lena min emrina reşeda bi hürmeti ha üla-i ve bi hürmeti seyyidina ve nebiyyina ve resulina ve habbina ve Mevlana ve şefi-ina ve nuri ebsarina ve kurrete uyunina muhammedin aleyhis salatü vesselam denir.

88. Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih* ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya'melun

89. Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh* fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun

 

90. Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih* kul la es'elüküm aleyhi ecra* in hüve illa zikra lil alemın....90.ayet 7 defa okunur ve arkasindan

40 kereiyyake nabüdü ve iyyake nestain

40 kere de Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala cemi-il enbiyai vel mürselindenir

 

91. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey'* kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec'alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra* ve ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm* kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel'abun

92. Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha* vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun

93. Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah* ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim* ahricu enfüseküm* elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun

94. Ve le kad ci'tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm* ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka'* le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun

 

95. İnnellahe falikul habbi ven neva* yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy* zalikümüllahü fe enna tü'fekun

96. Falikul ısbah* ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana* zalike takdırul azızil alım.95 ve 96 .ayetler 7 kere tekrar edilir .

 

97. Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr* kad fassalnel ayati li kavmiy ya'lemun

98. Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda'* kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun

99. Ve hüvellezı enzele mines semai maa* fe ahracna bihı nebate külli şey'in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba* veminen nahli min tal'iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a'nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih* ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen'ıh* inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü'minun

100. Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm* sübhanehu ve teala amma yesıfun

101. Bedrıus semavati vel ard* enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh* ve haleka külle şey'* ve hüve bi külli şey'in alım

102. Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu* haliku külli şey'in fa'büduh* ve hüve ala külli şey'iv vekıl

103. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar* ve hüvel latıyfül habır

104. Kad caeküm besairu mir rabbiküm* fe men ebsara fe li nefsih* ve men amiye fe aleyha* ve ma ene aleyküm bi hafıyz

105. Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun

106. İttebı' ma uhıye ileyke mir rabbik* la ilahe illa hu* ve a'rıd anil müşrikın

107. Ve lev şaellahü ma eşraku* ve ma cealnake aleyhim hafıyza* ve ma ente aleyhim bi vekıl

108. Ve la tesübbüllezıne yed'une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm* kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya'melun

109. Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü'minünne biha* kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş'ıruküm enneha iza caet la yü'minun

110. Ve nükallibü ef'idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü'minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya'mehun

111. Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey'in kubülem ma kanu li yü'minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun

112. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba'duhüm illa ba'dın zuhrufel kavli ğurura* ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

113. Ve li tesğa ileyhi ef'idetüllezıne la yü'minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun

114. E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala* vellezıne ateynahümül kitabe ya'lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın

 

115. Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla* la mübeddile li kelimatih* ve hüves semıul alım115.ayet 7 kere okunur

 

116. Ve in tütı'eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah* iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun

117. İnne rabbeke hüve a'lemü mey yedıllü an sebılil* ve hüve a'lemü bil mühtedın

118. Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü'minın

119. Ve maleküm ella te'külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh* ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm* inne rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedın

120. Ve zeru zahiral ismi ve batıneh* innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun

121. Ve la te'külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk* ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm* ve in eta'tümuhüm inneküm le müşrikun

122. E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha* kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya'melun

123. Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha* ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş'urun

 

124. Ve iza caethüm ayetün kalu len nü'mine hatta nü'ta misle ma utiye rusülüllah

İlahi menillezi de-ake felem tücibhü ve menillezis teane bike felemtuinhü ve menillezis tecareke bike felem tücrhü ve menillezis tecareke felem tücirhü ve menillezi tevekkele aleyke felem tekfihü ve menillezis teğase bike felem tuğishü ve menillezi sele ke felem tu’tihü va gavsah va gavsah va gavsah esteğis ağisna ya gayasel müsteğisin vakzı haceti vakzı havaicene ve havaicis sailin bi hakkı hürmeti kuranel azim ve bi hurmeti resulükel kerim ilahena ifal bina ma ente ehlühü vela tefal bina ma nahnü ehlühü inneke ehlüt takva ve ehlül mağfireti ve ene ehlüz zünubi ve hataya vağfir lena birahmetike ya erhamerrahimin

 

* Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh* seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun..7 kere okunur.Sonrasinda 15 kere

Ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirün bil ibad okunur

 

125. Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam* ve mey yürid ey yüdılehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adü fis sema'* kezalike yec'alüllahür ricse alellezıne la yü'minun

126. Ve haza sıratu rabbike müstekıyma* kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun

127. Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya'melun

 

128. Ve yevme yahşurühüm cemıa* ya ma'şeral cinni kadisteksertüm minel ins* ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi ba'dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena* kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah* inne rabbeke hakımün alım.128.ayet 7 kere tekrar edilir...

 

129. Ve kezalike nüvellı ba'daz zalimıne ba'dam bima kanu yeksibun

130. Ya ma'şeral cinni vel insi e lem ye'tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza* kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın

131. Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun

132. Ve li küllin deracatüm mimma amilu* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya'melun

133. Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh* iy yeşa' yüzhibküm ve yestahlif mim ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın

134. İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu'cizın

135. Kul ve kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil* fe sevfe ta'lemune men tekunü lehu akıbetüd dar* innehu la yüflihuz zalimun

136. Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za'mihim ve haza li şürakaina* fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah* ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim* sae ma yahkümun

137. Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm* ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

 

138. Ve kalu hazihı en'amüv ve harsün hıcr* la yat'amüha illa men neşaü bi za'mihim ve en'amün hurrimet zuhuruha ve en'amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh* seyeczıhim bima kanu yefterun 138.ayet 7 kere tekrar edilir.

 

139. Ve kalu ma fı butuni hazihil en'ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina* ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka'* seyeczıhim vasfehüm* innehu hakımün alım

140. Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah* kad dallu ve ma kanu mühtedın

141. Ve hüvellezı enşee cennatim ma'ruşativ ve ğayra ma'ruşativ ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih* külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu* innehu la yühıbbül müsrifın

142. Ve minel en'ami hamuletev ve ferşa* külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın

143. Semaniyete ezvac* mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn* nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn

144. Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn* em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza* fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm* innellahe la yehdil kavmez zalimın

 

145. Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat'amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym 145.ayet 7 kere tekrar edilir.

 

146. Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür* ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm* zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun

147. Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah* ve la yüraddü be'sühu anil kavmil mücrimın

148. Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey'* kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be'sena* kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena* in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun

149. Kul fe lillahil huccetül baliğah* fe lev şae le hedaküm ecmeıyn

150. Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza* fe in şehidu fe la teşhed meahüm* ve la tettebı' ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü'minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya'dilun

151. Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey'a* ve bil valideyni ıhsana* ve la taktülu evladeküm min imlak* nahnü nerzükuküm ve iyyahüm* ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan* ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk* zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta'kılun

152. Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh* ve evfül keyle vel mizane bil kıst* la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve iza kultüm fa'dilu ve lev kane za kurba* ve bi ahdillahi evfu* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun

153. Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh* ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun

154. Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü'minun

155. Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun

156. En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın

157. Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm* fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh* fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha* seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun

158. Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik* yevme ye'tı ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra* kulintezıru inna müntezırun

159. İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey'* innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun

160. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha* ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun

161. Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym* dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

162. Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın

163. La şerıke leh* ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın

164. Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey'* ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha* ve la teziru vaziratüv vizra uhra* sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun

 

165. Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba'daküm fevka ba'dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm* inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym.165.ayet 7 kere tekrar edilir.....sonra 3defa

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya serial hisab ya şeddel ikab ya gafur ya rahim ya halika küllü şeyin ya fatires semavati vel ard.veya falikal habbi ven neva ya falikal ısbah ya baisel ervah ya zel cudi ves simah ya müfettihal ebvab ya müsebbibel esbab ya müsehhiles sıab ya müdevvirel felikid devvar ya mukallibel kulubi vel ebsar ya rafias seyyiat ya kafiyel muhimmat ya mu’tiyel mesulat ya samial asvat ya kaziyel hacat ya mücibed daavat ya mukilel asurat ya muhyilemvat ya nurel ardi ves semavat ya hayyü ya kayyum ya malikel mülk ya zelcelali vel ikram birahmetike ya erhamerrahimin vakzı haceti fi hazihis saati ve hacati cemil mü’minine vel mü’minat Allahümme inni eselüke min mucibatı rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimeti min külli berrin ves selameti min külli fücurin vel ismeti min küll, senbin. Allahümme tedu li senben ila gafertehu vela hemen illa ferectehı vela marasan illa şefeytühü vela deynen illa kazeytühü vela retkan illa fetaktahu vela fasiden illa aslahtehu vela ahcetimin havaicüd dünya vel ahreti illa kazaytena ya vasial mağfireti ya vasial mağfireti ya vasial mağfireti ığfirli bifadlike ve keremike ya erhamerrahimin …

15 kere

Ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirün bil ibad fe vekahüllahü seyyiati ma mekerü ve haka bi ali fir avne suül azab ennaru yuradune aleyha güdüvven ve aşiyya...

15 kere :

Rabena Atina min ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina reşide Allahümme bicahi sahibül vesileti seyyidina ve nebiyyina ve şefiina ve habibina ve hamina ve nuri ehsarina ve kurr ete uyunina muhammedin akzi haceti ve hassil müradi deyip secdeye var ve secdede rabbime siginarak istekleirni dileklerini dile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bendekisen 16.ayet 15 kere değil yazılan okunucak dimi.birde tek bir dilek içinmi.
evet canım ayetin sonunda renkli yazılan yeri 15 defa okuyacaksın ve tek dilek için okunacak 7 gün devam edilecek..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enam süresinin bu şekilde ki okunuşu tek bir dilek için okunur iki tarafı keskin kılıç gibidir lütfen Allah'ın hoşuna gitmeyecek dilekler için okumayın ve bu şekilde 7 gün devam edin okumaya... okumaya başlamadan önce mutlaka 2 rekat hacet namazı kılın....

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

1. Elhamdü lillahillezı halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur* sümmellezıne keferu bi rabbihim ya'dilun

2. Hüvellezı halekaküm min tıynin sümme kada ecela* ve ecelüm müsemmen ındehu sümme entüm temterun

3. Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard* ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun

4. Ve ma te'tıhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

5. Fe kad kezzebu bil hakkı lemma caehüm* fe sevfe ye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

6. E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdı ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara* ve cealnel enhara tecrı min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe'na mim ba'dihim karnen aharın

7. Ve lev nezzelna aleyke kitaben fı kırtasin fe lemessuhü bi eydıhim le kalellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın

8. Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek* ve lev enzelna melekel lekudıyel emru sümme la yünzarun

9. Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

10. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

11. Kul sıru fil erdı sümmenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

12. Kul li mem ma fis semavati vel ard* kul lillah* ketebe ala nefsihir rahmeh* le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun

13. Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar* ve hüves semıul alım... (bu ayet 7 defa tekrar edilir)

14. Kul e ğayrallahi ettehıü veliyyen fatıris semavati vel erdı ve hüve yut'ımü ve la yüt'am* kul innı ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikın

15. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym

16. Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh* ve zalikel fevzül mübın..

15 kere

ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirun bil ibad.....ayeti okunucak

 

17 ve 18. ayetler 7 ser kere tekrar edilicek.

17. Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır

18. Ve hüvel kahiru fevka ıbadih* ve hüvel hakımül habır...

 

19. Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh* kulillahü şehıdüm beynı ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihı ve mem belağ* e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra* kul la eşhed* kul innema hüve ilahüv vahıdüv ve innenı berıüm mimma tüşrikun

20. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm* ellezıne hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun

21. Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih* innehu la yüflihuz zalimun

22. Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü lillezıne eşraku eyne şürakaükümüllezıne küntüm tez'umun

23. Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikın

24. Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun

25. Ve minhüm mey yestemiu ileyk* ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra* ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha* hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezıne keferu in haza illa esatıyrul evvelın

26. Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh* ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

27. Ve lev tera iz vükıfu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minın

28. Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl* ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun

29. Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usın

30. Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim* kale e leyse haza bil hakk* kalu bela ve rabbina* kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun

31. Kad hasirallezıne kezzebu bi likaillah* hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fıha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim* e la sae ma yezirun

32. Ve mel hayatüd dünya illa leıbüv ve lehv* ve leddarul ahıratü hayrul lillezıne yettekun* e fe la ta'kılun

33. Kad na'lemü innehu le yahzünükellezı yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimıne bi ayatillahi yechadun

34. Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna* ve la mübeddile li kelimatillah* ve le kad caeke min nebeil mürselın

35. Ve in kane kebüra aleyke ı'raduhüm fe inisteta'te en tebteğıye nefekan fil erdı ev süllemen fis semai fe te'tiyehüm bi ayeh* ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilın

36. İnnema yestecıbüllezıne yesmeun* vel mevta yeb'asühümüllahü sümme ileyhi yürceun

37. Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih* kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

38. Ve ma min dabbetin fil erdı ve la tairiy yetıyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm* ma ferratna fil kitabi min şey'in sümme ila rabbihim yuhşerun

39. Vellezıne kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat* mey yeşeillahü yudlilh* ve mey yeşe'yec'alhü ala sıratım müstekıym

40. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted'un* in küntüm sadikıyn

41. Bel iyyahü ted'une fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun

42. Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be'sai ved darrai leallehüm yetedarraun

43. Fe lev la iz caehüm be'süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya'melun

44. Felemma nesu ma zükkiru bihı fetahna aleyhim ebvabe külli şey'* hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun

45. Fe kutıa dabirul kavmillezıne zalemu* vel hamdü lillahi rabbil alemın

46. Kul eraeytüm in ehazellahü sem'aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye'tıküm bih* ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun

47. Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun

48. Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve münzirın* fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

49. Vellezıne kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun

50. Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek* in ettebiu illa ma yuha ileyy* kul hel yestevil a'ma vel besıyr* e fe la tetefekkerun

51. Ve enzir bihillezıne yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihı veliyyüv ve la şefıul leallehüm yettekun

52. Ve la tatrudillezıne yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vecheh* ma aleyke min hısabihim min şey'iv ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimın

53. Ve kezalike fetenna ba'dahüm bi ba'dıl li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina* e leysellahü bi a'leme biş şakirın

54. Ve iza caekellezıne yü'minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihı ve asleha fe ennehu ğafurur rahıym

55. Ve kezalike nüfessılül ayati ve li testebıne sebılül mücrimın

56. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillah* kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedın

57. Kul innı ala beyyinetim mir rabbı ve kezzebtüm bih* ma ındı ma testa'cilune bih* inil hukmü illa lillah* yekussul hakka ve hüve hayrul fasılın

58. Kul lev enne ındı ma testa'cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm* vallahü a'lemü biz zalimın

59. Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu* ve ya'lemü ma fil berri vel bahr* ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın

60. Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb'asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma* sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun

 

61 ve 62 . ayetler 7 kere tekrar edilecek

61. Ve hüvel kahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah* hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun

62. Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk* e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibın

 

15 defa: üfevvizu emri illallah innallahe basirun bil ibad okunur.

 

63. Kul mey yüneccıküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu tedarruav ve hufyeh* le in encana min hazihı le nekunenne mineş şakirın

64. Kulillahü yüneccıküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun

65. Kul hüvel kadiru ala ey yeb'ase aleyküm azabem min fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzıka ba'daküm be'se ba'd* ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun

66. Ve kezzebe bihı kavmüke ve hüvel hakk* kul lestü aleyküm bi vekıl

67. Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta'lemun

68. Ve iza raeytellezıne yehudune fı ayatina fe a'rıd anhüm hatta yehudu fı hadısin ğayrih* ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimın

69. Ve ma alellezıne yettekune min hısabihim min şey'iv ve lakin zikra leallehüm yettekun

70. Ve zerillezınettehazu dınehüm leıbev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihı en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy'* ve in ta'dil külle adlil la yü'haz minha* ülaikellezıne übsilu bima kesebu* lehüm şerabüm min hamımiv ve azabün elımüm bima kanu yekfürun

71. Kul e ned'u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a'kabina ba'de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatıynü fil erdı hayrane lehu ashabüy yed'unehu ilel hüde'tina* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve ümirna li nüslime li rabbil alemın

72. Ve en ekıymüs salate vettekuh* ve hüvellezı ileyhi tuhşerun

73.ayet 7 kere tkrar edilir

73. Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk* ve yevme yekulü kün fe yekun* kavlühül hakk* ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur* alimül ğaybi veş şehadeh* ve hüvel hakımül habır....

 

74. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh* innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın

75. Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının

76. Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba* kale haza rabbı* felemma efele kale la ühıbbül afilın

77. Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbı* felemma efele kale leil lem yehdinı rabbı le ekunenne minel kavmid dallın

78. Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbı haza ekber* felemma efelet kale ya kavmi innı berıüm mimma tüşrikun

79. İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrimın

80. Ve haccehu kavmüh* kale e tühaccunnı fillahi ve kad hedan* ve la ehafü ma tüşrikune bihı illa ey yeşae rabbı şey'a* vesia rabbı külle şey'in ılma* e fe la tetezekkerun

81. Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihı aleyküm sültana* fe eyyül ferıkayni ehakku bil emn* in küntüm ta'lemun

82. Ellezıne amenu ve lem yelbisu ımanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun

 

 

83den 87.ayet kadar 5 ayet 7 kere okunur

83. Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahıme ala kavmih* nefeu deracatim men neşa'* inne rabbeke hakımün alım

84. Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub* küllen hedeyna* ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihı davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun* ve kezalike neczil muhsinın

85. Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas* küllüm mines salihıyn

86. Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta* ve küllen faddalna alel alemın

87. Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym....

sonra 15 kere

Rabbena Atina min ledünke rahmetan ve heyyi’lena min emrina reşeda bi hürmeti ha üla-i ve bi hürmeti seyyidina ve nebiyyina ve resulina ve habbina ve Mevlana ve şefi-ina ve nuri ebsarina ve kurrete uyunina muhammedin aleyhis salatü vesselam denir.

88. Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih* ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya'melun

89. Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh* fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun

90.ayet 7 defa

90. Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih* kul la es'elüküm aleyhi ecra* in hüve illa zikra lil alemın....

40 kereiyyake nabüdü ve iyyake nestain

40 kere de Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala cemi-il enbiyai vel mürselindenir

 

91. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey'* kul men enzelel kitabellezı cae bihı musa nurav ve hüdel lin nasi tec'alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesıra* ve ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm* kulillahü sümme zerhüm fı havdıhüm yel'abun

92. Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha* vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun

93. Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah* ve le v tera iziz zalimune fı ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydıhim* ahricu enfüseküm* elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakkı ve küntüm an ayatihı testekbirun

94. Ve le kad ci'tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm* ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezıne zeamtüm ennehüm fıküm şüraka'* le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun

 

 

95 ve 96 .ayetler 7 kere tekrar edilir .

95. İnnellahe falikul habbi ven neva* yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy* zalikümüllahü fe enna tü'fekun

96. Falikul ısbah* ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana* zalike takdırul azızil alım.

 

97. Ve hüvellezı ceale lekümün nücume li tehtedu biha fı zulümatil berri vel bahr* kad fassalnel ayati li kavmiy ya'lemun

98. Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda'* kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun

99. Ve hüvellezı enzele mines semai maa* fe ahracna bihı nebate külli şey'in fe ahracna minhü hadıran nuhricü minhü habbem müterakiba* veminen nahli min tal'iha kınvanün daniyetüv ve cennatim min a'nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih* ünzuru ila semerihı iza esmera ve yen'ıh* inne fı zaliküm le ayatil li kavmiy yü'minun

100. Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benıne ve benatim bi ğayri ılm* sübhanehu ve teala amma yesıfun

101. Bedrıus semavati vel ard* enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahıbeh* ve haleka külle şey'* ve hüve bi külli şey'in alım

102. Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu* haliku külli şey'in fa'büduh* ve hüve ala külli şey'iv vekıl

103. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar* ve hüvel latıyfül habır

104. Kad caeküm besairu mir rabbiküm* fe men ebsara fe li nefsih* ve men amiye fe aleyha* ve ma ene aleyküm bi hafıyz

105. Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun

106. İttebı' ma uhıye ileyke mir rabbik* la ilahe illa hu* ve a'rıd anil müşrikın

107. Ve lev şaellahü ma eşraku* ve ma cealnake aleyhim hafıyza* ve ma ente aleyhim bi vekıl

108. Ve la tesübbüllezıne yed'une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ılm* kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya'melun

109. Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü'minünne biha* kul innemel ayatü ındellahi ve ma yüş'ıruküm enneha iza caet la yü'minun

110. Ve nükallibü ef'idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü'minu bihı evvele merrativ ve nezeruhüm fı tuğyanihim ya'mehun

111. Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey'in kubülem ma kanu li yü'minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun

112. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cinni yuhıy ba'duhüm illa ba'dın zuhrufel kavli ğurura* ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

113. Ve li tesğa ileyhi ef'idetüllezıne la yü'minune bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun

114. E fe ğayrallahi ebteğıy hakamev ve hüvellezı enzele ileykümül kitabe müfassala* vellezıne ateynahümül kitabe ya'lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakkı fe la tekunenne minel mümterın

 

115.ayet 7 kere okunur

115. Ve temmet kelimetü rabbike sıdkav ve adla* la mübeddile li kelimatih* ve hüves semıul alım

 

116. Ve in tütı'eksera men fil erdı yüdılluke an sebılillah* iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun

117. İnne rabbeke hüve a'lemü mey yedıllü an sebılil* ve hüve a'lemü bil mühtedın

118. Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihı mü'minın

119. Ve maleküm ella te'külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh* ve inne kesıral le yüdıllune bi ehvaihim bi ğayri ılm* inne rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedın

120. Ve zeru zahiral ismi ve batıneh* innellezıne yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun

121. Ve la te'külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk* ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm* ve in eta'tümuhüm inneküm le müşrikun

122. E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha* kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya'melun

123. Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha* ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş'urun

 

124. Ve iza caethüm ayetün kalu len nü'mine hatta nü'ta misle ma utiye rusülüllah

İlahi menillezi de-ake felem tücibhü ve menillezis teane bike felemtuinhü ve menillezis tecareke bike felem tücrhü ve menillezis tecareke felem tücirhü ve menillezi tevekkele aleyke felem tekfihü ve menillezis teğase bike felem tuğishü ve menillezi sele ke felem tu’tihü va gavsah va gavsah va gavsah esteğis ağisna ya gayasel müsteğisin vakzı haceti vakzı havaicene ve havaicis sailin bi hakkı hürmeti kuranel azim ve bi hurmeti resulükel kerim ilahena ifal bina ma ente ehlühü vela tefal bina ma nahnü ehlühü inneke ehlüt takva ve ehlül mağfireti ve ene ehlüz zünubi ve hataya vağfir lena birahmetike ya erhamerrahimin

 

7 kere

* Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh* seyüsıybüllezıne ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedıdüm bima kanu yemkürun..

15 kere

Ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirün bil ibad okunur

 

125. Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam* ve mey yürid ey yüdılehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adü fis sema'* kezalike yec'alüllahür ricse alellezıne la yü'minun

126. Ve haza sıratu rabbike müstekıyma* kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun

127. Lehüm darus selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya'melun

128.ayet 7 kere tekrar edilir...

128. Ve yevme yahşurühüm cemıa* ya ma'şeral cinni kadisteksertüm minel ins* ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi ba'dıv ve belağna ecelenellezı eccelte lena* kalen naru mesvaküm halidıne fıha illa ma şaellah* inne rabbeke hakımün alım.

 

129. Ve kezalike nüvellı ba'daz zalimıne ba'dam bima kanu yeksibun

130. Ya ma'şeral cinni vel insi e lem ye'tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza* kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın

131. Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun

132. Ve li küllin deracatüm mimma amilu* ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya'melun

133. Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh* iy yeşa' yüzhibküm ve yestahlif mim ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharın

134. İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu'cizın

135. Kul ve kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil* fe sevfe ta'lemune men tekunü lehu akıbetüd dar* innehu la yüflihuz zalimun

136. Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami nesıyben fe kalu haza lillahi bi za'mihim ve haza li şürakaina* fe ma kane li şürakaihim fe la yesılü ilellah* ve ma kane lillahi fe hüve yesılü ila şürakaihim* sae ma yahkümun

137. Ve kezalike zeyyene li kesırim minel müşrikıne katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dınehüm* ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun

 

138.ayet 7 kere tekrar edilir.

138. Ve kalu hazihı en'amüv ve harsün hıcr* la yat'amüha illa men neşaü bi za'mihim ve en'amün hurrimet zuhuruha ve en'amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh* seyeczıhim bima kanu yefterun

 

 

139. Ve kalu ma fı butuni hazihil en'ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina* ve iy yeküm meyteten fe hüm fıhi şüraka'* seyeczıhim vasfehüm* innehu hakımün alım

140. Kad hasirallezıne katelu evladehüm sefehem bi ğayri ılmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah* kad dallu ve ma kanu mühtedın

141. Ve hüvellezı enşee cennatim ma'ruşativ ve ğayra ma'ruşativ ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih* külu min semerihı iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihı ve la tüsrifu* innehu la yühıbbül müsrifın

142. Ve minel en'ami hamuletev ve ferşa* külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın

143. Semaniyete ezvac* mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn* nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn

144. Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn* kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn* em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza* fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm* innellahe la yehdil kavmez zalimın

 

145.ayet 7 kere tekrar edilir.

145. Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat'amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahıym

 

 

146. Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür* ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm* zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun

147. Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah* ve la yüraddü be'sühu anil kavmil mücrimın

148. Seyekulüllezıne eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey'* kezalike kezzebellezıne min kablihim hatta zaku be'sena* kul hel ındeküm min ılmin fe tuhricuhü lena* in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun

149. Kul fe lillahil huccetül baliğah* fe lev şae le hedaküm ecmeıyn

150. Kul helümme şühedaekümüllezıne yeşhedune ennellahe harrame haza* fe in şehidu fe la teşhed meahüm* ve la tettebı' ehvaellezıne kezzebu bi ayatina vellezıne la yü'minune bil ahırati ve hüm bi rabbihim ya'dilun

151. Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihı şey'a* ve bil valideyni ıhsana* ve la taktülu evladeküm min imlak* nahnü nerzükuküm ve iyyahüm* ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan* ve la taktülün nefselletı harramellahü illa bil hakk* zaliküm vessaküm bihı lealleküm ta'kılun

152. Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh* ve evfül keyle vel mizane bil kıst* la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve iza kultüm fa'dilu ve lev kane za kurba* ve bi ahdillahi evfu* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tezekkerun

153. Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh* ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih* zaliküm vassaküm bihı lealleküm tettekun

154. Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezı ahsene ve tefsıylel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü'minun

155. Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun

156. En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilın

157. Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm* fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh* fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha* seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun

158. Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik* yevme ye'tı ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra* kulintezıru inna müntezırun

159. İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey'* innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun

160. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha* ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun

161. Kul innenı hedanı rabbı ila sıratım müstekıym* dınen kıyemem millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

162. Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın

163. La şerıke leh* ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimın

164. Kul e ğayrallahi ebğıy rabbev ve hüve rabbü külli şey'* ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha* ve la teziru vaziratüv vizra uhra* sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fıhi tahtelifun

 

 

165.ayet 7 kere tekrar edilir.

165. Ve hüvellezı cealeküm halaifel erdı ve rafea ba'daküm fevka ba'dın deracatil li yeblüveküm fı ma ataküm* inne rabbeke serıul ıkabi ve innehu le ğafurur rahıym.....

 

sonra 3defa

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya serial hisab ya şeddel ikab ya gafur ya rahim ya halika küllü şeyin ya fatires semavati vel ard.veya falikal habbi ven neva ya falikal ısbah ya baisel ervah ya zel cudi ves simah ya müfettihal ebvab ya müsebbibel esbab ya müsehhiles sıab ya müdevvirel felikid devvar ya mukallibel kulubi vel ebsar ya rafias seyyiat ya kafiyel muhimmat ya mu’tiyel mesulat ya samial asvat ya kaziyel hacat ya mücibed daavat ya mukilel asurat ya muhyilemvat ya nurel ardi ves semavat ya hayyü ya kayyum ya malikel mülk ya zelcelali vel ikram birahmetike ya erhamerrahimin vakzı haceti fi hazihis saati ve hacati cemil mü’minine vel mü’minat Allahümme inni eselüke min mucibatı rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimeti min külli berrin ves selameti min külli fücurin vel ismeti min küll, senbin. Allahümme tedu li senben ila gafertehu vela hemen illa ferectehı vela marasan illa şefeytühü vela deynen illa kazeytühü vela retkan illa fetaktahu vela fasiden illa aslahtehu vela ahcetimin havaicüd dünya vel ahreti illa kazaytena ya vasial mağfireti ya vasial mağfireti ya vasial mağfireti ığfirli bifadlike ve keremike ya erhamerrahimin …

15 kere

Ve üfevvizu emri ilallah innallahe basirün bil ibad fe vekahüllahü seyyiati ma mekerü ve haka bi ali fir avne suül azab ennaru yuradune aleyha güdüvven ve aşiyya...

15 kere :

Rabena Atina min ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina reşide Allahümme bicahi sahibül vesileti seyyidina ve nebiyyina ve şefiina ve habibina ve hamina ve nuri ehsarina ve kurr ete uyunina muhammedin akzi haceti ve hassil müradi deyip secdeye var ve secdede rabbime siginarak istekleirni dileklerini dile.

 

 

 

 

 

paylaşım için ALLAH RAZI OLSUN...genelde 3,5,7 gün deniliyor ama sanırım bu duada kesin 7 gün yapmak gerekiyor.zor olur ama mutlaka bir kapı açılır diye düşünüyorum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mutlaka okuyun diyorum.. 7 gün devam edin.. zor olmuyor 1 saat 15 dakikada okuyorum ben ve rahat oluyor okunması...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun.Sondaki uzun duanın arapçası yok mu?Yanlış yazılan birçok kelime var içinde..Arapçası varsa ekler misiniz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu duayı bu sitede bir arkadaş paylaşmıştı bende defterime böylece not aldım. çok faydasını gördüğüm bir okuma şekli olduğu için anlaşılır biçimde düzenleyip paylaştım.. eğer varsa yanlışlık lütfen düzeltin..

Share this post


Link to post
Share on other sites

En'am suresinin bir diğer özelliğide size yapılan kötülüklerin geri yaoana çevrilmesinde kullanılmasıdır ki gece yarısından sonra tah bir taharet ile niyet ederek bu suryi okursanız size kötülük yapmaya çalışanların bütün oyunları kendisine döner...

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Güncelledigin icin cok tesekkürler yaraliasik.. arkadaslar bu sureyle ilgili tecrübelerinizi biraz daha ayrintili anlatma sansiniz varmi ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...