Jump to content
Sign in to follow this  
Guest reaperboys1

Yardımcı OLun ...

Recommended Posts

Guest reaperboys1

ArkadasLar Ben ses Kaydı YapıoRm ama müziK efekti Vermek isTioRm ...

 

BiLdiğiniZ biR pRogRam WarSa YazaRmısınz Ltfen ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hacker_ghost

atomixer

sound force

virtual dj

bu programlar efekt ve kayıt vb... işlerini fazlasıyla görür googlede ara bulamassan ben atarım :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lutfen bunu mp3 cevireck biri yokmuu?

senin bu alanda faydasını gördüğü çok önemli

surelerdendir. Büyü, çarpma ve kanser gibi hastalıklardan bu sure yoluyla pek çok

insan şifa bulmuştur. Şu var ki, ondan nasıl faydalanacağımızı bilmemiz gerekir.

Hiçbir cin bu sureye direnemez. Düzenli olarak her gün üç kez okunacak olursa çok

iyi sonuçlar alınabilir.

Okuma yapılırken şu noktalara dikkat edilmelidir

:

1- Duyulacak bir sesle okumak.

2-

Hiçbir nedenden dolayı okumayı kesmemek.

Sihir‟den Korunma Ve Rukye İle Tedavi

___________________________________________________________________

12

3-

Okuma esnasında hastanın vücudunun bir bölümünü özellikle de iki omuz

adalelerini tutmak

ya da okuyan kişinin işaret parmağını hastanın avuç ortasına ya da

iki ayaktan birinin ortasına (alt kısmına) koymak.

4-

Yağ üzerine veya başka ilaçların üzerine okumak. En etkili ilaçlar ise safran

veya meyanköküdür. (Bunlar su ile kaynatılarak hazırlanır

).

5-

Öncesinde Fatiha suresinin okunması ve “iyyake na‟budu ve iyyake nesteîn”

kısmının çok tekrar edilmesi.

Yine Ayetelkursi‟nin okunması ve “ya‟lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum”,

“ve la yuhitune bişeyin min ılmihi”, “ve la yeuduhu hifzuhuma ve huve‟l

-aliyyu‟l-azim”

bölümlerinin tekrar edilmesi.

Felak suresinin okunup “ve min şerri‟n

-neffasati fi‟l-ukad” ile “ve min şerri hasidin

iza hased” kısımlarının tekrarı.

Nas suresinden “ellezi yuvesvisu fi sudurinnas” kısmının tekrarı.

6-

İlaçların üzerine okunurken ağzın kaba yaklaştırılması. Her surede ve önemli

bir nedenle durulduğunda istiazenin tekrarlanması.

Bunlar üflenerek 10

-15 dakika okunduktan sonra Ya Sin suresine geçilir.

Sure aşağıdaki altı çizilerek vurgulanmış ayetler daha fazla tekrarlanarak o

kunur:

وَ وَ وَ لْ وَ ا مِ وا وَ لٌْ مِ وا وَ لٌْ مِ مٌِ ي لْ ا وَ دّ اًا وَ مِ لْ وا وَ لْ مِ مِ ي لْ ا وَ دّ اًا وَ وَ لْ وَ لٌْ وَ هُ ا لْ ا وَ هُ ي لْ ا وَا هٌُ لْ مِ هُ وَ وا

وَ ق وَ لا وٌَ ا وَ ق لْ مِ ا تَّ مِ هُ ا لْ ل هُ لْ وَ مِ وٌَ وا}

20 {ا تَّ مِ هُ ا وَ وا اَّ وٌَ لْ وَلهُ هُ ك لْ ا وَ لْ اًا وَ هُ ا ا لْ ي وَ ت هُ وَ وا} 21 {ا وَ وَ المِ اً وَا وَ لْ هُ هُ ا مَِّ لاذيا وَ وَ ط وَ مِ اً وَ إمِلوَ لٌْ مِ ها

هُ ت لْ وَ هُ وَ وا}

22 {ا وَ وَتَّ مِ هُ ذا مِ وا هُ مِ مِ ها آلمِ وَ ي اً ةاإمِوا هٌُ مِ لْ مِ وا ل لْ ح وَ وا مِ هُ ض ا ا هُ ت لْ غ مِ وا وَ وَ وَ وَ هُ ت هُ ي لْ ا وَ لٌْئ اًا وَ وَا هٌُ قمِ هُ ذ مِ وا} 23 {اإمِ اًإمِذ اًالَّ مِ اً

وَ ض وَ لٍ لا مِ لٌٍ وا}

24 {اإمِ اًآ وَ هُ نا مِ وَ هُ ك لْ ا وَ لْ وَ هُ مِ وا { } مِ ا وَ لا لْ هُ مِ لا لْ ل وَ وَ ةا وَ ق وَ لا وٌَ الوَ لٌْ وَ نا وَ ق لْ مِ اً واا ا ل اً اً ا اً وا

ل ك وٌ

Altı çizilerek vurgulanan ayete kadar her ayet tekrar tekrar okunur. Bu ayete

gelinince üzerine yoğunlaşıp uzunca tekrar edildiğinde cin iyice daralır.

{

هُ لْ وَ ح وَ وا مَِّ لاذيا وَ وَ وَ ا لْ اوَ لْ وَ وَ اا هُ ك وَ ي ا مِ ا هُ ت مِ هُ نا لْ اوَ لْ هُ ا وَ مِ لْ وا وَ هُ مِ مِ ي لْ ا وَ مِ ا وَ ا وٌَ لْ وَ هُ وَ وا 36

Bu ayet de çokça tekrarlanır.

وَ آ وٌَ ةٌ ةالَّ هُ ي لْ ا ل لٌْ هُ لا وَ لْ وَ هُ ا مِ لْ هُ ها ل وَ ي وَ ا وَ إمِ وَ ذ ا هُ ا ا لْ ظ مِ هُ وَ وا}

37 {ا وَ ل لْ هُ ا وَ ت لْ مِ يالمِ هُ لْ وَ ت وَ ق الَّاوَ ا وَ ذلمِ وَ كا وَ ت لْ ق مِ هٌُ ا لْ ل وَ مِ مٌِ ا لْ ل وَ مِ مٌِ ا} 38

وَ لْ ل وَ ق وَ وَ ا وَ ق لْ وَ ههُ وَ وَ مِ وَ لا وَ حتَّىا وَ وَ ا وَ ك لْ ل هُ لْ هُ مِ وا لْ ل وَ ق مِ مٌِ ا}

39 {ا وَ ا ل لْ هُ ا وٌَ وَ مِ غ اًلوَ وَ ي ا وَوا هُ ت لْ مِ وَ كا لْ ل وَ ق وَ وَ ا وَ وَ ا ل لٌْ هُ لا وَ مِ هُ ا ل وَ ي مِ ا وَ هُ كلٌّا مِ اً

{

وَ وَ لٍ كا وٌَ لْ وَ هُ ح وَ وا { 40

B

u kısım da ayet ayet tekrarlanır.

وَ هُ مِ وَ ا مِ اً ل مِ ا وَ إمِ وَ ذ ا هُ ا ا وَ وا لْ اوَ لْ وَ مِ ثاإمِلوَىا وَ مِ ي لْ ا وٌَ مِ هُ وَ وا}

51

Baş tarafı çok tekrarlanır

إمِوَّا وَ لْ وَ ح وَ اا لْ ل وَ مِ ةا لْ ل وٌَ لْ وَ ا مِ اً هُ هُ غ لٍ لا وَ مِ ك هُ ي وَ وا}

55 {ا هُ ا لْ ا وَ وَ لْ وَ هُ هُ ي لْ ا مِ اً مِ ظ وَ لٍ لا وَ وَىا لْ ااوَ وَ ئمِ مِ كا هُ تَّ مِ ك هُ ؤ وَ وا} 56 {الوَ هُ ي لْ ا مِ وٌَ ي ا وَ مِ ك وَ ي ةٌ ةا وَ لوَ هُ ي ا

ا وٌَ هُ وَ وا}

57 { وَ وَ ةٌ ا وَ ق لْ اًا مِ وا اٍّا مِ ح لٌٍ ا}

www.beyyine.com

___________________________________________________________________

13

Ayet ayet tekrarlanır.

وَ ا مِ ذ مِ ها وَ وَ ي هُ ا لَّتمِ اً هُ ك هُ ت لْ ا هُ ت وَ هُ وَ وا}

63 { لْ وَ لْ وَ ا ا لْ ل وٌَ لْ وَ ا مِ وَ ا هُ ك هُ ت لْ ا وَ ت لْ ك هُ هُ وَ وا} 64 {ا لْ ل وٌَ لْ وَ ا وَ لْ اتمِ هُ ا وَ وَىا وَ لْ وَ مِ ا مِ ي لْ ا وَ هُ ت وَ ك هُ وَ ا وَ لٌْ مِ مٌِ ي لْ ا وَ وَ ت لْ وَ ي هُ ا

وَ لْ هُ هُ هُ ي لْ ا مِ وَ ا وَ ك هُ ا وٌَ لْ ك مِ هُ وَ وا

.

Önceki ayetler tekrarlanarak okunduktan sonra bu kısım çokça tekrarlanır.

وَ وَ ا وٌَ لْ ح هُ وَ كا وَ ق لْ لهُ هُ ي لْ اإمِ ا وَ لْ وَ هُ ا وَ هٌُ مِ وَ وا وَ وَ ا هٌُ لْ مِ هُ وَ واا}

76 {ا وَ وَ لوَ لْ ا وٌَ وَ ا لْ لْمِ وَ هُ وا وَ وَ وَ لْ ق وَ ههُا مِ وا لْ ط وَ لٍ ةا وَ إمِ وَ ذ ا هُ ا وَ ا وَ مِ ةٌٌ ا مِ ةٌٌ وا} 77

وَ وَ ض وَ وَ اا لوَ وَ ا وَ وَ اًا وَ وَ مِ وَ اً وَ لْ وَ ق هُ ها وَ ق وَ لا وَ لْ وا هٌُ لْ ح مِ اًٌ لْ ل مِ وَ ظ وَ ا وَ مِ ا وَ ا وَ مِ ةٌٌ ا}

78 {اقهُ لْ لا هٌُ لْ ح مِ وٌٌَ ي ا لَّ مِ ذيا وَ وَ وَ وَ ا ا وَ وَ لا وَ لٍ ا وَ هُ ا وَ ا مِ هُ كلِّاا وَ لْ لٍ ا وَ مِ ةٌٌ ا

79

{ا لَّ مِ ذيا وَ وَ وَ لالوَ هُ ك ا وَ وا ل وَ مِ ا لْ اوَ لْ وَ ض مِ ا وَ اًا وَ إمِ وَ ذ ا وَ هُ ت ا لْ هُ ها هُ ت قمِ هُ وَ وا } 80 {ا وَ وَ لوَ لٌْ وَ ا لَّ مِ ذيا وَ وَ وَ ا ل وَ وَ مِ نا وَ لْ اوَ لْ وَ ا مِ وَ ق مِ لٍ ا وَ وَىا {

وَ لْ وا وٌَ لْ هُ وَ ا مِ لْ وَ هُ ي ا وَ وَىا وَ هُ ا وَ ا لْ ل وَ هُ ا لْ ل وَ مِ هٌُ ا}

81 {اإمِ وَ ا ا وَ لْ هُ ههُ إمِ وَ ذ ا وَ وَ وَ ا وَ لٌْئ اًا وَ لْ وا وٌَقهُ وَ لالوَ هُ ها هُ ك لْ وا وَ وٌَ هُ ك هُ وا} 82 {ا وَ هُ لْ وَ ح وَ وا لَّ مِ ذيا مِ وٌَ مِ مِ ها

{

وَ وَ هُ ك هُ نا هُ كلِّا وَ لْ لًٍ ا وَ إمِلوَ لٌْ مِ ها هُ ت لْ وَ هُ وَ وا { 83

Yine bu kısım da ayet ayet tekrarlanır.

Hastanın üzerine üfleme işlemi tekrarlardan sonra yapılır. Özellikle de altı çizili

bölümler tekrarlandıktan sonra.

İlaçlar üzerine okunurken ise ayetler tekrarlanmaz ve ağız kaba yaklaştırılarak

sure okunur.

Özellikle de tedavinin sonuna yaklaşmış olanlar Ya Sin suresini yukarıda

bahsettiğimiz şekilde günde üç kez okumalılar. Allah‟ın izniyle çok yararını

göreceklerdir.

Yatağa düşmüş kanser hastaları bile önce Allah‟ın fazlı sonra bu sure sayesinde

–sureyi belirttiğim gibi okudukları taktirde

- sağlıklarına tekrar kavuşacaklardır. Bu

sure cini vücuttan çıkmaya zorlar.

Cin inat etse ve meydan okusa bile, tedavi edenin

ya da hastanın kendisinin sureyi okumaya devam etmesi durumunda Allah‟ın izniyle

cin teslim olacaktır. Bunu size söylerken uzun süreli tecrübelerime dayanıyorum

.

Elbette ki Kur‟an‟ın tamamı şifadır. Ama bu sure ile şifa bulmak isteyen onu

söylediğim tarzda okusun. Bunu uygulayacak olanın sonuç alacağına dair güveni

olmalı, yöntemini değiştirmemeli, aksine ısrarla devam etmelidir. Allah‟ın izniyle

beklediği sonuca ulaşacaktır.

Şeytana karşı okumanın ve ona eziyet vermenin en iyi yolu ayetleri tanımaktan

geçer. Onlara etki eden ayetlerden önceki ayetler birer birer tekrarlanır, etkili olan

ayetlere ulaşınca hepsi birden çokça tekrarlanır. Bunu yapmayan düşmanına çok zor,

belki senelerce uğraştıktan

http://www.estanbul.com/buyuler-ve-cinler-hakkinda-cok-degerli-bilgiler-271872.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...