Jump to content
Guest maiadam

Tuhfet-üs Salavât

Recommended Posts

SALAVAT

Salat-ı Nariye Sesli Salavatlar

“Allâh ve melekleri Peygamber’e çokça salât ederler Ey mü’minler! Siz de O’na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin” (el-Ahzâb 56)

Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in şânını yücelten âyet-i kerîmelerden biri de budur Hem Allâh’ın hem de meleklerin Rasûlullâh Efendimiz’e salavât getirmeleri onun Allâh katındaki değerini ortaya koymaktadır

Allâh’ın Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-’e salavât getirmesi “ona merhamet etmesi şan ve şerefini yüceltmesi”dir

Meleklerin Rasûlullâh’a salavât getirmesi de aynı şekilde “Onun kadr u kıymetini anıp yüce mertebelere erişmesi için Allâh’a niyazda bulunmaları” demektir

Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem’e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra kullarına hitâben:

“-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizim gibi siz de salât ü selâm getirin saygıların en yücesiyle O’nu yâdedin” buyurmaktadır

* * *

Abdullâh bin Amr -radıyallâhu anh-’dan gelen bir rivâyette Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim bana bir defa salât ü selâm getirirse bu sebeple Allâh Teâlâ da ona on misli merhamet eder” (Müslim)

Hadîsin bazı rivâyetlerinde Hazret-i Peygamber’e salavat getiren kimseye Cenâb-ı Hakk’ın on defa merhamet edeceği müjdesine ilâveten o kimsenin on günahının bağışlanacağı manevî derecesinin on derece daha yükseltileceği de haber verilmektedir (Nesâî)

Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Talhâ el-Ensârî’nin anlattığına göre birgün Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- mütebessim bir çehreyle Ashâb-ı Kirâm’ın yanına geldi ve Cebrâil -aleyhisselâm-’ın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi:

“-Muhammed! Ümmetinden biri sana bir salât getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfar etmem o kimsenin sana bir selâm getirmesi hâlinde de benim ona on selâm vermem seni sevindirmez mi?” (Nesâî)

Görüldüğü gibi Hazret-i Peygamber’e salât ü selâm getirmek Allâh’ın rahmetini ve rızâsını kazanmaya vesîledir Bu sebeple her fırsatta Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e salât ü selâm getirmelidir

İbn Mes’ûd’dan gelen bir rivâyette de Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar:

“Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salât ü selâm getirenleridir”

Bir başka hadîs-i şerifte ise Evs b Evs -radıyallâhu anh-’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“-Günlerin en fazîletlisi Cuma günüdür Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zîrâ sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur” buyurunca Ashâb-ı Kirâm:

“-Yâ Rasûlullâh! Vefât ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salât ü selâmlarımız sana nasıl sunulur?” diye sordular Bunun üzerine Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“-Allâh Teâlâ peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı” buyurdu (Ebû Dâvud)

Hadisten de anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz’e gönderilen salavâtlar ona takdim edilir O da bu selâmları alır

Bu bulunmaz fırsatı kaçırmamak için ona her fırsatta salavât getirmeye gayret etmelidir Ayrıca hadîste Cuma gününün fazîletinden de söz edilmiştir Bu sebeple Rasûl-i Ekrem’e Cuma günü daha çok salât ü selâm göndermeli ve böylece Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmaya çalışmalıdır

Rasûlullâh’a salât ü selâm getirmek sûretiyle kazanacağı mânevî ecre önem vermemiş kendini elde edeceği büyük bir sevaptan mahrum bırakmış kimseler hakkında Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“Asıl cimri yanında adım anıldığı hâlde bana salâvât getirmeyen kimsedir” buyurmuştur

* * *

Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e çokça salavât getirebilmek için O’nu çok sevmeliyiz Zîrâ insan sevdiğini dilinden düşürmez; O’nu her fırsatta anar Rasûlullâh Efendimiz’in dindeki ve Allâh katındaki yerini ve önemini gerektiği şekilde kavrayamayanlar “Ben Allâh’ı daha çok seviyor ve her fırsatta O’nu anıyorum; ayrıca Hazret-i Peygamber’i anmaya ne gerek var?” diye düşünebilirler

İnsanın en fazla sevip sayması gereken şüphesiz Allâh Teâlâ’dır O’na beslenecek muhabbeti ve hürmeti bir başka muhabbet ve hürmetle kıyaslamak elbette mümkün değildir Bununla beraber Allâh Teâlâ Rasûl-i Ekrem’e beslenecek sevgi ve saygının önemini Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle hatırlatmaktadır:

“Ey Rasûlüm insanlara de ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyun ki Allâh da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın” (Âl-i İmrân 31)

Allâh katında böylesine üstün yeri olan bir peygamber elbette sevilmeye sayılmaya ve her fırsatta anılmaya lâyık bir kimsedir

Müslümanlar hayatı ve yaşama biçimi olduğu kadar duâ ve ibâdeti de Allâh’ın Rasûlü’nden öğrenirler Her işte olduğu gibi duânın da bir âdâbı ve usûlü vardır

Birgün Rasûlulllâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- namazdan sonra Allâh’a hamd etmeden Peygamber’e salavât getirmeden duâ eden bir adamı işitti Bunun üzerine:

“-Bu adam acele etti” buyurdu Sonra o adamı yanına çağırdı ve:

“-Biriniz duâ edeceği zaman önce hamd ü senâ etsin sonra bana salât ü selâm getirsin Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin” buyurdu (Ebû Dâvud Nesâî)

* * *

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- salavât-ı şerîfe’nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir

Nitekim Ahzâb Sûresinin 56 âyeti nâzil olunca sahâbe Peygamber’e başvurarak nasıl salât getirileceğini öğrenmek istediler ve bunu Efendimiz’e sordular Rasûl-i Ekrem Efendimiz kendisine bu suâl sorulduğu zaman sükût buyurdu Ya âdeti üzere o konuda vahiy gelmesini bekledi veya bu suâle en uygun cevâbı verebilmek için düşünme ihtiyacı hissetti Sükûtun uzaması Rasûlullâh’ı yorup üzdüklerini zanneden sahâbileri endişeye sevketti ve:

“-Keşke bu suâl sorulmasaydı Rasûlullâh Efendimiz de üzülmeseydi” diye aralarında konuştular Çok geçmeden Rasûlullâh şu salavâtı tavsiye buyurdu

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed kemâ salleyte alâ âl-i ibrahim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed kemâ bârekte alâ âl-i İbrahim inneke hamîdun mecîd (Allâh’ım! İbrahim’in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de rahmet et Allâh’ım! İbrahim’in âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin)

Demek ki Efendimiz’e salavât getirirken Cenâb-ı Hakk’a şöyle duâ etmiş oluyoruz:

“Yâ Rabbi! Rasûl-i Ekrem’in nâmını şânını hem dünya hem de âhirette yüce kıl Onun getirdiği İslâm dinini bütün cihâna yay ve bu dini dünya varoldukça yaşat Ona âhirette ümmetine şefâat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle!”

Salât ü selâm böylesine derin manalar ihtivâ ettiğine ve faydası hem bize hem de bütün müslümanlara ulaştığına göre salavât-ı şerîfe getirme husûsunda cimrilik etmemeliyiz

Bir gün Ubey b Ka’b -radıyallâhu anh- Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’e sordu:

“- Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?”

“- Dilediğin kadar yap” buyurdu

“- Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum

“- Dilediğin kadarını ayır Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur” buyurdu

“- Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım” dedim

“- Dilediğin kadar yap Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur” buyurdu

Ben yine:

“- Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum

“- İstediğin kadar Ama artırırsan senin için iyi olur” buyurdu

“- Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:

“- O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar” buyurdu” (Tirmizî Kıyâmet 23)

* * *

Velhâsıl âyet ve hadîs-i şeriflerde bildirildiği üzere salavât-ı şerîfe getirmenin pek çok faydaları vardır Bunları kısaca özetleyecek olursak:

1- Salavât Ahzâb Sûresi 56 âyette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna itâattir

2- Salavât günahların affedilmesine vesîledir

3- Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavât getirmektir

4- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- kendisine salât okuyana mukâbelede bulunur

5- Her salât getirenin ismi Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e arz edilir

6- Salât ü selâm okuyan kimse Allâh ve Rasûlü’nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için O’nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır kötü ahlaktan kurtulur fazîlete erer

7- Rasûl-i Ekrem’in kendisine olan muhabbeti arttığı gibi onun da Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’e olan muhabbeti devam eder ve katlanarak artar

8- Allâh Teâlâ’nın Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ile bize ihsan ettiği lutuflar sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen salât ve selâm ile Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz

9- Allâh Teâlâ’nın rahmetinin üzerimize inmesine vesîledir

10- Salavât unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur

11- Salavât duâların kabûlüne vesîledir

12- Yine salavât kıyâmetin o zor gününde arşın gölgesinde gölgelenmeye vesîledir ki hadîs-i şerif’te şöyle buyurulur:

“Kıyamet gününde üç kişi Allâh’ın arşının gölgesinde gölgelenir:

1- Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi

2- Benim sünnetimi ihyâ eden kimse

3- Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse”

Rabbim cümlemizi salavâtın özüne ulaşıp Peygamber ahlâkıyla ahlaklanmayı O’nun 23 yıllık nübüvvet hayatından lâyıkı vechile hisseler almayı ihsan eylesin! (Âmin)

Salavat çekmenin belirli bir miktarı ve zamanı yoktur

Dilediğimiz kadar çekebiliriz

yani illa da şu sayıda çekilecek gibi bir kaide yok

Ne kadar çok salavat çekersk okadar çok sevap,ecir kazanırız İnşaAllah

Selam ve dua ile

Salavat şu şekilde çekilir

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben teşekkür ederim, umarım herkes faydalansın... :)

Kuzguncuk emeğine sağlık çok güzel bir paylaşım.

Allah razı olsun.:)

 

--- Sonraki mesaj ---

 

biraz uzun olmuş emeğine sağlık allah razı olsun.abicim:)

 

Bu 40 adetten istediğin bir yada birkaçını seçebilirsin, yani niyetine göre faydalanabileceğin 40 salavat var burada:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 Ezhar adli kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin"

"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât"

Emeğine yüreğine ellerine sağlık bildiğimiz salavatlar işte insanoğluyuz unuttuklarımızda var hatırlattığın için

 

Allah Razı olsun......

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem’e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra kullarına hitâben:

“-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizim gibi siz de salât ü selâm getirin saygıların en yücesiyle O’nu yâdedin” buyurmaktadır

Salavat şu şekilde çekilir

 

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun sevgili kuzguncuk emeğine sağlık ihya etmişsin bizleri bu mübarek salavatlarla amel edenlerden eylesin Rabbim cümlemizi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ecmain kardeşim,amin...

ALLAH razı olsun kardeşim

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Cümlemizden' date=' teşekkür ederim...[/i']

5 Ezhar adli kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin"

"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât"

Emeğine yüreğine ellerine sağlık bildiğimiz salavatlar işte insanoğluyuz unuttuklarımızda var hatırlattığın için

 

Allah Razı olsun......

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem’e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra kullarına hitâben:

“-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizim gibi siz de salât ü selâm getirin saygıların en yücesiyle O’nu yâdedin” buyurmaktadır

Salavat şu şekilde çekilir

 

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Amin cümlemizi inşallah...

Allah razı olsun sevgili kuzguncuk emeğine sağlık ihya etmişsin bizleri bu mübarek salavatlarla amel edenlerden eylesin Rabbim cümlemizi
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rabbimin en sevgilisine selatü selamı sevdirecek,mükemmel bilgiler....Allah cc razı olsun..Emeğinize sağlık..

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...