Jump to content
pedasa

Çok güzel birkaç selavat ve faziletleri

Recommended Posts

KEVSER HAVUZUNDAN KANA KANA İÇMEK İSTEYENLERİN OKUYACAĞI SALAVAT

 

Hasan-ı Basri(r.a.) buyuruyor. -Resulüllah Efendimiz Aleyhisselam'ın Kevser havuzundan kana kana su içmek isteyen kimse şu salavat-ı şerifeyi çokça okusun:

 

Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn.

 

EMİR BUHARİ HAZRETLERİ'NİN MUSİBETLERE KARŞI OKUDUĞU SALAVAT

 

Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya ıddeti ınde şiddeti. Ve ya ğavsi ınde kürbeti. Ve ya harisi ınde külli musiybeti. Ve ya hafizıy ınde külli beliyyeti. ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemiy'ıl mürseliyn. Velhamdülillahi rabbil alemiyn..

Bu duanın sırları: Emir Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki: “-Her kim bu duayı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zarar veremez.Yine akşamleyin okursa sabaha kadar kendisine hiçbir zarar ve musibet dokunmaz.Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur. Gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun.”

Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi tavsiye ediliyor.

DELAİL-İ HAYRATI YETMİŞ BİN DEFA OKUMAYA DENKTİR

 

Allahümme salli ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi salaten ta'dilu cemiya salevati ehli mehabbetike ve sellim ve barik ala seyyidina ve Mevlana muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi selamen ya'dilu selamehüm.

 

Manası: Allah'ım Efendimiz ve seyyidimiz Muhammed'e ve onu aline ve ashabına, Senin sevgine layık olanların getirdiği topyekün salevatlara denk olacak şekilde salat eyle ve yine Efendimiz ve seyidimiz Muhammed'e ve onun aline ve ashabına bu zatların selamları miktarınca selam eyle.

 

Fazileti: Bu salavatın bir defa okunması Delail-i Şerifi yetmiş bin defa okumaya denktir. Manevi makamları geçip Efendimiz(S.A.V.)'e ulaşmak istersen bu salavatı vird edinmelisin. Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şarani Hazretleri şöyle buyuruyorlar: “-Büyük veli Aliyyül Havass'ın şöyle konuştuğunu duymuştum:”Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman, Allah Resulü(S.A.V.)'in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz: “Ey Allah'ım! Sevgili Peygamber'in Muhammed Mustafa(S.A.V.) hürmetine senden şunu isterim.” Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah'ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında Efendimiz (S.A.V.)'e bildirir ve O'na: “Filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir.” der. Hazreti Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in dua ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez.”

GÖNENLİ MEHMED EFENDİ HAZRETLERİ'NİN TALEBELERİNE TAVSİYE BUYURDUĞU SALAVAT-I ŞERİFE

 

Bismilahirrahmanirrahiym.Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin şeceratil aslin nuraniyyeti ve lem'atil kabdatir rahmaniyyeti ve efdalil halikatil insaniyyeti ve eşrafis suveril cismaniyyeti ve menbeıl esraril ilahiyyeti ve hazainil ulumil ıstıfaiyyeti sahıbil kabdatil asliyyeti ver rutbetil aliyyeti vel behcetis seniyyeti meninderacetin nebiyyune tahte livaihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halakte ve rezakte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb'asü men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.

Fazileti: Bu salavat-ı şerife aynı zamanda zamanın büyük velisi ve kutbu olan Ahmed Bedevi Hazretleri tertiplemiştir.En büyük salavatlardan olduğu hususunda alimlerin ittifakı vardır.Çok yüce esrarı ihtiva eden bu salavatı sabah ve akşamları üçer defa okumak, Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyyetini celbe cesile olur.Ayrıca maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesini sağlar.

SALAVAT-I A'ZAM

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme inni es'elüke bismikel a'zamil mektubi min nuri vechikel a'lel müebbed. Eddaimil bakıl mühalled. Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed. Ve es'elüke bismikel a'zamil vahıdi bi vahdetil ehad. El müteali an vahdetil kemmi vel aded.El mukaddesi an külli ehad. Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud. Ves sebebil a'zami li külli mevcud. Salaten tüsebbitü fi kalbil iman.Ve tühaffizunil kur'an. Ve tüfehhimüni minhül ayat. Ve teftehu li biha nural cennat. Ve nuran neıym. Ve nuran nezari ila vechikel kerim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Sırları:

 

 1. Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okursan, evliyalar zümresine dahil olursun.
 2. Düşmanın şerrinden korunmak için Cumartesi günü gecesi (1000) defa okunur.
 3. Peygamber (S.A.V.)'i rüyada görmek istiyorsan veya dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmazdan önce (100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku ve kıbleye yönelerek yat. Yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allahın izni ile muradına nail olduğunu göreceksin.(S.Dareyn)
 4. Bir muradın hasıl olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı yüz defa okursun Ve sevabını Hazreti Peygamber (S.A.V.)'in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teala'ya arz edersin.

DÜNYA VE AHİRET RIZKININ BOLLUĞU İÇİN

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdalih.

Fazileti: Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor: “Bu salavat-ı şerife mü'min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”

İNSİN CİNNİN TESBİHİNE BEDEL SALAVAT-I CEVHERETİL KEMAL

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele'te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani. Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam. Allahümme salli ve sellim ala tal'atil hakkı bil hakkıl kenzil a'zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah.

 

Manası: Ey Allah'ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi'nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah'ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa'ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah'ım! Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim'de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed (S.A.V.)'e salat ü selam olsun. Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim.Amin...

 

Sırları: Bu salavatın fazileti Ahmed-i Ticani Hazretleri tarafından şöyle açıklanmıştır:

 1. Bu salavatın bir defa okunması bütün mahlukatın üç defa okuduğu tesbihe bedeldir.
 2. Bu salavat bir mecliste yedi defa okunursa, o meclise Resulü Ekrem (S.A.V.)'in ve dört halifesinin ruhaniyetleri teşrif buyuruyorlar.
 3. Bu salavatı günde yedi defadan fazla okuyan, Efendimiz Aleyhisselam'ın özel sevgisine mazhar olur.Veliler ordusuna karışmadan ahirete göçmez.
 4. Kim yatarken abdestli olarak yedişer defa okumaya devam ederse, Resulü Ekrem(S.A.V.)'i rüyada görür.
 5. Her kim on iki defa okuyup Resulü Ekrem'in ruh-u şeriflerine hediye ederse,kabrini ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur.(Cevahirul Meani,2/261)

RESULÜ EKREM İLE GÖRÜŞMEYİ ARZU EDENLER

 

Bismillahirrahmanirrahiym. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ve sellim ala men cealtehu sebeben linşikakı esrarikel ceberutiyyeh. Venfilakı envariker rahmaniyyeh. Fe sara naiben anil hadratir rabbaniyyeh.Ve halifete esrarikez zatiyyeh. Fe hüve yakutetü ehadiyyeti zatikes samediyyeh.Ve aynü mazheri sıfatikel ezeliyyeh. Fe bike minke. Sara hıcaben anke .Ve sirran min esrari ğaybike. Hucibte bihi an kesirin min halkıke. Fe hüvel kenzül mutalsem. Vel bahruz zahirul mütamtam. Fe nes'elükellahümme bi cahihi ledeyk. Ve bi kerametihi aleyk. En ta'müra kavalibena bi ef'alih. Ve esmaana bi akvalih. Ve kulubena bi envarih. Ve ervahana bi esrarih. Ve eşbahana bi ahvalih. Ve serairana bi müameletih. Ve bevatınena bi müşahedetih. Ve ebsarana bi envari mühayya cemalih. Ve havatime a'malina fi merdatih. Hatta neşhadeke bihi ve hüve bike fe ekunü naiben anil hadrateyni bil hadrateyni ve edülle bihima aleyhima ve nes'elükellahümme en tüsalliye ve tüsellime aleyhi salaten ve teslimen yelikani bi cenabihi ve azıymi kadrihi ve tecmeani bihima aleyh. Ve tükarribeni bi halisı vüddihima ledeyh. Ve tenfehani bi sebebihima nefhatel etkıya. Ve temnehani minhüma minhatel asfiya. Li ennehüs sirrul mesun. Vel cevherul ferdül meknun. Fe hüvel yakutetül müntaviyetü aleyha asdafü meknunatik. Vel ğayhubetül müntehabü minha asnafü ma'lumatik. Fe kane ğayben min ğaybike ve bedelen min sirri rububiyyetike hatta sara bi zalike mazheran nestedillü bihi aleyke ve keyfe la yekunü kezalik. Ve kad ahbertena bi zalike fi muhkemi kitabike bi kavlike innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah. Fe kad zale anna bi zaliker raybü ve hasalel intibah. Vec'alillahümme delaletena aleyke bihi ve muameletena meake min envari mütabeatih. Verdallahümme ala men cealtehüm mehallen lil ıktida. Ve sayyarte kulubehüm mesabiyhal hüda. Elmüttaherine min rıkkıl ağyar. Ve şevaibil ekdar. Men bedet min kulubihim dürarul meani. Fe cüılet kalaidüt tahkıykı li ehlil mebaniy. Vahtertehüm fi sabikıl ıktidar. Ennehüm min ashabi nebiyyikel muhtar. Ve radıytehüm lintisari dinike fehümüs sadetül ahyar. Ve daifillahümme mezide rıdvanike aleyhim meal ali vel aşirati vel muktefine lil asar. Vağfirilllahümme zünubena ve validina ve meşayihına ve ıhvanina fillahi ve cemiy'ıl mü'minine vel mü'minat. Vel müslimine vel müslimat. Elmütiy'ıyne minhüm ve ehlil evzar.

 

Sırları: Bu Salavat-ı Yakutiyye, İmam Şazeli Hazretlerine aittir.Bu salavatı okur, Resulü Ekrem ile vicahen görüşürlerdi.

Birgün şehadet parmağı ile kalbine işaret ederek:”Bu salavat-ı şerife nice sırları ihtiva etmektedir.” deyip veliler meclisine açıkladı.Onlardan kabul gördüler.Zamanın kutbu olan Şazeli Hazretleri şöyle buyurdular:

“Kim sabah ve akşamları bu Salavat-ı Yakutiyye'yi üçer defa okursa,Resulü Ekrem'i ayanen ve rüyada çokça görür.Sessiz ve kimsenin bulunmadığı bir mekana çekilerek bu salavatı yedişer defa okuyan,Resulü Ekrem'i görür ve ondan nice sırları ve ilimleri öğrenir.”(S.Dareyn,sh.340)

SALAVAT-I KÜNHİYYE

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli alez zatil künhi. Kıbleti vucuhi tecelliyatil künhi aynil künhi fil künhi. Elcamiı li hakaıkı kemali künhil künhi. Elkaimi bil künhi fil künhi. Salaten la ğayete li künhiha dunel künhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel künhi lil künhi. Allahümme es'elüke bi nuril envarillezi hüve aynüke la ğayruke en türiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahü teala aleyhi ve sellem. Kema hüve ındeke amin.

 

Sırları: Gümüşhanevi Hazretleri buyuruyor ki: “Bu salavata devam edenler,Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizi rüyada görmek şerefine nail olurlar.(M.Ahzab)

MADDİ VE MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU SALAVAT-I MECULE

 

Allah dostlarından birisi diyor ki: -Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına “Salat-ı Mec'ule” denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.

 

Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler,istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur:

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

BÜTÜN PEYGAMBERLER ŞEFAATÇİ OLACAKTIR

 

Hazreti Peygamber (S.A.V.) bu salavat-ı şerifeyi Hazreti Aişe (r.anha) validemize emir buyurmuşlardır:

 

Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn. Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn.

SALAVAT-I FATİH (120.000 SALAVAT GÜCÜNDE)

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.

 

Manası: Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e, O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O'nu mübarek kıl.

 

Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(S.A.V.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. Cevaben: “Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

 

 

Hikmeti:

 1. Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.
 2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir,günahları bağışlanır.
 3. Cuma gecesi bin defa okuyan,Efendimiz(S.A.V.) ile görüşür.

SALAT-I TEFRİCİYYE

 

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedinillezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve husnül havatimi ve yüsteskal ğamamü bi vechihil keriymi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.

 

Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde: “Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse, üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü Allahü Teala, üzerime getirilen salavat-ı şerife, sebebi ile onun sıkıntılarını,kederlerini giderir,rızkını çoğaltır,Allah'ın yardımı ile muradına nail olur.” buyurmuşlardır.

SALAT-I MÜNCİYE

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin salaten tünciyna biha min cemiy'ıl ehvali vel afat. Ve takdıy lena biha cemiy'al hacat. Ve tütahhiruna biha min cemiy'ıs seyyiat. Ve terfeuna biha indeke a'led deracat. Ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiy'ıl hayrati fil hayati ve ba'del memat.İnneke ala külli şey'in kadir. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn. Hasbünallahü ve nı'melvekil. Nı'mel Mevla ve nı'men nesıyr.Ğufraneke Rabbena ve ileykel masiyr.

 

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e salat eyle! Öyle ki,Sen bu salat ile bizi her türlü tehlike, korku ve afetlerden kurtarır, her türlü ihtiyacımızı bu sebeple giderir,günahın her türlüsünden bizi bu yüzden temizler,nezd-i ilahindeki en yüksek derecelere bizi bu sebeple yükseltir ve bizi gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra hayırların her çeşidinde varılabilecek en uç noktaya ulaştırırsın!

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ'NİN OKUDUKLARI FAZİLETİ ÇOK YÜCE BİR SALAVAT-I ŞERİFE

 

Allahümme salli ala muhammedin seyyidinil kevneyni ves sekaleyni vel ferikayn. Ceddil haseni vel huseyn. Mahbubi rabbil meşrikayni vel mağribeyn. El maksudi vel matlubi bi kabi kavseyn. El mütecella bi tecelliyeynillezi kale lehül vahidül ehadü ya nura nuri ve ya sirra sirri ve ya hazaine marifeti. Efdeytü mülki aleyke ya muhammedü min ledünil arşi ila tahtil eradıyn. Küllühüm yatlubune rıdai ve ene atlubü rıdake sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed. Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.

 

Fazileti: Bu salavat-ı şerifenin ihtiva ettiği sır ve manalar çok yücedir. Allah Teala buyuruyor: -Ey Muhammed'im! Arş-ı A'la'dan yedi kat yerin altına kadar bütün mülkümü sana feda ettim.Onların hepsi benim rızamı istiyorlar.” Böyle yüce bir Rabbani iltifata mahzar olan Peygamberim ümmeti olduğunu hiç unutma.

ON BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.

 

Manası: Allah'ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O'nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

ON BİR BİN SALAVAT-I ŞERİFE KUVVETİNDE SALAVAT

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün.

 

Manası: Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve O'nun aline hem Sana, hem de O'na yaraşır tarzda salat eyle.

ON DÖRT BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih.

 

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve aline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O'ndaki kemalata yaraşacak tarzda salat eyle.

Sırları: Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavatı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.

OTUZ BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT (SALAVAT-I MELEVAN)

 

Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan. Ve teakabel asaran. Ve kerraral cedidan. Vestakbelel ferkadan. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

 

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve O'nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O'na merhamet eyle. O'nu mübarek kıl ve O'na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Fazileti: Hazreti Peygamber'in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır.Emeği az,derecesi çok yücedir.

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE SALAVAT

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih.

 

Manası: Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve aline nezdindeki kemalat adedince ve O'nun kemalatına yakışır bir tarzda salat ve selam eyle.

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE DİĞER BİR SALAVAT

 

Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh. Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh.Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn. Mil'es semavati ve mil'el eradıyn. Küllema zekerakez zakirun. Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun.

 

Manası: Allah'ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip, tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler zikrettikleri ve Sen'den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle.

Fazileti: Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak yetmiş bin defa salavat okuma gücünde mana ve ehemmiyeti çok yüce bir salavat-ı şerifedir.

YETMİŞ BİN MELEK SABAH SEVAP YAZAR

 

Cezallahü anna muhammeden ma hüve ehlüh

Manası: Allah Teala Muhammed'i bizim adımıza mükafatlandırsın ki, O zaten buna ehildir.

Fazileti: Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: “Kim bu salavatı bir defa okursa yetmiş bin yazıcı melek bin sabah sevabını yazmaktan yorulurlar.”

 

(dır)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...